289/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. mája 1991
o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách nariaďuje:
§ 1
Výška finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti podľa osobitného predpisu1) sa určuje sumou 10 000 Kčs. Ak podľa platných cenových predpisov bola určená nižšia finančná náhrada, vyplatí sa v hotovosti takto vypočítaná suma.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čarnogurský v. r.
1)
§ 13 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.