44/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1991 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. januára 1991,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 51 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci sa dopĺňa takto:
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Za prevzatie obhajoby a za každý ďalší úkon právnej pomoci vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, patrí odmena vo výške 100 Kčs; k sadzbám tarifnej odmeny podľa odseku 1 sa neprihliada.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Doc. JUDr. Košta CSc. v. r.