310/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
ZÁKON
z 11. júla 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 v prvej vete sa slová „spravodajským orgánom Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „tlačovou agentúrou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“. Druhá veta sa vypúšťa.
2.
§ 2 znie:
㤠2
Česko-slovenská tlačová kancelária okrem iných služieb tlačovej agentúry
a)
vydáva v plnom znení vyhlásenia ústredných štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ ju o to požiadajú,
b)
informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach ústredných štátnych orgánov a ich poradných orgánov, ústredných štátnych organizácií a ústavných činiteľov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ ju o to požiadajú,
c)
informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a jej poradných orgánov na požiadanie príslušného ústredného štátneho orgánu a o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach orgánov štátnych organizácií pôsobiacich v Českej republike aj Slovenskej republike na požiadanie ústredného orgánu týchto organizácií.“.
3.
§ 3 znie:
㤠3
Česko-slovenská tlačová kancelária môže vykonávať podnikateľskú činnosť v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike aj v zahraničí a zapisuje sa na tento účel do podnikového registra; môže zakladať obchodné spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní obchodných spoločností.“.
4.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „samostatnou ústrednou“. Za odsek 1 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za činnosť Česko-slovenskej tlačovej kancelárie uvedenú v § 2 zodpovedá vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.
5.
§ 5 sa vypúšťa.
6.
Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1, slovo „ústredného“ sa nahrádza slovom „generálneho“ a za slová „vydá vláda“ sa dopĺňajú slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dohode s vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky“.
Za nový odsek 1 sa vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Štatút upraví vzťahy Česko-slovenskej tlačovej kancelárie k štátnym orgánom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky a vymedzí vzájomnú pôsobnosť Česko-slovenskej tlačovej kancelárie, Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Českej republiky a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Slovenskej republiky; upraví tiež zloženie a pôsobnosť kolégia Česko-slovenskej tlačovej kancelárie a jej riaditeľskej rady, ktorú tvorí generálny riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie, generálny riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Českej republiky a generálny riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Slovenskej republiky.
(3)
Pôsobnosť Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Českej republiky upraví zákon Českej národnej rady. Pôsobnosť Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Slovenskej republiky upraví zákon Slovenskej národnej rady.“.
7.
§ 7 znie:
㤠7
Česko-slovenská tlačová kancelária používa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike aj v zahraničí skratku „ČSTK“.
Čl. II
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. III
Zrušuje sa ustanovenie § 5 zákonného opatrenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, a to pokiaľ ide o Česko-slovenskú tlačovú kanceláriu.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.