396/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

396
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 2. októbra 1991,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb. a č. 234/1991 Zb.
Federálne ministerstvo financií podľa § 58 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení zákona č. 297/1990 Zb. v rozsahu splnomocnenia daného uznesením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 852 z 3. decembra 1990 po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom pre strategické plánovanie a Štátnou bankou česko-slovenskou ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb. a č. 234/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Dovozná prirážka sa uplatňuje na tovar dovezený fyzickými osobami, ktorý nemá obchodný charakter, slúži na uspokojovanie osobných potrieb1) a bol prepustený do voľného obehu.2)
(2)
Dovozná prirážka sa uplatňuje pri dovozoch ostatného tovaru, ktorý bol prepustený do voľného obehu2) a je uvedený v kódoch Harmonizovaného systému opisu a číselného označenia3) v prílohe tejto vyhlášky.
2.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
„“.
§ 1a
(1)
Dovozná prirážka sa nevymeriava ani nevyberá na tovar uvedený v § 1 ods. 1, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia § 35 až 43, § 47 až 50, § 53 a 55 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení neskorších predpisov.
(2)
Dovozná prirážka sa nevymeriava ani nevyberá pri tovare uvedenom v § 1 ods. 2, aj keď je uvedený v prílohe tejto vyhlášky, v týchto prípadoch:
a)
na dovážaný tovar, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia § 35 až 37, § 43 až 49 a § 51 až 55 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení neskorších predpisov,
b)
pri neukázanom spätnom dovoze do ČSFR,
c)
pri dovozoch tovaru oslobodeného od cla na základe vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 572/1990 Zb.,
d)
pri bezodplatných dovozoch, najmä pri tovare, ktorý zaslal zahraničný dodávateľ ako náhradu za reklamovaný tovar, pri dokumentácii, pri propagačných materiáloch malej hodnoty, ktoré zabezpečujú propagáciu tovaru alebo firmy, a pri obchodných vzorkách,
e)
pri dovoze tovaru fínskeho pôvodu z Fínska,
f)
na tovar dovážaný do ČSFR jednoznačne pre výrobnú spotrebu, t. j. na ďalšie prepracovanie, kompletizáciu alebo montáž vo výrobe a pri poskytovaní služieb. V takom prípade však musí dovozca uviesť v návrhu na colné konanie, že tovar v dovážanom množstve je určený výhradne na uvedené účely. Výrobca je povinný viesť o takom tovare evidenciu a preukázať finančným alebo colným orgánom spôsob jeho použitia. Za prepracovanie, kompletizáciu alebo montáž vo výrobe sa však nepovažuje prosté delenie, triedenie, váženie alebo balenie alebo iná jednoduchá úprava dovezeného tovaru.“.
3.
V § 4 slovo „predpisov3)“ sa nahrádza slovom „predpisov4)“.
4.
§ 5 včítane nadpisu znie:
㤠5
Zníženie a odpustenie dovoznej prirážky
(1)
V osobitne odôvodnených prípadoch môže Federálne ministerstvo financií pri dovozoch uvedených v § 1 ods. 2 odpustiť alebo znížiť dovoznú prirážku.
(2)
V prípadoch, keď colnica odpustí alebo zníži clo pri dovozoch tovaru uvedeného v § 1 ods. 1, odpustí takisto alebo zníži v rovnakom rozsahu dovoznú prirážku.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbrom 1991.
Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.
1)
§ 39a vyhlášky FMZO č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení vyhlášky FMZO č. 397/1991 Zb.
2)
Zákon č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.
4)
Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.