219/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
ZÁKON
zo 17. mája 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na poľnohospodársku výrobu“.
2.
Za § 12 sa vkladá nová časť II A, ktorá znie:
„ČASŤ II A
POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA VYKONÁVANÁ SAMOSTATNE HOSPODÁRIACIMI ROĽNÍKMI
§ 12a
(1)
Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom (ďalej len „samostatne hospodáriaci roľník“), ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (ďalej len „poľnohospodárska výroba“), sa podľa tohto zákona rozumie činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb
a)
vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
b)
vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov,9a) len s týmto súhlasom, alebo
c)
poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.
(2)
Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.
§ 12b
(1)
Príslušný orgán Českej republiky alebo Slovenskej republiky9b) zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia.
(2)
V evidencii podľa odseku 1 je uvedené meno a priezvisko samostatne hospodáriaceho roľníka, miesto jeho trvalého bydliska, rodné číslo, prípadne údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú,9a) a deň zápisu do evidencie.
(3)
Samostatne hospodáriaci roľník ohlási príslušnému orgánu do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.
§ 12c
(1)
O zápise do evidencie vydá príslušný orgán samostatne hospodáriacemu roľníkovi osvedčenie. Súčasne upovedomí príslušný orgán vykonávajúci správu dane, príslušnú poisťovňu, príslušný orgán štátnej štatistiky a príslušný orgán vykonávajúci sociálne zabezpečenie; rovnako sa postupuje pri zmene a zániku skutočností vedených v evidencii a pri ukončení poľnohospodárskej výroby.
(2)
Na základe upovedomenia podľa odseku 1 pridelí príslušný orgán štátnej štatistiky samostatne hospodáriacemu roľníkovi identifikačné číslo, ktoré orgán uvedený v § 12b ods. 1 zapíše do evidencie.
§ 12d
(1)
Jednotlivo hospodáriaci roľník vedený doteraz v evidencii obecného úradu9b) podľa doterajších predpisov9c) sa považuje dňom účinnosti tohto zákona za samostatne hospodáriaceho roľníka s právami a povinnosťami v tomto zákone vymedzenými.
(2)
Samostatne hospodáriaci roľníci nakupujú výlučne pre potrebu svojho hospodárstva za ceny bez dane z obratu výrobky uvedené v osobitnom predpise.9d)
§ 12e
Samostatne hospodáriaci roľník vedený v evidencii podľa § 12b sa môže zapísať do podnikového registra. Návrh na zápis môže v takom prípade podať k začiatku kalendárneho roka, najneskôr do 15. februára bežného roka, a súčasne je povinný o tejto skutočnosti upovedomiť orgán príslušný na evidenciu.
§ 12f
Právne vzťahy pri vykonávaní poľnohospodárskej výroby a v súvislosti s ňou medzi samostatne hospodáriacimi roľníkmi navzájom alebo medzi nimi a česko-slovenskými právnickými osobami a podnikateľmi sa spravujú Hospodárskym zákonníkom, s výnimkou ustanovení, ktoré ustanovujú bez súhlasu strán vznik povinnosti uzavrieť, zmeniť alebo zrušiť zmluvu alebo právomoc založiť, zmeniť alebo zrušiť záväzkové vzťahy, ako aj tých ustanovení, ktoré svojím obsahom nezodpovedajú povahe vykonávania poľnohospodárskej výroby alebo sú v rozpore s postavením samostatne hospodáriaceho roľníka.
§ 12g
Samostatne hospodáriaci roľník je povinný viesť účtovníctvo v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami.9e)
§ 12h
Ustanovenia časti II a § 13, § 18 ods. 2, § 23, 25 a 28 sa na samostatne hospodáriaceho roľníka nevzťahujú.“.
Čl. II
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, ako vyplýva z tohto zákona.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
9a)
Napríklad zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov, zákon ČNR č. 86/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat, zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat, zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb., vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám a vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.
9b)
Zákon ČNR č. 367/1984 Zb. o obciach (obecné zriadenie).
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
9c)
Smernice Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR na zabezpečenie nákupu poľnohospodárskych výrobkov od jednotlivo hospodáriacich roľníkov do štátnych fondov z 18. mája 1970, registrované v čiastke 20/1970 Zb.
9d)
Opatrenie Federálneho ministerstva financií o nákupe výrobkov jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi. Finančný spravodajca č. 21/1990, čiastka 8.
9e)
Výnos Federálneho ministerstva financií č. V/2-4.900/90.