92/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1994 do 23.03.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
ZÁKON
z 26. februára 1991
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje podmienky prevodu majetku štátu, ku ktorému majú právo hospodárenia štátne podniky, štátne peňažné ústavy, štátne poisťovne a iné štátne organizácie (ďalej len „podnik“), včítane ich majetkových účastí na podnikaní iných právnických osôb, ako aj podmienky prevodu majetkových účastí štátu na tomto podnikaní, a to na česko-slovenské alebo zahraničné právnické alebo fyzické osoby (ďalej len „privatizácia“).
(2)
Tento zákon sa použije obdobne na majetok podnikov zahraničného obchodu a účelových organizácií zahraničného obchodu aj na ich majetkové účasti na podnikaní iných právnických osôb.
(3)
Podmienky prevodu majetku štátu ustanovené týmto zákonom sa nevzťahujú na majetok, ktorý podľa ústavných alebo osobitných zákonov môže byť len vo vlastníctve štátu.
§ 2
Majetkom podniku na účely tohto zákona je súhrn vecí a finančných prostriedkov, ku ktorým má podnik právo hospodárenia alebo ktoré sú v jeho vlastníctve, ako aj súhrn práv, iných majetkových hodnôt a záväzkov podniku.
§ 3
(1)
Predmetom tohto zákona nie je majetok, ktorý sa má vrátiť právnickým osobám osobitnými predpismi.1) Predmetom tohto zákona takisto nie je majetok, ktorý na štát prešiel po 25. februári 1948 z vlastníctva cirkví, rádov a kongregácií a náboženských spoločností.
(2)
S majetkom, na ktorý vznikol nárok fyzickej osobe podľa osobitných predpisov2), možno nakladať podľa tohto zákona. Nadobúdateľ tohto majetku alebo jeho právny nástupca sa stáva povinnou osobou podľa osobitných predpisov.
(3)
Tomu, kto vydal majetok podľa odseku 2, poskytne Fond národného majetku Slovenskej republiky náhradu vo výške ustanovenej zákonom Národnej rady Slovenskej republiky.
§ 4
Majetok sa nemôže prevádzať podľa tohto zákona ani vtedy, ak bol navrhnutý alebo zaradený na prevod vlastníctva na iné právnické alebo fyzické osoby podľa osobitných predpisov,3) dokiaľ nie je rozhodnuté, že sa podľa týchto predpisov do zoznamu prevádzkových jednotiek určených na prevod nezaraďuje alebo že bol z tohto zoznamu vylúčený.4)
DRUHÁ ČASŤ
PRIVATIZAČNÉ PROJEKTY
§ 5
Prevod majetku podľa tohto zákona sa vykoná podľa schváleného privatizačného projektu podniku alebo podľa schváleného privatizačného projektu majetkovej účasti štátu na podnikaní.
Privatizačný projekt podniku
§ 6
(1)
Privatizačný projekt podniku je súhrn ekonomických, technických, majetkových, časových a ďalších údajov, ktorý obsahuje
a)
označenie podniku a vymedzenie majetku určeného na privatizáciu podľa tohto projektu (ďalej len „privatizovaný majetok“),
b)
údaje o tom, akým spôsobom štát privatizovaný majetok nadobudol a aký by mohol byť nárok na vydanie podľa § 3 ods. 2,
c)
vymedzenie častí majetku nepoužiteľných na podnikateľské účely (napr. nevymožiteľné pohľadávky, neupotrebiteľné základné prostriedky a zásoby),
d)
ocenenie privatizovaného majetku,
e)
spôsob prevodu privatizovaného majetku včítane vyporiadania nárokov oprávnených osôb,
f)
pri založení obchodnej spoločnosti určenie jej právnej formy,
g)
pri založení akciovej spoločnosti spôsob rozdelenia akcií, ich podiely, prípadne druhy, ako aj údaje o tom, či a v akom rozsahu sa použijú investičné kupóny,
h)
pri predaji jeho spôsob, určenie ceny, platobných a ďalších podmienok,
i)
v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje § 11 ods. 3, určenie podielov privatizovaného majetku podľa § 11 ods. 4,
j)
spôsob prevodu práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva prerokovaný s Federálnym úradom pre vynálezy, pokiaľ tieto práva sú majetkom podniku,
k)
časový plán uskutočnenia privatizačného projektu podniku.
(2)
Privatizačný projekt podniku môže popri náležitostiach uvedených v odseku 1 ďalej obsahovať
a)
odporúčania týkajúce sa predmetu podnikania,
b)
informácie týkajúce sa osôb, ktoré prejavili záujem o kúpu podniku alebo o účasť na založení obchodnej spoločnosti s použitím majetku podniku alebo o kúpu akcií novozakladanej spoločnosti,
c)
údaje o súčasnom a predpokladanom postavení podniku na trhu,
d)
informáciu o počte a kvalifikačnej štruktúre zamestnancov.
(3)
Privatizačný projekt podniku sa môže týkať časti podniku alebo celého podniku alebo majetku niekoľkých podnikov.
§ 6a
(1)
Súčasťou privatizačného projektu predloženého po 29. februári 1992 musí byť vyhodnotenie záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia.
(2)
Vyhodnotenie podľa odseku 1 zahŕňa
a)
zhodnotenie, v ktorých smeroch podnik dodržiava, prípadne v ktorých nemôže dodržiavať platné právne predpisy na ochranu životného prostredia s vyčíslením nákladov, ktoré budú nevyhnutné na dosiahnutie súladu s týmito predpismi,
b)
prehľad platieb za znečisťovanie životného prostredia a za využívanie prírodných zdrojov4a) a prehľad sankcií za poškodzovanie životného prostredia uložených podniku podľa zákona o životnom prostredí a podľa iných osobitných predpisov,
c)
vyčíslenie škôd na životnom prostredí spôsobených doterajšou činnosťou podniku.4b)
§ 7
(1)
Za vypracovanie návrhu privatizačného projektu podniku zodpovedá zakladateľ, prípadne zriaďovateľ (ďalej len „zakladateľ“), ktorému sa návrhy privatizačného projektu podniku predkladajú.
(2)
Návrh privatizačného projektu podniku vypracúva spravidla podnik, ktorého sa privatizácia týka. Ak návrh privatizačného projektu podniku vypracúva zakladateľ alebo iná osoba než podnik, vyžiada si zakladateľ k návrhu stanovisko podniku.
(3)
Zakladateľ môže podniku uložiť vypracovanie návrhu privatizačného projektu podniku a určiť mu na to primeranú lehotu.
(4)
Podnik informuje o návrhu privatizačného projektu podniku príslušný odborový orgán.
(5)
Ak návrh privatizačného projektu vypracúva iná osoba než podnik, je podnik povinný bez meškania oznámiť písomne tejto osobe na jej žiadosť údaje podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d), j) a podľa povahy veci aj údaje podľa písmena i) a ďalej aj údaje uvedené v odseku 2 písm. d), ktoré sa týkajú privatizovaného majetku. Za plnenie tejto povinnosti podniku zodpovedá štatutárny orgán. Získané údaje možno použiť iba na vypracovanie privatizačného projektu. Osoba, ktorej sa tieto údaje oznámili, je povinná urobiť všetky potrebné opatrenia, aby ich nemohla získať iná osoba.
§ 8
(1)
Zakladateľ posudzuje všetky predložené privatizačné projekty podniku a predkladá ich so svojím stanoviskom bez zbytočného odkladu na schválenie
a)
Federálnemu ministerstvu financií, ak je zakladateľom federálny ústredný orgán štátnej správy,
b)
príslušnému orgánu štátnej správy republiky v ostatných prípadoch.
(2)
Zakladateľ predkladá podľa odseku 1 aj návrhy privatizačných projektov podnikov, ktoré neodporúča uskutočniť, s odôvodnením svojho stanoviska.
§ 9
Privatizačný projekt majetkovej účasti štátu na podnikaní
(1)
Federálny ústredný orgán štátnej správy, ktorý vykonáva práva štátu týkajúce sa majetkových účastí na podnikaní právnických osôb, zodpovedá za vypracovanie privatizačných projektov týchto účastí v lehote ustanovenej vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a predkladá ich Federálnemu ministerstvu financií.
(2)
Orgán štátnej správy republiky alebo obec, ktoré vykonávajú práva štátu týkajúce sa majetkovej účasti na podnikaní právnických osôb, zodpovedajú za vypracovanie privatizačných projektov týchto účastí v lehote ustanovenej vládou Českej republiky alebo vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vlády republík“) a predkladajú ich príslušnému orgánu štátnej správy republiky.
(3)
Privatizačný projekt majetkových účastí štátu na podnikaní (ďalej len „privatizačný projekt účastí“) obsahuje primerane náležitosti privatizačného projektu podniku.
(4)
Návrh privatizačného projektu účastí vypracúva spravidla právnická osoba, ktorej sa týka. Primerane platí postup uvedený v § 7 a 8.
§ 9a
Orgán štátnej správy republiky príslušný na schválenie privatizačného projektu [§ 10 ods. 1 písm. b)] môže zmeniť spôsob privatizácie (§ 12 ods. 2) navrhnutý v privatizačnom projekte podniku spracovanom podnikom alebo v privatizačnom projekte majetkovej účasti štátu na podnikaní inej právnickej osoby spracovanom právnickou osobou, ktorej sa týka, a predložený návrh privatizačného projektu pred schválením upraviť v súlade so zmeneným spôsobom privatizácie.
§ 10
Schvaľovanie privatizačných projektov
(1)
Privatizačný projekt podniku a privatizačný projekt účastí schvaľuje a zverejňuje
a)
Federálne ministerstvo financií, ak je zakladateľom podniku alebo ak vykonáva práva štátu týkajúce sa majetkových účastí právnických osôb federálny ústredný orgán štátnej správy,
b)
príslušný orgán štátnej správy republiky v ostatných prípadoch.
(2)
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo vlády republík si môžu vyhradiť schválenie privatizačného projektu podniku a privatizačného projektu účastí.
(3)
Schváleniu podľa odseku 2 podlieha privatizačný projekt vždy, keď ide o priamy predaj mimo verejnej súťaže alebo verejnej dražby.
(4)
Na schvaľovanie privatizačných projektov sa nevzťahuje správny poriadok.
TRETIA ČASŤ
PRECHOD PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU NA FONDY A POUŽITIE MAJETKU FONDOV
§ 11
(1)
V súlade so schváleným privatizačným projektom podniku zakladateľ zruší podnik bez likvidácie alebo vyjme časť majetku podniku.
(2)
V prípadoch, keď zakladateľom podniku je ku dňu prevodu federálny ústredný orgán štátnej správy, prechádza privatizovaný majetok dňom zrušenia podniku alebo dňom vyňatia časti majetku na Federálny fond národného majetku zriadený týmto zákonom podľa § 29 (ďalej len „Fond“). To neplatí v prípadoch uvedených v § 42.
(3)
Ak zakladateľom podniku je orgán štátnej správy republiky alebo obec, prechádza privatizovaný majetok dňom zrušenia podniku alebo dňom vyňatia časti majetku na Fond národného majetku Českej republiky alebo na Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fondy republík“), ktoré zriadia zákony národných rád.
(4)
Na príslušný fond republiky prechádza podľa odseku 3
a)
tá časť privatizovaného majetku, ktorá sa nachádza na území príslušnej republiky,
b)
peňažné prostriedky a majetok spočívajúci v právach a záväzkoch podľa miesta organizačnej zložky podniku, s ktorej činnosťou sú tieto práva a záväzky spojené,
c)
peňažné prostriedky a majetok spočívajúci v právach a záväzkoch, ktoré nie sú spojené s činnosťou niektorej z organizačnej zložiek podľa podielu vyplývajúceho z hodnoty privatizovaného majetku, ktorý na príslušný fond republiky prešiel podľa písmen a) a b).
(5)
Pred prechodom majetku podľa odsekov 2 a 3 naloží podnik s časťami nepoužiteľného majetku [§ 6 ods. 1 písm. c)] podľa schváleného privatizačného projektu.
(6)
Zakladateľ nevyjme časť majetku podniku, ktorú tvoria alebo s ktorou sú spojené práva z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva [§ 6 ods. 1 písm. j)]. Tieto práva sa prevádzajú zmluvou.
(7)
Ak na Fond, prípadne na fondy republiky prechádza všetok majetok podniku, musia byť založenie obchodnej spoločnosti alebo predaj tohto majetku časovo zhodné so zrušením podniku bez likvidácie.
(8)
Ku dňu určenému vo schválenom privatizačnom projekte účastí prevedie federálny ústredný orgán štátnej správy práva týkajúce sa týchto účastí na Fond a orgány štátnej správy republík a obce na príslušný fond republiky.
§ 12
(1)
Majetok Fondu a fondov republík (ďalej len „fondy“) netvorí súčasť štátnych rozpočtov a možno ho použiť na účely ustanovené zákonom.
(2)
Majetok fondov sa môže použiť v súlade so schválenými privatizačnými projektmi na tieto spôsoby privatizácie
a)
na založenie akciovej alebo inej obchodnej spoločnosti5) a na nakladanie s majetkovými účasťami na týchto spoločnostiach,
b)
na predaj majetku podniku alebo jeho časti,
c)
na prevod privatizovaného majetku na obce,
d)
na prevod privatizovaného majetku na účely nemocenského a dôchodkového poistenia,
e)
na prevod privatizovaného majetku na právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi,5a) ak ide o majetok slúžiaci poľnohospodárskej výrobe.
(3)
Na použitie majetku podľa odseku 2 sa nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov.6)
(4)
Z majetku fondov možno uhrádzať nároky oprávnených osôb podľa osobitných predpisov.2)
(5)
Majetok fondov možno použiť na plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu.
§ 13
Pri predaji majetku fondov nemožno poskytovať zvýhodnenie. Pri predaji akcií možno poskytovať iba zvýhodnenie, ktoré pripúšťa zákon o akciových spoločnostiach.
§ 14
(1)
Predaj privatizovaného majetku uskutočňujú fondy na základe zmluvy uzavretej s kupujúcim alebo na verejnej dražbe. Ak sa predaj uskutočňuje na verejnej dražbe, postupuje sa primerane ako pri prevode majetku štátu podľa osobitných predpisov.3)
(2)
Pri vklade privatizovaného majetku do základného kapitálu obchodnej spoločnosti postupujú fondy v súlade s osobitnými predpismi.5) Tým nie je dotknuté ustanovenie § 19 ods. 3.
§ 15
(1)
S vlastníckym právom k privatizovanému majetku prechádzajú na jeho nadobúdateľa aj iné práva a záväzky súvisiace s privatizovaným majetkom.
(2)
Prechod pohľadávok sa spravuje inak právnou úpravou postúpenia pohľadávky podľa osobitných predpisov.7)
(3)
Na prechod záväzkov sa nevyžaduje súhlas veriteľa. Fond však do výšky získanej hodnoty privatizovaného majetku ručí svojím majetkom za splnenie záväzkov nadobúdateľom privatizovaného majetku. Veriteľ je však oprávnený domáhať sa splnenia týchto záväzkov od fondu, len ak svoju pohľadávku čo do právneho dôvodu a výšky oznámil fondu do jedného roka od okamihu prechodu záväzkov na nadobúdateľa privatizovaného majetku a ak vyčerpal všetky právne prostriedky na jej uspokojenie voči dlžníkovi.7a)
(4)
Nadobúdateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť veriteľom prevzatie záväzku.
§ 15a
(1)
Po dobu jedného roka od uzavretia zmluvy o predaji majetku privatizovaného podniku alebo pri vklade majetku privatizovaného podniku do obchodnej spoločnosti od vzniku tejto obchodnej spoločnosti môže nadobúdateľ podnikať v rozsahu, v ktorom bol na to oprávnený tento podnik. Pri predaji alebo vklade organizačnej zložky privatizovaného podniku prechádza obdobne na nadobúdateľa oprávnenie podnikať v rozsahu činnosti organizačnej zložky.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pri predaji podniku alebo jeho organizačnej zložky na verejnej dražbe.
§ 16
Práva z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva sa prevádzajú na základe zmluvy uzavretej medzi navrhovateľom a podnikom.
§ 17
Práva a povinnosti podniku z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom pracujúcim v podniku alebo v jeho organizačnej zložke, ktorých sa privatizácia týka, prechádzajú na nadobúdateľa.
§ 18
Ak sa privatizuje všetok majetok podniku a ak nevyplýva niečo iné zo zmluvy alebo z právneho úkonu, ktorým sa majetok podniku vkladá do základného kapitálu obchodnej spoločnosti, prechádza na nadobúdateľa oprávnenie používať obchodné meno podniku, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonom upravujúcim používanie obchodného mena. Tomuto prechodu nebráni zmena dodatku obchodného mena, ktorá označuje právnu formu podniku.
§ 19
(1)
Ku dňu účinnosti zmluvy alebo vkladu je fond povinný odovzdať a nadobúdateľ prevziať veci zahrnuté do privatizovaného majetku. O prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami.
(2)
Odovzdaním majetku prechádza na nadobúdateľa nebezpečenstvo škody na týchto veciach.
(3)
Vlastnícke právo k veciam z privatizovaného majetku prechádza na nadobúdateľa dňom dojednanej účinnosti zmluvy alebo pri vklade dňom vzniku obchodnej spoločnosti; vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza vkladom do katastra nehnuteľností. Práva tretích osôb k majetku, ktorý je predmetom predaja alebo vkladu podľa tohto zákona, nie sú dotknuté.
§ 20
(1)
V zápisnici o prevzatí (§ 19 ods. 1) sa uvedú chýbajúce a vadné veci. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, za chýbajúce sa považujú veci, ktoré neboli odovzdané nadobúdateľovi, hoci podľa účtovníctva majú byť súčasťou odovzdávaného majetku. Pri posudzovaní vadnosti vecí sa prihliadne na ich schopnosť slúžiť prevádzke podniku a na dobu ich používania podľa účtovných záznamov.
(2)
Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, je nadobúdateľ oprávnený za chýbajúce alebo vadné veci zahrnuté do zápisnice o prevzatí požadovať primeranú zľavu.
(3)
Nadobúdateľ môže uplatniť nárok na zľavu ohľadne záväzkov, ktoré na neho prešli a neboli zachytené v účtovníctve.
§ 21
Pri odovzdávaní vecí a spisovaní zápisnice o prevzatí vystupujú za fond osoby oprávnené ku dňu zrušenia podniku alebo vyňatia časti majetku podniku konať v mene podniku. Pri tejto činnosti sú tieto osoby zodpovedné fondu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
INVESTIČNÉ KUPÓNY
§ 22
(1)
Investičný kupón (ďalej len „kupón“) na účely tohto zákona je cenný papier na meno, ktorý oprávňuje na kúpu akcií určených na predaj za kupóny. Kupón je neprevoditeľný a práva s ním spojené prechádzajú iba na dediča.
(2)
Kupón nemožno umoriť.
§ 23
(1)
Náležitosťami kupónov sú najmä
a)
meno, rodné číslo a miesto trvalého pobytu občana,
b)
označenie orgánu, ktorý kupón vydal,
c)
nadobúdacia cena,
d)
doba platnosti,
e)
dátum vydania.
(2)
Vydavateľom kupónov je príslušný orgán štátnej správy republiky.
(3)
Čistý výnos z predaja kupónov sa prevedie na príslušný fond republiky.
§ 24
Česká národná rada a Slovenská národná rada1b) upravia svojimi zákonmi nadobúdanie kupónov, ktoré možno použiť na území danej republiky.
§ 25
(1)
Kupóny príslušnej emisie možno použiť:
a)
na kúpu akcií ktorejkoľvek akciovej spoločnosti, ktorej akcionárom je fond príslušnej republiky, zaradenej na tento účel do republikového zoznamu privatizačných projektov,
b)
na kúpu akcií ktorejkoľvek akciovej spoločnosti, ktorej akcionárom je pozemkový fond príslušnej republiky, zaradenej na tento účel do republikového zoznamu privatizačných projektov,
c)
na získanie účasti na akciových spoločnostiach na tento účel v príslušnej republike osobitne založených a zapísaných v obchodnom registri vedenom na území príslušnej republiky,
pokiaľ občan uplatní svoj nárok v lehote ustanovenej na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
(2)
Spôsoby uvedené v odseku 1 možno použiť súbežne.
(3)
Kúpa akcií za kupóny alebo získanie účasti na akciových spoločnostiach podľa odseku 1 sa uskutočňuje oddelene na území každej republiky.
ŠIESTA ČASŤ
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 41
(1)
Za účelom privatizácie i s použitím kupónov vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vlády republík vypracujú najneskôr do troch mesiacoch od nadobudnutia účinnosti tohto zákona zásady, na ktorých základe predložia príslušné ústredné orgány štátnej správy a obce príslušnej vláde na schválenie zoznamy podnikov a zoznamy majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb, ktoré budú zahrnuté do privatizácie.
(2)
Zoznamy podnikov predkladané na schválenie obsahujú najmä názov podniku, sídlo podniku, zakladateľa, ocenenie majetku a počet zamestnancov podniku. Zoznamy majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb predkladané na schválenie obsahujú najmä názov právnickej osoby, jej právnu formu, predmet podnikania a rozsah majetkovej účasti štátu na tomto podnikaní.
(3)
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vlády republík určia lehoty na vypracovanie privatizačných projektov.
§ 42
(1)
Majetok podnikov zahraničného obchodu, účelových organizácií zahraničného obchodu, štátnych peňažných ústavov, okrem Štátnej banky česko-slovenskej a štátnych sporiteľní, založených do dňa účinnosti tohto zákona, sa podľa privatizačného projektu podniku prevedie na fond národného majetku tej republiky, v ktorej má privatizovaný podnik sídlo, a vloží sa do základného kapitálu akciových spoločností, ktoré tento fond založia.
(2)
Ak majetok privatizovaného podniku uvedeného v odseku 1 prejde na Fond národného majetku Českej republiky, prevedie tento fond po založení akciovej spoločnosti jednu tretinu akcií na Fond národného majetku Slovenskej republiky. Ak majetok privatizovaného podniku prejde na Fond národného majetku Slovenskej republiky, prevedie tento fond po založení akciovej spoločnosti dve tretiny akcií na Fond národného majetku Českej republiky.
(3)
Pokiaľ podniky uvedené v odseku 1 boli prevedené na akciové spoločnosti predo dňom účinnosti tohto zákona alebo boli ako akciové spoločnosti založené, prejdú účasti štátu na ich podnikaní dňom schválenia privatizačného projektu účastí z dvoch tretín na Fond národného majetku Českej republiky a z jednej tretiny na Fond národného majetku Slovenskej republiky.
§ 43
Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa týkajú federálnych ústredných orgánov štátnej správy, sa týkajú obdobne aj Štátnej banky česko-slovenskej.
§ 44
Ocenenie majetku podniku, obsiahnuté v schválenom privatizačnom projekte, nahrádza ocenenie nepeňažného vkladu do základného kapitálu akciovej spoločnosti vykonané súdnym znalcom a vyžadované podľa osobitných predpisov.9)
§ 45
(1)
Podniky nemôžu mimo obvyklého hospodárenia10) uzavierať zmluvy o prevode vlastníctva majetku, ku ktorému majú právo hospodárenia, nakladať so svojimi majetkovými účasťami na podnikaní právnických osôb ani tieto zakladať.
(2)
Výnimky z ustanovenia odseku 1 môže v odôvodnených prípadoch povoliť príslušná vláda. Udelená výnimka nahrádza povolenie podľa osobitných predpisov.6)
(3)
Podniky môžu uzavierať nájomné zmluvy a iné zmluvy o užívaní majetku uvedeného v § 1 inými osobami len na dobu do dňa prechodu tohto majetku na príslušný fond. Pokiaľ by uvedené zmluvy boli uzavreté na dlhšiu dobu, zaniká právo užívať majetok dňom jeho prechodu na príslušný fond.
(4)
S majetkovými účasťami štátu na podnikaní právnických osôb možno nakladať len podľa schváleného privatizačného projektu účastí.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na právnické osoby uvedené v § 1 ods. 2 a na rozpočtové a príspevkové organizácie.
§ 46
(1)
Právne pomery fondov republík, ich činnosť a spôsoby použitia ich majetku upravia zákony národných rád, ktoré zároveň ustanovia, v ktorých prípadoch možno majetok fondov republík použiť na iné účely ako na privatizáciu.
(2)
Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky ustanovia svojimi nariadeniami spôsob vydávania kupónov, nadobúdaciu cenu kupónov, spôsob vyjadrenia rozsahu nároku na akcie a spôsob použitia kupónov.
§ 47
(1)
V prípade, že k odňatiu vlastníckeho práva k privatizovanému majetku alebo jeho časti došlo spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, vzniká osobám oprávneným podľa uvedeného zákona nárok, ktorého spôsob vyporiadania určí privatizačný projekt týkajúci sa tohto majetku; o schválenom spôsobe a rozsahu vyporiadania je orgán príslušný na schválenie privatizačného projektu povinný bez zbytočného odkladu po schválení privatizačného projektu písomne upovedomiť oprávnenú osobu, ktorá uplatnila svoj nárok podľa odseku 2.
(2)
Svoj nárok je oprávnená osoba povinná uplatniť na orgáne príslušnom podľa § 10 ods. 1 na schválenie privatizačného projektu do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, inak nárok zaniká; tomuto orgánu oprávnená osoba zároveň oznámi, ktorý podnik vec drží. Príslušný fond národného majetku je povinný nárok podľa odseku 1 vyporiadať podľa časového plánu uskutočnenia privatizačného projektu, najneskôr však do jedného roka odo dňa schválenia privatizačného projektu.
(3)
Na určenie rozsahu, spôsobu uplatnenia a vyporiadania nároku podľa odsekov 1 a 2 sa inak použijú primerane ustanovenia zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Ak oprávnená osoba nesúhlasí s vyporiadaním svojho nároku v schválenom privatizačnom projekte, môže sa domáhať svojho nároku na súde v lehote 15 dní odo dňa, keď bola o spôsobe vyporiadania svojho nároku upovedomená.
(4)
Pokiaľ nemožno nárok oprávnených osôb vyporiadať postupom uvedeným v odsekoch 1 až 3, pretože príslušný privatizačný projekt nebol schválený do 31. decembra 1993, použijú sa na vyporiadanie nároku ustanovenia zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Tieto nároky možno uplatniť v lehote do 30. júna 1994; ak povinná osoba nevyhovie výzve na vydanie veci, môže oprávnená osoba uplatniť svoj nárok na súde v lehote do 31. decembra 1994.
§ 47a
V prípade, že k majetku odňatému spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách nemá právo hospodárenia, prípadne vlastnícke právo právnická osoba uvedená v § 1 tohto zákona, vzťahuje sa na zmiernenie týchto majetkových krívd zákon č. 87/1991 Zb. Tieto nároky možno uplatniť v lehote do 31. júla 1992; ak povinná osoba nevyhovie výzve na vydanie veci, môže oprávnená osoba uplatniť svoje nároky na súde v lehote do 31. decembra 1992.
§ 47b
(1)
Pri likvidácii organizácií uvedených v § 1 speňaží likvidátor majetok predajom vecí na verejnej dražbe. Iným spôsobom môže likvidátor postupovať len so súhlasom orgánu uvedeného v § 10 ods. 1.
(2)
Do doby prijatia osobitného zákona sa na postup pri verejných dražbách použijú primerane ustanovenia zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov.
§ 48
Zrušujú sa:
1.
§ 28 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku,
2.
zákonné opatrenie č. 364/1990 Zb. o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku.
§ 49
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.
Čl. I (zavedený predpisom č. 544/1992 Zb.)
Ustanovenia čl. I bodov 3, 4, 5, 6, 7 a 10 sa nevzťahujú na prvú vlnu kupónovej privatizácie.10b)
Čl. II (zavedený predpisom 17/1993 Z. z.)
(1)
Ak pri prevode alebo prechode majetku vo vlastníctve štátu na iné osoby, ktorý sa uskutočnil podľa osobitných predpisov 1), boli porušené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, je štát oprávnený podať návrh na určenie neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva. Pri podaní návrhu a v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.
(2)
Návrh na začatie konania možno podať do troch rokov od prevodu alebo prechodu vlastníctva.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Napr. zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého.
1b)
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
2)
Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.
4)
Zákon ČNR č. 500/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.
Zákon SNR č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.
4a)
§ 31 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
5)
Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov.
5a)
Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách.Zákon ČNR č. 569/1991 Zb. o Pozemkovom fonde Českej republiky.
6)
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.
7)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Zákon č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu).
7a)
Napríklad § 80, 251 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 501/1992 Zb.), zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 104/1990 Zb.
10)
Zákon č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
1)
Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupe na tieto dražby v znení neskorších predpisov. Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 2, 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
§ 761 Obchodného zákonníka.