327/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

327
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 18. júla 1991
o referende
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
(1)
V referende sa môžu predložiť občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na rozhodnutie zásadné otázky formy štátoprávneho usporiadania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
O návrhu na vystúpenie Českej republiky alebo Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky možno rozhodnúť len referendom.
(3)
Hlasovacie právo má v Českej republike každý, kto je oprávnený voliť do Českej národnej rady. Hlasovacie právo má v Slovenskej republike každý, kto je oprávnený voliť do Slovenskej národnej rady.
Čl. 2
Referendum vyhlasuje prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky oznámením v Zbierke zákonov.
Čl. 3
(1)
Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyhlási referendum súčasne v oboch republikách, ak mu to navrhne Federálne zhromaždenie po vyjadrení Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady, a to do 15 dní od doručenia návrhu.
(2)
Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyhlási referendum podľa čl. 1 ods. 2 v Českej republike na návrh Českej národnej rady a v Slovenskej republike na návrh Slovenskej národnej rady, a to do 15 dní od doručenia návrhu.
(3)
Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže v lehote podľa odsekov 1 a 2 odmietnuť návrh na vyhlásenie referenda, ak navrhnuté otázky, ktoré sa majú v referende predložiť, nie sú jednoznačné alebo zrozumiteľné. V takom prípade návrh s pripomienkami vráti príslušnému zákonodárnemu zboru. Pokiaľ tento zákonodárny zbor na pôvodných otázkach trvá, prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky referendum vyhlási do 15 dní od opätovného doručenia návrhu.
(4)
Referendum sa vykoná do 90 dní odo dňa, keď prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky dostal návrh podľa odseku 1, 2 alebo 3.
Čl. 4
Referendum podľa tohto ústavného zákona možno konať najneskôr päť mesiacov pred uplynutím volebného obdobia Federálneho zhromaždenia a národných rád.
Čl. 5
(1)
Návrh predložený v referende podľa čl. 3 ods. 1 je prijatý, ak sa preň vyslovila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v každej z republík.
(2)
Návrh predložený v referende podľa čl. 3 ods. 2 je prijatý, ak sa preň vyslovila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov republiky.
(3)
Rozhodnutie prijaté v referende vykonanom podľa ustanovenia čl. 3 ods. 1 vyhlasuje Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia v Zbierke zákonov obdobne ako zákony Federálneho zhromaždenia; rozhodnutie prijaté v referende vykonanom podľa ustanovenia čl. 3 ods. 2 vyhlasujú predsedníctva národných rád republík v Zbierke zákonov obdobne ako zákony národných rád.
(4)
Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky preskúma na žiadosť Predsedníctva Federálneho zhromaždenia alebo predsedníctva národných rád ústavnosť postupu referenda pred vyhlásením jeho výsledku.
(5)
Referendum vykonané podľa tohto zákona sa môže o rovnakej otázke opakovať najskôr za 5 rokov.
Čl. 6
(1)
Výsledok referenda vyhláseného podľa čl. 1 ods. 1 má záväznosť ústavného zákona.
(2)
Ak je návrh podľa čl. 1 ods. 2 prijatý aspoň v jednej z republík, zanikne Česká a Slovenská Federatívna Republika uplynutím jedného roka od vyhlásenia výsledku referenda; jej pôsobnosť prechádza na Českú republiku a Slovenskú republiku, ktorým potom prislúcha plný výkon štátnej zvrchovanosti.
(3)
Ústavný zákon Federálneho zhromaždenia upraví prechod majetku z vlastníctva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na Českú republiku a Slovenskú republiku. Rovnako tak upraví štátne finančné aktíva a pasíva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky menové rezervy, hmotné federálne rezervy a majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nachádzajúci sa mimo jej územia.
Čl. 7
Zákon Federálneho zhromaždenia ustanoví spôsob vykonávania referenda.
Čl. 8
1.
Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov sa dopĺňa takto:
a)
v článku 41 sa za slová „a na ich zmenu,“ vkladajú slová „na prijatie návrhu na vyhlásenie referenda,“,
b)
v článku 58 ods. 1 sa za slovo „federácie“, vkladajú slová „uznášať sa o návrhu na vyhlásenie referenda,“.
2.
Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších ústavných zákonov sa dopĺňa takto:
v článku 2 ods. 2 sa bodka za slovom „volí“ nahrádza čiarkou a na konci sa dopĺňajú slová „a ľudovým hlasovaním (referendom).“.
Čl. 9
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.