555/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

555
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva hospodárstva
z 3. decembra 1991,
ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 91/1985 Zb. o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov
Federálne ministerstvo hospodárstva podľa § 77 písm. a) zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení zákona č. 297/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Zrušuje sa vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 91/1985 Zb. o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.