433/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

433
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 20. júna 1988 bol na 75. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o bezpečnosti a ochrane zdravia v stavebníctve (č. 167). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 11. januára 1990 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 38 odseku 3 Dohovor nadobudol pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku platnosť 11. januárom 1991.
Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
Dohovor č. 167
Dohovor o bezpečnosti a ochrane zdravia v stavebníctve
Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a ktorá sa tam zišla 1. júna 1988 na svojom sedemdesiatom piatom zasadaní,
pripomínajúc príslušné medzinárodno-pracovné dohovory a odporúčania, najmä Dohovor a odporúčania o bezpečnostných predpisoch (stavebníctvo), 1937, Odporúčania o spolupráci pri predchádzaní nehodám (stavebníctvo), 1937, Dohovor a odporúčania o ochrane proti žiareniu, 1960, Dohovor a odporúčania o zabezpečení strojov, 1963, Dohovor a odporúčania o maximálnej váhe, 1967, Dohovor a odporúčania o rakovine z povolania, 1974, Dohovor a odporúčania o pracovnom prostredí (znečistenie vzduchu, hluk a vibrácie), 1977, Dohovor a odporúčania o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 1981, Dohovor a odporúčania o závodných zdravotníckych službách, 1985, Dohovor a odporúčania o azbeste, 1986, a zoznam chorôb z povolania, revidovaný v r. 1980, pripojený k Dohovoru o dávkach pri pracovných úrazoch, 1964,
rozhodnúc prijať niektoré návrhy o bezpečnosti a ochrane zdravia v stavebníctve, ktoré sú štvrtým bodom rokovacieho poriadku zasadania,
ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru revidujúceho Dohovor o bezpečnostných predpisoch (stavebníctvo), 1937,
prijíma 20. júna 1988 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o bezpečnosti a ochrane zdravia v stavebníctve, 1988:
I. Pôsobnosť a vymedzenie pojmov
Článok 1
1.
Tento Dohovor sa vzťahuje na všetky činnosti v stavebníctve, to je na stavebné práce, inžinierske staviteľstvo a na montážne a demontážne práce včítane všetkých postupov, operácií a dopravy na stavenisku, od prípravy staveniska až do dokončenia projektu.
2.
Členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, môže po prerokovaní s najreprezentatívnejšími zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, pokiaľ existujú, vylúčiť z vykonávania Dohovoru alebo jeho niektorých ustanovení určité odvetvia hospodárskej činnosti alebo určité podniky, ohľadne ktorých vznikajú osobitné problémy určitého významu, pod podmienkou, že je zachované bezpečné a zdravé pracovné prostredie.
3.
Tento Dohovor sa vzťahuje aj na samostatne hospodáriace osoby, ako ich môžu určiť vnútroštátne právne predpisy.
Článok 2
Na účely tohto Dohovoru:
a)
Výraz „stavebníctvo“ zahŕňa:
i)
staviteľstvo včítane hĺbenia a stavby, prestavby, obnovy, opravy, údržby (včítane čistenia a natierania), ako aj búrania všetkých typov budov alebo stavieb,
ii)
civilné inžinierstvo včítane hĺbenia a stavby, prestavby, opravy, údržby a búrania, napr. letísk, dokov, prístavov, vnútrozemských vodných ciest, priehrad ochranných prác na riekach a pobreží alebo proti lavínam, ciest a diaľníc, železníc, mostov, tunelov, viaduktov, verejnoprospešných diel slúžiacich komunikáciám, odvodňovaniu, na zvod použitej vody a zásobovanie vodou a energiou,
iii)
montáž a demontáž prefabrikovaných budov a stavieb, ako aj výrobu prefabrikovaných dielcov na stavenisku,
b)
výraz „stavenisko“ znamená miesto, na ktorom prebiehajú práce alebo operácie opísané v bode a),
c)
výraz „pracovisko“ znamená všetky miesta, kde pracovníci musia byť alebo kam sa musia odobrať vzhľadom na svoju prácu a ktoré sú pod kontrolou zamestnávateľa podľa uvedeného bodu e),
d)
výraz „pracovník“ znamená každú osobu zamestnanú v stavebníctve,
e)
výraz „zamestnávateľ“ znamená:
i)
fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá zamestnáva jedného alebo viacerých pracovníkov na stavenisku,
ii)
podľa okolností buď hlavného podnikateľa, podnikateľov, alebo poddodávateľa,
f)
výraz „príslušná osoba“ znamená osobu majúcu dostatočnú kvalifikáciu, ako vhodné vzdelanie a dostatočné znalosti, skúsenosť a zručnosť pre bezpečný výkon určitej práce. Príslušné úrady môžu určiť vhodné kritériá pre vymenovanie takých osôb a určiť povinnosti, ktoré majú,
g)
výraz „lešenie“ znamená každú dočasnú konštrukciu, pevnú, zavesenú alebo pohyblivú, ako aj jej podporné časti používané na to, aby niesli robotníkov a materiál alebo zabezpečovali prístup na takú konštrukciu, pokiaľ nejde o zdvíhadlá podľa bodu h),
h)
výraz „zdvíhadlá“ znamená upevnené alebo pohyblivé zariadenie používané na zdvíhanie alebo spúšťanie osôb alebo bremien,
i)
výraz „viazacie prostriedky“ znamená všetky prostriedky, pomocou ktorých možno upevniť bremeno ku zdvíhadlu, ktoré však nie sú neoddeliteľnou súčasťou zdvíhadla alebo bremena.
II. Všeobecné ustanovenia
Článok 3
Opatrenia, ktoré sa majú urobiť na vykonanie tohto Dohovoru, sa budú prerokúvať s najreprezentatívnejšími zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov.
Článok 4
Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje, že na základe vyhodnotenia nebezpečenstiev existujúcich pre bezpečnosť a zdravie, prijme a bude udržiavať v platnosti právne predpisy, ktoré zabezpečujú vykonávanie ustanovení Dohovoru.
Článok 5
1.
Právne predpisy prijaté podľa článku 4 môžu ustanoviť, že sa budú v praxi vykonávať technickými normami alebo praktickými smernicami alebo inými vhodnými prostriedkami zodpovedajúcimi vnútroštátnym podmienkam a praxi.
2.
Pri vykonávaní článku 4 a odseku 1 tohto článku každý členský štát prihliadne na príslušné normy prijaté uznávanými medzinárodnými organizáciami v oblasti normalizácie.
Článok 6
Prijmú sa opatrenia na zabezpečenie spolupráce medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia na staveniskách, a to v súlade s úpravou ustanovenou vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 7
Vnútroštátne právne predpisy budú požadovať, aby zamestnávatelia a samostatne hospodáriace osoby dodržiavali predpísané bezpečnostné a zdravotné opatrenia na pracoviskách.
Článok 8
1.
Kedykoľvek dvaja alebo viacerí zamestnávatelia vykonávajú súčasne činnosť na jednom stavenisku:
a)
hlavný podnikateľ alebo iná osoba alebo organizácia vykonávajúca účinnú kontrolu alebo majúca hlavnú zodpovednosť za všetku činnosť na stavenisku bude zodpovedný za koordináciu predpísaných bezpečnostných a zdravotných opatrení a za dodržiavanie týchto opatrení, pokiaľ je to zlučiteľné s vnútroštátnymi právnymi predpismi,
b)
len čo hlavný podnikateľ alebo iná osoba alebo organizácia vykonávajúca účinnú kontrolu alebo majúca hlavnú zodpovednosť nad všetkou činnosťou na stavenisku tam nie je prítomná, má vymenovať, pokiaľ je to zlučiteľné s vnútroštátnymi právnymi predpismi, príslušnú osobu alebo organizáciu na mieste, majúcu autoritu a nevyhnutné prostriedky, aby zabezpečila v jeho mene koordináciu a dodržiavanie opatrení ustanovených v bode a),
c)
každý zamestnávateľ bude zodpovedať za vykonávanie ustanovených opatrení, pokiaľ ide o pracovníkov, ktorí sú mu podriadení.
2.
Kedykoľvek zamestnávatelia alebo samostatne hospodáriace osoby vykonávajú súčasne práce na jednom stavenisku, musia spolupracovať pri vykonávaní bezpečnostných a zdravotných opatrení ustanovených podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
Článok 9
Osoby zodpovedné za návrh a plánovanie stavebného projektu musia mať na zreteli bezpečnosť a ochranu zdravia stavebných pracovníkov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.
Článok 10
Vnútroštátne právne predpisy majú ustanoviť, že pracovníci na všetkých pracoviskách a v miere v akej vykonávajú kontrolu nad zariadením a pracovnými metódami, majú právo a povinnosť podieľať sa na zaistení bezpečných pracovných podmienok a vyjadrovať názory na prijaté pracovné postupy, pokiaľ môžu mať vplyv na bezpečnosť a zdravie.
Článok 11
Vnútroštátne právne predpisy ustanovujú, že pracovníci sú povinní:
a)
spolupracovať čo najužšie so svojím zamestnávateľom pri vykonávaní predpísaných bezpečnostných a zdravotných opatrení,
b)
primeraným spôsobom starať sa o svoju vlastnú bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie iných osôb, ktoré môžu byť postihnuté ich konaním alebo opomenutím pri práci,
c)
používať zariadenia dané im k dispozícii a nezaobchádzať zle so zariadením, ktoré sa im poskytlo pre ich vlastnú ochranu alebo pre ochranu druhých,
d)
oznamovať bez meškania svojmu bezprostrednému nadriadenému a predstaviteľovi pracovníkov pre bezpečnosť, pokiaľ existuje, každú situáciu, ktorá by podľa nich mohla predstavovať riziko a ktorej nemôžu sami čeliť,
e)
dbať na predpísané bezpečnostné a zdravotné opatrenia.
Článok 12
1.
Vnútroštátne právne predpisy majú ustanoviť, že každý pracovník má právo vyhnúť sa nebezpečenstvu, ak sa dôvodne domnieva, že bezprostredné a vážne nebezpečenstvo ohrozuje jeho bezpečnosť a zdravie, a povinnosť ihneď o tom upovedomiť svojho bezprostredného nadriadeného.
2.
Ak hrozí bezprostredné nebezpečenstvo bezpečnosti pracovníkov, zamestnávateľ má urobiť okamžité opatrenia na zastavenie práce a podľa povahy prípadu na evakuáciu robotníkov.
III. Preventívne a ochranné opatrenia
Článok 13
Bezpečnosť na pracoviskách
1.
Urobia sa všetky vhodné bezpečnostné opatrenia tak, aby všetky pracoviská boli bezpečné a bez rizika pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov.
2.
Budú zabezpečené, udržiavané, a kde je to potrebné, označené bezpečné prístupové cesty na pracoviská a odchod z nich.
3.
Urobia sa všetky vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb prítomných na stavenisku alebo v jeho najbližšom okolí pred nebezpečenstvami, ktoré môžu na takom mieste vzniknúť.
Článok 14
Lešenie a rebríky
1.
Ak prácu nemožno bezpečne vykonať na zemi alebo zo zeme alebo z niektorej časti budovy alebo inej stálej stavby, musí sa obstarať a udržiavať bezpečné a vhodné lešenie alebo urobiť rovnako bezpečné a vhodné opatrenie.
2.
Ak nie je iný bezpečný prístup na vyvýšené pracoviská, majú sa obstarať vhodné a spoľahlivé rebríky. Musia sa náležite zabezpečiť proti mimovoľnému pohybu.
3.
Všetky lešenia a rebríky sa budú konštruovať a používať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
4.
Lešenia bude prezerať príslušná osoba v prípadoch a v lehotách ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 15
Zdvíhadlá a viazacie prostriedky
1.
Každé zdvíhadlo a viazací prostriedok, včítane ich podstatných častí, príslušenstva, upevnenia, zakotvenia a podpier sa majú:
a)
dobre projektovať a konštruovať z materiálov dobrej akosti a dostatočnej odolnosti na účely, na ktoré sa používajú,
b)
správne inštalovať a používať,
c)
udržiavať v dobrom funkčnom stave,
d)
prezerať a preskúšavať príslušnou osobou v lehotách a prípadoch ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi; o výsledkoch týchto prehliadok a skúšok sa budú viesť záznamy,
e)
obsluhovať pracovníkmi, ktorým sa dostal príslušný výcvik v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2.
Zdvíhadlo sa nesmie používať na zdvíhanie, spúšťanie alebo prepravu osôb, ak nie je konštruované, inštalované a používané na také účely v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, s výnimkou nepredvídanej udalosti, keď môže dôjsť k ťažkému alebo smrteľnému úrazu, ak zdvíhadlo možno bezpečne použiť na taký účel.
Článok 16
Zariadenie na dopravu, premiestňovanie zemín a manipulovanie s materiálom
1.
Všetky vozidlá a zariadenia na premiestňovanie zemín a manipulovanie s materiálom majú byť:
a)
dobre projektované a konštruované s prihliadnutím, pokiaľ možno na ergonomické zásady,
b)
udržiavané v dobrom funkčnom stave,
c)
správne používané,
d)
obsluhované pracovníkmi, ktorí dostali vhodný výcvik v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2.
Na všetkých staveniskách, kde sa používajú vozidlá a zariadenia na premiestňovanie zemín a manipuláciu s materiálom
a)
zabezpečia sa pre ne bezpečné a vhodné prístupové cesty,
b)
prevádzka sa bude organizovať a kontrolovať tak, aby sa zabezpečilo ich bezpečné používanie.
Článok 17
Zariadenia, stroje, príslušenstvo a náradie
1.
Zariadenia, stroje a výstroj, včítane ručného náradia, s motorom alebo bez neho, budú
a)
dobre projektované a konštruované s prihliadnutím, pokiaľ možno na ergonomické zásady,
b)
udržiavané v dobrom funkčnom stave,
c)
používané iba na práce, na ktoré sú určené, pokiaľ použitie na iné než pôvodné účely nevyhodnotila príslušná osoba, ktorá rozhodla, že také použitie je bezpečné,
d)
obsluhované pracovníkmi, ktorí dostali príslušný výcvik.
2.
Tam, kde je to vhodné, dá výrobca alebo zamestnávateľ náležité poučenie o bezpečnom používaní, a to formou zrozumiteľnou užívateľom.
3.
Tlakové zariadenia a prístroje bude prezerať a preskúšavať príslušná osoba v prípadoch a v lehotách ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 18
Práce vo výškach včítane prác na strechách
1.
Ak je nevyhnutné čeliť nebezpečenstvu alebo kde výška stavby alebo jej sklon je väčší, než ustanovujú vnútroštátne právne predpisy, treba urobiť preventívne opatrenia, aby sa zabránilo pádu pracovníkov a náradia alebo iných predmetov alebo materiálu.
2.
Ak pracovníci musia pracovať na strechách alebo v ich blízkosti alebo na iných miestach krytých krehkým materiálom, ktorým možno prepadnúť, treba urobiť preventívne opatrenia, aby sa zabránilo mimovoľnému vstupu na krehký materiál alebo prepadnutiu cezeň.
Článok 19
Výkopy, šachty, zemné práce, podzemné práce a tunely
Vo výkope, v šachte, pri zemnej práci, pri podzemnej práci alebo v tuneloch sa majú urobiť primerané bezpečnostné opatrenia,
a)
aby sa vhodnými podperami alebo inak zabránilo tomu, že pracovníci budú ohrození pádom alebo uvoľnením zeminy, skál alebo iného materiálu,
b)
aby sa zabránilo nebezpečenstvu spôsobenému pádom osôb, materiálu alebo predmetov alebo prívalom vody do výkopu, šachty, zemných prác, podzemných prác alebo tunelu,
c)
aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie na každom pracovisku tak, aby sa udržalo dýchateľné ovzdušie a obmedzil dym, plyn, para, prach a iné nečistoty na úrovni, ktorá nie je nebezpečná alebo škodlivá zdraviu a je v medziach dovolených vnútroštátnymi právnymi predpismi,
d)
aby sa pracovníkom umožnilo dostať sa do bezpečia v prípade požiaru alebo prívalu vody alebo materiálu,
e)
aby sa pre pracovníkov vylúčilo riziko pochádzajúce z možných podzemných nebezpečenstiev, ako je prúdenie kvapalín alebo prítomnosť káps plynu, a to vhodným prešetrovaním za účelom ich lokalizácie.
Článok 20
Záchytky a kesóny
1.
Každá záchytka a kesón majú byť
a)
dobre postavené, z vhodného a bezvadného materiálu a dostatočne pevné,
b)
opatrené dostatočným zariadením umožňujúcim pracovníkom dostať sa do bezpečia v prípade prívalu vody alebo materiálu.
2.
Stavbu, umiestnenie, zmeny alebo demontáž záchytky alebo kesónu možno konať iba za priameho dohľadu príslušnej osoby.
3.
Každú záchytku a kesón má kontrolovať príslušná osoba v určených intervaloch.
Článok 21
Práce v stlačenom vzduchu
1.
Práca v stlačenom vzduchu sa môže vykonávať iba v súlade s opatreniami ustanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2.
Práce v stlačenom vzduchu môžu vykonávať iba pracovníci, ktorých telesná schopnosť pre takú prácu bola potvrdená lekárskou prehliadkou, a v prítomnosti osoby príslušnej na dohľad nad priebehom prác.
Článok 22
Konštrukčné rámy a debnenie
1.
Postaviť konštrukčné rámy a ich časti, debnenie, konštrukčné lešenie a vzpery možno iba za dohľadu príslušnej osoby.
2.
Urobia sa dostatočné opatrenia, aby sa zabránilo ohrozeniu pracovníkov v dôsledku dočasnej nepevnosti alebo lability konštrukcie.
3.
Debnenie, konštrukčné lešenie a vzpery sa musia projektovať, konštruovať a udržiavať tak, aby bezpečne uniesli celé zaťaženie, ktorému môžu byť vystavené.
Článok 23
Práce nad vodou
Kde sa práca vykonáva nad vodou alebo v jej tesnej blízkosti, urobia sa vhodné opatrenia pre
a)
zabránenie pádu pracovníkov do vody,
b)
záchranu pracovníkov pred nebezpečenstvom utopenia,
c)
bezpečnú a primeranú dopravu.
Článok 24
Búranie
Ak búranie budovy alebo konštrukcie môže predstavovať nebezpečenstvo pre pracovníkov alebo pre verejnosť,
a)
budú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia, metódy a postupy včítane tých, ktoré sa týkajú odstránenia odpadu a zvyškov,
b)
práce sa budú plánovať a vykonávať iba za dohľadu príslušnej osoby.
Článok 25
Osvetlenie
Na každom pracovisku a na každom inom mieste na stavenisku, kadiaľ môže pracovník prechádzať, sa zabezpečí vhodné a dostatočné osvetlenie, prípadne prenosnými osvetľovacími zariadeniami.
Článok 26
Elektrina
1.
Všetky elektrické zariadenia a inštalácia bude konštruovať, inštalovať a udržiavať príslušná osoba a budú sa používať tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
2.
Pred začatím stavebných prác a v ich priebehu sa urobia vhodné opatrenia, aby sa zistilo, či pod staveniskom, nad ním alebo na ňom nie je kábel alebo elektrický prístroj pod prúdom, a aby sa zabránilo každému nebezpečenstvu, ktoré môže z toho pre pracovníkov vzniknúť.
3.
Pokladanie a údržba elektrických káblov a prístrojov na staveniskách musí zodpovedať technickým normám a pravidlám používaným na vnútroštátnej úrovni.
Článok 27
Výbušniny
Výbušniny sa smú skladovať, dopravovať, používať alebo sa smie s nimi zaobchádzať iba
a)
za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi,
b)
príslušná osoba, ktorá má urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa zabránilo tomu, aby pracovníci alebo iné osoby boli vystavené nebezpečenstvu úrazu.
Článok 28
Ohrozenie zdravia
1.
Ak pracovník môže byť vystavený chemickému, fyzikálnemu alebo biologickému ohrozeniu v takom rozsahu, že to môže ohrozovať jeho zdravie, majú sa urobiť príslušné preventívne opatrenia, aby sa zabránilo takej expozícii.
2.
Aby sa predišlo expozícii spomenutej v odseku 1,
a)
nebezpečné látky sa majú nahradiť neškodnými alebo menej nebezpečnými látkami, kedykoľvek je to možné, alebo
b)
sa majú uplatniť technické opatrenia na zariadenia, stroje, náradie alebo postupy, alebo
c)
pokiaľ nemožno vyhovieť ustanoveniam bodov a) alebo b), budú preventívne opatrenia zahŕňať iné účinné opatrenia, včítane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochranného odevu.
3.
Ak pracovníci musia vstupovať do oblasti, kde sa môže vyskytovať jedovatá alebo škodlivá látka alebo kde môže byť nedostatok kyslíka alebo horľavé ovzdušie, majú sa urobiť vhodné opatrenia, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
4.
Odpad sa nesmie ničiť na stavenisku alebo z neho odstrániť spôsobom, ktorý by mohol škodiť zdraviu.
Článok 29
Ochrana proti ohňu
1.
Zamestnávateľ má urobiť všetky vhodné opatrenia, aby sa
a)
zabránilo nebezpečenstvu požiaru,
b)
rýchlo a účinne potlačil každý zárodok požiaru,
c)
zabezpečila rýchla a bezpečná evakuácia osôb.
2.
Treba zabezpečiť dostatočné a vhodné uskladnenie horľavých kvapalín, pevných látok a plynov.
Článok 30
Osobné ochranné pracovné prostriedky a ochranný odev
1.
Tam, kde nemožno inými prostriedkami zabezpečiť dostatočnú ochranu pracovníkov proti nebezpečenstvu nehody alebo ujmy na zdraví včítane vystavenia nepriaznivým podmienkam, bude zamestnávateľ poskytovať a udržiavať vhodné osobné ochranné prostriedky a ochranný odev s prihliadnutím na povahu práce a riziká, a to bez nákladov pre pracovníkov podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
2.
Zamestnávateľ má urobiť vhodné opatrenia, aby pracovníkom umožnil používať osobné ochranné prostriedky, a zabezpečiť ich správne používanie.
3.
Ochranné prostriedky a ochranný odev musia zodpovedať normám ustanoveným príslušným úradom s prihliadnutím, pokiaľ možno na ergonomické zásady.
4.
Pracovníci majú byť vedení k tomu, aby náležite používali osobné ochranné prostriedky a ochranné odevy, ktoré sa im dali na použitie, a starali sa o ne.
Článok 31
Prvá pomoc
Zamestnávateľ je zodpovedný zabezpečiť, že prvá pomoc, včítane cvičeného personálu, sa môže poskytnúť kedykoľvek. Treba urobiť opatrenia na zabezpečenie dopravy pracovníkov, ktorí utrpeli úraz alebo náhle ochoreli, na lekárske ošetrenie.
Článok 32
Sociálne zariadenie
1.
Na každom stavenisku alebo v jeho blízkosti musí sa zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody.
2.
Na každom stavenisku alebo v jeho blízkosti sa musia zabezpečiť a udržiavať, podľa počtu pracovníkov a doby trvania prác, tieto zariadenia:
a)
sanitárne zariadenia a umyvárne,
b)
zariadenia na prezliekanie, uloženie a sušenie odevov,
c)
miestnosti, kde pracovníci môžu jesť a kde sa môžu skryť pri prerušení práce pre nepriaznivé počasie.
3.
Sanitárne zariadenia a umyvárne by mali byť pre mužov a ženy oddelené.
Článok 33
Informácie a školenie
Pracovníci majú byť primerane a vhodne
a)
informovaní o možnom ohrození bezpečnosti a zdravia, ktorému môžu byť na svojom pracovisku vystavení,
b)
poučení a vyškolení o dosiahnuteľných opatreniach na predchádzanie a zvládnutie takých nebezpečenstiev a na ochranu proti nim.
Článok 34
Hlásenie o nehodách a chorobách
Vnútroštátne právne predpisy ustanovujú, že príslušnému úradu sa majú v určenej dobe hlásiť pracovné úrazy a choroby z povolania.
IV. Vykonávanie
Článok 35
Každý členský štát
a)
urobí všetky potrebné opatrenia včítane ustanovenia vhodných sankcií a nápravných opatrení na zabezpečenie účinného vykonávania ustanovení Dohovoru,
b)
zabezpečí príslušné inšpekčné služby na kontrolu vykonávania opatrení, ktoré sa majú prijať podľa ustanovení Dohovoru, a vybaví tieto služby nevyhnutnými prostriedkami tak, aby plnili svoju úlohu, alebo sa presvedčí, že sa vykonáva náležitá kontrola.
V. Záverečné ustanovenia
Článok 36
Tento Dohovor reviduje Dohovor o bezpečnostných predpisoch (stavebníctvo), 1937.
Článok 37
Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.
Článok 38
1.
Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.
2.
Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.
3.
Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.
Článok 39
1.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.
2.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.
Článok 40
1.
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.
2.
Keď bude členským štátom organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá sa mu oznámila, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, kedy tento Dohovor nadobudne účinnosť.
Článok 41
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.
Článok 42
Správna rada Medzinárodného úradu práce, kedykoľvek to bude považovať za potrebné, predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jej úplnej alebo čiastočnej revízie.
Článok 43
1.
Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:
a)
ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 39, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť,
b)
odvtedy, čo nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.
2.
Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.
Článok 44
Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.