Predpis bol zrušený predpisom 231/1992 Zb.

352/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.08.1991 do 28.05.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. augusta 1991
o predĺžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť
Vláda Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 3 Zákonníka práce nariaďuje:
§ 1
Pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť s výnimkou organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi, sa predlžuje nárok na dovolenku na zotavenie o jeden týždeň nad výmeru uvedenú v § 102 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.
§ 2
Dovolenka podľa tohto nariadenia patrí pracovníkom už za kalendárny rok 1991.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
J. Čarnogurský v. r.