510/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.1991 do 23.07.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

510
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 5. novembra 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podkladom pre národohospodárske plánovanie1) a“, včítane odkazu.
2.
V § 3 ods. 1 sa poznámka č. 2 označuje číslom 1.
3.
§ 3 odst. 4 znie:
„(4)
Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom obrany, vlastníci alebo užívatelia lesa sú povinni viesť prehľad o výsledkoch hospodárenia podľa lesných hospodárskych plánov.“.
4.
V § 6 ods. 1 prvá veta znie: „Ochranné lesy a lesy osobitného určenia vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva z vlastného podnetu alebo na návrh iných orgánov štátnej správy; lesy osobitného určenia vyhlasuje po prerokovaní s vlastníkmi.“.
5.
V § 6 ods. 2 sa poznámka č. 3 označuje číslom 2.
6.
§ 9 odst. 1 znie:
„(1)
Vlastníci alebo užívatelia lesov sú povinní zabezpečiť dostačujúce množstvo druhovo a geneticky vhodného osiva a sadeníc potrebných na obnovu lesných porastov a na zalesnenie pozemkov na to určených.3)“.
7.
§ 12 odst. 3 znie:
„(3)
Vlastníci alebo užívatelia lesov nad hornou hranicou stromovej vegetácie sú povinní vykonávať lesotechnické meliorácie na týchto lesných pozemkoch.“.
8.
§ 13 až 16 včítane nadpisov znejú:
„DRUHÁ ČASŤ
ODBORNÁ SPRÁVA LESOV, ODBORNÝ LESNÝ HOSPODÁR A SLOVENSKÝ LESNÝ POZEMKOVÝ FOND
§ 13
Odborná správa lesov
(1)
Odbornou správou lesov sa zabezpečuje odborná pomoc a dozor nad hospodárením v lesoch, ktoré nie sú v správe alebo v užívaní štátnych organizácií lesného hospodárstva riadených ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom obrany.
(2)
Úlohy odbornej správy lesov sú najmä:
a)
zabezpečovať podklady na vypracúvanie lesných hospodárskych plánov,
b)
vypracúvať podľa schválených hospodárskych plánov ročné plány lesnej výroby, dodávok dreva a určovať opatrenia na zlepšovanie funkcií lesov,
c)
vyžadovať plnenie úloh v lesnej výrobe, zabezpečovanie a zlepšovanie funkcií lesov a ochranu lesov, ako aj dozerať na plnenie týchto úloh,
d)
zabezpečovať osivo a sadenice lesných drevín na obnovu lesa,
e)
vyznačovať ťažbu dreva a vykupovať drevo,
f)
dávať užívateľom lesov pokyny na hospodárenie v lesoch a na ich ochranu,
g)
viesť lesnú hospodársku evidenciu a výkazy o výkonoch v lesoch,
h)
viesť evidenciu užívateľov lesov pod odbornou správou.
(3)
Odbornú správu lesov vykonávajú štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom, ak ju ministerstvo nezverí inej organizácii, prípadne ak si túto správu nevyhradí. Na konanie o zverení a vyhradení výkonu odbornej správy lesov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(4)
Úlohy podľa odseku 2 písm. b) oznamujú organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov užívateľom lesov písomne; ak oznámi užívateľ lesa do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, že s nimi nesúhlasí, určí tento orgán úlohy rozhodnutím.
(5)
Organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov sú povinné podávať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva správy o plnení úloh odbornej správy lesov a oznamovať mu zistené prípady porušenia ustanovení zákona o lesoch a tohto zákona, ako aj predpisov a rozhodnutí vydaných na ich základe.
(6)
Ministerstvo môže obmedziť rozsah odbornej správy lesov užívateľom lesov, ktorí zabezpečujú plnenie úloh v lesoch vlastnými odbornými lesnými hospodármi podľa § 3 ods. 2. Na konanie o obmedzení rozsahu odbornej správy lesov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 14
Odborný lesný hospodár
(1)
Za účelom dodržiavania lesného hospodárskeho plánu a plnenia produkčných a celospoločenských funkcií lesov sú vlastníci a užívatelia lesov povinní zabezpečiť obhospodarovanie lesov odborným lesným hospodárom.
(2)
Ak vlastník alebo užívateľ lesa nezabezpečí obhospodarovanie lesov podľa odseku 1, určí mu odborného lesného hospodára lesný úrad.
(3)
Odborný lesný hospodár vykonáva, pokiaľ nejde o postup podľa odseku 2, funkciu na základe zmluvného vzťahu.
(4)
Vlastník alebo užívateľ lesa je povinný uhrádzať náklady na výkon funkcie odborného lesného hospodára.
(5)
Odborným lesným hospodárom môže byť občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania, absolvoval odbornú prax v lesníckych činnostiach v trvaní najmenej 5 rokov a preukáže spôsobilosť na vykonávanie tejto funkcie predpísanou skúškou. Podrobnosti o preukázaní spôsobilosti na výkon funkcie, výšku odplaty za výkon funkcie a možnosti oslobodenia od tejto odplaty určí ministerstvo osobitným právnym predpisom.
(6)
Funkciu odborného lesného hospodára nemôžu vykonávať pracovníci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.
(7)
Odborný lesný hospodár je povinný upozorniť vlastníka a užívateľa lesov na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu lesa; pre výkon zákonom určených povinností nesmie odborný lesný hospodár utrpieť ujmu.
§ 15
Slovenský lesný pozemkový fond
(1)
Zriaďuje sa Slovenský lesný pozemkový fond (ďalej len „pozemkový fond“). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje sa do podnikového registra.
(2)
Pozemkový fond spravuje lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu vymedzené osobitným predpisom4) a plní ďalšie úlohy podľa osobitných právnych predpisov.5)
(3)
Pozemkový fond je účastníkom pozemkových úprav vo veciach týkajúcich sa lesného hospodárstva.6)
§ 16
(1)
Orgánmi pozemkového fondu sú správna rada a dozorná rada.
(2)
Činnosť pozemkového fondu riadi správna rada, ktorej predsedu, podpredsedu a ostatných členov na návrh ministra lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) vymenúva na tri roky a z funkcie odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(3)
Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu a jeho správnej rady kontroluje dozorná rada, ktorej predsedu, podpredsedu a ostatných členov na návrh ministra vymenúva na tri roky a z funkcie odvoláva vláda Slovenskej republiky. Dozorná rada upozorňuje správnu radu alebo iné príslušné orgány na zistené nedostatky.
(4)
Funkcie člena správnej rady a dozornej rady sú navzájom nezlučiteľné. Členmi dozornej rady nemôžu byť zamestnanci pozemkového fondu.
(5)
Pracovník pozemkového fondu nesmie vykonať za účelom získania peňažných príjmov práce súvisiace s pozemkovými úpravami.7)“.
9.
V § 17 odst. 2 sa poznámka č. 5 označuje číslom 8.
10.
V § 18 ods. 1 sa poznámka č. 6 označuje číslom 9.
11.
V § 19 ods. 2 sa poznámka č. 7 označuje číslom 10.
12.
V § 20 ods. 4 sa poznámka č. 8 označuje číslom 11.
13.
V § 22 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „prípadne organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov“.
14.
V § 22 ods. 3 sa poznámky č. 9 a 10 označujú číslami 12 a 13.
15.
V § 23 sa vypúšťajú slová „štátnych organizácií lesného hospodárstva riadených ministerstvom“.
16.
V § 24 ods. 1 prvá veta znie: „Užívatelia lesného fondu sú povinní zabezpečiť riadny výkon ochrannej služby v lesoch.“.
17.
V § 24 ods. 2 a 8 sa poznámky č. 11 a 12 označujú číslami 14 a 15.
18.
§ 25 až 28 včítane nadpisov znejú:
„PIATA ČASŤ
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A ICH PÔSOBNOSŤ
§ 25
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
(1)
Úlohy na úseku štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva podľa zákona o lesoch, tohto zákona a zákona o poľovníctve,16) ako aj úlohy ustanovené predpismi vydanými na ich základe vykonávajú:
a)
lesný úrad,
b)
oblastný lesný úrad,
c)
ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.
(2)
Sídlami lesných úradov sú mestá uvedené v prílohe 1. Územná pôsobnosť lesných úradov, podľa lesných hospodárskych celkov, je uvedená v prílohe 2.
§ 26
Lesný úrad
(1)
Lesný úrad rozhoduje podľa zákona o správnom konaní
a)
o vyhlásení pozemku za lesný pozemok podľa § 2 ods. 2 zákona o lesoch a podľa § 2 ods. 3 zákona o lesoch v pochybnostiach o tom, či ide o pozemok patriaci do lesného pôdneho fondu,
b)
o uložení opatrení potrebných na ochranu a racionálne využívanie lesných pozemkov a lesných porastov podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch,
c)
o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využívania podľa § 4 ods. 2, 6 a 7 zákona o lesoch,
d)
o povinnosti vykonať skrývku kultúrnych vrstiev pôdy a o opatreniach na jej hospodárne využitie podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o lesoch,
e)
o udeľovaní súhlasu podľa § 5 ods. 3 zákona o lesoch na vydanie územných rozhodnutí, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond,
f)
o tom, že sa poškodenie lesného fondu a objektov a zariadení na lesných pozemkoch slúžiacich lesnému hospodárstvu odstráni uvedením do pôvodného stavu, ako aj o opatreniach na zabránenie hroziacich škôd a proti vzniku ďalších škôd podľa § 10 ods. 7 zákona o lesoch,
g)
o ukladaní opatrení podľa § 20 ods. 3 zákona o lesoch potrebných v záujme zaistenia bezpečnosti osôb a majetku pred škodami, ktoré by mohli byť spôsobené zosúvaním pôdy, padaním kameňov, pádom stromov, lavínami a pod. z lesných pozemkov, a o tom, kto znáša náklady s tým spojené,
h)
o obmedzení niektorých činností alebo úprave ich vykonávania v lesoch podľa § 18 ods. 2, ako aj o určení podmienok použitia určitých technologických spôsobov pri prevádzkovej, hospodárskej a inej činnosti v lesoch a v ich blízkosti podľa § 20 ods. 5,
i)
o uložení opatrení proti rozšíreniu škodcov a na ich vyhubenie v lesoch, v skladoch dreva a na iných pozemkov v okolí lesov podľa 20 ods. 3,
j)
o uložení pokuty užívateľom podľa § 26 zákona o lesoch a podľa 3,
k)
o priestupkoch na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva podľa § 33, 35 a 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
(2)
Lesný úrad
a)
dáva súhlas podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na zadanie stavby, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond; pri návrhoch trás smerových a líniových stavieb, len ak trasa neprechádza lesmi viacerých regiónov,
b)
dáva súhlas na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia vo vzdialenosti do 50 metrov od okraja lesných pozemkov podľa § 20 ods. 4,
c)
povoľuje predĺženie lehoty na zalesnenie holín na lesných pozemkoch a zabezpečenie lesných porastov na holinách podľa § 8 ods. 4,
d)
vydáva podľa § 17 ods. 2 zákazy a obmedzenia užívania lesov,
e)
povoľuje výnimky zo zákazov niektorých činností v lesoch podľa § 19 ods. 3,
f)
ukladá opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd podľa § 21 ods. 2,
g)
ustanovuje a odvoláva lesnú a poľovnú stráž,
h)
posudzuje požiadavky na poskytnutie prostriedkov zo Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky17) a kontroluje ich použitie,
i)
preberá výsledky prác pestovnej činnosti, kontroluje zdravotný stav a poškodenie lesa a dodržiavanie zásad hygieny lesa.
(3)
Na čele lesného úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta oblastného lesného úradu.
§ 27
Oblastný lesný úrad
(1)
Oblastný lesný úrad
a)
dáva súhlas podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom územných plánov zón (mimorekreačných zón), podľa § 6 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na určenie dobývacích priestorov, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond a lesné porasty, a podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na prerokovanie projektovej úlohy trás smerových a líniových stavieb, ak trasa prechádza lesmi viacerých regiónov,
b)
sleduje hospodárenie v lesoch z hľadiska zabezpečovania funkcií lesov a z hľadiska rozvoja oblasti a vyjadruje sa ku koncepciám rozvoja lesného hospodárstva,
c)
schvaľuje podľa § 3 ods. 3 lesné hospodárske plány, kontroluje ich dodržiavanie a povoľuje ich zmeny,
d)
vyhlasuje podľa § 6 ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
e)
ukladá podľa § 21 ods. 2 opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch, ak tieto okolnosti a škody presahujú územný obvod lesného úradu alebo jeho možnosti,
f)
posudzuje požiadavky na poskytnutie prostriedkov zo Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky, ak žiadateľ obhospodaruje lesy v pôsobnosti viacerých lesných úradov.
(2)
Oblastný lesný úrad je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodoval lesný úrad.
(3)
Na čele oblastného lesného úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva minister.
§ 28
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy lesného hospodárstva,
b)
dáva súhlas podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom územných plánov veľkých územných celkov a sídelných útvarov a územných plánov rekreačných zón,
c)
určuje lesné hospodárske celky podľa § 3 ods. 2,
d)
určuje kvalifikačné predpoklady pre odborných lesných hospodárov podľa § 3 ods. 2,
e)
schvaľuje podľa § 4 ods. 2 súhrnné lesné hospodárske plány,
f)
ukladá podľa § 21 ods. 2 opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch, ak tieto okolnosti a škody presahujú územný obvod oblastného lesného úradu alebo jeho možnosti,
g)
povoľuje výnimky na správu lesného národného majetku podľa § 11 ods. 3 zákona o lesoch,
h)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 4 zákona o lesoch na prevody správy lesného národného majetku.“.
19.
V § 29 sa vypúšťa odsek 2.
20.
§ 30 včítane nadpisu znie:
㤠30
Dozor vykonávaný lesným úradom a oblastným lesným úradom
(1)
Lesný úrad a oblastný lesný úrad sústavne dozerajú na dodržiavanie ustanovení zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe. V rozsahu svojej pôsobnosti dozerajú, či vlastníci a užívatelia lesov hospodária v lesoch podľa lesných hospodárskych plánov, zvyšujú úrodnosť lesných pozemkov a zabezpečujú, prípadne zlepšujú ostatné funkcie lesov.
(2)
Pri výkone dozoru podľa odseku 1 lesný úrad a oblastný lesný úrad ukladajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v súvislosti s tým aj prípadné nevyhnutné opatrenia na zlepšenie stavu lesov a plnenie ich funkcií.“.
21.
V § 31 sa za slovo „organizácie“ vkladajú slová „vlastníci alebo užívatelia“.
22.
V § 32 sa poznámka č. 14 označuje číslom 18.
23.
V § 33 ods. 1 a 5 sa poznámky č. 15, 16 a 17 označujú číslami 19, 20 a 21.
24.
V § 33 sa vypúšťajú odseky 2, 3, 4 a odsek 8 písm. a). Doterajšie odseky 1 až 10 sa označujú ako odseky 1 až 7.
25.
V § 34 ods. 1 sa slovo „organizáciám“ nahrádza slovami „vlastníkom alebo užívateľom“.
26.
V § 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
27.
V § 34 ods. 2 sa na začiatku vety slovo „organizácia“ nahrádza slovami „vlastník alebo užívateľ“.
28.
V § 34 sa vypúšťajú odseky 3 a 5 včítane odkazu a odsek 7 znie:
„(7)
Pokuty uložené podľa zákona o lesoch a tohto zákona sú príjmom Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 1 až 5.
29.
§ 35 sa vypúšťa.
30.
V § 36 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Štátnu správu poľovníctva podľa zákona o poľovníctve, ako aj úlohy ustanovené predpismi vydanými na jeho základe vykonáva lesný úrad ako prvostupňový orgán.“.
Čl. II
Zrušujú sa
1.
vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 101/1977 Zb. o odbornej správe lesov,
2.
položky 57-59 z prílohy A, položky 22-93 z prílohy C a položky 5-21 z prílohy G zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
Čl. III
Ak sa v zákone Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. používa slovo „socialistický“, toto sa vypúšťa, pokiaľ nie je nahradené iným slovom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
Príloha č. 1
Sídla orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva
Príloha č. 2
Územná pôsobnosť lesných úradov podľa lesných hospodárskych celkov
3)
§ 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
4)
§ 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úpravách vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
5)
§ 2 ods. 1, § 11 ods. 1 a 3, § 17 ods. 2, § 18, § 22 odst. 4, § 24 odst. 3 a 4 zákona č. 229/1991 Zb.
6)
§ 6 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
7)
§ 32 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb.
16)
Zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb. a zákona č. 298/1991 Zb.
17)
§ 5 ods. 4 a 5 zákona SNR č. 131/1991 Zb. o štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky.