183/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

183
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
z 2. apríla 1992,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 239b Zákonníka práce ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa dopĺňa takto:
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Všetky rezortné predpisy, ktoré upravujú odmeňovanie prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, strácajú platnosť.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.