273/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.09.1992 do 07.07.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

273
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júna 1991
o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Štátne podniky, štátne peňažné ústavy, štátne poisťovne a iné štátne organizácie s výnimkou rozpočtových a príspevkových organizácií (ďalej len „podnik“) môžu mimo obvyklého hospodárenia uzavierať zmluvy o odplatnom prevode majetku štátu, ku ktorému majú právo hospodárenia, ak ide o:
a)
nepotrebné zásoby,
b)
predmet postupnej spotreby (do 5000 Kčs),
c)
základný prostriedok so zostatkovou hodnotou do 25 000 Kčs,
d)
osobný a nákladný automobil, autobus a dopravný prostriedok s nadstavbou pre stavebné, poľnohospodárske a lesné práce starší ako 5 rokov; prevod sa vykoná za cenu určenú znalcom,
e)
hnuteľné veci slúžiace na prevádzku činnosti, umiestnené v nehnuteľnosti vydávanej oprávneným osobám podľa osobitného predpisu,1) ako aj v prípadoch, ak oprávnené osoby o zakúpenie týchto vecí neprejavia záujem,
f)
vec, ktorá je príslušenstvom alebo funkčne súvisí s nehnuteľnosťou vydávanou podľa osobitného predpisu.2)
g)
prevod bytov na ich nájomcov3) alebo bytového domu na nájomcov bytov v nich, a to za cenu určenú znalcom.
§ 2
Ministri a vedúci ostatných ústrednch orgánov štátnej správy Slovenskej republiky posudzujú vo svojej pôsobnosti jednotlivé žiadosti o povolenie ďalších výnimiek z § 45 ods. 1 zákona a žiadosti, ktorým odporúčajú vyhovieť, predkladajú vláde Slovenskej republiky.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 13 zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd (v znení neskorších predpisov).
2)
Zákon č. 403/1990 Zb.
3)
§ 14 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČR, Ministerstva financií SR, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb., vyhlášky č. 160/1983 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 547/1991 Zb.