154/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1991 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
zo 17. apríla 1991,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke
Federálne ministerstvo financií podľa § 58 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústrednych orgánov štátnej správy v znení zákona č. 297/1990 Zb. v rozsahu splnomocnenia daného uznesením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 852 z 3. decembra 1990, po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom pre strategické plánovanie a Štátnou bankou česko-slovenskou ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke sa mení takto:
V § 2 sa v druhej vete percentná sadzba „20 %“ nahrádza percentnou sadzbou „18 %“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1991.
Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.