306/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

306
ZÁKON
z 15. júla 1991
o zmenách v sociálnom zabezpečení
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb. a zákona č. 46/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú odsek 1, v odseku 2 slová „a služby“ a odsek 6. Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4 a doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 5 a 6.
2.
§ 2 ods. 1 sa dopĺňa ustanovením písmena d), ktoré znie:
„d)
zabezpečenie občanov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu členov ich rodín štátnymi dávkami.“.
3.
V § 5 sa slová „(§ 1 ods. 7)“ nahrádzajú slovami „(§ 1 ods. 5)“.
4.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „advokáti“.
5.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „pomocníci Pohraničnej stráže, členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti“.
6.
§ 7 písm. a) č. 6 znie:
„6.
vdovecký,“.
Doterajšie č. 6 až 8 sa označujú ako č. 7 až 9.
7.
§ 8 ods. 1 písm. f) znie:
„f)
štúdium po skončení povinnej školskej dochádzky,“.
8.
§ 17 znie:
㤠17
Ústredné orgány štátnej správy republík, v ktorých odboroch pôsobnosti sa vykonávajú práce, ktoré odôvodňujú, aby zamestnania boli zaradené do I. alebo II. pracovnej kategórie, vydávajú po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a príslušným ministerstvom práce a sociálnych vecí republiky svojimi výnosmi rezortné zoznamy zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie. Za ostatné ústredné orgány a organizácie republík, v ktorých odboroch pôsobnosti sa vykonávajú práce, ktoré odôvodňujú, aby zamestnania boli zaradené do I. a II. pracovnej kategórie, vydáva tieto zoznamy svojím výnosom príslušné ministerstvo práce a sociálnych vecí republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí. Osobitné zákony ustanovia, ktoré zamestnania vykonávané v odboroch pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy, ostatných ústredných orgánov a organizácií federácie sa zaraďujú do I. a II. pracovnej kategórie.“.
9.
V § 23 ods. 1 sa slová „o 7 %“ nahrádzajú slovami „o 4 %“ a slová „o 1,75 %“ slovami „o 1 %“.
10.
V druhej časti druhej hlave siedmy diel znie:
„Siedmy diel
Vdovecký dôchodok
§ 48a
(1)
Vdovec má nárok na vdovecký dôchodok po manželke, ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa uvedené v § 46 ods. 3.
(2)
Vdovecký dôchodok je 650 Kčs mesačne.
(3)
Nárok na vdovecký dôchodok zaniká, ak ovdovený muž uzavrie znova manželstvo.“.
Doterajší siedmy až deviaty diel sa označujú ako ôsmy až desiaty diel.
11.
V § 54 ods. 1 sa za slovo „vdovský“ vkladá slovo „, vdovecký“.
12.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pre nárok na výplatu vdoveckého dôchodku platia obdobne ustanovenia predchádzajúcich odsekov o nároku na výplatu vdovského dôchodku.“.
13.
Za § 58 sa vkladá nový § 58a, ktorý znie:
㤠58a
Príplatok k dôchodku podľa § 25 ods. 7 a 8 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. sa zlučuje s dôchodkom, ku ktorému patrí, a tvorí s ním naďalej jeden celok; na výšku tohto príplatku sa však neprihliada pri úprave dôchodku podľa § 54, § 64 ods. 2 a 3 a § 68 ods. 1. Zánikom nároku na dôchodok, s ktorým sa príplatok k dôchodku zlúčil, však nie je dotknutý nárok na tento príplatok podľa zákona o súdnej rehabilitácii.“.
14.
V § 71 ods. 1 písm. b) sa slová „pokiaľ nie je zúčastnená“ nahrádzajú slovami „(požívateľovi vdoveckého dôchodku), pokiaľ nie je zúčastnená (zúčastnený)“.
15.
V § 71 ods. 7 sa slová „miestnemu národnému výboru“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu“.
16.
V § 71 ods. 7 poznámka pod čiarou znie:
„11)
Zákon č. 117/1966 Zb. o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti v znení zákona č. 99/1972 Zb.
Zákon Českej národnej rady č. 459/1990 Zb. o zmenách v pôsobnosti orgánov Českej republiky v sociálnom zabezpečení.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia.“.
17.
V § 73 ods. 5 sa vypúšťajú ustanovenia písmen b) a c). Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená b) až e).
18.
V § 74 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vdovecký príspevok“.
19.
§ 75 sa vypúšťa.
20.
V tretej časti sa vypúšťa tretia hlava.
21.
V § 92 ods. 2 sa vypúšťajú ustanovenia písmen a) až d). Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená a) až d).
22.
V § 97 ods. 2 sa vypúšťajú slová „počas prechodného pobytu oprávneného v cudzine“.
23.
§ 107 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Rozhodnutie vydané podľa odsekov 2 a 4 možno vykonať najneskôr do desiatich rokov po uplynutí lehoty ustanovenej pre splnenie uloženej povinnosti.“.
24.
§ 142 ods. 4 písm. a) znie:
„a)
vojakov z povolania Česko-slovenskej armády, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia,“.
25.
V § 142 ods. 5 písm. c) sa za slovo „vdovský“ vkladá slovo „,vdovecký“.
26.
§ 142 ods. 7 sa vypúšťa.
27.
§ 143 ods. 1 znie:
„(1)
Vojak z povolania Česko-slovenskej armády podáva žiadosť o dávku dôchodkového zabezpečenia na Vojenskom úrade sociálneho zabezpečenia; to platí aj vtedy, keď žiadosť o dávku dôchodkového zabezpečenia podáva občan, ktorý bol vojakom z povolania Česko-slovenskej armády, a iný oprávnený, ak rozhodnúť o tejto dávke je príslušný Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.“.
28.
§ 145c znie:
㤠145c
Samostatne zárobkovo činným osobám sa starobný dôchodok vypláca, aj keď sú po vzniku nároku na tento dôchodok zúčastnené na sociálnom zabezpečení.“.
29.
Za šiestu časť sa vkladá nová siedma časť, ktorá znie:
„SIEDMA ČASŤ
ZABEZPEČENIE OBČANOV VYKONÁVAJÚCICH SLUŽBU V OZBROJENÝCH SILÁCH ALEBO CIVILNÚ SLUŽBU A ČLENOV ICH RODÍN ŠTÁTNYMI DÁVKAMI
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 145d
Zo zabezpečenia občanov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu a členov ich rodín sa poskytujú tieto štátne dávky:
a)
zaopatrovací príspevok,
b)
príspevok na úhradu za užívanie bytu,
c)
náhrada zárobku pri službe v ozbrojených silách.
DRUHÁ HLAVA
ZAOPATROVACÍ PRÍSPEVOK
§ 145e
(1)
Zaopatrovací príspevok patrí, ak občan vykonáva základnú (náhradnú) službu v ozbrojených silách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo civilnú službu20) namiesto tejto služby (ďalej len „vojak“),
a)
dieťaťu vojaka uvedenému v § 71 ods. 2; dieťaťu, ktoré je zverené do pestúnskej starostlivosti, však nepatrí zaopatrovací príspevok z dôvodu rodinného vzťahu k rodičom,
b)
manželke vojaka, ktorá sa stará o dieťa vo veku do troch rokov alebo je invalidná alebo z iného vážneho dôvodu nie je zárobkovo činná,
c)
rozvedenej manželke vojaka, ktorá sa stará o jeho dieťa vo veku do troch rokov,
d)
družke vojaka, ktorá s ním žila v spoločnej domácnosti v čase jeho nástupu základnej (náhradnej) služby alebo civilnej služby aspoň tri mesiace a naďalej v nej zotrváva a stará sa o jeho dieťa vo veku do troch rokov,
e)
matke dieťaťa vojaka, ktorá nie je vydatá a stará sa o jeho dieťa vo veku do troch rokov,
f)
plnoletej príbuznej vojaka alebo manželky vojaka, ktorá sa stará o jeho dieťa vo veku do troch rokov, ktorého matka zomrela alebo sa nemôže z vážnych zdravotných dôvodov o dieťa starať alebo dieťa opustila, ak nepoberá zaopatrovací príspevok manželka vojaka,
g)
občanovi, ktorému bolo dieťa vojaka vo veku do troch rokov zverené rozhodnutím príslušného orgánu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak nepoberá zaopatrovací príspevok z dôvodu starostlivosti o toto dieťa manželka vojaka,
h)
občanovi, ktorému súd priznal voči vojakovi výživné alebo príspevok na výživu, a
i)
manželovi ženy, ktorá nastúpila základnú (náhradnú) službu, ak je invalidný a odkázaný výživou na manželku.
(2)
Zaopatrovací príspevok patrí oprávneným uvedeným v odseku 1 aj vtedy, keď nemá občan nárok na zabezpečenie pri vojenskom cvičení a ďalších druhoch služby v ozbrojených silách a pri výkone civilnej služby vykonávanej namiesto vojenského cvičenia.
§ 145f
(1)
Zaopatrovací príspevok je mesačne
a)
500 Kčs, ak ide o dieťa,
b)
750 Kčs, ak ide o ostatných oprávnených; ak sa však v týchto prípadoch priznalo výživné (príspevok na výživu) voči vojakovi, patrí zaopatrovací príspevok vo výške výživného (príspevku na výživu) voči vojakovi, patrí zaopatrovací príspevok vo výške výživného (príspevku na výživu), najviac však v sume 750 Kčs mesačne.
(2)
Ak oprávnený spĺňa podmienky pre poskytovanie zaopatrovacieho príspevku z rôznych dôvodov, patrí len jeden zaopatrovací príspevok, a to vyšší.
§ 145g
(1)
Zaopatrovací príspevok dieťaťa sa vypláca tomu, kto má dieťa v priamom zaopatrení; zaopatrovací príspevok dieťaťa, ktoré je v zaopatrení ústavu (zariadenia) pre starostlivosť o deti alebo mládež s celoročným alebo týždenným pobytom z iných dôvodov než z dôvodov liečenia, prípadne z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo prípravy na budúce povolanie, sa vypláca tomuto ústavu.
(2)
Zaopatrovací príspevok občanov uvedených v § 145e ods. 1 písm. b) a h), ktorí sa nestarajú o dieťa, sa kráti o polovicu sumy, o ktorú úhrn zaopatrovacieho príspevku a priemeru hrubých príjmov zo zárobkovej činnosti dosiahnutých za obdobie nepresahujúce šesť kalendárnych mesiacov, prevyšuje 1500 Kčs mesačne. Pre krátenie zaopatrovacieho príspevku platia obdobne ustanovenia o krátení vdovského dôchodku pre súbeh s príjmom zo zárobkovej činnosti.
(3)
Manželka vojaka, ktorá poberá hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie,21) príspevok pred umiestnením do zamestnania alebo príspevok po dobu prípravy na pracovné uplatnenie,22) sa považuje na účely zaopatrovacieho príspevku za zárobkovo činnú, pokiaľ taký príspevok prevyšuje zaopatrovací príspevok.
(4)
Za vážny dôvod, pre ktorý manželka vojaka nemože byť zárobkovo činná, sa považuje najmä sústavná príprava na budúce povolanie a starostlivosť o dieťa predškolského veku staršie ako tri roky, pokiaľ ju nemožno zabezpečiť inak.
(5)
Starostlivosť o dieťa vo veku do troch rokov sa kladie na roveň starostlivosť o nezaopatrené dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú, ak nie je umiestnené v zariadení s celoročným alebo týždenným pobytom pre také deti.
TRETIA HLAVA
PRÍSPEVOK NA ÚHRADU ZA UŽÍVANIE BYTU
§ 145h
(1)
Vojakovi patrí príspevok na úhradu za užívanie bytu. Tento príspevok patrí aj vtedy, keď nemá občan nárok na zabezpečenie pri vojenskom cvičení a ďalších druhoch služby v ozbrojených silách a pri civilnej službe vykonávanej namiesto vojenského cvičenia.
(2)
Príspevok na úhradu za užívanie bytu sa poskytuje na plnú úhradu za užívanie bytu, najviac však v sume 400 Kčs mesačne. Príspevok nepatrí, pokiaľ za prenájom bytu po dobu služby má vojak (občan) príjem.
(3)
Do sumy úhrady za užívanie bytu sa započítava aj úhrada za služby spojené s užívaním bytu. Pokiaľ táto úhrada nie je zahrnutá v úhrade za užívanie bytu alebo je v nej zahrnutá v úhrade za užívanie bytu alebo je v nej zahrnutá len sčasti, predpokladá sa, že úhrada za služby spojené s užívaním bytu je 100 Kčs mesačne, pokiaľ skutočné náklady na tieto služby nie sú nižšie.
(4)
Za byt sa považuje aj obytná miestnosť v zariadení určenom na trvalé bývanie pridelená príslušným orgánom alebo organizáciou.
(5)
Pokiaľ organizácia, v ktorej sa vykonáva civilná služba, uhrádza občanovi, ktorý po dobu výkonu civilnej služby býva vo svojom byte, náklady vynaložené na jeho ubytovanie,23) príspevok na úhradu za užívanie bytu nepatrí.
ŠTVRTÁ HLAVA
NÁHRADA ZÁROBKU PRI SLUŽBE V OZBROJENÝCH SILÁCH A PRI CIVILNEJ SLUŽBE
§ 145i
(1)
Náhrada zárobku patrí samostatne zárobkovo činným osobám pri vojenskom cvičení a ďalších druhoch služby v ozbrojených silách a pri civilnej službe vykonávanej namiesto vojenského cvičenia.
(2)
Náhrada zárobku je za každý kalendárny deň vojenského cvičenia (inej služby)
a)
50 % priemernej dennej sumy vymeriavacieho základu,24) ak samostatne zárobkovo činná osoba nevyživuje žiadnu osobu,
b)
65 % priemernej dennej sumy vymeriavacieho základu, ak samostatne zárobkovo činná osoba vyživuje jednu osobu,
c)
90 % priemernej dennej sumy vymeriavacieho základu, ak samostatne zárobkovo činná osoba vyživuje dve osoby, a
d)
95 % priemernej dennej sumy vymeriavacieho základu, ak samostatne zárobkovo činná osoba vyživuje tri a viac osôb.
(3)
Vyživovanými osobami sa rozumejú osoby, ktoré sa uznávajú za vyživované pri poskytovaní náhrady mzdy pri vojenskom cvičení pracovníkom v pracovnom pomere.25)
(4)
Náhradu zárobku poskytuje príslušný orgán sociálneho zabezpečenia, ktorý vykonáva sociálne zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb.
PIATA HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 145j
(1)
Zaopatrovací príspevok a príspevok na úhradu za užívanie bytu patrí od prvého dňa služby; ak sa splnia podmienky pre nárok na tento príspevok až po nástupe služby, vzniká nárok dňom splnenia podmienok. Ak však má vojak nárok na náhradu mzdy (príjmu) za čas po nástupe služby, patrí príspevok až odo dňa nasledujúceho po poslednom dni, za ktorý ešte patrila táto náhrada.
(2)
Nárok na zaopatrovací príspevok a príspevok na úhradu za užívanie bytu zaniká dňom, ktorým pominula niektorá z podmienok trvania nároku. Ak však niektorá z podmienok trvania nároku pominie až po 22. dni v mesiaci, zaniká nárok na zaopatrovací príspevok až posledným dňom tohto kalendárneho mesiaca; ak však služba trvá aspoň po časť mesiaca, patrí zaopatrovací príspevok po celý kalendárny mesiac.
(3)
Ak zaopatrovací príspevok alebo príspevok na úhradu za užívanie bytu patrí len po časť mesiaca, vypláca sa za každý deň služby tridsatina mesačnej sumy zaopatrovacieho príspevku alebo príspevku na úhradu za užívanie bytu.
(4)
Ďalšími druhmi služby v ozbrojených silách sa na účely sociálneho zabezpečenia rozumejú
a)
ďalšia služba (§ 37 branného zákona), pokiaľ občan nie je hmotne zabezpečený ako vojak z povolania,
b)
mimoriadna služba (§ 46 ods. 1 branného zákona),
c)
zvláštna služba (§ 46 ods. 2 branného zákona), s výnimkou zvláštnej služby príslušníkov policajných zborov (Zboru národnej bezpečnosti),
d)
osobné úkony pre potrebu ozbrojených síl (§ 45 branného zákona).
(5)
Ak nie je v tejto hlave ustanovené inak, platia pre dávky zo zabezpečenia občanov vykonajúcich službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu a členov ich rodín obdobne spoločné ustanovenia o dávkach sociálnej starostlivosti (§ 94 a nasl.).“.
Doterajšia siedma časť sa označuje ako ôsma časť a doterajšia ôsma časť sa označuje ako desiata časť.
30.
Za doterajšiu siedmu časť sa vkladá nová deviata časť, ktorá znie:
„DEVIATA ČASŤ
DÔCHODKOVÉ PRIPOISTENIE
§ 160
(1)
Organizácia môže v prospech svojich zamestnancov dojednať v poisťovni zmluvu o dôchodkovom pripoistení (ďalej len „pripoistenie“).
(2)
Poistné na pripoistenie uhrádza organizácia alebo v dohodnutom pomere organizácia a zamestnanci. Poistné uhrádzané z prostriedkov organizácie nesmie tvoriť súčasť nákladov činnosti organizácie.
(3)
Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky môžu nariadením ustanoviť podmienky, za ktorých sa vykonáva pripoistenie.“.
31.
§ 175 až 177 sa vypúšťajú.
Čl. II
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 Zb., Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 88/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č.109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 110/1990 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 ods. 3 písm. b), § 3 ods. 2 písm. b), § 9, § 51, § 57 ods. 5, 62a a § 63 sa vypúšťajú.
2.
V § 18 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
3.
Nadpis štvrtej časti znie: „Úprava nárokov pre niektoré ďalšie skupiny osôb“. Doterajší text § 40 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňajú sa nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak uchádzač o zamestnanie1) zomrie alebo jeho rodinný príslušník, patrí osobám, ktoré vystrojili pohreb, pohrebné podľa § 29.
(3)
Kúpeľná starostlivosť podľa tohto zákona sa môže poskytnúť aj uchádzačom o zamestnanie.“.
4.
V § 47 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vydané vyhláškami Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Českej republiky a Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky“.
5.
V § 57 ods. 2 sa za slová „za zamestnanca“ vkladajú slová „,ktorých zamestnávateľ nemá na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky svoje sídlo (bydlisko), alebo“.
Čl. III
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 116/1989 Zb. sa mení takto:
1.
V § 1 sa slová „v súvislosti s organizačnou prestavbou národného hospodárstva, ústredných a iných orgánov a organizácií“ nahrádzajú slovami „z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce“.
2.
§ 2 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
príslušný štátny orgán mu nemôže zabezpečiť vhodné zamestnanie.2)“.
3.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nasledujúceho po dni“.
4.
V § 4 sa slová „národného výboru“ nahrádzajú slovami „štátneho orgánu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ak sa tomu občanovi poskytovalo hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie, aj o tom, ktorým dňom zanikol nárok na hmotné zabezpečenie“; doterajší text sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Starobný dôchodok priznaný podľa § 2 sa nevypláca po dobu, po ktorú sa občanovi poskytovalo hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie.“.
Čl. IV
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb., vyhlášky č. 260/1990 Zb., vyhlášky č. 313/1990 Zb., vyhlášky č. 501/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb. a vyhlášky č. 20/1991 Zb., sa mení a dopĺňa takto:
1.
Vypúšťajú sa § 9, v § 12 ods. 7 písm. e) a v § 16 slová „expertov v zahraničí“, v § 19 ods. 7 slová „a expertov v zahraničí“, v § 23 ods. 1 slová „a 44“, § 44, v § 45 slová „a 44“, § 72 ods. 5, § 109 až 112a a v § 146 písm. c) slová „u expertov v zahraničí vysielajúci orgán“.
2.
V § 11 ods. 6 sa suma „1600 Kčs“ nahrádza sumou „2000 Kčs“ a suma „2000 Kčs“ sumou „2400 Kčs“.
3.
V § 12 ods. 3 sa slová „ôsmich rokov“ nahrádzajú slovom „povinnej“.
4.
V § 18 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a ak výkonom nového zamestnania občanovi poklesne zárobok spravidla aspoň o polovicu zárobku, ktorý dosahoval v doterajšom zamestnaní, prípadne na doterajšom pracovisku“ a tretia veta.
5.
V § 19 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za posledný rok výplaty týchto dôchodkov sa však zárobky zvyšujú o 10 %.“.
6.
V § 19 ods. 6 sa slová „1400 Kčs mesačne“ nahrádzajú slovami „suma minimálnej mzdy platná pre pracovníkov, ktorí sú požívateľmi čiastočného invalidného dôchodku, odmeňovaných podľa mzdových taríf ustanovených na mesiac,85) v čase, keď príslušný orgán posudzuje túto podmienku.“.
7.
§ 28 ods. 1 písm. i) znie:
„i)
rodičovský príspevok,“.
8.
V § 61 sa vypúšťa v odseku 1 ustanovenie písmena c) a v odseku 2 písm. b) slová „uvedených v odseku 1 písm. c)“. V § 61 ods. 2 písm. b) sa za slová „činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka“ vkladajú slová „(§ 12a zákona č. 105/1990 Zb. v znení zákona č. 219/1991 Zb.)“.
9.
V § 174 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vdovský“ vkladá slovo „,vdovecký“.
10.
V § 174 ods. 4 sa slová „úradom dôchodkového zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „príslušným orgánom“.
11.
§ 175 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
V rozsahu a za podmienok ustanovených predpismi platnými pred 1. augustom 1991 sa hodnotí pred týmto dňom
a)
doba pobytu v cudzine, po ktorú žena sprevádzala svojho manžela, ktorý pôsobil ako pracovník v zahraničí alebo expert v zahraničí,
b)
doba činnosti expertov v zahraničí, a to po 30. apríli 1990.“.
Čl. V
Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášky č. 155/1983 Zb., vyhlášky č. 79/1984 Zb., vyhlášky č. 135/1984 Zb., vyhlášky č. 59/1987 Zb., vyhlášky č. 148/1988 Zb., vyhlášky č. 123/1990 Zb., vyhlášky č. 263/1990 Zb. a vyhlášky č. 501/1990 Zb. sa mení takto:
1.
V § 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a expertov v zahraničí“.
2.
§ 35 až 39 včítane nadpisu nad § 35 sa vypúšťajú.
3.
V § 40 sa slová „až 39“ nahrádzajú slovami „až 34“.
4.
V § 47 ods. 1 sa slová „ôsmich rokov“ nahrádzajú slovom „povinnej“.
Čl. VI
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti v znení vyhlášky č. 132/1984 Zb. a vyhlášky č. 20/1991 Zb. sa mení takto:
§ 3 ods. 2 znie:
„(2)
Dávky podľa tejto vyhlášky nepatria uchádzačovi o zamestnanie, ktorý má nárok na obdobné dávky z nemocenského zabezpečenia. Ak je však uchádzač o zamestnanie zúčastnený na nemocenskom poistení iba z dôvodu výkonu verejnoprospešnej práce,1) poskytujú sa mu prídavky na deti len podľa tejto vyhlášky.“.
Čl. VII
Prechodné ustanovenia
(1)
Nárok na vdovecký príspevok zaniká dňom 31. júla 1991.
(2)
O nárokoch na vdovecký príspevok, ktoré vznikli pred 1. augustom 1991 a o ktorých sa do tohto dňa právoplatne nerozhodlo, sa za dobu pred 1. augustom 1991 rozhodne podľa predpisov platných pred týmto dňom.
(3)
Zaopatrovací príspevok sa zvýši na sumu 500 Kčs mesačne alebo 750 Kčs mesačne bez žiadosti od 1. augusta 1991.
(4)
Do 31. decembra 1991 môžu o nárokoch zo sociálneho zabezpečenia vojakov z povolania Česko-slovenskej armády rozhodovať krajské vojenské správy príslušné podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby.
Čl. VIII
Zrušujú sa:
1.
§ 10 ods. 2 časť druhej vety za bodkočiarkou, § 19a ods. 5, § 31 ods. 3, § 142a a § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 141/1965 Zb., zákona č: 116/1967 Zb., zákona č. 89/1968 Zb., zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 121/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 103/1988 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb.,
2.
§ 32 ods. 4, § 33 ods. 3 a ods. 4 časť vety za bodkočiarkou, § 35, 35a a 36 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 103/1988 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb.,
3.
čl. V ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 263/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení, vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch a niektoré ďalšie predpisy o nemocenskom poistení,
4.
§ 6 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 74/1970 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení.
Čl. IX
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, ako vyplýva zo znenia zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich.
Čl. X
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
20)
Zákon č. 73/1990 Zb. o civilnej službe.
21)
§ 12 a nasl. zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.
22)
§ 119 a 120 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.
23)
24)
§ 68 ods. 3 vyhlášky č. 149/1988 Zb. v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb.
25)
§ 27 ods. 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
1)
§ 7 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.
2)
§ 1 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.
85)
§ 111 ods. 3 Zákonníka práce.
§ 2 ods. 1 písm. b) č. 2 nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy.
1)
§ 5 ods. 3 zákona Českej národnej rady č. 9/1991 Zb. o zamestnanosti a pôsobnosti orgánov Českej republiky na úseku zamestnanosti.
§ 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti.