420/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 25. septembra 1991
o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Rozsah platnosti
Tento zákon upravuje platové pomery sudcov okresných a krajských súdov, sudcov vojenských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a justičných čakateľov (ďalej len „čakateľ“).
Platové pomery sudcov
§ 2
Sudcom patrí
a)
základný plat vo výške zodpovedajúcej ich zaradeniu do platovej skupiny a platového stupňa, ak zákon neustanovuje inak,
b)
príplatky podľa tohto zákona.
§ 2a
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
§ 3
Platové skupiny a platové stupne
(1)
Sudcovia sa zaraďujú do troch platových skupín a do jedenástich platových stupňov podľa dĺžky započítateľnej praxe.
(2)
Sudcovia okresných súdov sa zaraďujú do platovej skupiny I, sudcovia krajských súdov do platovej skupiny II a sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky do platovej skupiny III.
(3)
Sudcovia vojenských obvodových súdov sa zaraďujú do platovej skupiny I, sudcovia vyšších vojenských súdov do platovej skupiny II.
§ 4
Základný plat
(1)
Sudcom v jednotlivých platových stupňoch a platových skupinách patrí základný plat, ktorý sa určuje z priemerného platu sudcu nasledovne:
I. II. III.
1. do ukončenia 4. roku praxe 70 % 75 % 80 %
2. od začiatku 5. roku praxe 75 % 80 % 85 %
3. od začiatku 7. roku praxe 80 % 85 % 90 %
4. od začiatku 9. roku praxe 85 % 90 % 95 %
5. od začiatku 12. roku praxe 90 % 95 % 100 %
6. od začiatku 15. roku praxe 95 % 100 % 105 %
7. od začiatku 18. roku praxe 100 % 105 % 110 %
8. od začiatku 21. roku praxe 105 % 110 % 115 %
9. od začiatku 24. roku praxe 110 % 115 % 120 %
10. od začiatku 27. roku praxe 115 % 120 % 125 %
11. od začiatku 30. roku praxe 120 % 125 % 130 %
(2)
Priemerným platom sudcu podľa osobitného predpisu 1a) sa rozumie plat v 6. platovom stupni a v II. platovej skupine.
§ 5
Funkčný príplatok
(1)
Funkčný príplatok patrí:
a)
predsedovi okresného súdu s počtom do 10 senátov vo výške 1600 Kčs mesačne, s počtom senátov 11 až 25 vo výške 2000 Kčs mesačne, s počtom nad 25 senátov vo výške 2400 Kčs mesačne,
b)
podpredsedovi okresného súdu s počtom do 10 senátov vo výške 800 Kčs mesačne, s počtom 11 až 25 senátov vo výške 1200 Kčs mesačne, s počtom nad 25 senátov vo výške 1500 Kčs mesačne,
c)
predsedovi krajského súdu vo výške 3200 Kčs mesačne,
d)
podpredsedovi krajského súdu vo výške 1800 Kčs mesačne,
e)
predsedovi senátu krajského súdu vo výške 1000 Kčs mesačne,
f)
sudcovi krajského súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, vo výške 500 Kčs mesačne,
g)
predsedovi kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo výške 2200 Kčs mesačne,
h)
predsedovi senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo výške 2 000 Kčs mesačne.
(2)
Predsedovi a podpredsedovi vojenského obvodového súdu patrí funkčný príplatok ako predsedovi a podpredsedovi okresného súdu. Predsedovi, podpredsedovi a predsedovi senátu vyššieho vojenského súdu patrí funkčný príplatok ako predsedovi, podpredsedovi a predsedovi senátu krajského súdu. Sudcovi vyššieho vojenského súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, patrí funkčný príplatok ako sudcovi krajského súdu.
(3)
V prípade súbehu funkcií patrí sudcovi ten funkčný príplatok, ktorý je pre neho výhodnejší.
§ 6
Príplatok za výkon funkcie na určených súdoch
(1)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže všeobecne záväzným právnym predpisom určiť okresné a krajské súdy, na ktorých pre výrazne sťažené podmienky výkonu funkcie patrí sudcom príplatok za výkon funkcie na určených súdoch vo výške 500 až 800 Kčs mesačne.
(2)
Sudcom vojenských súdov patrí za výkon služobných povinností pri zabezpečovaní pripravenosti a mobilizačnej pohotovosti príplatok v sume 800 Sk mesačne.
§ 7
Príplatok za výchovu čakateľov
Sudcom, ktorí sú poverení výchovou čakateľov, patrí počas výkonu funkcie školiteľa príplatok za výchovu čakateľov vo výške 500 Kčs mesačne; ak sú poverení výchovou viac ako jedného čakateľa, patrí im príplatok vo výške 800 Kčs mesačne.
§ 8
Započítateľná prax
(1)
Do doby praxe rozhodnej pre zaradenie do príslušného platového stupňa (započítateľná prax) sa započítava:
a)
doba prípravnej služby čakateľa,
b)
doba výkonu funkcie sudcu,
c)
sudcom preukázaná doba inej právnickej praxe po získaní vysokoškolského právnického vzdelania vo funkcii alebo povolaní, pre ktoré je toto vzdelanie predpísané.
(2)
Do doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 písm. b) a c) sa započítava tiež doba
a)
výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v čase jej výkonu alebo výkonu civilnej služby v rozsahu najviac 18 mesiacov,
b)
starostlivosti o dieťa, zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky a ďalšej materskej dovolenky ustanovenej osobitným predpisom v čase jej čerpania, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa ťažko zdravotne postihnuté ustanovenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb,
c)
pracovného voľna bez náhrady mzdy, ktoré nepresahuje dobu troch mesiacov v kalendárnom roku,
d)
počas ktorej sudca nemohol vykonávať sudcovskú funkciu z dôvodov uvedených v osobitnom zákone.1)
(3)
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže minister spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodnúť o započítaní inej doby do započítateľnej praxe.
(4)
Sudca môže byť zaradený z prvého do druhého platového stupňa, len ak skutočne vykonával funkciu podľa odseku 1 písm. b) najmenej počas dvoch rokov, do ktorých sa nezapočítavajú doby uvedené v odseku 2 písm. a) až d).
§ 9
(1)
Sudcovia majú v kalendárnom roku, v ktorom pracovali v týchto funkciách najmenej deväť mesiacov, nárok na jeden plat naviac, a to vo výške platu patriaceho za mesiac november, určeného podľa § 3 až 7, prípadne vo výške platu podľa § 2 ods. 2.
(2)
Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom pre výplatu platu za mesiac november.
(3)
Ak vznikne nárok podľa odseku 1 až v decembri, je plat podľa odseku 1 splatný vo výplatnom termíne určenom pre výplatu platu za mesiac december.
§ 10
(1)
Sudcom počas dočasného pridelenia2) patrí plat podľa doterajšieho zaradenia.
(2)
Ak bol sudca dočasne pridelený za účelom zastupovania neprítomného sudcu vykonávajúceho vyššiu funkciu, patrí mu príplatok za zastupovanie (§ 11).
§ 11
Príplatok za zastupovanie
(1)
Ak zastupuje sudca na príkaz predsedu súdu neprítomného sudcu vykonávajúceho vyššiu funkciu v plnom rozsahu jeho činnosti dlhšie ako štyri týždne, patrí mu od začiatku zastupovania funkčný príplatok (§ 5) zastupovaného.
(2)
Ak zastupuje sudca za podmienok uvedených v odseku 1 predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, patrí mu od začiatku zastupovania príplatok vo výške 15 % doterajšieho platu, najviac však plat podpredsedu tohto súdu.
(3)
Príplatok za zastupovanie nepatrí, ak je zastupovanie súčasťou pracovných povinností sudcu.
§ 11a
Odmeny
Sudcom možno poskytovať odmeny
a)
za úspešné splnenie mimoriadnych úloh, ktoré nie sú spojené s ich rozhodovacou činnosťou,
b)
za ocenenie pracovných zásluh pri dosiahnutí 50 rokov veku a pri prvom skončení zamestnania po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok,
c)
v iných zreteľahodných prípadoch na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti.
§ 12
Príplatok za prácu nadčas a vo sviatok
(1)
Za prácu nadčas v noci a v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni a za prácu vo sviatok patria sudcom príplatky podľa osobitného zákona.3)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na sudcov a čakateľov vojenských súdov.
§ 13
Odmena za pracovnú pohotovosť
Za každú hodinu pracovnej pohotovosti patrí sudcom odmena podľa osobitného predpisu.4)
§ 14
(1)
Ak bol sudca zbavený funkcie z dôvodu, že jeho zdravotný stav mu nedovoľuje riadne vykonávať sudcovské povinnosti, patrí mu počas troch mesiacov od zániku jeho funkcie vyrovnanie vo výške doterajšieho platu, prípadne vo výške rozdielu medzi doterajším sudcovským platom a zárobkom, ktorý dosahuje na novom pracovnom mieste. Vyrovnanie mu nepatrí, ak má nárok na starobný dôchodok, alebo na invalidný dôchodok. Suma vyrovnania sa zníži o sumu rovnajúcu sa čiastočnému invalidnému dôchodku, ktorý bol sudcovi priznaný.
(2)
Ak bol sudca na svoju žiadosť zbavený funkcie alebo uvoľnený z funkcie, v ktorej mu patril funkčný príplatok (§ 5), alebo v ktorej mu patril plat podľa § 2 ods. 2, patrí mu počas troch mesiacov vyrovnanie vo výške rozdielu medzi doterajším a novým platom.
§ 15
Platové pomery čakateľov
(1)
Čakateľom patrí
a)
počas prvých šiestich mesiacov prípravnej služby plat vo výške 5 000 Sk mesačne,
b)
od začiatku siedmeho mesiaca prípravnej služby do nástupu funkcie sudcu plat vo výške 6 000 Sk mesačne.
(2)
Čakateľom, ktorým bola do prípravnej služby započítaná doba najmenej tri roky právnickej činnosti, patrí od začiatku plat podľa odseku 1 písm. b).
(3)
Ustanovenia § 6, § 11a, § 12 a § 13 sa vzťahujú aj na čakateľov.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
(1)
Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí sudcovi od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom dosiahol určenú započítateľnú prax; ak je týmto dňom prvý deň v mesiaci, už od tohto dňa.
(2)
Príplatok podľa § 5 patrí sudcovi odo dňa menovania do príslušnej funkcie.
(3)
Príplatky podľa § 6 a 7 patria sudcovi od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom vznikol na ne nárok.
§ 17
Do započítateľnej praxe sa započítavajú ku dňu účinnosti tohto zákona všetky doby započítané podľa doterajších predpisov.
§ 18
Znížiť základný plat sudcovi možno len na základe právoplatného rozhodnutia podľa zákona o kárnej zodpovednosti sudcov.
§ 19
(1)
Ak sa v rozhodujúcom období zvýši alebo zníži priemerný plat pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky o viac ako 10 %, upraví sa sudcom plat ustanovený v § 4 o príslušné percento.
(2)
Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 1 je predchádzajúci kalendárny polrok.
§ 19a
(1)
Sudcom uvedeným v § 1 patrí v roku 1995 plat vo výške určenej v roku 1994 podľa § 419.
(2)
V roku 1995 sa pri úprave platov sudcov uvedených v § 1 nebude postupovať podľa § 19.
§ 19b
(1)
Sudcom uvedeným v § 1 patrí od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 plat vo výške určenej v roku 1998 podľa § 419.
(2)
Pri úprave platov sudcov uvedených v § 1 sa od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 nebude postupovať podľa § 19.
§ 20
Zrušujú sa:
1.
výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. júna 1990 č. 2388/1990-30, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov (reg. pod č. 325/1990 Zb.), pokiaľ sa vzťahuje na sudcov a justičných čakateľov,
2.
výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 8. novembra 1990 č. 5272/1990-30, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (reg. pod č. 591/1990 Zb.).
§ 21
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
2)
§ 41 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch.
4)
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. januára 1991 č. 4801/1991-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov (reg. pod č. 153/1991 Zb.).