234/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1992 do 31.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

234
ZÁKON
z 28. apríla 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 znie:
㤠3
Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením muža a ženy pred orgánom štátu alebo pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (ďalej len „orgán cirkvi“), že spolu vstupujú do manželstva, a to verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov.“.
2.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Uzavretie manželstva pred orgánom štátu
(1)
Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia muž a žena na orgáne poverenom viesť matriky pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, a to pred starostom (primátorom) alebo povereným poslancom obecného (mestského) zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
(2)
Príslušný orgán poverený viesť matriky môže z dôležitých dôvodov povoliť uzavretie manželstva pred iným orgánom povereným viesť matriky alebo na ktoromkoľvek vhodnom mieste.
(3)
Ak život toho, kto chce uzavrieť manželstvo, je priamo ohrozený, môže sa manželstvo uzavrieť pred ktorýmkoľvek orgánom miestnej štátnej správy a na ktoromkoľvek mieste.“.
3.
Za § 4 sa vkladajú § 4a, 4b a 4c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi
§ 4a
(1)
Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia muž a žena pred príslušným orgánom cirkvi, a to pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti1) (ďalej len „cirkevná forma“).
(2)
Manželstvo cirkevnou formou sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony.
(3)
Ak život toho, kto chce uzavrieť manželstvo cirkevnou formou, je priamo ohrozený, môže sa manželstvo uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.
(4)
Orgán cirkvi, pred ktorým došlo k uzavretiu manželstva, je povinný bezodkladne doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva s uvedením skutočnosti podľa osobitných predpisov2) príslušnému orgánu poverenému vedením matriky, v obvode ktorého sa uzavrelo manželstvo.3)
§ 4b
Podmienky uzavretia manželstva ustanovené týmto zákonom platia aj pri uzavretí manželstva cirkevnou formou.
§ 4c
Manželstvá, uzavreté občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v období od 1. januára 1950 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona cirkevnou formou v zahraničí podľa práva platného v mieste uzavretia manželstva, sú platné podľa česko-slovenského práva.“.
4.
V § 5 sa slová „Československá socialistická republika“ nahrádzajú slovami „Česká a Slovenská Federatívna Republika“.
5.
V § 6 ods. 3 sa slová „Národný výbor“ nahrádzajú slovami „Príslušný orgán poverený viesť matriku alebo príslušný orgán cirkvi“.
6.
V § 8 ods. 1 sa slová „sobášiacim národným výborom“ nahrádzajú slovami „Príslušným orgánom povereným viesť matriku alebo príslušným orgánom cirkvi“.
7.
V § 9 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „okresný úrad.4)“
8.
§ 10 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb. sa mení takto:
V § 20 odsek 2 sa vypúšťa; zároveň sa zrušuje číslovanie odseku 1.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery o postavení cirkví a náboženských spoločností.
2)
§ 11 zákona č. 268/1949 Zb. o matrikách.
3)
4)
Zákon ČNR č. 425/1990 Zb. o okresných úradoch, úprave ich pôsobnosti a o niektorých ďalších opatreniach s tým súvisiacich. Zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.