470/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

470
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 5. novembra 1991,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 359/1991 Zb.
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 3/1991 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Ustanovenie § 14 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 359/1991 Zb. znie:
㤠14
Smerný rast miezd pre rozpočtové a príspevkové organizácie na štvrtý štvrťrok 1991 je 29 %.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Miller v. r.