304/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

304
Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České republiky
vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100 /1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky výnos č. 1 ze dne 10. července 1991, kterým se doplňuje výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 8 ze dne 18. září 1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie.
Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1991.
Výnos je uveřejněný ve Věstníku ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky v částce 1/1991 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu obchodu a cestovního ruchu České republiky.