Predpis bol zrušený predpisom 553/2001 Z. z.

318/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1996 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

318
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 9. júla 1991
o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Zriaďuje sa Štátny vodohospodársky fond Slovenskej republiky (ďalej len „fond“).1)
§ 2
(1)
Fond spravuje Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a za hospodárenie s jeho prostriedkami zodpovedá minister lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2)
Fond je inou štátnou organizáciou;2) vo svojom mene môže nadobúdať práva a zaväzovať sa.
(3)
Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister.
(4)
Minister zriaďuje ako svoj poradný orgán Radu fondu.
(5)
Podrobnosti o organizácii fondu a jeho činnosti upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
§ 3
Zdrojmi fondu sú:
a)
dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rozvojové investície, ako aj ďalšie potreby súvisiace s činnosťou podnikov vodného hospodárstva,
b)
úvery od peňažných ústavov,
c)
úroky z prostriedkov fondu,
d)
príjmy z činnosti fondu,
e)
príjmy zo sankčného postihu žiadateľov v prípadoch, ak sa nevyužili prostriedky fondu podľa určených podmienok,
f)
dary a príspevky od fyzických a právnických osôb,
g)
odplaty za odber podzemnej vody,
h)
ďalšie zdroje ustanovené osobitnými predpismi.
§ 5
(1)
O poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje minister.
(2)
Fond zisťuje všetky okolnosti potrebné pre rozhodnutie o efektívnom použití prostriedkov fondu. Žiadatelia o poskytnutie prostriedkov fondu a subjekty, ktoré tieto prostriedky použili, sú povinné poskytovať fondu a orgánom štátnej správy vodného hospodárstva potrebné informácie a umožňovať vstup do príslušných objektov.
(3)
Fond kontroluje použitie poskytnutých prostriedkov v súčinnosti s orgánmi štátnej správy vodného hospodárstva.
(4)
Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté; nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť.
(5)
Ak žiadateľ použil prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a uhradiť penále podľa osobitného predpisu.4)
(6)
Podrobnosti o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov fondu upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 6
Zostatok peňažných prostriedkov fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky koncom roka neprepadá.
§ 7
Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 1 sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.5)
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
3)
Zákon SNR č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky.
4)
§ 16 zákona SNR č. 592/1990 Zb.
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).