235/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1992 do 31.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
ZÁKON
z 28. apríla 1992
o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákon č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona Českej národnej rady č. 482/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb. a zákona Českej národnej rady č. 582/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa slová „od výšky dosahovaných zárobkov a od pracovnej kategórie“ nahrádzajú slovami „a od výšky dosahovaných zárobkov“.
2.
V § 9 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo politického“.
3.
§ 14 ods. 1 znie:
„(1)
Zamestnania sú na účely dôchodkového zabezpečenia zaradené do 31. decembra 1992 podľa druhu vykonávaných prác do troch pracovných kategórií. Zamestnania I. a II. pracovnej kategórie sú uvedené v rezortných zoznamoch zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie vydaných pred 1. júnom 1992; do III. pracovnej kategórie patria zamestnania, ktoré nie sú zaradené do I. alebo II. pracovnej kategórie.“.
4.
V § 14 ods. 2 a 3 sa slová „sa zaraďujú“ nahrádzajú slovami „sú zaradené“.
5.
§ 14 ods. 4 znie:
„(4)
Ako zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie sa za dobu pred 1. januárom 1993 hodnotí služba vojakov z povolania (§ 129) zaradená do I. (II.) kategórie funkcií, ak nevznikol nárok na dôchodok podľa piatej časti tohto zákona. Služba zaradená do I. kategórie funkcií sa v týchto prípadoch hodnotí ako zamestnanie I. pracovnej kategórie uvedené v § 14 ods. 2 písm. b) až h).“.
6.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ako doba zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie sa za dobu pred 1. januárom 1993 započítava doba výkonu práce podľa opisu pracovnej činnosti uvedeného v príslušnom rezortnom zozname a ďalšie doby za podmienok a v rozsahu ustanovených v predpisoch platných pred 1. júnom 1992; organizácie na tieto účely vedú príslušnú evidenciu. Pre zápočet náhradných dôb a dôb uvedených v § 5 ods. 1 a v § 6 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia ako dôb zamestnania I. a II. pracovnej kategórie do 31. decembra 1992 sa nevyžaduje návrat do zamestnania I. a II. pracovnej kategórie, pokiaľ tieto doby k 31. decembru 1992 trvajú.“.
7.
§ 15 znie:
㤠15
Zamestnanie vykonávané po 31. decembri 1992 sa na účely dôchodkového zabezpečenia považuje za zamestnanie III. pracovnej kategórie.“.
8.
§ 16, 17 a 18 sa vypúšťajú.
9.
V § 19 ods. 1 a 2 sa za slovo „utrpel“ vkladajú slová „do 31. decembra 1992“.
10.
§ 30 ods. 7 sa vypúšťa.
11.
V § 33 ods. 2 sa slová „návšteva základnej školy“ nahrádzajú slovami „povinná školská dochádzka“.
12.
V § 34 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „pomocník Pohraničnej stráže, člen Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti,“.
13.
§ 34 ods. 3 znie:
„(3)
Pre výšku invalidného dôchodku podľa odsekov 1 a 2 platia § 30 a 31.“.
14.
§ 37 ods. 6 sa vypúšťa.
15.
V § 38 sa slová „§ 37 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 5“.
16.
§ 40 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
vedúci letovej prevádzky v organizáciách v pôsobnosti federálnych ministerstiev dopravy a obrany, vykonávajúci zamestnanie, ktoré bolo pred 1. januárom 1993 zaradené na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie (ďalej len “vedúci letovej prevádzky“), alebo“.
17.
§ 40 ods. 2 písm. d) znie:
„d)
artista vykonávajúci zamestnanie, ktoré bolo pred 1. januárom 1993 zaradené na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie,“.
18.
§ 46 ods. 2 písm. f) znie:
„f)
dosiahla vek aspoň 40 rokov ku dňu smrti manžela, ktorý zomrel následkom pracovného úraz utrpeného pred 1. januárom 1993 pri plnení pracovných úloh v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie za okolností uvedených v § 19 ods. 1 alebo ktorý zomrel pri výkone služby v ozbrojených silách.“.
19.
V § 56 ods. 5 sa za slová „dobu zamestnania“ vkladajú slová „získanú pred 1. januárom 1993“.
20.
§ 63 ods. 4 sa vypúšťa.
21.
V § 98 sa na konci pripája nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak sa priznáva starobný alebo invalidný dôchodok spätne aj za dobu, po ktorú sa poskytovalo hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie,27) zúčtuje sa doplatok dôchodku s vyplateným hmotným zabezpečením; to neplatí, ak ide o invalidný dôchodok priznaný podľa § 29 ods. 2 psím. d).“.
22.
§ 130 ods. 1 znie:
„(1)
Služba vojakov z povolania (ďalej len „služba“) vykonávaná pred 1. januárom 1993 je zaradená na účely dôchodkového zabezpečenia podľa druhov vykonávaných funkcií do I. alebo II. kategórie. Služba vykonávaná po 31. decembri 1992 sa na účely dôchodkového zabezpečenia považuje za zamestnanie III. pracovnej kategórie.“.
23.
§ 130 ods. 2 sa vypúšťa.
24.
V § 130 ods. 3 sa slová „po 31. decembri 1964“ nahrádzajú slovami „od 1. januára 1965 do 31. decembra 1992“.
25.
V § 134 ods. 2 sa vypúšťajú slová „sa posudzuje rovnako ako invalidný dôchodok pri pracovnom úraze a“.
26.
V § 135 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo o zvýšenie patriace pri invalidite následkom úrazu alebo ochorenia vzniknutých pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ním“.
27.
§ 137 sa vypúšťa.
28.
V § 142 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Federálne ministerstvo obrany môže zriaďovať ústavy sociálnej starostlivosti a poskytovať aj ďalšie služby a dávky sociálnej starostlivosti pre
a)
požívateľov dôchodkov vyplácaných Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia a ich rodinných príslušníkov,
b)
účastníkov odboja a ich manželky (manželov).“.
29.
V desiatej časti druhá hlava znie:
„DRUHÁ HLAVA
ÚPRAVA NÁROKOV Z I. A II. PRACOVNEJ KATEGÓRIE A Z I. A II. KATEGÓRIE FUNKCIÍ PO 31. DECEMBRI 1992
§ 174
(1)
Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 1993 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1992 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:
a)
56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 14 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 9,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 19 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
b)
57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 13 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 9 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 18 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
c)
58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 12 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a) prípadne 8 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 16 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
d)
59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 11 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 7,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až l) alebo 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.
(2)
Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1992; za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.
§ 175
Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie alebo služby do I. a II. kategórie funkcií sa priznávajú do 31. decembra 2016.“.
Doterajšia druhá hlava sa označuje ako tretia hlava a doterajší § 174 sa označuje ako § 176.
30.
Za § 176 sa vkladá nový § 177, ktorý znie:
㤠177
Na účely tohto zákona sa za príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti považujú aj príslušníci Federálnej bezpečnostnej informačnej služby a policajti zaradení v policajných zboroch28) a za príslušníkov Zboru nápravnej výchovy sa považujú aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.29)“.
Čl. II
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 88/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1989 Zb., zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona Českej národnej rady č. 550/1991 Zb. a zákona Českej národnej rady č. 582/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „štátnej zdravotníckej správy“.
2.
V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Ak je čistá denná mzda pracovníka v pracovnom pomere alebo člena družstva v členskom pomere, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah, nižšia ako čistá denná mzda zistená z minimálnej mzdy, na ktorú by vznikol nárok tomuto pracovníkovi alebo členovi v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba použiť čistú dennú mzdu pre určenie nemocenského, zvýši sa čistá denná mzda na výšku zodpovedajúcu čistej dennej mzde zistenej z minimálnej mzdy; to platí obdobne pri používaní pravdepodobného započítateľného zárobku.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. III
Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 141/1965 Zb., zákona č. 116/1967 Zb., zákona č. 89/1968 Zb., zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 121/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 103/1988 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona Českej národnej rady č. 582/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Ak je priemerná denná pracovná odmena družstevníka nižšia ako priemerná denná pracovná odmena zistená z minimálnej mzdy, na ktorú by vznikol nárok družstevníkovi v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba použiť priemernú dennú pracovnú odmenu, zvýši sa priemerná denná pracovná odmena na výšku zodpovedajúcu priemernej dennej pracovnej odmene zistenej z minimálnej mzdy; to platí obdobne pri používaní pravdepodobného započítateľného príjmu.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
2.
V § 18 ods. 2 sa vypúšťajú slová „štátnej zdravotníckej správy“.
Čl. IV
Pokiaľ sú nároky podľa
a)
zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb.,
b)
nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 557/1990 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom v znení zákona č. 578/1991 Zb.,
c)
vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 45/1987 Zb. o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom do 21 rokov v podzemí hlbinných baní,
d)
vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 95/1987 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi,
e)
vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 96/1987 Zb. o krátení pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi, v znení vyhlášky č. 108/1989 Zb.,
f)
vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu

podmienené zaradením zamestnania do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia, hodnotí sa na účely týchto predpisov po 31. máji 1992 také zamestnanie podľa predpisov o sociálnom zabezpečení platných k 31. máju 1992, pokiaľ bolo také zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie k tomuto dňu.
Čl. V
Na účely predpisov o nemocenskom a sociálnom zabezpečení
a)
začína sa sústavná príprava na budúce povolanie u študentov vysokých škôl dňom zápisu na vysokú školu;1a) týmto dňom vzniká tiež nemocenské poistenie študenta vysokej školy;
b)
sa za sústavnú prípravu na budúce povolanie nepovažuje doba školských prázdnin bezprostredne nadväzujúcich na skončenie štúdia a doba po skončení posledného ročníka školy do vykonania ustanovenej záverečnej skúšky, pokiaľ dieťa v týchto dobách poberá hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie; to platí obdobne pre zánik nemocenského poistenia študenta vysokej školy;
c)
sa za povinnú školskú dochádzku považuje aj dochádzka do desiateho ročníka špeciálnej základnej školy, osobitnej školy alebo pomocnej školy.1b)
Čl. VI
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb., vyhlášky č. 260/1990 Zb., vyhlášky č. 313/1990 Zb., vyhlášky č. 501/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., vyhlášky č. 20/1991 Zb., vyhlášky č. 182/1991 Zb., vyhlášky č. 183/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., vyhlášky č. 378/1991 Zb., zákona č. 463/1991 Zb., vyhlášky č. 545/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona Českej národnej rady č. 582/1991 Zb. a vyhlášky č. 111/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
2.
V § 19 ods. 5 sa slová za bodkočiarkou „za posledný rok výplaty týchto dôchodkov sa však zárobky zvyšujú o 10 %“ nahrádzajú slovami „za posledné dva roky výplaty týchto dôchodkov sa však zárobky zvyšujú o 10 % za každý rok“.
3.
§ 55 sa vypúšťa.
4.
V § 59 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „ôsmich rokov“.
5.
V § 59 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vo výške patriacej pri pracovnom úraze“.
6.
§ 72 ods. 4 sa vypúšťa.
7.
V § 147 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Čl. VII
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak sa časť organizácie vyplácajúcej príspevok poskytovaný organizáciami Česko-slovenské štátne dráhy požívateľom niektorých dôchodkov,1) príspevok k dôchodku požívateľom niektorých dôchodkov vybraných profesií strojárskej metalurgie2) alebo výsluhový prídavok v stavebníctve3) prevádza do inej organizácie, prechádzajú nároky na výplatu uvedených dávok pracovníkov v tejto časti organizácie na preberajúcu organizáciu. Pri zrušení organizácie spojenom s likvidáciou organizácie vyplácajúcej uvedené dávky prechádzajú uvedené povinnosti na štát.
(2)
Pokiaľ občan utrpel pracovný úraz alebo ochorel na chorobu z povolania pred 1. júnom 1992, má nárok na zvýšenie invalidného dôchodku o 10 % jeho priemerného mesačného zárobku podľa predpisov platných pred týmto dňom.
(3)
Dávky uvedené v odseku 1 vyplácané k 31. máju 1992 sa vyplácajú po tomto dni ďalej za podmienok a vo výške ustanovených predpismi platnými pred týmto dňom.
Čl. VIII
(1) Zrušujú sa
1.
Zákon č. 23/1985 Zb. o výsluhovom prídavku v stavebníctve.
2.
§ 2 ods. 2 a v § 2 ods. 3 prvej vete slová „v prípadoch uvedených v odseku 1 i“ a druhá veta nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 116/1989 Zb.
3.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.
4.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 40/1985 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o výsluhovom prídavku v stavebníctve.
5.
Úprava Federálneho ministerstva dopravy z 20. novembra 1979 č. 25005/79-032 o poskytovaní príspevku organizáciami ČSD požívateľom niektorých dôchodkov (reg. v čiastke 30/1979 Zb.).
6.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. F 43-5324-4303-1982, ktorým sa vydáva na účely dôchodkového zabezpečenia porovnávací zoznam vybraných zamestnaní v baníctve (reg. v čiastke 27/1982 Zb.), v znení úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. F 72-17147-7203-315 (reg. v čiastke 25/1985 Zb.).
7.
Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva z 12. apríla 1983 č. 033/53/83 o poskytovaní príspevku požívateľom niektorých dôchodkov vybraných profesií strojárskej metalurgie (reg. v čiastke 21/1983 Zb.).
8.
Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 060/351/83 o poskytovaní príspevku k dôchodku požívateľom niektorých dôchodkov za výkon práce vo vybraných profesiách strojárskej metalurgie (reg. v čiastke 21/1983 Zb.).
9.
Úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 011/1042/83 zo 16. augusta 1983 o poskytovaní príspevku organizáciami v pôsobnosti Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu požívateľom niektorých dôchodkov vo vybraných profesiách strojárskej metalurgie (reg. v čiastke 30/1983 Zb.).
(2)
Rezortné zoznamy zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie alebo do I. a II. kategórie funkcií na účely dôchodkového zabezpečenia strácajú platnosť 1. júnom 1992.
Čl. IX
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplne znenie zákona o sociálnom zabezpečení, ako vyplýva z neskorších zákonov.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
27)
§ 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.
28)
Zákon č. 244/1991 Zb. o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a o používaní spravodajských prostriedkov.
Zákon č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície.
Zákon Českej národnej rady č. 283/1991 Zb. o Polícii Českej republiky.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky.
29)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
1a)
§ 18 ods. 4 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
1b)
§ 29, 31 a 33 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
1)
Úprava Federálneho ministerstva dopravy z 20. novembra 1979 č. 25005/79-032 o poskytovaní príspevku organizáciami ČSD požívateľom niektorých dôchodkov (reg. v čiastke 30/1979 Zb.).
2)
Úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva z 12. apríla 1983 č. 033/53/83 o poskytovaní príspevku požívateľom niektorých dôchodkov vybraných profesií strojárskej metalurgie (reg. v čiastke 21/1983 Zb.).
Úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 011/1042/83 zo 16. augusta 1983 o poskytovaní príspevku organizáciami v pôsobnosti Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu požívateľom niektorých dôchodkov vybraných profesií strojárskej metalurgie (reg. v čiastke 30/1983 Zb.).
Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 060/351/83 z 10. mája 1983 o poskytovaní príspevku k dôchodku požívateľom niektorých dôchodkov za výkon práce vo vybraných profesiách strojárskej metalurgie (reg. v čiastke 21/1983 Zb.).
3)
Zákon č. 23/1985 Zb. o výsluhovom prídavku v stavebníctve.