498/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

498
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 6. novembra 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 1; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
2.
§ 3 ods. 3 znie:
„(3)
Pri pochybnostiach, či niektorý nerast je vyhradeným alebo nevyhradeným nerastom, rozhodne Slovenský geologický úrad.“.
3.
V § 4 sa za slová „ako aj“ vkladajú slová „základka v hlbinnej bani“ a na konci sa pripájajú slová „a obsahujú nerasty.“ Poznámka pod čiarou č. 1 znie:
„1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.“.
4.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa slovo „všetky“ a slová „a tie ložiská nevyhradených nerastov, ktoré sú vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva“.
5.
V § 5 ods. 2 sa slová „národným majetkom“ nahrádzajú slovami „vo vlastníctve Slovenskej republiky“.
6.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Výhradné ložisko
(1)
Ak sa zistí vyhradený nerast v rozsahu a kvalite, ktoré umožňujú odôvodnene očakávať jeho nahromadenie, vydá Slovenský geologický úrad osvedčenie o výhradnom ložisku.
(2)
Osvedčenie o výhradnom ložisku zašle Slovenský geologický úrad obvodnému banskému úradu, obci, okresnému a obvodnému úradu životného prostredia,2) orgánu geodézie a kartografie a organizácii, ktorej Slovenský geologický úrad určil územie na vyhľadávanie a prieskum výhradného ložiska.2a)“.
7.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 1 až 3.
8.
V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „dokiaľ sa o ňom nerozhodne, že je vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva“. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
9.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Organizácia
Vyhľadávanie, prieskum alebo dobývanie výhradných ložísk alebo inú banskú činnosť1) môže vykonávať v rámci podnikateľskej činnosti2b) právnická alebo fyzická osoba (ďalej len „organizácia“) v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.2c)“.
10.
Označenie a nadpis druhej časti sa vypúšťa.
11.
§ 8 a 9 sa vypúšťajú.
12.
Nadpis § 10 znie:
„Povinnosti organizácie pri využívaní výhradného ložiska“.
13.
V § 10 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Správca výhradného ložiska je povinný“ nahrádzajú slovami „Organizácia je povinná“.
14.
V § 10 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „po prevzatí výhradného ložiska na dobývanie“.
15.
§ 10 ods. 2 znie:
„(2)
Ak sa výhradné ložisko po ukončení vyhľadávania a prieskumu nebude dobývať, Slovenský geologický úrad určí organizáciu, ktorá bude výhradné ložisko evidovať a ktorá zabezpečí jeho ochranu (§ 17 ods. 2).“.
16.
V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
17.
Nadpis tretej časti znie:
„Ložiskový prieskum a hospodárenie so zásobami výhradných ložísk“.
18.
V § 11 sa vypúšťajú odseky 1 a 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 1.
19.
V § 11 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Organizácia má právo nakladať s nerastami získanými pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk v rozsahu a za podmienok určených v rozhodnutí o určení územia na vyhľadávanie a prieskum výhradného ložiska.2a)
(3)
Organizácia, ktorej sa určilo územie na vyhľadávanie a prieskum výhradného ložiska, je povinná zaplatiť ročnú úhradu za toto územie.2a)“.
20.
V § 11 ods. 4 sa označenie poznámky pod čiarou č. 5 nahrádza číslom 2a. Text doterajšej poznámky pod čiarou č. 5 sa vypúšťa.
21.
§ 12 ods. 3 znie:
„(3)
Podrobnosti o oznamovaní, odmeňovaní a o úhrade nákladov ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenský geologický úrad po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.“.
22.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Zásoby výhradného ložiska a podmienky ich využiteľnosti
(1)
Zásoby výhradného ložiska sú zistené a overené množstvá vyhradených nerastov ložiska alebo jeho časti bez ohľadu na straty pri jeho dobývaní.
(2)
Podmienky využiteľnosti zásob výhradných ložísk sú súborom geologických, banskotechnických a ekonomických ukazovateľov, podľa ktorých sa posudzuje vhodnosť zásob výhradných ložísk na využitie. Podmienky využiteľnosti zásob výhradných ložísk sú podkladom na vyhodnotenie a výpočet zásob výhradného ložiska.
(3)
Podmienky využiteľnosti zásob výhradného ložiska v období prieskumu a dobývania určuje organizácia.“.
23.
V § 14 ods. 1 druhej vete sa slová „správca, prípadne trvalý užívateľ výhradného ložiska“ nahrádzajú slovom „organizácia“.
24.
V § 14 ods. 2 písm. b) sa slovo „kondícií“ nahrádza slovami „podmienok využiteľnosti“.
25.
V § 14 ods. 3 druhá veta znie: „V období dobývania výhradného ložiska zabezpečuje výpočet zásob a jeho posúdenie organizácia; výpočet zásob schvaľuje Slovenský geologický úrad.“.
26.
V § 14 doterajšie odseky 4, 5 a 7 sa vypúšťajú.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4 a znie:
(4) Klasifikáciu a výpočet zásob výhradných ložísk podrobnejšie ustanoví Slovenský geologický úrad všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
27.
Za § 14 sa vkladá nový § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Odpis zásob výhradných ložísk
(1)
Odpisom zásob výhradných ložísk sa rozumie ich vyňatie z evidencie zásob alebo ich prevod z bilančných zásob do nebilančných zásob.
(2)
Zásoby výhradného ložiska možno odpísať
a)
z dôvodov osobitne zložitých banskotechnických, bezpečnostných alebo geologických pomerov súvisiacich s prírodnými podmienkami alebo vzniknutých nepredvídanými udalosťami,
b)
ak ide o zásoby časti výhradného ložiska, ktorých vydobytie nie je hospodársky účelné,
c)
ak ide o zásoby, ktorých dobývanie by ohrozilo dôležité celospoločenské záujmy, najmä ochranu životného prostredia a význam ochrany prevyšuje záujem na vydobytí týchto zásob.
(3)
Návrh na odpis zásob výhradného ložiska predkladá organizácia. O návrhu rozhoduje Slovenský geologický úrad po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvom výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky5a) (ďalej len „príslušné ministerstvo“) a so Slovenským banským úradom. O návrhu na odpis malého množstva zásob rozhoduje obvodný banský úrad. O návrhu na odpis zásob rozhodnú uvedené orgány do 1 mesiaca od predloženia návrhu.
(4)
Podrobnosti o odpisoch zásob výhradných ložísk ustanoví a rozsah malého množstva zásob vymedzí všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenský geologický úrad.“.
28.
V § 15 ods. 1 sa slová „ústredným geologickým orgánom republiky a ústredným orgánom štátnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí podľa osobitných predpisov4) vyhľadávanie a prieskum výhradných ložísk“ nahrádzajú slovami „Slovenským geologickým úradom“.
29.
V § 15 ods. 2 sa slová „s ústredným geologickým orgánom republiky a s ústredným orgánom štátnej banskej správy republiky“ nahrádzajú slovami „so Slovenským geologickým úradom a obvodným banským úradom“.
30.
V § 16 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.
31.
§ 17 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Chránené ložiskové územie určí obvodný banský úrad rozhodnutím vydaným v súčinnosti so Slovenským geologickým úradom a po dohode s okresným úradom životného prostredia.
(2)
Konanie o určenie chráneného ložiskového územia sa začína na návrh organizácie alebo na podnet orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží osvedčením o výhradnom ložisku a návrhom hraníc chráneného ložiskového územia.“.
32.
V § 17 ods. 3 prvej vete sa slová „iba správca, prípadne trvalý užívateľ výhradného ložiska“ nahrádzajú slovom „navrhovateľ“.
33.
V § 17 ods. 3 druhá veta znie: „Začatie konania oznámi obvodný banský úrad Slovenskému geologickému úradu, dotknutým orgánom štátnej správy a obvodnému úradu životného prostredia.“.
34.
V § 19 ods. 2 druhá veta znie: „Žiadosť o povolenie stavby a zariadenia musí žiadateľ doložiť vyjadrením organizácie spolu s návrhom podmienok ochrany výhradného ložiska.“.
35.
Piata časť sa vypúšťa.
36.
V § 23 ods. 2 písm. g) poznámka pod čiarou č. 11 znie:
11) Napríklad: zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb., vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu č. 28/1967 Zb., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou, zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplne znenie č. 124/1976 Zb.), zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch, zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. Slovenskej národnej rady o štátnej ochrane prírody, zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 23 sa vypúšťa odsek 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
38.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Oprávnenie na dobývanie výhradného ložiska
(1)
Oprávnenie organizácie na dobývanie výhradného ložiska vzniká určením dobývacieho priestoru.
(2)
Prednosť na určenie dobývacieho priestoru má organizácia, ktorej bolo určené územie na vyhľadávanie a prieskum výhradného ložiska,2a) a to do 6 mesiacov odo dňa schválenia výpočtu zásob v období prieskumu (§ 14 ods. 3).
(3)
Ak návrh na určenie dobývacieho priestoru podali viaceré organizácie, obvodný banský úrad začne konanie o určenie dobývacieho priestoru na návrh tej organizácie, ktorá má prednostný nárok podľa odseku 2. Ak táto organizácia návrh nepodala, alebo takáto organizácia nie je, rozhodne obvodný banský úrad po dohode s okresným úradom životného prostredia o začatí konania o určenie dobývacieho priestoru na návrh tej organizácie, ktorej návrh zaručuje racionálnejšie využívanie výhradného ložiska a zohľadňuje ochranu ostatných celospoločenských záujmov.
(4)
Dobývať výhradné ložisko v určenom dobývacom priestore môže organizácia po vydaní povolenia banskej činnosti obvodným banským úradom.12a)
(5)
Organizácia má právo nakladať s vydobytými nerastami v rozsahu a za podmienok určených v rozhodnutí o určení dobývacieho priestoru.
(6)
Ak organizácia, ktorá má oprávnenie na dobývanie výhradného ložiska, nepožiada do troch rokov od určenia dobývacieho priestoru o povolenie banskej činnosti, môže jej obvodný banský úrad toto oprávnenie odňať.“.
39.
V § 25 sa vypúšťa odsek 1.
40.
V § 25 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
41.
V § 26 ods. 2 sa slová „Ústredný orgán štátnej banskej správy republiky“ nahrádzajú slovami „Obvodný banský úrad“ a vypúšťa sa slovo „správcov“.
42.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Určenie, zmeny a zrušenie dobývacieho priestoru
(1)
Dobývací priestor a jeho zmeny určí obvodný banský úrad po dohode s okresným úradom životného prostredia.
(2)
Návrh na určenie osobitného dobývacieho priestoru (§ 25 ods. 3) sa doloží vyjadrením organizácie, pre ktorú už bol určený dobývací priestor. Ak je to z hľadiska racionálneho dobývania, ekologických vplyvov a bezpečnosti prevádzky potrebné, určí obvodný banský úrad nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk.
(3)
V rozhodnutí o určení dobývacieho priestoru sa uvedie tiež termín začatia dobývania výhradného ložiska.
(4)
Obvodný banský úrad po dohode s okresným úradom životného prostredia môže na návrh organizácie, ako aj z vlastného podnetu zmeniť dobývací priestor, ak sú na to z hľadiska celospoločenského záujmu závažné dôvody.
(5)
Ak sa návrh na určenie alebo zmenu dobývacieho priestoru dotýka záujmov chránených podľa osobitných predpisov,11) prerokuje organizácia, ktorá má výhradné ložisko dobývať, podmienky určenia dobývacieho priestoru s orgánmi, fyzickými a právnickými osobami, ktorým prislúcha ochrana týchto záujmov, v súlade s týmito predpismi.
(6)
Rozhodnutie o určení a zmene dobývacieho priestoru je rozhodnutím o využití územia v rozsahu jeho vymedzenia na povrchu.13)
(7)
Organizácia môže zmluvne previesť dobývací priestor na inú organizáciu po predchádzajúcom súhlase obvodného banského úradu; ustanovenie § 24 ods. 5 platí tu obdobne. Prevod dobývacieho priestoru doložený rovnopisom zmluvy je povinná prevádzajúca organizácia oznámiť obvodnému banskému úradu.
(8)
Obvodný banský úrad po dohode s okresným úradom životného prostredia dobývací priestor na návrh organizácie zruší, ak sa dobývanie výhradného ložiska ukončilo alebo trvale zastavilo.
(9)
Podrobnosti o návrhoch dobývacích priestorov a o postupe pri ich určení, zmenách, zrušení a evidencii ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenský banský úrad.“.
43.
§ 28 ods. 1 až 4 znejú:
„(1)
Konanie o určenie, zmenách a zrušenie dobývacieho priestoru (ďalej len „konanie o určenie dobývacieho priestoru“) sa začína na návrh organizácie. Návrh sa doloží
a)
stanoviskom príslušného ministerstva, najmä z hľadiska realizácie surovinovej politiky,
b)
rozhodnutím o určení chráneného ložiskového územia,
c)
dokladom, že organizácia môže vykonávať banskú činnosť,
d)
dokladmi a dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu,
e)
zoznamom fyzických a právnických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známe.
(2)
Obvodný banský úrad môže určiť, že sa k návrhu priložia ďalšie podklady potrebné na spoľahlivé posúdenie návrhu, najmä z hľadiska ochrany a racionálneho využitia výhradného ložiska, dôsledkov jeho dobývania, ako aj z hľadiska potrieb národného hospodárstva a celospoločenských záujmov.
(3)
Obvodný banský úrad môže začať konanie o určenie dobývacieho priestoru aj v prípade, ak nie sú k dispozícii všetky doklady a dokumentácia podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2. Súčasne určí organizácii lehotu na doplnenie návrhu. Ak návrh nebol doplnený v určenej lehote, obvodný banský úrad konanie o určenie dobývacieho priestoru zastaví.
(4)
Účastníkmi konania o určenia dobývacieho priestoru sú navrhovateľ, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť určením dobývacieho priestoru priamo dotknuté, a obec, v územnom obvode ktorej sa dobývací priestor nachádza.“.
44.
V § 28 sa doterajšie odseky 3 až 8 označujú ako odseky 5 až 10; v týchto odsekoch sa slová „príslušný ústredný orgán“ nahrádzajú slovami „obvodný banský úrad“.
45.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Evidencia
(1)
Evidenciu osvedčení o výhradnom ložisku vedie Slovenský geologický úrad.
(2)
Evidenciu chránených ložiskových území vedie obvodný banský úrad.
(3)
Evidenciu dobývacích priestorov a ich zmien vedie obvodný banský úrad v knihách dobývacích priestorov. Súhrnnú evidenciu dobývacích priestorov vedie Slovenský banský úrad.
(4)
Súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk a bilanciu zásob nerastných surovín Slovenskej republiky vedie Slovenský geologický úrad.
(5)
Orgány uvedené v odsekoch 1 až 4 umožnia nahliadnuť do evidencie, prípadne poskytnú z tejto evidencie potrebné informácie alebo výpisy právnickým a fyzickým osobám, ktoré preukážu, že ich potrebujú na plnenie svojich povinností alebo na uplatňovanie a ochranu svojich práv. Nedotknuté zostávajú predpisy o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.14a)
(6)
Slovenský geologický úrad podrobnejšie ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom vedenie evidencie zásob výhradných ložísk.“.
46.
§ 30 ods. 5 znie:
„(5)
Ak je niektorý z postupov podľa odsekov 3 a 4 z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutne potrebný, nariadi ho obvodný banský úrad.“.
47.
V § 31 sa vypúšťa odsek 1.
48.
V § 31 ods. 2 prvej vete sa slová „ústrednému geologickému orgánu republiky a orgánu štátnej banskej správy republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskému geologickému úradu a obvodnému banskému úradu“ a vypúšťajú sa slová „príslušnému ústrednému orgánu“; v druhej vete sa slová „príslušný ústredný orgán“ nahrádzajú slovami „obvodný banský úrad“.
49.
V § 31 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „a v odôvodnených prípadoch aj mimo dobývacieho priestoru“.
50.
V § 31 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „prevodom správy a“ a slová „a to aj na účely rekultivácie“.
Odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
51.
V § 32 ods. 1 sa slovo „určená“ nahrádza slovami „ktorá má oprávnenie“.
52.
V § 32 ods. 3 sa slová „ústredný orgán štátnej banskej správy republiky“ nahrádzajú slovami „obvodný banský úrad“ a vypúšťajú sa slová „v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi“.
53.
Za § 32 sa vkladá nový § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Úhrady
(1)
Organizácia je povinná zaplatiť ročnú úhradu za dobývací priestor vo výške 5000 Kčs za každý i začatý km2 plochy dobývacieho priestoru v jeho vymedzení na povrchu.
(2)
Organizácia je povinná zaplatiť úhradu za vydobyté vyhradené nerasty alebo vyhradené nerasty po ich úprave a zušľachtení vykonanom v súvislosti s ich dobývaním (ďalej len „vydobyté nerasty“). Úhrada je najviac 10 % z trhovej ceny vydobytých nerastov. Vychádza sa z trhovej ceny v roku, v ktorom boli vyhradené nerasty vydobyté.
(3)
Úhrada za dobývací priestor a úhrada za vydobyté nerasty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správu týchto úhrad vykonávajú obvodné banské úrady.
(4)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode so Slovenským banským úradom môže v odôvodnených prípadoch, najmä v záujme využívania nerastného bohatstva na žiadosť organizácie znížiť úhradu za vydobyté nerasty, prípadne aj povoliť oslobodenie od tejto úhrady.
(5)
Povinnosť platiť úhradu za dobývací priestor začína kalendárnym rokom nasledujúcim po roku, v ktorom bol určený dobývací priestor, a končí rokom, v ktorom bol dobývací priestor zrušený.
(6)
Povinnosť platiť úhradu za vydobyté nerasty začína dňom ich vydobytia alebo ich úpravy a zušľachtenia vykonaného v súvislosti s ich dobývaním.
(7)
Úhrady podľa odsekov 1 a 2 vypočíta organizácia, ktorá má oprávnenie na dobývanie výhradného ložiska (§ 24 ods. 1).
(8)
Ak organizácia nezaplatí úhradu za dobývací priestor alebo úhradu za vydobyté nerasty včas alebo v určenej výške, je povinná zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % z nedoplatkov príslušnej úhrady.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa vzťahujú aj na dobývacie priestory a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov uvedených v čl. II ods. 1.
(10)
Podrobnosti o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty, o ich výške, spôsobe ich platenia, o znížení úhrady za vydobyté nerasty a oslobodení od tejto úhrady ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky.“.
54.
V § 33 ods. 1 sa slová „sú správca výhradného ložiska, prípadne trvalý užívateľ a orgány a organizácie“ nahrádzajú slovami „objekty a záujmy fyzických alebo právnických osôb, sú organizácie, orgány a fyzické a právnické osoby“.
55.
V § 33 ods. 2 sa slovo „organizáciami“ nahrádza slovami „fyzickými a právnickými osobami“, slová „národnému výboru“ a „národný výbor“ sa nahrádzajú slovami „okresnému úradu“ a „okresný úrad“.
56.
V § 33 ods. 3 sa slová „národný výbor“ a „národného výboru“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“ a „okresného úradu“ a slová „príslušný ústredný orgán a ústredný orgán, do pôsobnosti ktorého patrí ochrana ohrozeného záujmu“ sa nahrádzajú slovami „príslušné ministerstvo po dohode so Slovenským banským úradom v súčinnosti s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy“.
57.
V § 33 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak nedôjde k dohode medzi organizáciou a fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú vlastníkmi dotknutých pozemkov a iných nehnuteľností a ak prevažuje verejný záujem na využití výhradného ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka pozemkov a iných nehnuteľností, postupuje sa podľa § 31 ods. 3.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
58.
V § 33 ods. 5 sa slová „orgánu štátnej banskej správy republiky“ nahrádzajú slovami „obvodnému banskému úradu“.
59.
V § 33 ods. 6 sa slová „nariadi príslušný stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej banskej správy republiky vlastníkovi (správcovi, užívateľovi)“ nahrádzajú slovami „nariadi obvodný úrad životného prostredia po dohode s obvodným banským úradom vlastníkovi (užívateľovi)“; na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Ak ide o stavby a zariadenia, ktoré boli vybudované pred určením dobývacieho priestoru, ochranné opatrenia sa vykonajú na náklad organizácie.“.
60.
§ 33 sa dopĺňa novým odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú obdobne aj na zaradenie príslušných prác do plánu zabezpečenia banských diel a lomov alebo do plánu likvidácie hlavných banských diel a lomov.“.
61.
V § 34 ods. 1 písm. b) sa slovo „uskladňovanie“ nahrádza slovom „ukladanie“ a vypúšťa sa slovo „priemyselných“.
62.
§ 35 ods. 4 znie:
„(4)
Zabezpečovanie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov, ktoré ohrozujú celospoločenský záujem, zabezpečí v nevyhnutne potrebnom rozsahu Slovenský geologický úrad. Slovenský geologický úrad vyporiada aj prípadné škody na hmotnom majetku19) spôsobené pri zabezpečovaní alebo likvidácii starých banských diel.“.
63.
V § 36 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
64.
§ 37 ods. 5 znie:
„(5)
Ak nemožno stavbu uviesť do predošlého stavu preto, že leží na území stavebnej uzávery, prípadne na území, kde sa budú aj naďalej prejavovať vplyvy činností uvedených v § 36, je organizácia povinná vykonať dočasné zabezpečenie objektu; súčasne je povinná sa dohodnúť s vlastníkom objektu, či náhrada škody sa vykoná v peniazoch alebo dočasným poskytnutím náhradného objektu a o výške náhrady škody. Do náhrady škody sa zahrnie aj hnuteľný majetok, ktorý sa stáva poskytnutím náhradného objektu nepoužiteľný. Ak nedôjde k dohode, postupuje sa podľa § 33 ods. 4.“.
65.
V § 37 ods. 6 sa vypúšťajú slová „v mimoriadnych prípadoch“ a začiatok textu sa upravuje takto: „Účastníci sa môžu dohodnúť...“.
66.
V § 39 ods. 2 sa slová „Príslušný ústredný orgán a ním poverené organizácie“ nahradzujú slovom „Organizácie“.
67.
§ 39 ods. 3 znie:
„(3)
Podrobnosti o banskomeračskej dokumentácii ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenský banský úrad. Podrobnosti o geologickej dokumentácii ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenský geologický úrad po dohode so Slovenským banským úradom.“.
68.
§ 41 vrátane nadpisu znie:
㤠41
Vzťah k správnemu poriadku
Všeobecné predpisy o správnom konaní22) sa nevzťahujú na konanie podľa § 3 ods. 3, § 6, 13, 14, 14a a § 33 ods. 3.“.
69.
§ 42 sa vypúšťa.
70.
V § 11 ods. 5, § 12 ods. 1 a 2, § 14 ods. 3 a § 35 ods. 2, 3 a 5 sa slová „ústredný geologický orgán republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenský geologický úrad“ v príslušnom páde.
71.
V § 17 ods. 8, § 30 ods. 7 a § 32 ods. 5 sa slová „ústredný orgán štátnej banskej správy republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenský banský úrad“ v príslušnom páde.
72.
V § 17 ods. 3, 4 a 6, § 19 ods. 1 a 2, § 23 ods. 3 až 5 a § 40 ods. 4 sa slová „orgán štátnej banskej správy republiky“ nahrádzajú slovami „obvodný banský úrad“ v príslušnom páde.
Čl. II
Prechodné ustanovenia
(1)
Ložiská nevyhradených nerastov, o ktorých podľa doterajších predpisov rozhodli príslušné ústredné orgány štátnej správy, že sú vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva, sa považujú za výhradné ložiská podľa tohto zákona.
(2)
Rozhodnutia príslušných ústredných orgánov štátnej správy o určení dobývacích priestorov vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia podľa tohto zákona. Lehota podľa § 24 ods. 6 začína pre tieto dobývacie priestory plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Výpočty zásob výhradných ložísk schválené podľa doterajších predpisov sa považujú za výpočty zásob schválené podľa tohto zákona.
(4)
Povinnosť platiť úhradu za dobývací priestor určený podľa doterajších predpisov, začína v roku nasledujúcom po roku, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.
(5)
Úhrada za vydobyté nerasty sa prvýkrát vykoná za nerasty vydobyté v roku 1993.
Čl. III
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády ČSSR č. 80/1988 Zb. o určovaní kondícií, klasifikácií zásob výhradných ložísk a o posudzovaní, schvaľovaní a štátnej expertíze ich výpočtov.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
2a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.
2b)
Napríklad Obchodný zákonník.
2c)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb.
5a)
§ 3 a 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb.
12a)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
14a)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 420/1990 Zb.
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 419/1990 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva.