237/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1991 do 28.04.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
ZÁKON
zo 17. mája 1991
o patentových zástupcoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Zákon upravuje postavenie, ako aj práva a povinnosti patentových zástupcov.
PRVÁ ČASŤ
PATENTOVÝ ZÁSTUPCA
§ 2
Patentový zástupca poskytuje odbornú pomoc fyzickým a právnickým osobám vo veciach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva najmä tým, že ich zastupuje v konaní pred Federálnym úradom pre vynálezy (ďalej len „Úrad“), prípadne inými správnymi orgánmi a poskytuje im odborné rady.
§ 3
(1)
Oprávnenie na činnosť patentového zástupcu podľa tohto zákona vzniká len tomu, kto je zapísaný do registra patentových zástupcov (ďalej len „register“), ktorý vedie Komora patentových zástupcov (ďalej len „Komora“).
(2)
Vykonávanie činnosti uvedenej v § 2 podľa osobitných predpisov1) nie je týmto zákonom dotknuté.
§ 4
(1)
Komora do registra zapíše každého, kto spĺňa tieto podmienky:
a)
je občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt na jej území,
b)
je plne spôsobilý na právne úkony,
c)
je bezúhonný,
d)
má potrebné vysokoškolské vzdelanie,
e)
vykoná odbornú skúšku,
f)
zloží do rúk predsedu Komory tento sľub:
„Sľubujem na svoje svedomie a občiansku česť, že budem zachovávať ústavu, ostatné zákony, svedomite plniť povinnosti patentového zástupcu a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s výkonom tejto činnosti.“.
(2)
Komora do registra nezapíše pracovníka Úradu.
§ 5
(1)
Obsah a organizáciu odbornej skúšky určí Úrad po prerokovaní s Komorou. Odborná skúška sa spravidla koná dvakrát do roka, najmenej však raz ročne, a je verejná.
(2)
Úrad vymenuje predsedu a štyroch členov skúšobnej komisie, z nich dvoch na návrh Komory.
(3)
K odbornej skúške sa musí pripustiť každý uchádzač o zápis do registra, ktorý o to požiadal a má najmenej 5 rokov praxe v odbore priemyselného vlastníctva.
(4)
Vykonaním odbornej skúšky uchádzač preukazuje znalosti patentového inžinierstva, právnych predpisov a medzinárodných zmlúv týkajúcich sa priemyselného vlastníctva, ako aj praktické znalosti potrebné na výkon činnosti patentového zástupcu.
(5)
O vykonaní odbornej skúšky vydá Úrad uchádzačovi doklad.
§ 6
(1)
Komora umožní zloženie sľubu podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. f) do jedného mesiaca od predloženia dokladu o vykonanej skúške.
(2)
Komora vydá do 15 dní po zložení sľubu patentovému zástupcovi potvrdenie o zápise do registra.
§ 7
(1)
Do registra sa zapisuje meno, priezvisko, sídlo, prípadne bydlisko patentového zástupcu, prípadne uloženie disciplinárneho opatrenia (§ 32), pozastavenie činnosti patentového zástupcu (§ 8) alebo jeho vyčiarknutie z registra (§ 9).
(2)
Úrad zverejňuje vo Vestníku Federálneho úradu pre vynálezy zoznam patentových zástupcov zapísaných do registra.
§ 8
(1)
Komora pozastaví patentovému zástupcovi výkon činnosti
a)
po dobu výkonu trestu odňatia slobody alebo trvania trestu zákazu výkonu činnosti patentového zástupcu,
b)
ak sa stal pracovníkom Úradu.
(2)
Komora môže pozastaviť patentovému zástupcovi výkon činnosti,
a)
ak bola proti nemu podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin, a to až do právoplatného rozhodnutia o ukončení trestného konania,
b)
ak sa začalo konanie o jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného rozhodnutia, ktorým sa toto konanie končí.
(3)
Ak pominú dôvody, ktoré viedli k pozastaveniu výkonu činnosti, Komora pozastavenie výkonu činnosti zruší; ak pozastavenie výkonu činnosti trvá dlhšie ako tri roky, je patentový zástupca povinný odbornú skúšku vykonať znova.
§ 9
(1)
Komora vyčiarkne z registra patentového zástupcu,
a)
ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom činnosti patentového zástupcu,
d)
ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie z registra (§ 31),
e)
ktorý o to písomne požiadal.
(2)
Komora môže z registra vyčiarknuť patentového zástupcu, ktorý bol právoplatne odsúdený aj za iný trestný čin, než je uvedený v odseku 1 písm. c).
(3)
Komora vyčiarkne z registra patentového zástupcu, u ktorého sa dodatočne zistí, že nebola splnená niektorá z podmienok podľa ustanovenia § 4.
§ 10
Uchádzač o výkon činnosti patentového zástupcu, ktorého Komora nezapísala do registra, alebo patentový zástupca, ktorého Komora vyčiarkla z registra, s výnimkou vyčiarknutia podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. d), alebo patentový zástupca, ktorému výkon činnosti patentového zástupcu Komora pozastavila, má právo domáhať sa ochrany návrhom na súde.
DRUHÁ ČASŤ
Práva a povinnosti patentových zástupcov
§ 11
(1)
Patentový zástupca je viazaný ústavou, zákonmi, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi zastúpeného.
(2)
Patentový zástupca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy zastúpeného. Je povinný konať pritom čestne a svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazov zastúpeného pokladá pre neho za prospešné.
§ 12
(1)
Patentový zástupca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti so zastupovaním. Tejto povinnosti ho môže zbaviť iba zastúpený písomným vyhlásením; zástupca však musí zachovávať mlčanlivosť, aj keď ho zastúpený tejto povinnosti zbaví, pokiaľ je to v záujme zastúpeného.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti má aj ten, kto bol vyčiarknutý z registra, alebo ten, ktorému sa výkon činnosti pozastavil.
(4)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje aj na osoby, ktoré patentový zástupca zamestnáva v pracovnom alebo obdobnom pomere (§ 16).
§ 13
(1)
Každý má právo na zastupovanie patentovým zástupcom.
(2)
Patentový zástupca je povinný odmietnuť zastupovanie, ak
a)
vo veci už zastupoval iného, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o zastupovanie žiada,
b)
protistranu zastupuje patentový zástupca, s ktorým spoločne vykonáva činnosť patentového zástupcu (§ 21).
§ 14
(1)
Patentový zástupca môže odstúpiť od zmluvy o zastupovaní vtedy, ak dôjde k narušeniu dôvery medzi ním a zastúpeným, ak zastúpený neposkytuje potrebnú súčinnosť alebo ak zastúpený nezložil bez vážneho dôvodu primeraný preddavok na odmenu za zastupovanie (§ 17); patentový zástupca tak urobí vždy, ak dodatočne zistí skutočnosti uvedené v ustanovení § 13 ods. 2.
(2)
Patentový zástupca je povinný po dobu dvoch mesiacov odo dňa, keď odstúpil od zmluvy o zastupovaní, robiť všetky neodkladné úkony, pokiaľ zastúpený neurobil iné opatrenie.
§ 15
Patentový zástupca sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť iným patentovým zástupcom; zastúpenie nie je možné proti vôli zastúpeného.
§ 16
(1)
Patentový zástupca môže zamestnávať v pracovnom alebo obdobnom pomere iné osoby (ďalej len „pracovníci“).
(2)
Pracovnoprávne vzťahy medzi patentovým zástupcom a pracovníkmi sa spravujú osobitnými predpismi.2)
§ 17
Patentový zástupca vykonáva svoju činnosť za odmenu, má právo žiadať od zastúpeného primeraný preddavok na odmenu.
§ 18
(1)
Patentový zástupca zodpovedá zastúpenému za škodu, ktorú mu spôsobil pri zastupovaní. Patentový zástupca zodpovedá za škodu spôsobenú svojou činnosťou aj vtedy, ak škodu spôsobil jeho zástupca alebo jeho pracovník; prípadná zodpovednosť týchto osôb za škodu podľa platných predpisov tým nie je dotknutá.
(2)
Patentový zástupca sa zodpovednosti podľa odseku 1 zbaví, ak preukáže, že škode sa nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať.
§ 19
(1)
Patentový zástupca je pred začatím činnosti podľa ustanovenia § 2 povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s touto činnosťou; pokiaľ patentový zástupca zamestnáva pracovníkov, je povinný uzavrieť takisto zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla pracovníkom pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi, za ktorú patentový zástupca zodpovedá podľa Zákonníka práce.
(2)
Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s činnosťou patentového zástupcu, musí trvať po celú dobu, po ktorú sa táto činnosť vykonáva; poistenie za škodu, ktorá vznikla pracovníkom, musí trvať po celú dobu, po ktorú patentový zástupca pracovníkov zamestnáva.
§ 20
Patentový zástupca je povinný oznámiť Komore svoje sídlo, prípadne bydlisko, ich zmenu a skutočnosti uvedené v ustanovení § 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 9 ods. 1 písm. c) a ods. 2.
§ 21
(1)
Patentoví zástupcovia môžu vykonávať činnosť podľa ustanovenia § 2 tiež spoločne; právne vzťahy zo spoločného výkonu tejto činnosti si patentoví zástupcovia upravia písomnou dohodou.
(2)
Zastúpenému zodpovedá každý patentový zástupca samostatne; ak však ide o spoločne zastúpeného a ak nie je dohodnuté niečo iné, zodpovedajú patentoví zástupcovia tomuto zastúpenému spoločne a nerozdielne.
TRETIA ČASŤ
SAMOSPRÁVA A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV
§ 22
(1)
Zriaďuje sa Komora patentových zástupcov so sídlom v Brne.
(2)
Komora ako právnická osoba je samosprávnou organizáciou združujúcou všetkých patentových zástupcov.
§ 23
Komora má tieto orgány:
a)
konferenciu patentových zástupcov,
b)
predstavenstvo,
c)
dozornú komisiu,
d)
disciplinárnu komisiu.
§ 24
(1)
Najvyšším orgánom Komory je konferencia patentových zástupcov (ďalej len „konferencia“).
(2)
Právo zúčastňovať sa na rokovaní konferencie majú všetci patentoví zástupcovia zapísaní v registri.
(3)
Konferenciu zvoláva predstavenstvo najmenej raz za tri roky. Predstavenstvo je povinné zvolať konferenciu vždy, ak o to požiada písomne aspoň tretina všetkých patentových zástupcov alebo ak o to požiada dozorná komisia, a to najneskôr do dvoch mesiacov.
(4)
Patentový zástupca môže písomne poveriť iného patentového zástupcu, aby ho zastupoval na konferencii; zastúpený patentový zástupca sa považuje za prítomného na konferencii.
(5)
Konferencia sa môže platne uznášať len vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých patentových zástupcov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných patentových zástupcov.
§ 25
(1)
Konferencia najmä:
a)
volí priamou a tajnou voľbou na dobu troch rokov z patentových zástupcov predsedu a podpredsedu, členov predstavenstva, dozornej komisie a disciplinárnej komisie; členov týchto orgánov tiež tajným hlasovaním odvoláva,
b)
schvaľuje organizačný poriadok Komory, volebný poriadok Komory a disciplinárny poriadok Komory,
c)
schvaľuje výšku príspevkov na činnosť orgánov Komory,
d)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času výkonom funkcií v orgánoch Komory,
f)
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predstavenstva.
(2)
Predseda zastupuje Komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach; robí tiež neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadaním predstavenstva a riadi pracovníkov Komory v rozsahu určenom organizačným poriadkom.
(3)
Pokiaľ je predsedom Komory občan Českej republiky, je podpredsedom občan Slovenskej republiky a naopak.
§ 26
(1)
Predstavenstvo rozhoduje:
a)
o zápise do registra a o vyčiarknutí z registra,
b)
o opravných prostriedkoch podľa ustanovenia § 33,
c)
vo všetkých veciach, ktoré podľa tohto zákona sú zverené Komore, pokiaľ o nich nerozhodujú iné orgány Komory.
(2)
Predstavenstvo ďalej:
a)
zvoláva konferenciu,
b)
navrhuje Úradu dvoch členov skúšobnej komisie podľa ustanovenia § 5 ods. 2,
c)
spravuje majetok Komory,
d)
chráni a presadzuje záujmy patentových zástupcov,
e)
pravidelne informuje patentových zástupcov o činnosti Komory,
f)
robí všetky opatrenia nevyhnutné pre činnosť Komory,
g)
vedie register patentových zástupcov,
h)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona, pokiaľ neprislúchajú iným orgánom Komory.
(3)
Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; schôdze predstavenstva zvoláva predseda Komory.
§ 27
Dozorná komisia:
a)
kontroluje plnenie uznesení konferencie a kontroluje takisto činnosť predstavenstva; za tým účelom sa musí dozornej komisii umožniť prístup ku všetkým dokladom Komory,
b)
dohliada na riadny výkon činnosti patentových zástupcov,
c)
volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť komisie; predseda dozornej komisie podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.
§ 28
Disciplinárna komisia:
a)
uskutočňuje disciplinárne konanie a rozhoduje o disciplinárnom opatrení podľa zákona,
b)
volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť komisie.
§ 29
Funkcie v orgánoch Komory sú čestné.
§ 30
(1)
Podrobnejšiu úpravu organizácie Komory, jej orgánov, pôsobnosti týchto orgánov a o počte členov predstavenstva Komory, dozornej komisie a disciplinárnej komisie určí organizačný poriadok Komory.
(2)
Podrobnosti o voľbách určí volebný poriadok Komory a podrobnosti disciplinárneho konania určí disciplinárny poriadok Komory.
Disciplinárna zodpovednosť
§ 31
(1)
Za závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených týmto zákonom disciplinárna komisia môže uložiť patentovému zástupcovi, ak nejde o trestný čin, niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do výšky 10 000 Kčs,
c)
vyčiarknutie z registra až na dobu piatich rokov.
(2)
Výnos z pokút pripadá Komore.
§ 32
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia rozhoduje disciplinárna komisia Komory v disciplinárnom konaní začatom na návrh predsedu dozornej komisie.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania môže podať predseda dozornej komisie do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení patentového zástupcu dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k disciplinárnemu previneniu došlo.
(3)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.
§ 33
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie Komory môže patentový zástupca alebo predseda dozornej komisie podať do pätnástich dní od jeho doručenia odvolanie; odvolanie má odkladný účinok.
(2)
O odvolaní rozhoduje predstavenstvo Komory, ktoré napadnuté rozhodnutie buď potvrdí, alebo zruší. Ak predstavenstvo Komory napadnuté rozhodnutie zruší, je disciplinárna komisia Komory viazaná rozhodnutím predstavenstva Komory.
§ 34
Konečné rozhodnutie predstavenstva Komory, ktorým sa ako disciplinárne opatrenie uložilo vyčiarknutie z registra, preskúmava podľa osobitných predpisov3) na návrh patentového zástupcu, ktorého sa rozhodnutie týka, Najvyšší súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; návrh možno podať v lehote ustanovenej osobitnými predpismi.4)
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 35
Oprávnenia na zastupovanie osôb, ktoré nemajú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bydlisko alebo sídlo, v konaní pred Úradom, udelené podľa ustanovenia § 11 vyhlášky Úradu pre vynálezy a objavy č. 107/1972 Zb. o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov, a oprávnenia na zastupovanie týchto osôb v konaní o ochranných známkach podľa ustanovenia § 27 ods. 3 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach a podľa ustanovenia § 15 zákona č. 159/1973 Zb. o ochrane označenia pôvodu výrobkov strácajú platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 36
Oprávnenie na zastupovanie v konaní pre Úradom a vykonávanie služieb a prác smerujúcich k uplatneniu ochrany priemyselného vlastníctva podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 37
(1)
Uchádzača o zápis do registra, ktorého písomná žiadosť dôjde Komore do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zapíše Komora po zložení sľubu do registra, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v ustanovení § 4 ods. 1 písm. a) až c), získal potrebné vysokoškolské vzdelanie a má najmenej 5 rokov praxe v odbore priemyselného vlastníctva; výnimku môže povoliť Komora.
(2)
Uchádzač zapísaný do registra podľa odseku 1 je povinný vykonať odbornú skúšku podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. e) najneskôr do 12 mesiacov od zápisu do registra.
(3)
Ak uchádzač nesplní povinnosť podľa odseku 2, bude z registra vyčiarknutý.
(4)
Fyzické osoby oprávnené na zastupovanie podľa ustanovenia § 70 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch a podľa ustanovenia § 27 ods. 3 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach zapíše Komora do registra po predložení oprávnenia udeleného Úradom.
§ 38
(1)
Do ustanovenia orgánov Komory vykonáva ich pôsobnosť prípravný výbor vymenovaný predsedom Úradu.
(2)
Prípravný výbor zvolá ustanovujúcu konferenciu Komory do 31. decembra 1991.
§ 39
Úrad vydá po dohode s Komorou vyhlášku o odmeňovaní patentových zástupcov.
§ 40
Pokiaľ z doterajších zákonov5) vyplýva, že právnické a fyzické osoby, ktoré nemajú v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike bydlisko alebo sídlo, musia byť v konaní pred Úradom zastúpené organizáciou alebo členom organizácie na to oprávnenej, prípadne zástupcom podľa osobitných predpisov alebo patentovým zástupcom, ktorému toto oprávnenie udelil Úrad, rozumie sa tým zástupca podľa osobitných predpisov1) a podľa tohto zákona.
§ 41
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Zákon Českej národnej rady č. 128/1990 Zb. o advokácii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.
Zákon Českej národnej rady č. 209/1990 Zb. o komerčných právnikoch.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.
2)
Napr. zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 135/1990 Zb. o odmeňovaní pracovníkov pri súkromnom podnikaní občanov.
5)
§ 15 zákona č. 159/1973 Zb. o ochrane označenia pôvodu výrobkov.
§ 27 ods. 3 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
§ 70 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.