131/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 8. marca 1991
o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Za účelom zabezpečenia peňažných prostriedkov na reprodukciu a zveľaďovanie lesa v Slovenskej republike so zreteľom na plnenie všetkých jeho funkcií, na odstraňovanie následkov pôsobenia škodlivých činiteľov na les a na ekologizáciu lesného hospodárstva zriaďuje sa Štátny fond zveľaďovania lesa Slovenskej republiky (ďalej len „fond“).1)
(2)
Prostriedky fondu možno použiť len na účel podľa § 4.
§ 2
(1)
Fond spravuje Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky a za hospodárenie s jeho prostriedkami zodpovedá minister lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2)
Fond je inou štátnou organizáciou;2) vo svojom mene môže nadobudnúť práva a zaväzovať sa.
(3)
Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister.
(4)
Minister zriaďuje ako svoj poradný orgán Radu fondu.
(5)
Podrobnosti o organizácii fondu a jeho činnosti upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
§ 3
Zdrojmi fondu sú:
a)
dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,
b)
pokuty uložené právnickým osobám podľa osobitných predpisov3) s výnimkou pokút uložených Federálnym ministerstvom obrany,4)
c)
dary a iné príspevky od domácich a zahraničných právnických a fyzických osôb,
d)
platby od subjektov obhospodarujúcich lesy na zabezpečenie krytia nepriaznivých vplyvov lesných kalamít,
e)
úvery od peňažných ústavov,
f)
úroky z prostriedkov fondu,
g)
príjmy z činnosti fondu,
h)
ďalšie zdroje ustanovené osobitnými predpismi.
§ 4
(1)
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
poskytovanie dotácií na lesnú pestovateľskú činnosť a na ochranu lesa,
b)
na poskytovanie ostatných účelových dotácií na realizáciu programov a akcií v záujme dlhodobého rozvoja lesného fondu a na zintenzívnenie ekologizácie lesného hospodárstva,
c)
úhradu prác celospoločenského významu,
d)
úhradu výkonov hospodárskej úpravy lesa,
e)
úhradu výskumných prác pre potreby štátnej správy lesného hospodárstva,
f)
krytie nepriaznivých vplyvov lesných kalamít subjektom obhospodarujúcim lesy,
g)
úhradu výdavkov súvisiacich so správou fondu a činnosťou Rady fondu,
h)
ďalšie účely súvisiace so zabezpečovaním reprodukcie lesa so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky.
(2)
Prostriedky fondu sa používajú pre lesný fond v Slovenskej republike bez ohľadu na organizačnú formu a vlastnícke vzťahy s výnimkou lesného fondu obhospodarovaného organizáciami Federálneho ministerstva obrany.
§ 5
(1)
O poskytovaní prostriedkov z fondu rozhoduje minister.
(2)
Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je právny nárok.
(3)
Podmienky na poskytovanie a používanie prostriedkov fondu upraví Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
Fond je oprávnený zisťovať všetky okolnosti potrebné pre rozhodnutie o efektívnom použití prostriedkov fondu. Žiadatelia o poskytnutie prostriedkov z fondu a subjekty, ktoré tieto prostriedky použili, sú povinné poskytovať fondu a orgánom štátnej správy lesného hospodárstva potrebné informácie a umožňovať vstup do príslušných objektov.
(5)
Fond kontroluje použitie poskytnutých prostriedkov v súčinnosti s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva.
(6)
Ak žiadateľ použil prostriedky z fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a uhradiť penále podľa osobitných predpisov.5)
§ 6
Zostatok fondu koncom roka neprepadá.
§ 7
Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 1 sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.6)
§ 8
Zrušuje sa § 34 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
§ 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
2)
3)
§ 26 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
§ 34 zákona SNR č.100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
4)
5)
Zákon SNR č. 592/1990 Zb.
6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).