420/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 25. septembra 1991
o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Rozsah platnosti
Tento zákon upravuje platové pomery sudcov okresných a krajských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a justičných čakateľov (ďalej len „čakateľ“).
§ 2
Plat sudcov
(1)
Sudcom patrí
a)
základný plat vo výške zodpovedajúcej ich zaradeniu do platovej skupiny a platového stupňa,
b)
príplatky podľa tohto zákona.
(2)
Predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky patrí plat vo výške 18 000 Kčs mesačne, podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo výške 15 000 Kčs mesačne.
§ 3
Platové skupiny a platové stupne
(1)
Sudcovia sa zaraďujú do troch platových skupín a do dvanástich platových stupňov podľa dĺžky započítateľnej praxe.
(2)
Sudcovia okresných súdov sa zaraďujú do platovej skupiny I, sudcovia krajských súdov do platovej skupiny II a sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky do platovej skupiny III.
§ 4
Základný plat
Sudcom patrí v jednotlivých platových skupinách a platových stupňoch základný plat mesačne Kčs:
5. 15. roku praxe 8 100 8 400 9 400
6. 18. roku praxe 8 400 8 800 9 800
7. 21. roku praxe 8 600 9 200 10 200
8. 24. roku praxe 9 000 9 600 10 600
9. 27. roku praxe 9 300 9 900 11 000
10. 30. roku praxe 9 600 10 200 11 400
11. 33. roku praxe 9 800 10 500 11 700
12. 36. roku praxe 10 000 10 800 12 000
§ 5
Funkčný príplatok
(1)
Funkčný príplatok patrí:
a)
predsedovi okresného súdu s počtom do 10 senátov vo výške 1600 Kčs mesačne, s počtom senátov 11 až 25 vo výške 2000 Kčs mesačne, s počtom nad 25 senátov vo výške 2400 Kčs mesačne,
b)
podpredsedovi okresného súdu s počtom do 10 senátov vo výške 800 Kčs mesačne, s počtom 11 až 25 senátov vo výške 1200 Kčs mesačne, s počtom nad 25 senátov vo výške 1500 Kčs mesačne,
c)
predsedovi krajského súdu vo výške 3200 Kčs mesačne,
d)
podpredsedovi krajského súdu vo výške 1800 Kčs mesačne,
e)
predsedovi senátu krajského súdu vo výške 1000 Kčs mesačne,
f)
sudcovi krajského súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, vo výške 500 Kčs mesačne,
g)
predsedovi kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo výške 2200 Kčs mesačne,
h)
predsedovi senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo výške 1400 Kčs mesačne.
(2)
V prípade súbehu funkcií patrí sudcovi ten funkčný príplatok, ktorý je pre neho výhodnejší.
§ 6
Príplatok za výkon funkcie na určených súdoch
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže všeobecne záväzným právnym predpisom určiť okresné a krajské súdy, na ktorých pre výrazne sťažené podmienky výkonu funkcie patrí sudcom príplatok za výkon funkcie na určených súdoch vo výške 500 až 800 Kčs mesačne.
§ 7
Príplatok za výchovu čakateľov
Sudcom, ktorí sú poverení výchovou čakateľov, patrí počas výkonu funkcie školiteľa príplatok za výchovu čakateľov vo výške 500 Kčs mesačne; ak sú poverení výchovou viac ako jedného čakateľa, patrí im príplatok vo výške 800 Kčs mesačne.
§ 8
Započítateľná prax
(1)
Do doby praxe rozhodnej pre zaradenie do príslušného platového stupňa (započítateľná prax) sa započítava:
a)
doba prípravnej služby čakateľa,
b)
doba výkonu funkcie sudcu,
c)
sudcom preukázaná doba inej právnickej praxe po získaní vysokoškolského právnického vzdelania vo funkcii alebo povolaní, pre ktoré je toto vzdelanie predpísané.
(2)
Do doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 písm. b) a c) sa započítava tiež doba
a)
výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby alebo civilnej služby,
b)
ďalšej materskej dovolenky,
c)
pracovného voľna bez náhrady mzdy, ktoré nepresahuje dobu troch mesiacov v kalendárnom roku,
d)
počas ktorej sudca nemohol vykonávať sudcovskú funkciu z dôvodov uvedených v osobitnom zákone.1)
(3)
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže minister spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodnúť o započítaní inej doby do započítateľnej praxe.
(4)
Sudca môže byť zaradený z prvého do druhého platového stupňa, len ak skutočne vykonával funkciu podľa odseku 1 písm. b) najmenej počas dvoch rokov, do ktorých sa nezapočítavajú doby uvedené v odseku 2 písm. a) až d).
§ 9
(1)
Sudcovia majú v kalendárnom roku, v ktorom pracovali v týchto funkciách najmenej deväť mesiacov, nárok na jeden plat naviac, a to vo výške platu patriaceho za mesiac november, určeného podľa § 3 až 7, prípadne vo výške platu podľa § 2 ods. 2.
(2)
Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom pre výplatu platu za mesiac november.
(3)
Ak vznikne nárok podľa odseku 1 až v decembri, je plat podľa odseku 1 splatný vo výplatnom termíne určenom pre výplatu platu za mesiac december.
§ 10
(1)
Sudcom počas dočasného pridelenia2) patrí plat podľa doterajšieho zaradenia.
(2)
Ak bol sudca dočasne pridelený za účelom zastupovania neprítomného sudcu vykonávajúceho vyššiu funkciu, patrí mu príplatok za zastupovanie (§ 11).
§ 11
Príplatok za zastupovanie
(1)
Ak zastupuje sudca na príkaz predsedu súdu neprítomného sudcu vykonávajúceho vyššiu funkciu v plnom rozsahu jeho činnosti dlhšie ako štyri týždne, patrí mu od začiatku zastupovania funkčný príplatok (§ 5) zastupovaného.
(2)
Ak zastupuje sudca za podmienok uvedených v odseku 1 predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, patrí mu od začiatku zastupovania príplatok vo výške 15 % doterajšieho platu, najviac však plat podpredsedu tohto súdu.
(3)
Príplatok za zastupovanie nepatrí, ak je zastupovanie súčasťou pracovných povinností sudcu.
§ 12
Príplatok za prácu nadčas a vo sviatok
Za prácu nadčas v noci a v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni a za prácu vo sviatok patria sudcom príplatky podľa osobitného zákona.3)
§ 13
Odmena za pracovnú pohotovosť
Za každú hodinu pracovnej pohotovosti patrí sudcom odmena podľa osobitného predpisu.4)
§ 14
(1)
Ak bol sudca zbavený funkcie z dôvodu, že jeho zdravotný stav mu nedovoľuje riadne vykonávať sudcovské povinnosti, patrí mu počas troch mesiacov od zániku jeho funkcie vyrovnanie vo výške doterajšieho platu, prípadne vo výške rozdielu medzi doterajším sudcovským platom a zárobkom, ktorý dosahuje na novom pracovnom mieste. Vyrovnanie mu nepatrí, ak má nárok na starobný dôchodok, alebo na invalidný dôchodok. Suma vyrovnania sa zníži o sumu rovnajúcu sa čiastočnému invalidnému dôchodku, ktorý bol sudcovi priznaný.
(2)
Ak bol sudca na svoju žiadosť zbavený funkcie alebo uvoľnený z funkcie, v ktorej mu patril funkčný príplatok (§ 5), alebo v ktorej mu patril plat podľa § 2 ods. 2, patrí mu počas troch mesiacov vyrovnanie vo výške rozdielu medzi doterajším a novým platom.
§ 15
Plat čakateľov
(1)
Čakateľom patrí
a)
počas prvých šiestich mesiacov prípravnej služby plat vo výške 3500 Kčs mesačne,
b)
od začiatku siedmeho mesiaca prípravnej služby do nástupu do funkcie sudcu plat vo výške 4500 Kčs mesačne.
(2)
Čakateľom, ktorým bola do prípravnej služby započítaná doba najmenej tri roky predchádzajúcej právnickej činnosti, patrí od začiatku plat podľa odseku 1 písm. b).
(3)
Ustanovenia § 6, 12 a 13 sa vzťahujú i na čakateľov.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
(1)
Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí sudcovi od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom dosiahol určenú započítateľnú prax; ak je týmto dňom prvý deň v mesiaci, už od tohto dňa.
(2)
Príplatok podľa § 5 patrí sudcovi odo dňa menovania do príslušnej funkcie.
(3)
Príplatky podľa § 6 a 7 patria sudcovi od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom vznikol na ne nárok.
§ 17
Do započítateľnej praxe sa započítavajú ku dňu účinnosti tohto zákona všetky doby započítané podľa doterajších predpisov.
§ 18
Znížiť základný plat sudcovi možno len na základe právoplatného rozhodnutia podľa zákona o kárnej zodpovednosti sudcov.
§ 19
Ministerstvo určí všeobecne záväzným právnym predpisom, kedy a ako sa upravujú základné platy podľa tohto zákona v dôsledku rastu životných nákladov.
§ 20
Zrušujú sa:
1.
výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. júna 1990 č. 2388/1990-30, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov (reg. pod č. 325/1990 Zb.), pokiaľ sa vzťahuje na sudcov a justičných čakateľov,
2.
výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 8. novembra 1990 č. 5272/1990-30, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (reg. pod č. 591/1990 Zb.).
§ 21
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
2)
§ 41 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch.
4)
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. januára 1991 č. 4801/1991-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov (reg. pod č. 153/1991 Zb.).