c56-p1/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

Federálne ministerstvo financií
vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. opatrenie č. XIII/1-16 400/91 z 26. 6. 1991, ktorým ustanovilo VI. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991.
Článok 1 a článok 3 opatrenia nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1991.
Článok 2 opatrenia nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi a v Cenovom vestníku.
Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií Českej republiky, Ministerstve financií Slovenskej republiky a na všetkých finančných a daňových riaditeľstvách a finančných a daňových úradoch.