455/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992 do 28.05.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

455
ZÁKON
z 2. októbra 1991
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
PREDMET ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania (ďalej len „živnosť“) a kontrolu nad ich dodržiavaním.
Živnosť
§ 2
Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
§ 3
(1)
Živnosťou nie je:
a)
prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,1)
b)
využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi2) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
c)
činnosť pri výkone povolaní
1.
lekárov, lekárnikov, psychoterapeutov a prírodných liečiteľov, zdravotníckych pracovníkov včítane predavačov a spracovateľov liečivých rastlín, s výnimkou očných optikov, protetikov a pedikérov,
2.
veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,3)
3.
advokátov,4) komerčných právnikov5) a patentových zástupcov,6)
4.
znalcov a tlmočníkov,7)
5.
overovateľov (audítorov)8) a daňových poradcov,
6.
burzových dohadzovačov,
7.
sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov,9)
8.
oprávnených inžinierov a zodpovedných geodetov,10)
9.
usporadúvateľov divadelných, filmových a iných audiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných a tanečných vystúpení, výstav výtvarných diel, úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia,11)
10.
reštaurátorov a konzervátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú výtvarnými maliarskymi, sochárskymi dielami a dielami úžitkového umenia.
(2)
Živnosťou ďalej nie je:
a)
činnosť bánk a iných oprávnených osôb vykonávajúcich bankovú činnosť, sporiteľní,12) poisťovní,13) búrz a zariaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí,14)
b)
usporadúvanie lotérií a iných podobných hier,15)
c)
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom,16)
d)
výroba a rozvod elektriny, plynov a tepla, okrem malých elektrární,17)
e)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
f)
námorná doprava a morský rybolov,18)
g)
prevádzka celoštátnych dráh a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom,19)
h)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotnej telekomunikačnej siete včítane poskytovania služieb prostredníctvom tejto siete,20)
i)
hromadná výroba humánnych a veterinárnych liečivých prípravkov,21)
j)
výroba, dovoz, vývoz a odbyt psychotropných a omamných látok,22)
k)
rozhlasové a televízne vysielanie,
l)
skúšobníctvo.23)
(3)
Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín priamym spotrebiteľom.
§ 4
Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností
(1)
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.
(2)
Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.
HLAVA II
PREVÁDZKOVANIE ŽIVNOSTI
§ 5
Subjekty oprávnené prevádzkovať živnosť
(1)
Živnosť môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom (ďalej len „podnikateľ“); štátne povolenie na prevádzkovanie živnosti (ďalej len „koncesia“) sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených týmto zákonom.
(2)
Sudcovia a prokurátori, zamestnanci štátnej správy a územnej samosprávy vo funkciách ustanovených zákonom, príslušníci bezpečnostných zborov a príslušníci ozbrojených síl môžu prevádzkovať živnosť, len pokiaľ to nevylučujú alebo neobmedzujú zákony, ktoré upravujú ich pracovnoprávne vzťahy alebo služobné pomery.24)
(3)
Fyzické osoby zastávajúce funkcie vedúcich pracovníkov v štátnych podnikoch, štátnych organizáciách alebo akciových spoločnostiach, kde rozhodujúci podiel akcií je vo vlastníctve štátu, nemôžu prevádzkovať živnosť v odbore, v ktorom je podnikateľom ich zamestnávateľ. Podmienky ustanoví osobitný zákon.
(4)
Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba alebo iné spoločenstvo so sídlom mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „zahraničná osoba“) môže na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako česko-slovenské osoby, pokiaľ z iného zákona nevyplýva niečo iné. Musí však ustanoviť zodpovedného zástupcu.
(5)
Fyzické osoby, ktorým sa priznalo postavenie utečencov podľa osobitných predpisov,25) môžu prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok ako cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 6
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
(1)
Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:
a)
dosiahnutie veku 18 rokov,
b)
spôsobilosť na právne úkony,
c)
bezúhonnosť,
pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený:
a)
pre trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania,
b)
pre iný trestný čin spáchaný úmyselne, ak vzhľadom na povahu živnosti a osobu podnikateľa je obava, že sa dopustí rovnakého alebo podobného činu pri prevádzkovaní živnosti.
(3)
U právnickej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať jej zodpovedný zástupca.
§ 7
Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
(1)
Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť, pokiaľ ich tento zákon alebo osobitné predpisy vyžadujú.
(2)
U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca.
§ 8
Prekážky prevádzkovania živnosti
(1)
Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická a právnická osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený alebo ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania.26)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na fyzickú alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania.27)
(3)
Na prekážku podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu v dôsledku úpadku alebo trestného činu tretej osoby.
(4)
Orgán určený zákonom národnej rady (ďalej len „živnostenský úrad“) môže odpustiť prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky. Pred rozhodnutím si vyžiada vyjadrenie príslušnej hospodárskej komory, ak je zriadená.
(5)
Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán28) zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, dokiaľ zákaz trvá.
§ 9
Rozdelenie živností
Živnosti sú:
a)
ohlasovacie, ktoré pri splnení určených podmienok sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia,
b)
koncesované, ktoré sa smú prevádzkovať na základe koncesie.
§ 10
Živnostenské oprávnenie
(1)
Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám:
a)
pri ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia, alebo pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom,
b)
pri koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej listiny.
(2)
Preukazom živnostenského oprávnenia je:
a)
živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie ohlasovacích živností, do vydania živnostenského listu rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
b)
koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia.
Týmito dokladmi sa podnikateľ preukazuje.
(3)
Zahraničným osobám, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, sa pri splnení určených podmienok vydá živnostenský list alebo koncesná listina pred zápisom do tohto registra.
(4)
Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis česko-slovenskej právnickej osoby do obchodného registra vydá živnostenský úrad živnostenský list alebo koncesnú listinu pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená.
(5)
Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra. Ak nepodajú návrh na zápis v lehote 90 dní od doručenia živnostenského listu alebo koncesnej listiny alebo ak sa návrhu nevyhovie, musia uvedené doklady bez meškania vrátiť.
(6)
Živnostenské oprávnenie nemožno preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať, len ak to ustanovuje tento zákon.
(7)
Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu
§ 11
(1)
Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za riadnu technickú prevádzku živnosti a za dodržiavanie živnostenskoprávnych predpisov.
(2)
Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (§ 6 a 7).
(3)
Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a byť schopný zúčastňovať sa na prevádzke v potrebnom rozsahu; nikto nemôže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu pre viac ako dvoch podnikateľov.
(4)
Ak je podnikateľ právnickou osobou, je vždy povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu.
(5)
Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.
(6)
Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude živnosť prevádzkovať. Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky pre prevádzkovanie živnosti (§ 7) alebo ak nemá bydlisko na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, je povinný zodpovedného zástupcu ustanoviť.
(7)
Ustanovenie zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu živnosť, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie, oznámi podnikateľ bez meškania živnostenskému úradu.
(8)
Ustanovenie zodpovedného zástupcu pre koncesovanú živnosť predloží podnikateľ na schválenie živnostenskému úradu. Ustanovenie nadobúda účinnosť dňom, keď bolo rozhodnutie o schválení doručené. Ukončenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu oznámi podnikateľ bez meškania živnostenskému úradu, ktorý koncesiu udelil.
(9)
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ bez meškania ustanoviť nového zodpovedného zástupcu.
(10)
Živnostenský úrad môže povoliť prevádzkovanie živnosti na prechodný čas bez zodpovedného zástupcu, pokiaľ tým nemôže dôjsť k ohrozeniu životov a zdravia ľudí.
(11)
Ustanovenie odseku 9 sa nepoužije, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má bydlisko na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky pre prevádzkovanie živnosti.
§ 12
(1)
V mene a na účet fyzickej osoby, ktorá z dôvodu nedostatku veku alebo rozhodnutia súdu nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, možno živnosť prevádzkovať so súhlasom súdu, ak to navrhne jej zákonný zástupca.
(2)
Zodpovedného zástupcu v takom prípade ustanoví zákonný zástupca so súhlasom súdu; živnosť ohlási alebo o koncesiu požiada zákonný zástupca.
§ 13
Pokračovanie v živnosti pri úmrtí podnikateľa
(1)
Ak podnikateľ zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednanie dedičstva:
a)
dedičia zo zákona, pokiaľ niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,
c)
pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), pokiaľ v živnosti nepokračujú dedičia,
d)
opatrovník na správu podniku, pokiaľ ho pre zachovanie prevádzky podniku ustanovil orgán prejednávajúci dedičstvo.
(2)
Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) až c) nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 a 7 alebo ak sú u nej prekážky podľa § 8 alebo ak nemá bydlisko na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.
(3)
Ak opatrovník podľa odseku 1 písm. d) nespĺňa podmienky ustanovené v § 7, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.
(4)
Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c), pokiaľ nadobudli majetkový podiel na živnosti; ustanovenie odseku 2 platí obdobne. Pokiaľ však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať. Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý tento majetok alebo podiel na ňom dedičstvom nadobudol, môže prevádzkovať živnosť aj po tejto lehote na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa.
§ 14
Pokračovanie v živnosti pri premene obchodnej spoločnosti
(1)
Pri premene obchodnej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) na inú formu spoločnosti alebo na družstvo môže nová spoločnosť, prípadne družstvo pokračovať v prevádzkovaní živnosti zaniknutej spoločnosti.
(2)
Pri zlúčení alebo splynutí spoločnosti platí ustanovenie odseku 1 obdobne.
(3)
Pri rozdelení spoločnosti môžu pokračovať v živnosti zaniknutej spoločnosti všetky novovzniknuté spoločnosti, na ktoré prešla prevádzkáreň alebo vedľajšia prevádzkáreň, v ktorej sa príslušná živnosť zaniknutej spoločnosti prevádzkovala. Osoby oprávnené konať v mene rozdeľovanej spoločnosti oznámia živnostenskému úradu, v akom rozsahu bude každá z novovzniknutých spoločností v živnosti pokračovať, ako aj osobné údaje ich zodpovedných zástupcov. Živnostenský úrad na základe tohto oznámenia vydá nové živnostenské listy alebo koncesné listiny. Ustanovenie § 11 ods. 8 zostáva nedotknuté.
§ 15
Pokračovanie v živnosti pri premene družstva
Pri premene družstva na spoločnosť, pri zlúčení alebo splynutí družstiev alebo pri rozdelení družstva platia ustanovenia § 14 obdobne.
§ 16
Prevádzkovanie väčšieho počtu živností jedným podnikateľom
Podnikateľ môže prevádzkovať viac živností, ak má pre každú z nich živnostenské oprávnenie.
Prevádzkárne
§ 17
(1)
Prevádzkárňou sa rozumie priestor, v ktorom sa živnosť prevádzkuje.
(2)
Na základe živnostenského listu sa môže živnosť prevádzkovať aj v ďalších prevádzkárňach (ďalej len „vedľajšia prevádzkáreň“), ak túto skutočnosť podnikateľ oznámi v lehote jedného mesiaca živnostenskému úradu, v ktorého územnom obvode sa vedľajšia prevádzkáreň nachádza. Ak je vedľajšia prevádzkáreň v obvode iného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zriadenie aj živnostenskému úradu, ktorý vydal živnostenský list.
(3)
Oprávnenie na výkon koncesovanej živnosti vo vedľajšej prevádzkárni vzniká schválením živnostenského úradu, v ktorého územnom obvode sa vedľajšia prevádzkáreň nachádza. Ak je vedľajšia prevádzkáreň v obvode iného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zriadenie aj živnostenskému úradu, ktorý vydal koncesnú listinu.
(4)
Ustanovenia § 29 a 30 a ustanovenia o súhlase obce na umiestnenie prevádzkárne v obci29) sa použijú aj na vedľajšie prevádzkárne.
§ 18
Pre preloženie živnosti na iné miesto, než je uvedené v živnostenskom liste alebo koncesnej listine, platia ustanovenia § 17 obdobne.
DRUHÁ ČASŤ
DRUHY ŽIVNOSTÍ
HLAVA I
§ 19
Ohlasovacie živnosti sú:
a)
remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
b)
viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
c)
voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.
Diel 1
Remeselné živnosti
§ 20
Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona.
Odborná spôsobilosť
§ 21
(1)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom30) alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru a dokladom o vykonaní trojročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore, pokiaľ nie je dĺžka praxe ustanovená v prílohe inak.
(2)
Praxou v odbore sa rozumie tiež základná (náhradná) služba v ozbrojených silách alebo civilná služba, pokiaľ sa počas nej pravidelne vykonávali práce, ktoré sú predmetom príslušnej remeselnej živnosti. Dokladom o výkone prác je písomné potvrdenie vydané príslušným orgánom ozbrojených síl alebo organizáciou, kde občan vykonával civilnú službu.
§ 22
(1)
Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 možno nahradiť:
a)
vysvedčením o záverečnej skúške na strednom odbornom učilišti a dokladom o vykonaní trojročnej praxe v odbore, prípadne príbuznom odbore alebo
b)
vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní dvojročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore31) alebo
c)
vysvedčením o absolvovaní vysokej školy v príslušnom technickom, prípadne ekonomickom odbore a dokladom o jednoročnej praxi v odbore alebo
d)
úspešným vykonaním kvalifikačnej skúšky pred komisiou zloženou zo zástupcov živnostenského úradu, príslušnej strednej odbornej školy alebo stredného odborného učilišťa, ako aj príslušného živnostenského spoločenstva, ak je zriadené.
(2)
Obsahovú náplň a spôsob vykonávania skúšok podľa odseku 1 písm. d) ustanovia právne predpisy, ktoré vydajú príslušné ústredné orgány štátnej správy republík.
Diel 2
Viazané živnosti
§ 23
Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 zákona.
§ 24
Odborná spôsobilosť
Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 zákona alebo ustanovená touto prílohou.
Diel 3
Voľné živnosti
§ 25
(1)
Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 až 3 zákona.
(2)
Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.
HLAVA II
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
§ 26
Koncesované živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 3 zákona.
§ 27
Odborná spôsobilosť a ďalšie podmienky
(1)
Odborná spôsobilosť pre koncesované živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 3 zákona alebo ustanovená touto prílohou.
(2)
Osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej živnosti je aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov.
(3)
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania živnosti. Najmä je oprávnený vymedziť prevádzkovanie živnosti určitým územím z dôvodu verejného záujmu, prípadne udeliť koncesiu na dobu určitú.
TRETIA ČASŤ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 28
(1)
Rozsah živnostenského oprávnenia (ďalej len „rozsah oprávnenia“) sa posudzuje podľa obsahu živnostenského listu alebo koncesnej listiny s prihliadnutím na ustanovenia tejto časti.
(2)
Pri pochybnostiach rozhodne živnostenský úrad po vyjadrení príslušnej hospodárskej komory a živnostenského spoločenstva, ak sú zriadené.
Povinnosti podnikateľa
§ 29
(1)
Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti čo najúčinnejšie chrániť životné a pracovné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky pred škodlivými účinkami, ktoré môže jeho činnosť vyvolať. Povinnosti podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka zostávajú nedotknuté.
(2)
Podnikateľ je povinný budovať zariadenia na ochranu životného a pracovného prostredia pred škodlivými účinkami, ktoré sú alebo môžu byť jeho činnosťou vyvolávané, uvádzať tieto zariadenia do prevádzky spoločne s príslušným výrobným alebo nevýrobným zariadením a trvale zabezpečovať ich plynulý a účinný chod.
(3)
Náklady na opatrenia na odstránenie škôd vzniknutých činnosťou podnikateľa a na opatrenia na tvorbu a ochranu životného a pracovného prostredia ohrozovaných jeho činnosťou znáša podnikateľ zo svojho.
(4)
Spôsob a rozsah ochrany ustanovujú osobitné predpisy.32)
§ 30
Prehliadky prevádzkární
(1)
Podnikateľ je povinný umožniť živnostenskému úradu, aby sa skôr, než vydá preukaz živnostenského oprávnenia, aj kedykoľvek neskôr mohol presvedčiť prehliadkou na mieste o vhodnosti prevádzkárne.
(2)
Ak je to účelné z hľadiska požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi alebo vzhľadom na iné okolnosti, najmä na posúdenie nezávadnosti prevádzkárne, môže živnostenský úrad na prehliadku podľa odseku 1 prizvať príslušné dotknuté orgány štátnej správy.
(3)
O prehliadke podľa odseku 1 vydá živnostenský úrad podnikateľovi potvrdenie.
(4)
Ak živnostenský úrad zistí, že stav prevádzkárne ohrozuje život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie alebo že prevádzkáreň má iné závady, spíše záznam o prehliadke, ktorý odovzdá alebo doručí podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy.
§ 31
(1)
Prevádzkáreň i vedľajšia prevádzkáreň musí byť viditeľne označená obchodným menom, prípadne tiež uvedením predmetu podnikania.
(2)
Na dverách vchodu do prevádzkárne alebo na inom vhodnom a viditeľnom mieste musí byť uvedené:
a)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko podnikateľa,
b)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkárne,
c)
predajná alebo prevádzková doba určená pre styk so zákazníkmi,
d)
kategória a skupina pri pohostinských prevádzkárňach,
e)
kategória a trieda pri prevádzkárňach poskytujúcich ubytovanie.
(3)
Pri uzavretí prevádzkárne je podnikateľ povinný, ak tomu nebránia vážne dôvody, aspoň tri dni vopred na vhodnom, viditeľnom mieste označiť začiatok a koniec uzavretia.
(4)
Podnikateľ, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby spotrebiteľovi, je povinný označiť tovar cenami alebo sprístupniť zákazníkom cenník alebo ich informovať o cenách iným vhodným spôsobom.33) Zákazníkovi sa musí umožniť overiť si správnosť účtovaných cien a správnosť merania. V prevádzkárni, prípadne pri prevádzkovaní živnosti sa smú používať iba meradlá, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.34)
(5)
Podnikateľ je povinný vydať na vyžiadanie zákazníkovi doklad o zakúpení tovaru alebo poskytnutí služby.
(6)
Podnikateľ preberá na seba zodpovednosť pred kontrolným orgánom za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu.
(7)
Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.35) Zodpovedá za to, že jeho zamestnanci preukázali spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými predpismi, znalosť hygienických a bezpečnostných predpisov. Ak to vyžaduje povaha práce alebo inej činnosti, zodpovedá aj za to, že sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa predpisov o opatreniach proti prenosným chorobám.36)
(8)
V prevádzkárni musí byť inšpekčná kniha, do ktorej zapisujú kontrolné orgány záznamy o vykonanej kontrole, o uložených a prijatých opatreniach.
§ 32
Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:
a)
obchodné,
b)
výrobné,
c)
poskytujúce služby.
HLAVA II
OBCHODNÉ ŽIVNOSTI
§ 33
Všeobecné ustanovenie
Obchodnými živnosťami sú:
a)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj,
b)
pohostinská činnosť,
c)
ubytovanie,
d)
činnosť cestovnej kancelárie,
e)
prenájom priemyselného tovaru,
f)
prenájom motorových vozidiel,
g)
vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia.
Rozsah oprávnenia
§ 34
(1)
Podnikateľ živnosti uvedenej v § 33 písm. a) môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia tiež:
a)
prenajímať tovar,
b)
sprostredkúvať kúpu a predaj tovaru v jednotlivých prípadoch,
c)
vykonávať na tovare drobné zmeny, ktorými tovar prispôsobuje potrebám kupujúceho,
d)
vykonávať montáž tovaru dodaného zákazníkovi, pokiaľ sa môže vykonať jednoduchými operáciami bez osobitných odborných znalostí,
e)
vykonávať výmenu vadných súčastí pri dodanom tovare, pokiaľ sa môže vykonať jednoduchým spôsobom bez osobitných odborných znalostí.
(2)
Podnikateľ je takisto oprávnený vykonávať servis dodaného tovaru za predpokladu, že na to použije odborne spôsobilé osoby.
(3)
Ak činnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 vyžadujú koncesiu, môže ich podnikateľ vykonávať, len pokiaľ koncesiu má.
(4)
Podnikateľ má právo prijímať objednávky na zhotovenie, spracovanie alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávnený, a dať tieto práce vykonať oprávneným výrobcom.
(5)
Pri vykonávaní zmien podľa odseku 1 písm. c) alebo úprav podľa odseku 4 je podnikateľ povinný dbať na to, aby zmenami alebo úpravami nedošlo k odstráneniu označenia výrobného pôvodu výrobku, najmä ochrannej známky.
§ 35
(1)
Podnikateľ môže cez sviatky, pri slávnostiach, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať aj mimo prevádzkárne potraviny a iný tovar, ktoré sa pri týchto príležitostiach obvykle ponúkajú a ktorých predaj je predmetom jeho podnikania.
(2)
Predaj podľa odseku 1 oznámi podnikateľ písomne najmenej 3 dni vopred obci príslušnej podľa miesta konania akcie.
§ 36
(1)
Podnikatelia môžu predávať tovar aj v pojazdných predajniach.
(2)
Pojazdné predajne musia zodpovedať technickým a hygienickým predpisom. Podnikatelia môžu predávať tovar aj z ložnej plochy vozidiel, pokiaľ tomu nebránia hygienické predpisy.
(3)
Zriadenie pojazdnej predajne aj predaj z ložných plôch vozidiel oznámi podnikateľ živnostenskému úradu.
(4)
Ustanovenia § 30 a § 35 ods. 2 platia primerane.
§ 37
(1)
Podnikateľ môže predávať tovar, pokiaľ jeho predaj nevyžaduje koncesiu, pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom.
(2)
Umiestnenie takých automatov mimo prevádzkárne ohlási podnikateľ vopred živnostenskému úradu, keď si predtým vyžiadal súhlas obce.
§ 38
Pohostinská činnosť
Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál, nápojov, polotovarov, prípadne doplnkový predaj tovaru.
§ 39
Ubytovanie
Ubytovaním sa rozumie poskytovanie prechodného ubytovania a s ním spojených doplnkových služieb za odplatu.
§ 40
Cestovné kancelárie
(1)
Činnosťou cestovnej kancelárie sa rozumie najmä organizovanie rekreačných, turistických, tematických a iných zájazdov a pobytov, sprostredkovanie prepravy, stravovania, ubytovania a nákupu vstupeniek a zabezpečovanie sprievodcovskej činnosti.
(2)
Cestovné kancelárie sú oprávnené predávať mapy a plány, cestovné poriadky, tlačených sprievodcov a spomienkové predmety.
§ 41
Dražby mimo výkonu rozhodnutia
Dražbou mimo výkonu rozhodnutia sa rozumie dobrovoľný predaj vopred určenej hnuteľnej veci, pri ktorom sa táto vec ponúka na predaj vo vopred určenej dobe súčasne neurčitému počtu záujemcov a predá sa tomu z nich, kto ponúkne najvyššiu cenu. K prechodu vlastníctva hnuteľných vecí, ktoré sú predmetom dražby, dochádza príklepom.
HLAVA III
VÝROBNÉ ŽIVNOSTI
§ 42
Rozsah oprávnenia
Podnikateľ má právo v rámci živnostenského oprávnenia výrobky predávať a opravovať, ak zostane zachovaná povaha živnosti.
(2)
Podnikateľ má ďalej právo:
a)
nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov a príslušenstvo, pokiaľ sú rovnakého druhu ako výrobky vlastnej výroby, alebo v jednotlivých prípadoch sprostredkúvať predaj cudzích výrobkov a príslušenstva,
b)
vyrábať a potláčať obaly, etikety a iné pomocné prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, ktoré vyrába,
c)
prenajímať výrobky vlastnej výroby i výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo,
d)
vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov.
(3)
Nákup, predaj, sprostredkovanie predaja a prenájom cudzích výrobkov podľa odseku 2 písm. a) a c) možno vykonávať len v rozsahu, pri ktorom zostane zachovaná povaha výrobnej živnosti.
HLAVA IV
ŽIVNOSTI POSKYTUJÚCE SLUŽBY
§ 43
Službami sa na účel tohto zákona rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb.
§ 44
Rozsah oprávnenia
(1)
Ustanovenia § 42 ods. 2 a 3, ako aj ustanovenia § 36 platia pre podnikateľov poskytujúcich služby primerane, ak sa pritom zachová povaha ich živnosti.
(2)
Podnikateľ oprávnený na prepravu osôb a tovaru môže vykonávať činnosti súvisiace so zaistením bezpečnosti a pohodlia cestujúcich, prekladať, skladovať a baliť zásielky, prevádzkovať úschovu a poskytovať pohostinstvo v dopravných prostriedkoch.
(3)
Podnikateľ oprávnený na prevádzkovanie garáží a odstavných plôch (§ 4 ods. 2) môže predávať za podmienok ustanovených osobitnými predpismi pohonné látky, mastivá a súčasti výzbroje a výstroja pre vozidlá. Obdobné právo má podnikateľ prevádzkujúci opravy motorových vozidiel.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, KONCESNÁ LISTINA, ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÝ LIST
Náležitosti ohlásenia živnosti
§ 45
(1)
Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla podnikateľa alebo miesta podnikania.
(2)
Fyzická osoba v ohlásení uvedie:
a)
meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, ak ustanoví zodpovedného zástupcu, uvedie tiež tieto údaje týkajúce sa jeho osoby; ak novú živnosť ohlasuje osoba zapísaná v obchodnom registri, pripojí tiež výpis z tohto registra,
b)
obchodné meno,
c)
predmet a miesto podnikania,
d)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
e)
prevádzkáreň a vedľajšie prevádzkárne, pokiaľ sú zriadené,
f)
dobu ukončenia podnikania, pokiaľ zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú.
(3)
Právnická osoba v ohlásení uvedie:
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,
b)
identifikačné číslo,
c)
predmet podnikania,
d)
prevádzkáreň a vedľajšie prevádzkárne, pokiaľ sú zriadené,
e)
dobu ukončenia podnikania, pokiaľ zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú.
(4)
Zakladatelia alebo iné osoby a orgány uvedené v § 10 ods. 4 uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a), c), d) a e) a pripoja doklad o tom, že právnická osoba bola založená (zriadená).
§ 46
(1)
Fyzická osoba pripojí k ohláseniu:
a)
výpis z registra trestov nie starší ako šesť mesiacov (ďalej len „výpis z registra trestov“), a ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu,
b)
pri ohlasovacej remeselnej alebo viazanej živnosti doklad preukazujúci jej odbornú spôsobilosť, prípadne odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu.
(2)
Právnická osoba pripojí k ohláseniu:
a)
výpis z registra trestov svojho zodpovedného zástupcu,
b)
pri ohlasovacej remeselnej alebo viazanej živnosti aj doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu.
(3)
K ohláseniu sa ďalej pripojí doklad o súhlase obce na umiestnenie prevádzkárne v obci.29)
(4)
Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, doloží tiež privolenie príslušného súdu (§ 12).
Vydanie živnostenského listu
§ 47
(1)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45 a 46 a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa mu ohlásenie živnosti doručilo, živnostenský list.
(2)
V živnostenskom liste vydanom fyzickej osobe sa uvedie:
a)
meno a priezvisko podnikateľa, jeho bydlisko a rodné číslo; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, tiež údaje týkajúce sa jeho osoby,
b)
obchodné meno a identifikačné číslo,
c)
predmet a miesto podnikania,
d)
prevádzkáreň a vedľajšie prevádzkárne, pokiaľ sú zriadené,
e)
doba, na ktorú sa živnostenský list vydáva, ak ohlásila prevádzkovanie živnosti na dobu určitú,
f)
dátum vydania živnostenského listu.
(3)
Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad. Potrebné identifikačné čísla oznámi živnostenskému úradu príslušný orgán štátnej správy.
(4)
V živnostenskom liste vydanom právnickej osobe sa uvedie:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bola právnická osoba už pred ohlásením zapísaná v obchodnom registri, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,
b)
predmet podnikania,
c)
prevádzkáreň a vedľajšie prevádzkárne, pokiaľ sú zriadené,
d)
doba, na ktorú sa živnostenský list vydáva, ak ohlásila prevádzkovanie živnosti na dobu určitú,
e)
dátum vydania živnostenského listu.
(5)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa § 45 a 46, vyzve podnikateľa, v lehote podľa odseku 1, aby odstránil závady. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu i opakovane.
(6)
Ak podnikateľ odstráni závady v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, platí, že ohlásenie bolo od začiatku bez závad. Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.
(7)
Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, rozhodne o tom, že živnostenské oprávnenie ohlásením nevzniklo.
§ 48
(1)
Živnostenský úrad zašle odpis živnostenského listu orgánu vykonávajúcemu správu dane, príslušnému orgánu štátnej štatistiky, obci, ktorá vyslovila súhlas s umiestnením prevádzkárne, hospodárskej komore a živnostenskému spoločenstvu, ak sú zriadené.
(2)
Ak tak ustanovuje osobitný zákon, zašle živnostenský úrad odpis živnostenského listu aj orgánu, ktorý určí osobitný zákon.
(3)
Ak podnikateľom je fyzická osoba, ktorá má bydlisko na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, zašle živnostenský úrad odpis živnostenského listu i orgánu, ktorý vykonáva jej sociálne zabezpečenie.
(4)
Ak je tak uvedené v prílohe tohto zákona, zašle živnostenský úrad odpis živnostenského listu aj organizácii, ktorej sa priznalo výhradné oprávnenie zastupovať autorov alebo výkonných umelcov vo výkone ich práv podľa autorského zákona.37)
§ 49
Zmeny údajov uvedených v ohlásení
(1)
Podnikateľ je povinný živnostenskému úradu oznámiť všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, ktoré sú ustanovené na ohlásenie živnosti, a predložiť doklady o nich do 15 dní od vzniku týchto zmien.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad podľa okolností prípadu rozhodne o zmene živnostenského listu alebo o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo živnostenské oprávnenie zruší. Odpis rozhodnutia zašle orgánom uvedeným v § 48.
HLAVA II
KONCESNÁ LISTINA
§ 50
Náležitosti žiadosti o koncesiu
(1)
Kto hodlá prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinný požiadať o vydanie koncesie živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo miesta podnikania.
(2)
Pre náležitosti žiadosti o koncesiu platia ustanovenia § 45 ods. 2 až 4 a § 46 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 3 a 4 obdobne.
(3)
Ak na prevádzkovanie živnosti sú ustanovené podmienky odbornej spôsobilosti, k žiadosti o koncesiu priloží
a)
fyzická osoba doklad preukazujúci jej odbornú a inú spôsobilosť, prípadne doklad preukazujúci odbornú a inú spôsobilosť zodpovedného zástupcu,
b)
právnická osoba doklad preukazujúci odbornú a inú spôsobilosť zodpovedného zástupcu.
§ 51
(1)
Ak živnostenský úrad zistí, že náležitosti žiadosti o koncesiu nie sú splnené, vyzve podnikateľa v lehote 30 dní od doručenia žiadosti, aby odstránil závady. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa lehotu i opakovane predĺžiť.
(2)
Ak podnikateľ odstráni závady v určenej alebo predĺženej lehote, živnostenský úrad začne prerokovanie žiadosti. Ak podnikateľ neodstráni závady v lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.
§ 52
Prerokovanie žiadosti
(1)
Ak je na prevádzkovanie živnosti podľa osobitných predpisov alebo prílohy č. 3 zákona potrebné oprávnenie alebo povolenie alebo vyjadrenie orgánu štátnej správy, živnostenský úrad mu predloží žiadosť o koncesiu; tento orgán je povinný zaujať stanovisko do 30 dní od doručenia žiadosti, pokiaľ v prílohe č. 3 nie je ustanovené inak. Jeho stanoviskom je živnostenský úrad viazaný.
(2)
Ak to vyžaduje povaha živnosti, môže si živnostenský úrad vyžiadať aj vyjadrenia ďalších orgánov, ktoré sú povinné ich zaslať najneskôr v lehote podľa odseku 1.
(3)
Živnostenský úrad si ďalej vyžiada vyjadrenie hospodárskej komory alebo živnostenského spoločenstva, ak sú zriadené.
§ 53
Rozhodovanie o koncesii
(1)
Pred rozhodnutím o koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné a osobitné podmienky pre prevádzkovanie živnosti a či možno predpokladať, že žiadateľ splní aj ďalšie podmienky (§ 27 ods. 3). Vychádza zo stanoviska orgánov uvedených v § 52 a prihliada aj na to, či je prevádzkáreň na prevádzkovanie živnosti spôsobilá.
(2)
Ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 1 alebo ak nesúhlasí s udelením koncesie orgán štátnej správy príslušný podľa osobitných predpisov alebo obec, živnostenský úrad žiadosť zamietne.
(3)
Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti o koncesiu do 60 dní odo dňa podania žiadosti, pokiaľ v prílohe č. 3 nie je ustanovené inak.
(4)
Koncesná listina nahrádza povolenie alebo oprávnenie podľa osobitných predpisov na prevádzkovanie koncesovanej živnosti.
§ 54
Vydanie koncesnej listiny
(1)
V koncesnej listine vydanej fyzickej osobe sa uvedie:
a)
meno a priezvisko podnikateľa, trvalé bydlisko a rodné číslo, ak je ustanovený zodpovedný zástupca, tiež údaje týkajúce sa jeho osoby,
b)
obchodné meno a identifikačné číslo,
c)
predmet a miesto podnikania,
d)
prevádzkáreň a vedľajšie prevádzkárne, pokiaľ sú zriadené,
e)
podmienky ustanovené pre prevádzku živnosti podľa § 27 ods. 3,
f)
doba, na ktorú sa koncesná listina vydáva,
g)
dátum vydania koncesnej listiny.
(2)
V koncesnej listine vydávanej právnickej osobe sa uvedie:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bola právnická osoba už pred podaním žiadosti zapísaná v obchodnom registri, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,
b)
predmet podnikania,
c)
prevádzkáreň a vedľajšie prevádzkárne, pokiaľ sú zriadené,
d)
podmienky ustanovené pre prevádzku živnosti podľa § 27 ods. 3,
e)
doba, na ktorú sa koncesná listina vydáva,
f)
dátum vydania koncesnej listiny.
§ 55
Rozoslanie odpisov koncesnej listiny
Ustanovenia § 48 platia obdobne.
§ 56
Zmeny údajov uvedených v žiadosti o koncesiu
(1)
Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, ktoré sú ustanovené ako náležitosti žiadosti o koncesiu, a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku zmien.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad podľa okolností prípadu rozhodne o zmene koncesnej listiny alebo o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo živnostenské oprávnenie zruší. Odpis rozhodnutia zašle orgánom uvedeným v § 48.
HLAVA III
ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
§ 57
(1)
Živnostenské oprávnenie zaniká:
a)
smrťou podnikateľa, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo opatrovník ustanovený na správu podniku; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 4,
b)
zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,
c)
uplynutím doby, pokiaľ živnostenský list alebo koncesná listina boli vydané na dobu určitú,
d)
rozhodnutím živnostenského úradu.
(2)
Smrťou podnikateľa nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel.
(3)
Ak živnostenské oprávnenie zanikne, sú podnikatelia alebo iné osoby, ktoré pokračovali v živnosti, povinné vrátiť živnostenský list alebo koncesnú listinu bez zbytočného odkladu živnostenskému úradu, ktorý ich vydal.
§ 58
(1)
Živnostenský úrad, ktorý živnostenský list alebo koncesnú listinu vydal, zruší živnostenské oprávnenie, ak
a)
podnikateľ už nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c), ibaže v prípade podľa § 6 ods. 1 písm. b) bol ustanovený zodpovedný zástupca,
b)
nastanú prekážky podľa § 8,
c)
o to podnikateľ požiada.
(2)
Živnostenský úrad, ktorý živnostenský list alebo koncesnú listinu vydal, môže živnostenské oprávnenie zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, ak podnikateľ:
a)
závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené živnostenským listom alebo koncesnou listinou, týmto zákonom alebo inými právnymi predpismi,
b)
nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako päť rokov od vydania živnostenského listu alebo koncesnej listiny.
(3)
V prípade, že bolo zastavené používanie alebo prevádzkovanie zariadenia alebo časti zariadenia38) a podnikateľovi sa uložilo odstrániť závady, môže živnostenský úrad v zodpovedajúcom rozsahu zrušiť živnostenské oprávnenie alebo pozastaviť prevádzkovanie živnosti, ak podnikateľ neodstráni závady do jedného roka od uplynutia určenej lehoty, a ak nebola určená, do jedného roka od rozhodnutia.
(4)
Ak sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odsekoch 2 a 3, môže podnikateľ ohlásiť ohlasovaciu živnosť alebo požiadať o vydanie koncesie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.
§ 59
Odpis rozhodnutia o zmenách alebo o pozastavení alebo zrušení živnostenského oprávnenia zašle živnostenský úrad adresátom uvedeným v § 48.
HLAVA IV
ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER
§ 60
(1)
Živnostenské úrady vedú živnostenské registre (ďalej len „register“), do ktorých zapisujú podnikateľov, ktorí majú živnosť v územnom obvode ich pôsobnosti.
(2)
Do registra sa zapisuje:
a)
u fyzickej osoby meno, priezvisko a bydlisko, rodné a identifikačné číslo podnikateľa, ako aj údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený; u právnickej osoby meno, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu,
b)
predmet a miesto podnikania,
c)
druh živnosti,
d)
podmienky pre prevádzku živnosti, pokiaľ boli ustanovené,
e)
prevádzkáreň a vedľajšie prevádzkárne, pokiaľ sú zriadené,
f)
doba platnosti živnostenského listu alebo koncesnej listiny,
g)
zmeny uvedených údajov,
h)
pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia.
(3)
Do registra môže nahliadať každý, kto osvedčí právny záujem.
PIATA ČASŤ
POKUTY
HLAVA I
NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE
§ 61
(1)
Právnickej osobe prevádzkujúcej bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, môže živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 50 000 Kčs.
(2)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tým získa značný majetkový prospech, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 100 000 Kčs.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tým získa majetkový prospech veľkého rozsahu, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 500 000 Kčs.
§ 62
(1)
Právnickej osobe prevádzkujúcej bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej alebo viazanej živnosti, môže živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 100 000 Kčs.
(2)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tak robí bez toho, aby jej zodpovedný zástupca spĺňal podmienky podľa § 7, alebo ak tým získa značný majetkový prospech, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 200 000 Kčs.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tým získa majetkový prospech veľkého rozsahu, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 750 000 Kčs.
§ 63
(1)
Právnickej osobe prevádzkujúcej bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom koncesovanej živnosti, môže živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 200 000 Kčs.
(2)
Ak tak robí osoba uvedená v odseku 1 bez toho, aby jej zodpovedný zástupca spĺňal podmienky podľa § 7, alebo ak tým získa značný majetkový prospech, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 500 000 Kčs.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tým získa majetkový prospech veľkého rozsahu, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs.
§ 64
(1)
Značným majetkovým prospechom sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťdesiatnásobok najnižšej mesačnej mzdy ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi na účely Trestného zákona,39) majetkovým prospechom veľkého rozsahu suma dosahujúca najmenej dvestopäťdesiatnásobok takej mzdy.
(2)
Ustanovenia Trestného zákona40) a zákonov o priestupkoch, týkajúce sa stíhania fyzických osôb pre neoprávnené podnikanie,41) zostávajú ustanoveniami § 61 až 63 nedotknuté.
HLAVA II
PORUŠENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA
§ 65
(1)
Živnostenský úrad môže uložiť podnikateľovi pokutu až do výšky 100 000 Kčs, ak podnikateľ:
a)
neustanoví v prípadoch, keď je na to povinný, zodpovedného zástupcu pre koncesovanú živnosť a nepredloží jeho ustanovenie na schválenie živnostenskému úradu alebo neoznámi ukončenie jeho funkcie zodpovedného zástupcu (§ 11 ods. 8),
b)
preloží prevádzkáreň alebo zriadi vedľajšiu prevádzkáreň pri koncesovanej živnosti bez schválenia živnostenského úradu (§ 17 ods. 3 a § 18),
c)
nedodržiava podmienky ustanovené pre prevádzkovanie koncesovanej živnosti (§ 27 ods. 3),
d)
nedodržiava podmienky ustanovené v § 31 ods. 6 a 7,
e)
nedojedná povinné zmluvné poistenie (§ 68 a § 78 ods. 2 a 3).
(2)
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť pokutu až do výšky 50 000 Kčs, ak podnikateľ:
a)
neustanoví v prípadoch, keď je na to povinný (§ 11 ods. 6), zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu živnosť a neoznámi jeho ustanovenie živnostenskému úradu alebo neoznámi ukončenie jeho funkcie zodpovedného zástupcu (§ 11 ods. 7),
b)
neohlási preloženie prevádzkárne alebo zriadenie vedľajšej prevádzkárne pri ohlasovacej živnosti živnostenskému úradu (§ 17 ods. 3 a § 18).
(3)
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť pokutu až do výšky 20 000 Kčs, ak podnikateľ:
a)
neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci na to nebol povinný (§ 11 ods. 6 prvá veta),
b)
neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
c)
neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení (§ 49 ods. 1) alebo v žiadosti, na ktorej základe sa rozhodlo o udelení koncesie (§ 56 ods. 1).
(4)
Živnostenský úrad môže uložiť zodpovednému zástupcovi pokutu až do výšky 20 000 Kčs, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu pre viac ako dvoch podnikateľov alebo napriek tomu, že už nemá bydlisko na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (§ 11 ods. 3).
(5)
Živnostenský úrad môže osobe, ktorá nesplní povinnosť vrátiť živnostenský list alebo koncesnú listinu (§ 10 ods. 5 a § 57 ods. 3), uložiť pokutu až do výšky 10 000 Kčs.
HLAVA III
UKLADANIE POKÚT
§ 66
(1)
Konanie o uložení pokuty podľa § 61 až 63 môže živnostenský úrad začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní právnickej osoby dozvedel, najneskôr však do 5 rokov od doby, keď k porušeniu došlo; ak ide o pokračujúce neoprávnené podnikanie, najneskôr do 5 rokov od doby, keď neoprávnené podnikanie ešte trvalo.
(2)
Konanie o uloženie pokuty podľa § 65 môže živnostenský úrad začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o skutočnosti uvedenej v § 65 dozvedel, najneskôr však do 3 rokov od doby, keď taká skutočnosť nastala, prípadne, keď taká skutočnosť ešte trvala.
(3)
Pokuty uložené podľa § 61 až 63 a podľa § 65 sú príjmom štátneho rozpočtu Českej republiky alebo Slovenskej republiky podľa toho, na území ktorej republiky bola pokuta uložená.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 67
Pracovnoprávne vzťahy
Pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a jeho zamestnancami sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.
§ 68
Povinné zmluvné poistenie
Ak podnikateľ zamestnáva aspoň jedného pracovníka, je povinný uzavrieť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú jeho zamestnancom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, za ktorú podnikateľ zodpovedá. Podnikateľ je povinný uzavrieť zmluvné poistenie vždy tak, aby zmluva o poistení bola účinná ku dňu vzniku pracovného pomeru z prvej pracovnej zmluvy.42)
§ 69
Živnostenské spoločenstvá
(1)
Živnostenské spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) je združením43) podnikateľov v určitom odbore alebo odboroch živností na vymedzenom území.
(2)
Spoločenstvá chránia a podporujú spoločné záujmy podnikateľov, ktorí sú ich členmi, a prispievajú k riadnemu prevádzkovaniu živností. Podávajú na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy orgánom štátnej správy návrhy, informácie a stanoviská o živnostiach v odbore svojej pôsobnosti.
§ 70
Podnikateľ, ktorý pripravuje mládež (učňov) na povolanie, je povinný sa spravovať osobitnými predpismi.44)
§ 71
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom
(1)
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa spravuje zákonom o správnom konaní (správny poriadok),45) pokiaľ jednotlivé ustanovenia tohto zákona neustanovujú inak.
(2)
Právoplatné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom sú preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.
§ 72
Kolaudačné konanie
Pri konaní46) o kolaudácii prevádzkární je živnostenský úrad dotknutým orgánom štátnej správy.
§ 73
Medzinárodné zmluvy
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak ustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov.
HLAVA II
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 74
Zachovanie doterajších oprávnení
(1)
V podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou podľa tohto zákona, môžu fyzické a právnické osoby pokračovať po dobu jedného roka odo dňa, keď zákon nadobudne účinnosť, na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo podnikateľského oprávnenia, ktoré získali pred jeho účinnosťou. Po uplynutí lehoty tieto oprávnenia zanikajú.
(2)
Fyzické osoby, ktorým uplynutím lehoty podľa odseku 1 zanikne oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo voľnej alebo remeselnej živnosti, nadobúdajú súčasne živnostenské oprávnenie na tieto živnosti. Živnostenský list vydá živnostenský úrad v lehote ustanovenej v odseku 1.
(3)
Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo viazanej alebo koncesovanej živnosti, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že spĺňajú podmienky ustanovené zákonom alebo že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.
(4)
Právnické osoby, ktoré majú ku dňu účinnosti zákona podnikateľské oprávnenie na činnosti, ktoré sú živnosťami, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.
(5)
Ak osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 živnostenskému úradu doklady nepredložia alebo nimi nepreukážu splnenie podmienok pre prevádzkovanie živnosti, živnostenské oprávnenie im nevznikne. Pri pochybnostiach rozhodne o tom, či sú podmienky prevádzkovania živnosti splnené, živnostenský úrad.
§ 75
(1)
Žiadosti fyzických osôb o registráciu podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou, podané podľa doterajších predpisov, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa považujú za ohlásenie alebo za žiadosť o koncesiu.
(2)
Žiadosti o oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti na činnosť, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa podľa obsahu považujú za žiadosť o koncesiu alebo za ohlásenie viazanej živnosti. Príslušný orgán štátnej správy ich postúpi živnostenskému úradu a k žiadosti o koncesiu pripojí stanovisko ako podklad na rozhodnutie.
(3)
Fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti a pred účinnosťou tohto zákona nepožiadali o registráciu, pripoja ich k žiadosti o koncesiu alebo k ohláseniu viazanej živnosti. Pri rozhodovaní o koncesii nahrádzajú tieto doklady stanovisko príslušného orgánu štátnej správy.
§ 76
Živnosti, ktoré podľa osobitných predpisov môžu prevádzkovať organizácie, sú v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok oprávnené prevádzkovať aj fyzické osoby.
§ 77
Oprávnenie na podnikateľskú činnosť a podnikateľské oprávnenia na činnosti, ktoré nie sú živnosťami, zostávajú nedotknuté, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 78
Poistenie podnikateľov
(1)
Zákonné poistenie podnikateľa podľa § 22 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, ktoré vzniklo predo dňom účinnosti tohto zákona, sa skončí uplynutím jedného mesiaca odo dňa účinnosti tohto zákona.
(2)
Podnikateľ uvedený v odseku 1 je povinný uzavrieť zmluvu o poistení podľa § 68 najneskôr do jedného mesiaca odo dňa účinnosti tohto zákona.
(3)
Právnické osoby prevádzkujúce podnikateľskú činnosť predo dňom účinnosti tohto zákona, na ktoré sa zákon vzťahuje, sú povinné uzavrieť zmluvu o poistení podľa § 68 do 30 dní odo dňa jeho účinnosti, pokiaľ už tak neurobili skôr.
§ 79
Likvidácia majetku pre predlženie
(1)
Prekážkou prevádzkovania živnosti, ktorá vznikla pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, sa rozumie likvidácia majetku pre predlženie.47)
(2)
Na likvidáciu majetku pre predlženie, ktorá sa vykonala pred 1. januárom 1990, sa neprihliada.
§ 80
Zrušovacie ustanovenia
Ku dňu účinnosti tohto zákona sa zrušuje:
1.
zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb., okrem § 12a až 12e,
2.
§ 2 dekrétu prezidenta republiky č. 100/1945 Zb. o znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov v znení zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
3.
§ 4 zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
4.
§ 3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných a iných výrobných podnikov a závodov v potravinárskom odbore a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov tohto odboru v znení zákona č. 108/1950 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu,
5.
§ 3 zákona č. 120/1948 Zb. o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viacerými činnými osobami,
6.
§ 1 ods. 2 zákona č. 121/1948 Zb. o znárodnení v stavebníctve v znení zákona č. 58/1951 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o znárodnení v stavebníctve,
7.
§ 3 zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov,
8.
§ 8 zákona č. 124/1948 Zb. o znárodnení niektorých pohostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.
§ 81
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
Príloha č. 1 zákona č. 455/1991 Zb.
REMESELNÉ ŽIVNOSTI
SKUPINA 101: Výroba kovov a kovových výrobkov
Kováčstvo
Zámočníctvo
Výroba nástrojov
Brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Kovoobrábanie
Galvanizácia kovov
Zlievanie železných aj neželezných obyčajných kovov
Smaltovanie
SKUPINA 102: Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Stavba strojov s mechanickým pohonom
SKUPINA 103: Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
Opravy motorových vozidiel
Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
Opravy karosérií
SKUPINA 104: Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
Výroba teplomerov
Výroba bandáží
Výroba ortopedickej obuvi
Jemná mechanika
Hodinárstvo
SKUPINA 106: Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
Brúsenie a leptanie skla
Výroba cementového tovaru a umelého kameňa
Spracovanie kameňa
SKUPINA 107: Výroba chemických výrobkov
Výroba mydla
Výroba kozmetických prípravkov
SKUPINA 108: Výroba potravín a nápojov
Mäsiarstvo a údenárstvo
Mlynárstvo
Výroba piva a sladu
Výroba mliečnych výrobkov
SKUPINA 109: Výroba textilná a odevná
Farbenie látok a priadze
SKUPINA 110: Výroba kože, kožených výrobkov (včítane obuvi), výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastických látok
Garbiarne
Irchárne
Semišové vyčiňovanie koží
Farbenie koží
Kožušníctvo a farbenie kožušín
Vulkanizácia
SKUPINA 111: Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
Stolárstvo
Stavba člnov a lodí, s výnimkou nemotorových športových lodí
Zlatníctvo a strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo
SKUPINA 112: Výroba papierenská a polygrafická
Kníhtlač
Kamenotlač
Sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
SKUPINA 113: Stavebníctvo
Murárstvo
Tesárstvo
Obkladačské práce
Pokrývačstvo
Klampiarstvo
Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
Pozlacovačstvo
Štukatérstvo
Podlahárstvo (kladenie podlahovín)
Vodoinštalatérstvo
Čistenie fasád a pomníkov
SKUPINA 114: Ostatné
Očná optika – prax 5 rokov (§ 21 ods. 1)
Holičstvo
Kaderníctvo
Kozmetické služby
Pedikúra
Čistenie textilu
Drogistická živnosť
Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb.
VIAZANÉ ŽIVNOSTI
SKUPINA 201: Výroba kovov a kovových výrobkov
Odbor
1
Preukaz spôsobilosti
2
Poznámka
3
Zlievanie drahých kovov Odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a splnenie ďalších podmienok
podľa predpisov o štátnej službe pre drahé kovy
§ 37 vyhl. č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy
SKUPINA 202: Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Odbor
1
Preukaz spôsobilosti
2
Poznámka
3
Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení *) Oprávnenie (§ 4 vyhl. č. 18/1979 Zb. v znení vyhl. č. 97/1982 Zb.
a vyhl. č. 551/1990 Zb. a § 4 vyhl. č. 23/ 1979 Zb.
v znení vyhl. č. 84/1982 Zb. a vyhl. č. 485/1990 Zb.)
*) § 4 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce
(s pôsobnosťou pre ČR v znení zákona ČNR č. 575/1990 Zb.); § 2 vyhl. č. 18/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhl. č. 97/1982 Zb. a vyhl. č. 551/1990 Zb.,§ 2 vyhl. č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia
a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení
vyhl. č. 84/1982 Zb. a vyhl. č. 485/1990 Zb.
Revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob *) Osvedčenie (§ 8 vyhl. č. 18/1979 Zb. v znení vyhl. č. 551/1990Zb. a § 8 vyhl. č. 23/1979Zb. v znení vyhl. č. 485/ 1990 Zb.) *) § 7 vyhl. č. 18/1979 Zb. v znení vyhl. č. 551/1990 Zb., § 7 vyhl. č. 23/1979 Zb. v znení vyhl. č. 485/1990 Zb.
Výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok
vyhradených zdvíhacích zariadení *)
Oprávnenie (§ 3 vyhl. č. 19/1979 Zb. v znení vyhl. č. 552/1990 Zb.,
§ 3 vyhl. č. 24/1979 Zb. v znení vyhl. č. 486/1990 Zb.)
*) § 4 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce
a § 2 vyhl. č. 19/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia
a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhl. č. 552/1990 Zb.,
§ 2 vyhl. č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhl. č. 486/1990 Zb.
Revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacieho zariadenia *) Osvedčenie (§ 8 vyhl. č. 19/1979 Zb. v znení vyhl. č. 552/1990 Zb.,
§ 8 vyhl č. 24/1979 Zb. v znení vyhl. č. 486/1990 Zb.)
*) § 4 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce
Montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení *), plnenie tlakových nádob na plyny Oprávnenie (§ 3 vyhl. č. 21/1979 Zb. v znení vyhl. č. 554/1990 Zb.,
§ 3 vyhl. č. 26/1979 Zb. v znení vyhl. č. 488/1990 Zb.)
*) § 4 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce
a § 2 vyhl. č. 21/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia
a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení
vyhl. č. 554/1990 Zb., § 2 vyhl. č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené
plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti,
v znení vyhl. č. 488/1990 Zb.
Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení *) Osvedčenie (§ 4 vyhl. č. 21/1979 Zb. v znení vyhl. č. 554/ 1990 Zb.,
§ 4 vyhl. č. 26/ 1979 Zb. v znení vyhl. č. 488/1990 Zb.)
*) § 4 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce
SKUPINA 203: Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
1 2 3
Výroba, inštalácia, opravy a výstroje elektrických trakčných vozidiel odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona a skúška odbornej spôsobilosti v elektrotechnike *) *) vyhl. č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 98/1982 Zb.; vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických dopravných zariadení (tlakové, plynové, elektrické a zdvíhacie) *) a lanových dráh Potvrdenie (§ 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zák. č. 104/1974 Zb.) *) § 1 vyhl. č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach
Opravy kontejnerov ISO radu 1 Potvrdenie (§ 4 ods. 4 písm. a) vyhl. č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku)
Výroba zváraných oceľových mostných konštrukcií ČSD, zváranie koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave Potvrdenie (§ 20 ods. 3 písm. d) zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/ 1974 Zb.)
Defektoskopické kontroly, montáž lán, zalievanie koncoviek a spojok lán, splietanie lán lanových dráh Potvrdenie (§ 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/ 1974 Zb.)
Revízie a skúšky určených technických zariadení *) a lanových dráh, kontejnerov ISO radu 1 Osvedčenie (§ 20 ods. 3 písm. c) zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/ 1974 Zb. a § 4 ods. 4 písm. b) vyhl. č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku) *) § 1 vyhl. č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach
Výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov (pokiaľ nie sú uvedené v prílohe č. 1) Odborná spôsobilosť vysokoškolské vzdelanie technického zameranie a 5 rokov praxe v odbore
SKUPINA 204: Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
1 2 3
Výroba, opravy a montáž meradiel registrácia na Federálnom úrade pre normalizáciu a meranie vykonaná po zistení, že podnik má pre náležitý výkon činnosti vytvorené potrebné predpoklady § 19 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii
SKUPINA 205: Výroba elektrických prístrojov
1 2 3
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení *) a výroba rozvádzačov nízkeho napätia Oprávnenie (§ 3 vyhl. č. 20/1979 Zb. v znení vyhl. č. 553/1990 Zb., § 3 vyhl. č. 25/1979 Zb. v znení
vyhl. č. 487/1990 Zb.)
*) § 4 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce a § 2 vyhl. č. 20/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhl. č. 553/1990 Zb., § 2 vyhl. č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení
vyhl. č. 487/1990 Zb.
Revízia elektrických zariadení odborná spôsobilosť podľa § 9 vyhl. č. 50/1978 Zb. a vyhl. č. 51/1978Zb. *) *) vyhl. č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 98/1982 Zb.;
vyhl. č. 51/1978 Zb.
o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Projektovanie elektrických zariadení odborná spôsobilosť podľa § 10 vyhl. č. 50/1978 Zb. a
vyhl. č. 51/1978Zb. *)
*) vyhl. č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 98/1982 Zb.;
vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona a skúška odbornej spôsobilosti v elektrotechnike*) *) vyhl. č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 98/1982 Zb.;
vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona a skúška odbornej spôsobilosti v elektrotechnike*) *) vyhl. č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 98/1982 Zb.;
vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona a skúška odbornej spôsobilosti v elektrotechnike*) *) vyhl. č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 98/1982 Zb.;
vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona a skúška odbornej spôsobilosti v elektrotechnike*) *) vyhl. č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 98/1982 Zb.;
vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona a skúška odbornej spôsobilosti v elektrotechnike*) *) vyhl. č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 98/1982 Zb.;
vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona a skúška odbornej spôsobilosti v elektrotechnike*) *) vyhl. č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 98/1982 Zb.;
vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona a skúška odbornej spôsobilosti v elektrotechnike*) *) vyhl. č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 98/1982 Zb.;
vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
SKUPINA 207: Výroba chemických výrobkov
1 2 3
Výroba a odbyt jedov a žieravín, s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných a) vysokoškolské vzdelanie v odbore lekárstva, veterinárneho lekárstva alebo farmácie, príp. na inej vysokej škole s postgraduálnym štúdiom priemyselnej toxikológie alebo
b) iné vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a skúška pred komisiou pre prácu z jedmi alebo
c) iné vzdelanie a skúška pred komisiou pre prácu s jedmi, opakovaná vždy po 5 rokoch
§ 15 a 16 nar. vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády ČR č. 182/1990 Zb.; § 15 a 16 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR č. 232/1990 Zb.
SKUPINA 213: Stavebníctvo
1 2 3
Projektová činnosť v investičnej výstavbe oprávnenie na projektovú činnosť (preukaz osobitnej spôsobilosti) § 2 a 5 vyhl. č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť
Vykonávanie dopravných stavieb vysokoškolské stavebné vzdelanie dopravný smer a 8 rokov praxe v odbore nezahŕňa oprávnenie na projektovú činnosť
Vykonávanie inžinierskych stavieb (včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov) vysokoškolské stavebné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore nezahŕňa oprávnenie na projektovú činnosť
Vykonávanie priemyselných stavieb vysokoškolské stavebné vzdelanie a 8 rokov praxe v odbore nezahŕňa oprávnenie na projektovú činnosť
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb vysokoškolské stavebné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore nezahŕňa oprávnenie na projektovú činnosť
Staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby)Vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky stredná odborná stavebná škola s maturitnou skúškou a 5 rokov praxeosvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané vzdelávacím zariadením akreditovaným orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce príslušnej republiky alebo inštruktorom horolezeckej (speleologickej) techniky nezahŕňa oprávnenie na projektovú činnosť§ 1, 9 a 50 vyhl. č. 324/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach; § 1, 9 a 50 vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Elektroinštalatérstvo odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona a skúška odbornej spôsobilosti v elektrotechnike *) *) vyhláška č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 98/1982 Zb.; vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Plynoinštalatérstvo odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona a odborná skúška pre obsluhu a opravy plynových zariadení*) *) vyhl. č. 21/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhl. č. 554/1990 Zb.; vyhláška č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhl. č. 488/1990 Zb.
Studniarstvo, s výnimkou zriaďovania studní banským spôsobom *) odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona a odborná skúška (zaškolenie) pre povolanie studniar**) *) § 3 písm. d) a h) zákona ČNR č. 61/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe; § 3 písm. d) a h) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe **) výnosy Ministerstva priemyslu ČR a Ministerstva výstavby a stavebníctva SR
SKUPINA 214: Ostatné
1 2 3
Automatizované spracovanie údajov a) stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou alebo
b) vysokoškolské vzdelanie
Poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku) a) stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou alebo b) vysokoškolské vzdelanie netýka sa poskytovania softwaru autorom podľa autorského zákona
Vyučovanie vedenia motorových vozidiel overenie odbornej spôsobilosti príslušným orgánom dopravnej polície
(osvedčenie pre učiteľov, § 12 a 13 vyhl. č. 55/1991 Zb.)
vyhláška č. 55/1991 Zb. o zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti
vodičov cestných motorových vozidiel
Činnosť účtovných poradcov a) vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a 5 rokov praxe v odbore alebo b) stredoškolské vzdelanie príslušného smeru zakončené maturitnou skúškou a 10 rokov praxe v odbore
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov a) vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a 5 rokov praxe v odbore alebo b) stredoškolské vzdelanie príslušného smeru zakončené maturitnou skúškou a 10 rokov praxe v odbore
Sprievodcovská činnosť a) osvedčenie vydané ministerstvom obchodu a cestovného ruchu príslušnej republiky a
b) stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou
Masérske služby a) absolvovanie strednej zdravotníckej školy zakončené maturitnou skúškou v odbore rehabilitácie alebo
b) absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy republiky alebo
c) absolvovanie lekárskej fakulty v odboroch telovýchovné lekárstvo alebo balneológia alebo
d) absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru
Prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl; organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov; organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov a) trénersky alebo cvičiteľský preukaz I. alebo II. triedy vydaný príslušným telovýchovným zväzom alebo
b) vysokoškolské telovýchovné vzdelanie s príslušnou špecializáciou alebo
c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané vzdelávacím zariadením akreditovaným ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy (športu) príslušnej republiky
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii a) pre prevádzkovanie telovýchovných zariadení preukaz spôsobilosti podľa osobitných predpisov
b) pre prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii preukaz spôsobilosti ako pre prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl
Vodná záchranárska služba osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané ústredným republikovým orgánom
Čs. Červeného kríža alebo príslušným telovýchovným zväzom
Vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora lešenárskej techniky preukaz inštruktora lešenárskej techniky vydaný vzdelávacím zariadením,
akreditovaným orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce príslušnej republiky
§ 9 ods. 3 vyhl. č. 324/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach; § 9 ods. 3 vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce
a technických zariadení pri stavebných prácach
Vyučovanie v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov a) pre odbor umenia dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo spôsobilosť preukázaná dlhodobou praktickou činnosťou v odbore;
b) pre odbor cudzích jazykov dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky
Výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj
a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
a) stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a 3 roky praxe v odbore alebo v príbuznom odbore alebo
b) vysokoškolské vzdelanie a 1 rok praxe v odbore alebo príbuznom odbore
Odpis živnostenského listu, ktorý bol podnikateľovi vydaný, zašle živnostenský úrad organizácii, ktorej bolo podľa § 44 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. autorský zákon v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.) priznané výhradné oprávnenie zastupovať autorov alebo výkonných umelcov vo výkone ich práv podľa autorského zákona (§ 48 ods. 4 živnostenského zákona, vyhláška Ministerstva kultúry ČR č. 241/1991 Zb. o výhradnom oprávnení niektorých organizácií zastupujúcich autorov alebo výkonných umelcov.)
Reštaurovanie a konzervovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov a) vyučenie v odbore konzervárstvo a reštaurátorstvo a 8 rokov praxe alebo
b) stredoškolské vzdelanie v rovnakom odbore a 5 rokov praxe alebo
c) vysokoškolské vzdelanie v rovnakom odbore a 3 roky praxe
§ 10 ods. 5 vyhlášky Ministerstva kultúry ČR č. 66/1988 Zb., ktorou sa vykonáva
zákon ČNR č. 20/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti;
vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 21/1988 Zb., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti
Príloha č. 3 zákona č. 455/1991 Zb.
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
SKUPINA 302: Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Odbor Požadovaná odborná a iná osobitná spôsobilosť podľa § 27 ods. 1 a 2 živnostenského zákona Podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje podľa § 27 ods. 3 živnostenského zákona Orgán štátnej správy, ktorý sa vyjadruje k žiadosti o koncesiu Poznámka
1 2 3 4 5
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona   príslušný ústredný orgán štátnej správy republiky a príslušné ministerstvo vnútra *) zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 49/1990 Zb.; *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Vývoj, výroba, nákup predaj, preprava a znehodnocovanie streliva odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona   príslušný ústredný orgán štátnej správy republiky a príslušné ministerstvo vnútra *) zák. č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení zák. č. 49/1990Zb.; *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb.
Zriaďovanie a prevádzka strelníc odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona   príslušný ústredný orgán štátnej správy republiky a príslušné ministerstvo vnútra *) § 49 zák. č. 147/1983 Zb.; *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb.
SKUPINA 304: Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
1 2 3 4 5
Výroba a opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona Ministerstvo zdravotníctva ČR Ministerstvo zdravotníctva SR § 61 až 63 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov a potlačovanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi včítane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie absolvovanie odborného kurzu a úspešné zloženie záverečnej skúšky a 1 rok praxe opakovanie skúšky každé 3 roky príslušný orgán štátnej hygienickej služby § 15 ods. 5 nar. vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády ČR č. 182/1990 Zb.; § 15 ods. 5 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR č. 232/1990 Zb.
Výroba a opravy zdrojov žiarenia odborná spôsobilosť *)   Česko-slovenská komisia pre atómovú energiu po dohode s Ministerstvom zdravotníctva ČR a Ministerstvom zdravotníctva SR; príslušné ministerstvo vnútra**) *) vyhl. č. 59/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením; vyhl. č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením; **) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb.
Prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby preverenie kvalifikácie pracovníkov Federálnym úradom pre normalizáciu a meranie akreditácia strediska Federálnym úradom pre normalizáciu a meranie Federálny úrad pre normalizáciu a meranie § 20 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii
Úradné meranie preverenie kvalifikácie Federálnym úradom pre normalizáciu a meranie autorizácia Federálnym úradom pre normalizáciu a meranie Federálny úrad pre normalizáciu a meranie § 21 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii

SKUPINA 305: Výroba elektrických prístrojov
1 2 3 4 5
Montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3 ods. 2 písm. h) živnostenského zákona odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona a skúška odbornej spôsobilosti v elektrotechnike*)                                 príslušné ministerstvo vnútra**) *) vyhl. č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 98/1982 Zb.; vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.; **) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb.
SKUPINA 307: Výroba chemických výrobkov
1 2 3 4 5
Výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov a) vysokoškolské vzdelanie v odbore lekárstva, veterinárskeho lekárstva alebo farmácie, príp.na inej vysokej škole s postgraduálnym štúdiom priemyselnej toxikológie alebob) iné vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a skúška pred komisiou pre prácu s jedmi aleboc) iné vzdelanie a skúška pred komisiou pre práce s jedmi, opakovaná vždy po 5 rokoch príslušný orgán hygienickej služby a príslušné ministerstvo vnútra *) § 5, 15 a 16 nar. vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády ČR č. 182/1990 Zb.; § 5, 15 a 16 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR č. 232/1990 Zb.; *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb.
Výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie a uvádzanie výbušnín do obehu odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona zabezpečenie výbušnín proti odcudzeniu alebo zneužitiu a vybavenie objektu tak, aby prípadný výbuch nemohol ohroziť bezpečnosť osôb a majetku príslušný ústr. orgán štátnej správy republiky; príslušné ministerstvo vnútra *) § 22 ods. 2 a 3§ 23 zákona ČNR č. 61/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe; § 22 ods. 2 a 3 a § 23 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe;*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb.

SKUPINA 313: Stavebníctvo
1 2 3 4 5
Zriaďovanie poplašných zariadení odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušné ministerstvo vnútra *) *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb.
Kominárstvo predpísané vzdelanie so záverečnou skúškou vymedzenie obvodu činnosti a povinnosť vykonávať v tomto obvode kontrolné a revízne práce *) *) § 2 vyhl. MV ČSR č. 111/1981 Zb. o čistení komínov; § 1 ods. 2 vyhl. MV SSR č. 50/1983 Zb. o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív

SKUPINA 314: Ostatné
1 2 3 4 5
Vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác a) vysokoškolské vzdelanie príslušného odboru prírodných alebo technických vied a 3 roky praxe alebo b) stredoškolské vzdelanie príslušného geologického alebo technického smeru a 8 rokov praxe, so znalosťou príslušných právnych predpisov   Ministerstvo pre hospodársku politiku a rozvoj ČR a Ministerstvo životného prostredia ČR (zákon ČNR č. 288/1990 Zb. v znení zákona ČNR č. 575/1990 Zb.), Slovenský geologický úrad § 3 ods. 1 písm. d) zák. ČNR č. 62/1988 Zb. o geologických prácach a o Českom geologickom úrade; § 3 ods. 1 písm. d) zák. SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade; § 39 ods. 2 a 3 vyhl. SGÚ č. 121/1989 Zb. o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a odbornej spôsobilosti na ich výkon; § 39 ods. 2 a 3 vyhl. ČGÚ č. 127/1989 Zb. o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon.
Vykonávanie trhacích a ohňostrojných prác 1. strelmajstrovský preukaz vydaný orgánom štátnej banskej správy, vek 21 rokov 2. strelmajstrovský preukaz s odbornou spôsobilosťou technického vedúceho odstrelu vydaný orgánom štátnej banskej správy, vek 24 rokov 3. preukaz odpaľovača ohňostrojov vydaný orgánom štátnej banskej správy a zdravotná spôsobilosť a povolenie obvodného banského úradu   príslušné ministerstvo vnútra *) § 27, 35 a 36 zákona ČNR č. 61/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe; § 27 a 35 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe; § 40, 41 vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Zb. o výbušninách; § 40, 41 vyhlášky SBÚ č. 71/1988 Zb. o výbušninách; *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb.
Pohrebná služba vč. prepravy zosnulých     príslušný orgán štátnej hygienickej služby vyhl. MZ ČSR č. 19/1988 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve a vyhl. MZ SSR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
Prevádzkovanie pohrebísk a krematórií   dodržiavania poriadku pre pohrebisko určeného obcou, príp. mestom príslušný orgán štátnej hygienickej služby a súhlas obce, príp. mesta vyhl. MZ ČSR č. 19/1988 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve a vyhl. MZ SSR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
Predaj jedov a žieravín v maloobchode preukaz odbornej spôsobilosti pre drogistickú živnosť a skúška pred komisiou pre preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s jedmi *) každoročné doškoľovanie v odbore práce s jedmi príslušný orgán štátnej hygienickej služby *) § 15 ods. 4 a § 16 nar. vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády ČR č. 182/1990Zb.; § 15 ods. 5 a § 16 nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nar. vlády SR č. 232/1990Zb.
Vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v obchodnej činnosti
Obchod so starožitnosťami a) vysokoškolské vzdelanie ekonomického, umelecko-historického alebo umeleckého smeru a 1 rok praxe alebo b) iné vysokoškolské vzdelanie príbuzného smeru a 2 roky praxe alebo c) stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a 8 rokov praxe spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona    
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie a) stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v obchodnej činnosti alebob) vysokoškolské vzdelanie a 2 roky praxe v obchodnej činnosti     § 14 ods. 1 zákona ČNR č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona ČNR č. 116/1988Zb.; § 14 ods. 1 zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona SNR č. 108/1988Zb.
Horská sprievodcovská činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Horskou službou v príslušnej oblasti      
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách hotel, hotel garni, motel, botel zaradených do triedy ** a vyššie a v kategóriách penzión, chatová osada, kemp zaradených do triedy *** včítane prevádzkovania pohostinských činností v týchto zariadeniach, s výnimkou pohostinských živností umiestnených v kategóriách chatová osada a kemp odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona      
Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) okrem predaja nealkoholických nápojov, fľaškového piva a doplnkového predaja potravín na verejných priestranstvách odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona      
Záložne a) vysokoškolské vzdelanie a 1 rok praxe v obchodnej živnosti alebo b) stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v obchodnej živnosti      
Zmenárne stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou   Štátna banka česko-slovenská § 7 ods. 5 devízového zákona, č. 528/1990Zb.
Cestná motorová doprava spôsobilosť na riadne a bezpečné prevádzkovanie dopravy územný, časový, miestny a vecný rozsah oprávnenia orgán štátnej správy určený zákonom národnej rady; stanovisko k žiadosti na verejnú cestnú dopravu osôb podá do 60 dní (§ 52 ods. 1 živn. zákona); živnostenský úrad rozhodne do 90 dní odo dňa podania žiadosti (§ 52 ods. 3 živn. zák.) § 29 a 31 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990Zb.
Taxislužba   územný, časový, miestny a vecný rozsah oprávnenia orgán štátnej správy určený zákonom národnej rady § 22 zák. č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zák. č. 118/1990Zb.
Vnútrozemská vodná doprava preukaz spôsobilosti žiadateľa na zamýšľanú činnosť vecný, územný, časový a miestny rozsah oprávnenia orgán štátnej sprá¨vy určený zákonom národnej rady zák. č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe
Letecká doprava a letecké práce odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona vecný a časový rozsah oprávnenia FMD - letecký úrad § 53 zákona o civilnom letectve (úplné znenie č. 127/ 1976 Zb.) v znení zákona č. 90/1990 Zb.
Prevádzkovanie dráh s výnimkou celoštátnych (§ 3 ods. 2 písm. g) živn. zák.) odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona vecný, časový a miestny rozsah oprávnenia dráhový správny orgán § 19 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb.
Vnútroštátne zasielateľstvo odborná spôsobilosť podľa § 21, 22 živnostenského zákona schválenie zasielateľských podmienok orgán štátnej správy určený zákonom národnej rady § 41 až 45 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990Zb.
Služby súkromných detektívov stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušné ministerstvo vnútra *) *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb.
Podniky zabezpečujúce stráženie majetku a osôb stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou spoľahlivosť u všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona príslušné ministerstvo vnútra *) *) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991 Zb.
Služby verejných nosičov a poslov   zjavné používanie určeného označenia, spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 živnostenského zákona    
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi     príslušný orgán štátnej správy § 2 ods. 6, § 4 ods.1 písm. d), § 7 a 8 zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch
Asanačný podnik 1. Absolvovanie vysokej školy veterinárnej alebo absolvovanie strednej odbornej školy veterinárnej príp. absolvovanie pomaturitného štúdia veterinárneho odboru alebo spôsobilosť na výkon príslušných odborných činností získaná ukončením zodpovedajúceho štúdia 2. splnenie ďalších osobitných kvalifikačných predpokladov, ak sú stanovené Ministerstvom poľnohospodárstva ČR alebo Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SR 1. Overenie príslušným orgánom veterinárnej starostlivosti, že podnikateľ má k dispozícii potrebné zariadenia a prístroje a podmienky na dodržiavanie potrebných protinákazových a hygienických opatrení 2. povinnosť zabezpečovať za odplatu zvoz odpadov živočíšneho pôvodu v určenom obvode príslušný orgán veterinárnej starostlivosti § 3a písm. a), § 19 ods. 1 písm. a) až c), § 21 ods. 1 písm. b), ods. 2 a 3, § 25, § 35 ods. 1 písm. e) č. 4 a ods. 3 zák. č. 87/ 1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zák. č. 239/ 199 1 Zb.
1)
§ 1 a 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
§ 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov.
§ 1 ods. 1 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu.
2)
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.)
3)
§ 25 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Zákon ČNR č. 240/1991 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat.
Zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona SNR č. 256/1991 Zb.
4)
Zákon ČNR č. 128/1990 Zb. o advokácii.
Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.
5)
Zákon ČNR č. 209/1990 Zb. o komerčných právnikoch a právnej pomoci nimi poskytovanej.
Zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.
6)
Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch.
7)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
8)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti.
9)
§ 11 a § 13 ods. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
10)
Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
§ 3 a 4 vyhlášky Českého úradu geodetického a kartografického č. 60/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
§ 3 vyhlášky Českého úradu geodetického a kartografického č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
11)
§ 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
Zákon č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti v znení zákona ČNR č. 127/1990 Zb. s pôsobnosťou pre Českú republiku.
Zákon ČNR č. 33/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení zákona ČNR č. 122/1989 Zb. a zákona ČNR č. 127/1990 Zb.
12)
Zákon č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej.
Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
13)
Zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve.
Zákon ČNR č. 185/1991 Zb. o poisťovníctve.
14)
Napr. § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
15)
Zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.
Zákon ČNR č. 202/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.
16)
§ 2 a 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
§ 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
17)
Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
Zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon).
Zákon č. 89/1987 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla.
18)
Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb.
Nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe.
19)
Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.
20)
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách.
21)
§ 62 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČR č. 284/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 386/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR č. 86/1989 Zb. o povoľovaní overovania, výroby, dovozu a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
22)
§ 34 a 35 nariadenia vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády ČR č. 182/1990 Zb.
§ 34 a 35 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády SR č. 232/1990 Zb.
23)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb.
24)
Napr. § 52 ods. 4 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch, § 29 ods. 1 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 228/1991 Zb.
25)
Zákon č. 498/1990 Zb. o utečencoch.
26)
Druhá časť zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
28)
Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
29)
30)
§ 14 a 14a zákona č. 227/1859 r. z. živnostenský poriadok v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 1 až 5 zákona č. 259/1924 Zb. živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
§ 3 ods. 2 vládneho nariadenia č. 186/1949 Zb. o dočasnej úprave výcviku učňov.
§ 2 ods. 1 vládneho nariadenia č. 22/1952 Zb. o novej úprave učňovských skúšok.
§ 19 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovský zákon).
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 5/1981 Zb. o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 16/1981 Zb. o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 31/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach.
§ 25 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č. 102/1991 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach.
31)
§ 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
32)
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce.
Zákon ČNR č. 575/1990 Zb. o opatreniach v sústave ústredných orgánov štátnej správy Českej republiky.
Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
34)
Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
35)
Napr. zákon č. 20/1966 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb., zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb., zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.
36)
§ 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášky č. 204/1984 Zb.
§ 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.
37)
Napr. vyhláška Ministerstva kultúry ČR č. 241/1991 Zb. o výhradnom oprávnení niektorých organizácií zastupujúcich autorov alebo výkonných umelcov.
38)
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

39)
Nariadenie vlády ČSFR č. 258/1990 Zb. o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona.
41)
§ 24 ods. 1 písm. d) zákona ČNR č. 200/1990 Zb.
§ 24 ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 372/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
42)
43)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
44)
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
45)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
46)
§ 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb.
47)
§ 352 až 354 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.