376/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.07.1992 do 31.07.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
VYHLÁŠKA
Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie
z 18. júna 1992,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb.
Federálny výbor pre životné prostredie podľa § 139 ods. 7§ 143 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb. po dohode s Ministerstvom životného prostredia Českej republiky a Slovenskou komisiou pre životné prostredie ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa pripája nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
požiadavky na užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.“.
2.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „(úsekom miestnej komunikácie alebo cesty), prípadne účelovou komunikáciou“.
3.
§ 14 ods. 5 včítane poznámky č.1) znie:
„(5)
Sídelné útvary, resp. jednotliví pôvodcovia odpadov musia mať vyriešené ukladanie, likvidáciu, príp. druhotné využitie odpadov podľa osobitných predpisov.1) Kapacita týchto priestorov a zariadení musí zodpovedať potrebám sídelného útvaru, príp. potrebám zoskupenia sídelných útvarov alebo pôvodcov odpadov a umiestnenie musí byť v súlade s urbanisticko-prevádzkovými a hygienickými požiadavkami a s požiadavkami ochrany životného prostredia. Priestory vymedzené pre riadenú skládku sa musia postupne so zaplňovaním priestoru rekultivovať.
1)
Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
Zákon ČNR č. 62/1992 Zb. o poplatkoch za uloženie odpadov.
Zákon ČNR č. 311/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.
Zákon SNR č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve. Vyhláška ministerstva životného prostredia ČR č. 401/1991 Zb. o programoch odpadového hospodárstva. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 76/1992 Zb. o programoch odpadového hospodárstva. Nariadenie vlády ČR č. 521/1991 Zb. o vedení evidencie odpadov. Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov (vyhlásené v čiastke 69/1991 Zb.).“.
4.
V § 21 ods. 2 sa za slovo „odstavné“ dopĺňajú slová „a parkovacie“.
5.
V § 39 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje označenie odseku 1.
6.
§ 40 ods. 1 znie:
„(1)
Stavby na bývanie sú bytové domy, pri ktorých prevažuje funkcia bývania, a rodinné domy.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
7.
§ 41 ods. 1 sa dopĺňa vetou: „Obdobne sa určujú odstupy medzi stavbami na bývanie a inými stavbami.“.
8.
§ 42 ods. 3 sa na začiatku dopĺňa vetou: „Byt je súbor miestností a priestorov pod spoločným uzavretím, ktorý svojím stavebno-technickým a funkčným usporiadaním a vybavením spĺňa požiadavky na trvalé bývanie.“.
9.
§ 42 ods. 4 znie:
„(4)
Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá je vzhľadom na svoje stavebno-technické usporiadanie a vybavenie určená na trvalé bývanie a ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:
a)
najmenšiu podlahovú plochu 8 m2; pokiaľ tvorí byt jediná obytná miestnosť, musí mať podlahovú plochu najmenej 12 m2;
b)
najmenšiu svetlú výšku 2,5 m, v podkroví 2,3 m; pri miestnosti so skosenými stropmi musí byť minimálna výška splnená najmenej nad polovicou plochy miestnosti;
c)
dostatočné priame denné osvetlenie;
d)
priame alebo dostatočne účinné nepriame vetranie;
e)
priame alebo dostatočne účinné nepriame vykurovanie;
f)
dostatočnú tepelnú a zvukovú izoláciu obklopujúcich konštrukcií.
10.
Nadpis druhého oddielu nad § 44 znie: „Rodinné domy“. V § 44 až 46 sa slová „rodinný domček“ nahrádzajú slovami „rodinný dom“.
11.
§ 44 ods. 1 znie:
„(1)
Rodinný dom je stavba, ktorá svojím stavebným usporiadaním zodpovedá požiadavkám na rodinné bývanie, a v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností určená na bývanie. Rodinný dom môže mať najviac tri samostatné byty a najviac dve nadzemné podlažia a podkrovie.“.
Doterajšie odseky 1, 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 2, 3, 4 a 5.
12.
§ 45 ods. 1 znie:
„(1)
Na stavebných pozemkoch rodinných domov sa môžu umiestňovať aj stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinných domov, príp. drobné a jednoduché stavby slúžiace pre podnikateľskú činnosť, ak nemožno túto funkciu zabezpečiť priamo v rodinnom dome. Uvedené stavby musia spĺňať podmienky tejto vyhlášky a požiadavky osobitných predpisov, najmä hygienických, požiarnych a bezpečnostných.“.
13.
V § 51 prvá veta znie: „Záhradkárske chaty sa umiestňujú predovšetkým v záhradkárskych osadách.“.
14.
V § 54 ods. 1 sa slová v prvej vete „väčšiu ako 50 m2“ nahrádzajú slovami „väčšiu ako 80 m2“.
15.
V § 54 ods. 1 sa slová v tretej vete „prekročiť 230 m3“ nahrádzajú slovami „prekročiť 360 m3“.
16.
V § 58 ods. 1 sa slová v prvej vete „väčšiu ako 16 m2“ nahrádzajú slovami „väčšiu ako 25 m2“.
Druhá veta znie: „Smú sa podpivničiť, smú mať jedno nadzemné podlažie a podkrovie; obostavaný priestor časti stavby nad upraveným terénom nesmie prekročiť 110 m3.“.
17.
V § 74 ods. 2 sa slovo „vlastné“ nahrádza slovami „na vlastnom pozemku riešené“.
18.
V § 75 ods. 2 druhá veta znie: „Musia mať na vlastnom pozemku odstavnú plochu pre motorové vozidlá.“.
19.
V § 80 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Odstavné plochy a garáže pre osobné vozidlá sa musia zriaďovať ako súčasť obytnej zóny v kapacite zodpovedajúcej predpokladanému stupňu motorizácie.“.
20.
V § 88 ods. 2 sa vypúšťajú slová „po dohode s Federálnym ministerstvom palív a energetiky.“.
21.
§ 115 ods. 1 znie:
„(1)
Diaľnice a rýchlostné cesty sa musia vybaviť zodpovedajúcimi náležite vybavenými odpočívadlami; všetky zariadenia musia umožňovať tiež ich užívanie občanmi odkázanými na vozík pre invalidov.“.
Čl. II
Pokiaľ sa v tejto vyhláške používa pojem „organizácia“, rozumejú sa tým právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister-predseda Federálneho výboru pre životné prostredie:

Vavroušek v. r.

Minister životného prostredia Českej republiky:

Dejmal v. r.

Minister-predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie:

Tirpák v. r.