171/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
ZÁKON
České národní rady
ze dne 23. dubna 1991
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
PŮSOBNOST MINISTERSTVA PRO SPRÁVU NÁRODNÍHO MAJETKU A JEHO PRIVATIZACI ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚCECH PŘEVODŮ MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY
§ 1
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen „ministerstvo“) řídí činnost Fondu národního majetku České republiky při výkonu jeho funkce zakladatele akciových nebo jiných obchodních společností založených podle privatizačních projektů a při provádění jeho dalších činností.
§ 2
(1)
Orgány státní správy České republiky a obce předkládají všechny privatizační projekty podniků za jimi založené podniky se svým stanoviskem ministerstvu. Orgány státní správy České republiky a obce současně s předložením privatizačního projektu oznámí oprávněným osobám navržený způsob vypořádání jejich nároků.1)
(2)
Orgány státní správy České republiky a obce předkládají ministerstvu ve lhůtě stanovené vládou České republiky (dále jen „vláda“) privatizační projekty majetkových účastí státu na podnikání právnických osob.
(3)
Privatizační projekt podniku podle odstavce 1 a privatizační projekt majetkové účasti státu podle odstavce 2 (dále jen „privatizační projekt“) schvaluje a zveřejňuje ministerstvo.
(4)
Ministerstvo uděluje souhlas ke vzniku obchodních společností, založených za účelem použití investičních kupónů podle zvláštních předpisů.2) Na udělování souhlasu se nevztahují předpisy o správním řízení.
§ 3
(1)
Do jednoho měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejní vláda seznam podniků, které nebudou po dobu nejméně pěti let předmětem působnosti tohoto zákona.
(2)
Vláda si může vyhradit schválení privatizačního projektu.
(3)
Schválení podle odstavce 1 podléhá privatizační projekt vždy, když se jedná o přímý prodej mimo veřejnou soutěž nebo veřejnou dražbu.
ČÁST DRUHÁ
FOND NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY
§ 4
(1)
Zřizuje se Fond národního majetku České republiky (dále jen „Fond“).
(2)
Fond je právnická osoba a zapisuje se do podnikového rejstříku.
§ 5
(1)
Majetek zrušeného podniku nebo vyňatá část majetku podniku podle privatizačního projektu přechází dnem zrušení podniku bez likvidace nebo dnem vynětí tohoto majetku na Fond.
(2)
Na Fond nepřechází ta část majetku zrušených podniků se sídlem v České republice, která se nachází na území Slovenské republiky.
(3)
Pro peněžní prostředky vedené na účtech peněžních ústavů a pro majetek spočívající v právech a závazcích je pro případy uvedené v odstavci 2 určující místo organizační složky podniku, s jejíž činností jsou tato práva a závazky spojeny.
(4)
Zakladatel nevyjme část majetku podniku, kterou tvoří nebo s níž jsou spojena práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.3) Tato práva se převádějí smlouvou.
(5)
Orgány státní správy České republiky a obce jsou povinny ke dni určenému v privatizačním projektu převést na Fond účasti státu na podnikání právnických osob.
Orgány fondu
§ 6
Orgány Fondu jsou presidium, výkonný výbor a dozorčí rada.
§ 7
Nejvyšším orgánem Fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky. Místopředsedu a dalších sedm členů presidia volí Česká národní rada na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může Česká národní rada odvolat i před uplynutím jejich funkčního období. Volba a odvolání se provádí tajným hlasováním.
§ 8
(1)
Presidium je schopné se usnášet, jestliže se jeho zasedání účastní dvě třetiny jeho členů včetně předsedy nebo místopředsedy.
(2)
K rozhodnutí presidia se vyžaduje souhlas většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
(3)
Jménem presidia podepisují dokumenty předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a pověřený člen presidia.
§ 9
(1)
Do působnosti presidia patří:
a)
jmenovat a řídit výkonný výbor a dohlížet na jeho činnost,
b)
vypracovat statut Fondu, kterým se stanoví podrobnosti o organizačním uspořádání Fondu a jeho činnosti a předložit jej vládě,
c)
schvalovat odměňování členů výkonného výboru,
d)
vypracovat návrh rozpočtu Fondu a předkládat jej k projednání vládě,
e)
schvalovat jednací řád presidia a výkonného výboru,
f)
projednávat roční účetní závěrku Fondu a předkládat ji k projednání vládě,
g)
projednávat nejpozději do 30. dubna výroční zprávu o činnosti Fondu za předcházející rok.
(2)
Fond předkládá vládě k projednání návrh statutu, rozpočtu, ročních závěrek a výroční zprávy. Vláda je předkládá se svým stanoviskem ke schválení České národní radě.
§ 10
(1)
Činnost Fondu řídí v rámci pokynů presidia výkonný výbor Fondu (dále jen „výbor“).
(2)
Výbor jedná jménem Fondu v rozsahu vymezeném statutem. Statut stanoví, ke kterým písemným právním úkonům se vyžadují podpisy dvou členů výboru. Statut dále určí, kdy a v jakém rozsahu členové výboru jednají jménem Fondu a udělují zmocnění jednat jménem Fondu.
(3)
Členové výboru oprávnění jednat za Fond se zapisují do podnikového rejstříku.
§ 11
(1)
Výbor se skládá z předsedy, nejvýše dvou místopředsedů a dalších sedmi členů jmenovaných presidiem na dobu pěti let. Před uplynutím této lhůty může presidium člena výboru odvolat, jestliže porušuje své povinnosti nebo není schopen řádně vykonávat svou funkci.
(2)
Členové výboru jsou zaměstnanci Fondu.
§ 12
(1)
Dozorčí rada Fondu (dále jen „rada“) dozírá na činnost a hospodaření Fondu, jeho presidia a výboru. Podle povahy věci upozorňuje presidium, ministerstvo, vládu, Českou národní radu, popř. jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky.
(2)
Rada projednává návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu před jejich předložením vládě.
§ 13
(1)
Rada se skládá z pěti členů volených Českou národní radou na dobu pěti let. Česká národní rada může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období. Volba i odvolání člena rady se provádí tajným hlasováním.
(2)
Členy rady nemohou být zaměstnanci Fondu.
§ 14
(1)
Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
(2)
Ustanovení § 8 platí obdobně.
§ 15
(1)
Člen presidia, výboru a rady se může před uplynutím funkčního období těchto orgánů své funkce vzdát písemným podáním orgánu, který jej do funkce ustanovil.
(2)
Funkce člena presidia, výboru a rady jsou neslučitelné.
§ 16
Členové presidia, výboru a rady nesmějí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Fondu, zejména nesmějí být členy orgánů akciových společností. Členové presidia, výboru a rady nemohou nabývat majetku Fondu, kromě akcií za kupóny.
§ 17
Fond zaměstnává odborné pracovníky, jejichž odměňování schvaluje presidium.
Majetek fondu
§ 18
(1)
Majetek Fondu tvoří majetek převedený na něj podle § 5 a zisk z jeho účasti na podnikání obchodních společností.
(2)
Majetek Fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky a lze ho použít k těmto účelům:
a)
v souladu se schváleným privatizačním projektem
1.
k vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů,4)
2.
k založení akciové nebo jiné obchodní společnosti s ručením omezeným a k nakládání s účastmi na těchto společnostech,
3.
k prodeji majetku podniku nebo jeho části,
b)
k převodu majetku na obce,
c)
k převodu majetku pro účely nemocenského a důchodového pojištění,
d)
k plnění závazků podniků určených k privatizaci v rozsahu a za podmínek určených ministerstvem,
e)
k posílení zdrojů bank a spořitelen určených k poskytování úvěrů,
f)
v rozsahu určeném statutem Fondu k úhradě nákladů spojených s přípravou a prováděním privatizačních projektů.
§ 19
Fond hradí náklady spojené se svou činností ze svého majetku, a to v rámci svého rozpočtu schváleného Českou národní radou.
Působnost fondu
§ 20
(1)
V rámci privatizačního projektu schváleného podle § 2 uzavírá Fond svým jménem smlouvy a činí jiné právní úkony při nakládání svým majetkem, a to zejména:
a)
zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se zavázal,
b)
nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách,
c)
vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,
d)
podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,
e)
prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,
f)
podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení,
g)
uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních složek a částí jejich majetku, jež tvoří jeho majetek; přitom může využít též veřejné soutěže,
h)
pronajímá tyto hodnoty na dobu určitou do doby jejich použití pro privatizaci.
(2)
Fond vypořádává též nároky oprávněných osob, jestliže k odnětí vlastnického práva k majetku došlo způsobem uvedeným v § 2 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a to způsobem a podle časového plánu uvedeného ve schváleném privatizačním projektu, nejpozději však do jednoho roku od schválení privatizačního projektu. Fond vypořádává tyto nároky pouze tehdy, uplatní-li je oprávněné osoby včas a uvedou-li název a sídlo podniku, který věc drží, a způsob převzetí majetku státem.
(3)
Lhůta k uplatnění nároků oprávněných osob stanovená zvláštním předpisem se považuje za zachovanou, jestliže oprávněná osoba včas uplatnila nárok uvedený v odstavci 2 u orgánů České a Slovenské Federativní Republiky nebo u orgánu Slovenské republiky příslušného ke schválení privatizačního projektu, ačkoliv měl být uplatněn u ministerstva.
(4)
Ke změně schváleného privatizačního projektu je Fond povinen vyžádat si souhlas ministerstva.
(5)
Ke změně privatizačního projektu schváleného podle § 3 je Fond povinen vyžádat si souhlas vlády.
§ 21
Při uskutečňování činností uvedených v § 20 vznikají Fondu práva a závazky. Fond je oprávněn domáhat se svých práv u soudu nebo jiných příslušných orgánů a může být žalován za nesplnění svých závazků nebo jiných povinností, za jejichž porušení odpovídá celým svým majetkem.
§ 22
Fond je povinen na požádání poskytnout informace a údaje o své činnosti ústřednímu orgánu státní správy na úseku kontroly.
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 23
(1)
Ke dni účinnosti tohoto zákona přechází správa prostředků uložených na zvláštním účtu ministerstva zřízeném podle zvláštních předpisů5) na Fond.
(2)
Na Fond přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona také prostředky pocházející z prodeje majetkových účastí státu uskutečněného před účinností tohoto zákona, uložené na účtu státních aktiv České republiky.
§ 24
O ukončení činnosti Fondu, likvidaci Fondu a o způsobu použití zůstatku na účtech Fondu rozhodne Česká národní rada zákonem.
§ 25
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.

Pithart v. r.
1)
§ 47 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
2)
3)
§ 6 odst. 1 písm. j) zákona č. 92/1991 Sb.
4)
Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
5)
Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.