355/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
vydalo podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a § 49 ods. 3, § 59 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky výnos zo 17. júna 1992 č. 5067/1992-60 o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby.
Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a upravujú sa ním podmienky nároku na peňažné a naturálne náležitosti.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.