133/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.1991 do 30.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 20. marca 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu v znení ústavného zákona č. 160/1990 Zb.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu v znení ústavného zákona č. 160/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Ustanovenia § 9 sa dopĺňa o nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Rada obrany Českej republiky a Rada obrany Slovenskej republiky sú oprávnené v rozsahu svojich pôsobností určiť záväzné úlohy ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy republík a radám obrany zriaďovaným v republikách.“.
2.
Ustanovenie § 10 znie:
㤠10
(1)
V Prahe, Bratislave a v okresoch a mestách, ktoré určí Rada obrany Českej republiky a Rada obrany Slovenskej republiky, sa zriaďujú rady obrany.
(2)
Predsedu, podpredsedu a ostatných členov týchto rád vymenúva a odvoláva predseda rady obrany príslušnej republiky.“.
3.
Ustanovenie prvej vety § 11 znie: „Pôsobnosť federálnych orgánov, rád obrany republík a rád obrany uvedených v § 10 ods. 1, ako aj pôsobnosť ostatných orgánov republík a príslušných územných orgánov štátnej správy pri zabezpečovaní úloh obrany upraví zákon Federálneho zhromaždenia.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.