529/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992 do 28.04.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
ZÁKON
z 3. decembra 1991
o ochrane topografií polovodičových výrobkov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Predmet ochrany
§ 1
(1)
Podľa tohto zákona sú chránené topografie polovodičových výrobkov (ďalej len „topografia“), ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti pôvodcu a ktoré nie sú v priemysle polovodičových výrobkov bežné. Ochrana podľa tohto zákona sa vzťahuje takisto na časti topografie, ktoré sú využiteľné samostatne, ako aj na zobrazenie slúžiace na výrobu topografie.
(2)
Ak sa topografia tvorí z prvkov všeobecne známych, je chránená iba vtedy, ak spĺňa kombinácia týchto prvkov podmienky uvedené v odseku 1.
(3)
Ochrana podľa odseku 1 sa nevzťahuje na technológiu použitú pri vytváraní topografie alebo výrobe polovodičového výrobku, ani na informácie uložené v tomto výrobku.
§ 2
(1)
Topografiou sa na účely tohto zákona rozumie séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných vzájomne súvisiacich zobrazení znázorňujúcich trojrozmerné trvalé usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor jednej vrstvy polovodičového výrobku alebo jeho časti, prípadne povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupňoch výroby alebo jeho častí.
(2)
Polovodičovým výrobkom sa na účely tohto zákona rozumie konečná alebo medzitýmna forma mikroelektronického výrobku, ktorý je určený na plnenie elektronickej funkcie a ktorý sa skladá zo základného telesa obsahujúceho vrstvu polovodičového materiálu a opatreného aspoň jednou vrstvou vodivého, izolačného alebo polovodičového materiálu vo vopred danom usporiadaní.
Právo na ochranu
§ 3
(1)
Právo na ochranu topografie prislúcha jej pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcovi.
(2)
Ak bola topografia vytvorená na splnenie úlohy z pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu, prislúcha právo na ochranu zamestnávateľovi alebo tomu, pre koho bola na základe zmluvy vytvorená, pokiaľ zmluva neurčuje inak.
§ 4
Právo na ochranu topografie je prevoditeľné.
§ 5
Právo na ochranu topografie zanikne uplynutím 15 rokov odo dňa jej vytvorenia, ak sa topografia obchodne nevyužívala inak než skryte alebo nebola prihlásená na Federálnom úrade pre vynálezy (ďalej len „Úrad“).
§ 6
(1)
Právo na ochranu topografie môžu uplatniť česko-slovenskí občania, ako aj osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Osoby, ktoré nemajú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bydlisko alebo sídlo, môžu uplatniť právo na ochranu len za podmienky vzájomnosti.
§ 7
Prihláška topografie
(1)
Každý, kto chce uplatniť právo na ochranu topografie (ďalej len „prihlasovateľ“), musí podať písomnú prihlášku topografie (ďalej len „prihláška“) na Úrade. Pre každú topografiu sa musí podať samostatná prihláška.
(2)
Prihláška musí obsahovať:
a)
žiadosť o zápis do registra topografií (ďalej len „register“), s uvedením názvu topografie,
b)
podklady umožňujúce identifikáciu topografie, a prípadne aj samotný polovodičový výrobok obsahujúci topografiu,
c)
dátum prvého, nie však skrytého obchodného využitia topografie, ak je skorší, než je dátum podania prihlášky,
d)
doklad o nadobudnutí práva na ochranu topografie podľa ustanovenia § 4 a údaje svedčiace o práve na ochranu topografie podľa ustanovenia § 6.
(3)
Prihlasovateľ je oprávnený niektoré z požadovaných podkladov umožňujúcich identifikáciu topografie alebo ich častí označiť ako obchodné alebo výrobné tajomstvo; v tomto prípade sa musia tieto podklady predložiť v ďalšom vyhotovení, ktorého príslušné časti označené ako obchodné alebo výrobné tajomstvo sú nečitateľné. Ako obchodné alebo výrobné tajomstvo nemôžu sa označiť podklady ako celok.
(4)
Úrad môže určiť bližšie formálne náležitosti prihlášky.
§ 8
Zápis topografie
(1)
Ak prihláška spĺňa podmienky ustanovené v ustanovení § 7, zapíše Úrad topografiu do registra. Úrad vydá prihlasovateľovi, ktorého topografia bola zapísaná do registra (ďalej len „majiteľ topografie“), osvedčenie o zápise topografie do registra a zápis topografie do registra oznámi vo Vestníku Federálneho úradu pre vynálezy (ďalej len „Vestník“).
(2)
Ak prihláška nezodpovedá požiadavkám uvedeným v ustanovení § 7, Úrad vyzve prihlasovateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil. Ak prihlasovateľ vytknuté nedostatky neodstráni v určenej lehote, Úrad konanie o prihláške zastaví. Na tento dôsledok sa musí prihlasovateľ pri určení lehoty upozorniť. Ak sa nedostatky prihlášky týkajú náležitostí uvedených v ustanovení § 7 ods. 2 písm. a) až c), považuje sa za dátum podania prihlášky deň, keď sa tieto nedostatky odstránili. Ak sa prihláška podala v rozpore s ustanovením § 6 a § 9 ods. 1 písm. a), Úrad prihlášku zamietne.
(3)
Po zápise topografie do registra Úrad sprístupní podklady uvedené v ustanovení § 7 ods. 2 tretím osobám na nahliadnutie. Vyhotovovanie výpisov z týchto podkladov nie je tretím osobám dovolené.
§ 9
Vznik a doba trvania ochrany
(1)
Ochrana topografie vzniká
a)
ku dňu prvého nie skrytého obchodného využitia topografie, ak táto topografia bola predmetom riadnej prihlášky podanej na Úrade v lehote 2 rokov od tohto využitia, alebo
b)
ku dňu podania riadnej prihlášky podľa ustanovenia § 7, ak sa topografia prv obchodne nevyužila (§ 11), prípadne ak sa využila iba skryto.
(2)
Doba trvania ochrany topografie sa skončí uplynutím 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla.
(3)
Zmeškanie lehoty uvedenej v odseku 1 písm. a) nemožno odpustiť.
Účinky ochrany
§ 10
(1)
Bez súhlasu (licencie) majiteľa topografie nikto nesmie:
a)
reprodukovať topografiu alebo jej samostatne využiteľné časti a zhotovovať zobrazenie topografie na výrobné účely,
b)
vyrábať polovodičový výrobok, v ktorom je chránená topografia obsiahnutá,
c)
obchodne využívať topografiu alebo polovodičový výrobok, ktorý obsahuje chránenú topografiu alebo jej samostatne využiteľné časti, ako aj zobrazenie topografie slúžiace na jeho výrobu.
(2)
Účinky ochrany možno voči tretím osobám uplatniť až po zápise topografie do registra.
§ 11
(1)
Účinky ochrany topografie sa nevzťahujú na
a)
činnosti vykonávané na neobchodné účely,
b)
reprodukciu topografie na účely analýzy, výskumu, vývoja alebo vzdelávania,
c)
obchodné využitie topografie, ktorá sa vytvorila na základe analýzy, výskumu alebo vývoja podľa ustanovenia písmena b), pokiaľ táto ďalšia topografia zodpovedá podmienkam ustanoveným v § 1 ods. 1,
d)
následné obchodné využívanie topografie alebo polovodičového výrobku obsahujúceho chránenú topografiu uvedených do obehu majiteľom topografie alebo s jeho výslovným súhlasom.
(2)
Účinky ochrany topografie sa nevzťahujú na osobu, ktorá dobromyseľne získa polovodičový výrobok obsahujúci chránenú topografiu uvedený do obehu bez súhlasu majiteľa topografie. Odvtedy, čo sa táto osoba dozvedela, že tento výrobok obsahuje chránenú topografiu, je povinná zaplatiť majiteľovi topografie na jeho žiadosť za ďalšie obchodné využívanie tohto výrobku primeranú náhradu, pre ktorej výšku je rozhodný rozsah ďalšieho obchodného využívania.
§ 12
Nútená licencia
(1)
Ak pri chránenej topografii nedošlo k uzavretiu licenčnej zmluvy, môže Úrad v prípade ohrozenia dôležitého verejného záujmu udeliť nútenú licenciu.
(2)
Udelením nútenej licencie nie je dotknuté právo majiteľa topografie na úhradu ceny licencie.
Výmaz topografie
§ 13
(1)
Úrad vykoná na návrh, ktorý môže podať každá osoba, výmaz topografie z registra,
a)
ak zapísaná topografia nie je spôsobilá na ochranu podľa ustanovení § 1,
b)
ak sa prihláška topografie nepodala v lehote podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) alebo právo na ochranu zaniklo podľa ustanovenia § 5,
c)
ak prihlasovateľom alebo majiteľom topografie bola osoba, ktorá nemohla uplatniť právo na ochranu podľa ustanovení § 6,
d)
ak podklady podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) nezodpovedajú polovodičovému výrobku priloženému k prihláške.
(2)
Výmaz topografie z registra má účinky, akoby topografia nebola do registra zapísaná.
§ 14
(1)
Návrh na výmaz topografie z registra sa podáva na Úrade písomne vo dvoch vyhotoveniach.
(2)
Návrh na výmaz topografie z registra musí byť vecne odôvodnený a súčasne sa musia predložiť dôkazné prostriedky, o ktoré sa návrh na výmaz opiera.
(3)
Úrad vyzve majiteľa topografie, aby sa k návrhu na výmaz topografie z registra v určenej lehote vyjadril. Majiteľ topografie predkladá svoje vyjadrenie k návrhu na výmaz písomne vo dvoch vyhotoveniach.
(4)
Ak sa majiteľ topografie nevyjadrí v určenej lehote, Úrad vykoná výmaz topografie z registra.
(5)
Ak sa majiteľ topografie vyjadrí v určenej lehote proti návrhu na výmaz topografie z registra, zašle Úrad jeho vyjadrenie navrhovateľovi výmazu a určí dátum ústneho prejednávania návrhu.
(6)
Neúčasť účastníkov konania na určenom ústnom prejednávaní návrhu na výmaz topografie z registra nie je na prekážku rozhodnutiu Úradu o návrhu.
(7)
Ak Úradu vznikli v konaní o výmaz topografie z registra náklady na znalecký posudok, má Úrad právo na ich náhradu voči tomu účastníkovi konania, ktorý nemal vo veci úspech.
(8)
Účastníkovi konania o výmaz topografie z registra, ktorý mal vo veci úspech, prizná Úrad náhradu nákladov potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý nemal vo veci úspech, pokiaľ ich účastník uplatní najneskôr do vydania rozhodnutia vo veci samej.
§ 15
Odňatie ochrany a prepis
(1)
Úrad na návrh odníme ochranu majiteľovi zapísanej topografie, ak z rozhodnutia súdu zistí, že mu právo na ochranu topografie podľa ustanovenia 3 neprislúchalo.
(2)
Návrh na odňatie ochrany podľa odseku 1 je oprávnená podať iba osoba, ktorej podľa rozhodnutia súdu prislúcha právo na ochranu topografie, alebo jej právny nástupca.
(3)
Na návrh osoby, ktorej prislúcha právo na ochranu topografie a ktorá môže uplatniť právo na ochranu podľa ustanovenia § 6, podaný do 1 mesiaca od právoplatného rozhodnutia súdu, Úrad zapíše túto osobu ako majiteľa topografie. Návrh na prepis majiteľa topografie treba doložiť rozhodnutím súdu.
(4)
Ak návrh na prepis podľa odseku 3 nebude podaný, Úrad vykoná výmaz topografie z registra z úradnej moci.
§ 16
Register a údaje o topografiách zverejňované vo Vestníku
(1)
Úrad vedie register topografií, do ktorého zaznamenáva rozhodné údaje o prihláškach topografií a o zapísaných topografiách.
(2)
Do registra sa pri každej topografii zapisuje najmä:
a)
číslo zápisu (osvedčenia);
b)
dátum zápisu;
c)
dátum zverejnenia zápisu topografie vo Vestníku;
d)
názov topografie;
e)
dátum podania prihlášky a jej spisová značka, prípadne dátum prvého verejného obchodného využitia, ak je skorší než dátum podania prihlášky;
f)
prihlasovateľ topografie (meno alebo názov), jeho bydlisko (sídlo), prípadne jeho zástupca;
g)
majiteľ topografie (meno alebo názov), sídlo (bydlisko), prípadne jeho zástupca;
h)
prevod topografie;
i)
licencia;
j)
výmaz topografie;
k)
odňatie ochrany, prípadne jej prepis;
l)
zánik ochrany.
(3)
Vo Vestníku zverejňuje Úrad skutočnosti týkajúce sa zapísaných topografií a ďalšie údaje týkajúce sa ochrany topografií, ako aj úradné oznámenia a rozhodnutia zásadnej povahy.
§ 17
Úschova spisov
(1)
Podklady umožňujúce identifikáciu topografie podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) Úrad uschováva po dobu 6 rokov od uplynutia doby ochrany.
(2)
Ak prihláška neviedla k zápisu topografie do registra, Úrad podklady podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) uschováva 1 rok od dátumu rozhodnutia o prihláške.
(3)
Po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 Úrad vyzve osobu zapísanú ako majiteľ topografie na prevzatie podkladov; ak táto osoba neprevezme podklady v ustanovenej lehote, Úrad ich zničí.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 18
(1)
Pre konanie pred Úradom platia všeobecné predpisy o správnom konaní s odchýlkami uvedenými v tomto zákone a s výnimkou ustanovení o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách pre rozhodnutie a o opatrení proti nečinnosti.1)
(2)
Pre práva spolumajiteľov topografie, pre zápis licenčných zmlúv na využitie topografie, pre prevody topografií, pre zastupovanie v konaní pred Úradom, pre zastavenie konania, pre zápis topografií utajovaných podľa osobitných predpisov, pre opravné konanie a pre porušovanie práv sa obdobne použijú ustanovenia zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.2)
(3)
Za jednotlivé úkony podľa tohto zákona vyberá Úrad správne poplatky.3)
§ 19
Podľa tohto zákona sa poskytuje ochrana iba topografiám, ktoré boli vytvorené po nadobudnutí jeho účinnosti.
§ 20
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 29, 39, 49 a 50 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
2)
§ 14 až 16, 64, 68, 70, 71 a § 75 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.
3)
Zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 522/1991 Zb.