305/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.1992 do 31.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

305
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 25. mája 1992,
ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 196/1990 Zb. o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva, zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1991 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe, sa s platnosťou pre Slovenskú republiku mení takto:
1.
V § 11 ods. 3 sa za slovo „ustanoviť“ vkladajú slová „všeobecne záväzným právnym predpisom,“.
2.
V § 54 ods. 1 v prvej vete sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „ustanovuje“ a na konci sa pripájajú slová „všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
3.
V § 58 ods. 2 sa slovo „určuje“ nahrádza slovami „ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom“.
4.
§ 70 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
odborne usmerňuje starostlivosť o zdravie ľudu a vydáva všeobecne záväzné predpisy o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok,“.
5.
V § 70 ods. 1 písm. c) sa za slovo „zdravotníctvo“ vkladá čiarka a slová „a za tým účelom vydáva záväzné zásady a pokyny pre organizáciu a výkon zdravotníckych služieb“ sa nahrádzajú slovami „vydáva všeobecne záväzné právne predpisy o organizácii a výkone zdravotníckych služieb“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.