129/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1991 do 30.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 7. marca 1991
o komerčných právnikoch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje
a)
postavenie komerčných právnikov,
b)
spôsoby a formy poskytovania právnej pomoci komerčnými právnikmi,
c)
samosprávu komerčných právnikov.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na poskytovanie právnej pomoci podľa osobitných právnych predpisov a na pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom pri vykonávaní práce právnika v pracovnom alebo obdobnom právnom vzťahu.
§ 2
(1)
Komerčný právnik poskytuje právnu pomoc fyzickým a právnickým osobám, najmä vo veciach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou, a to tým, že ich zastupuje v konaní pred súdmi, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, štátnymi notárstvami, ostatnými štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektmi, poskytuje právne rady, spracúva právne rozbory a spisuje zmluvy a iné listiny.
(2)
Komerčný právnik môže poskytovať právnu pomoc len podľa tohto zákona.
§ 3
Právnu pomoc za odmenu môže poskytovať aj právnická osoba s osobným ručením, ak má túto činnosť zapísanú v podnikovom registri. Na fyzické osoby, ktoré v jej mene poskytujú právnu pomoc, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
DRUHÁ ČASŤ
POSTAVENIE KOMERČNÉHO PRÁVNIKA
PRVÝ ODDIEL
OPRÁVNENIE NA VÝKON POVOLANIA
§ 4
Komerčným právnikom je ten, kto je zapísaný do zoznamu komerčných právnikov (ďalej len „zoznam“) vedeného Komorou komerčných právnikov Slovenskej republiky (ďalej len „komora“) zriadenou podľa § 35 ods. 1.
§ 5
Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti do zoznamu toho, kto
a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo má uznané právnické vzdelanie získané na vysokej škole v zahraničí,
c)
vykonával počas aspoň piatich rokov právnickú prax alebo aspoň počas troch rokov právnickú prax ako právny čakateľ u komerčného právnika (ďalej len „právny čakateľ“),
d)
zložil odbornú skúšku (§ 8),
e)
je bezúhonný,
f)
po splnení podmienok uvedených v písmenách a) až e) zložil do rúk predsedu komory tento sľub: „Sľubujem na svoje svedomie a občiansku česť, že budem zachovávať Ústavu a ostatné zákony, ako aj iné všeobecne záväzné právne predpisy, svedomite plniť povinnosti komerčného právnika, vystupovať dôstojne, konať čestne a dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci.“
§ 6
Komora nezapíše do zoznamu toho,
a)
komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu na čas určený v rozhodnutí o uložení disciplinárneho opatrenia,
b)
kto vykonáva zamestnanie, funkciu alebo činnosť, ktorá nie je zlučiteľná s povahou povolania komerčného právnika, najmä funkciu sudcu z povolania, prokurátora, štátneho notára, štátneho arbitra alebo povolanie advokáta.
§ 7
Na základe zápisu do zoznamu vydá komora komerčnému právnikovi licenciu, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie právnej pomoci podľa tohto zákona.
§ 8
(1)
Odbornú spôsobilosť na výkon činnosti komerčného právnika a na zápis do zoznamu uchádzač osvedčuje odbornou skúškou.
(2)
Komora môže uznať za odbornú skúšku aj justičnú, prokurátorskú, advokátsku, arbitrážnu a inú obdobnú právnu skúšku.
§ 9
Komora môže započítať do päťročnej právnickej praxe požadovanej podľa § 5 písm. c) celkom alebo zčasti inú prax obdobnú právnickej praxi. Vo výnimočných prípadoch môže komora požadovanú dobu praxe skrátiť.
§ 10
(1)
Komora umožní konať odbornú skúšku každému, kto sa uchádza o zápis do zoznamu a kto spĺňa podmienky ustanovené v § 5 písm. a) až c) a písm. e) alebo v § 9.
(2)
Komora umožní zloženie sľubu uvedeného v § 5 písm. f) každému uchádzačovi o zápis do zoznamu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 5 písm. a) až e), a to najneskôr do jedného mesiaca od podania jeho žiadosti.
(3)
Za odbornú skúšku zaplatí uchádzač poplatok, výšku ktorého určí komora.
§ 11
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu toho,
a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo koho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
kto bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin,
d)
komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu,
e)
kto nesplní povinnosť uloženú v § 19 a § 45 ods. 2,
f)
kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu,
g)
kto začne vykonávať zamestnanie, funkciu alebo činnosť uvedenú v § 6 písm. b).
(2)
O opätovný zápis možno požiadať po odpadnutí prekážky uvedenej v odseku 1 písm. b) a e), po zahladení trestu uvedeného v odseku 1 písm. c) a po uplynutí času trvania disciplinárneho opatrenia uvedeného v odseku 1 písm. d) a po skončení činnosti uvedenej v odseku 1 písm. g).
(3)
Komerčnému právnikovi, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu, komora odoberie licenciu.
§ 12
(1)
Komora pozastaví výkon činnosti komerčnému právnikovi, ak poskytuje právnu pomoc v rozpore s vydanou licenciou alebo týmto zákonom.
(2)
Komora môže pozastaviť výkon činnosti komerčnému právnikovi, ak
a)
bola proti nemu podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin, a to až do právoplatného skončenia veci,
b)
sa začalo konanie o pozbavenie alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného skončenia konania.
(3)
Pozastavenie výkonu činnosti komerčnému právnikovi komora zapíše do zoznamu. Ak odpadnú dôvody pre pozastavenie výkonu činnosti, komora pozastavenie výkonu činnosti zruší; zrušenie zapíše do zoznamu.
(4)
Komerčnému právnikovi, ktorému bol pozastavený výkon činnosti, komora odoberie licenciu na čas pozastavenia činnosti.
DRUHÝ ODDIEL
PRÁVA A POVINNOSTI KOMERČNÉHO PRÁVNIKA
§ 13
(1)
Komerčný právnik je pri poskytovaní právnej pomoci povinný zachovávať Ústavu a ostatné zákony, ako aj iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich medziach sa riadiť príkazmi klienta.
(2)
Komerčný právnik je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pri tom čestne a svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za užitočné.
(3)
Komerčný právnik nie je viazaný príkazmi klienta, ak ide o obsah právneho názoru.
§ 14
(1)
Každý má právo na poskytnutie právnej pomoci komerčným právnikom.
(2)
Komerčný právnik je povinný odmietnuť poskytnutie právnej pomoci, ak
a)
vo veci už poskytol právnu pomoc inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o právnu pomoc žiada,
b)
protistranu zastupuje komerčný právnik, s ktorým poskytuje právnu pomoc spoločne,
c)
na prerokúvaní veci klienta sa zúčastnila osoba blízka1) komerčnému právnikovi,
d)
ak je poskytnutie právnej pomoci v rozpore s jemu udelenou licenciou,
e)
jeho pracovné vyťaženie už prijatými vecami klientov znemožňuje kvalitné poskytnutie právnej pomoci.
§ 15
(1)
Komerčný právnik môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí právnej pomoci, ak dôjde k narušeniu dôvery medzi ním a klientom, alebo ak klient neposkytuje potrebnú súčinnosť, alebo ak klient bez vážneho dôvodu nezloží primeraný preddavok na odmenu za poskytnutie právnej pomoci; komerčný právnik urobí tak vždy, ak zistí skutočnosti uvedené v § 14 ods. 2.
(2)
Komerčný právnik je povinný počas 15 dní odo dňa, keď písomne oznámil klientovi odstúpenie od zmluvy o poskytnutí právnej pomoci, urobiť všetky neodkladné úkony, ak klient neurobil iné opatrenia.
§ 16
(1)
Komerčný právnik je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba klient písomným vyhlásením; komerčný právnik je aj v tomto prípade povinný zachovávať mlčanlivosť, ak je to v záujme klienta.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(3)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu alebo komu bol pozastavený výkon činnosti.
(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje aj na pracovníkov komerčného právnika a pracovníkov komory.
§ 17
Komerčný právnik poskytuje právnu pomoc spravidla za odmenu a má právo požadovať na ňu primeraný preddavok (§ 47).
§ 18
(1)
Komerčný právnik zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci. Za škodu spôsobenú klientovi zodpovedá aj vtedy, ak bola škoda spôsobená v súvislosti s poskytnutím právnej pomoci jeho zástupcom alebo jeho pracovníkom; zodpovednosť týchto osôb podľa občianskoprávnych alebo pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá.
(2)
Komerčný právnik sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať.
§ 19
(1)
Komerčný právnik je povinný pred začatím poskytovania právnej pomoci uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, a preukázať sa touto zmluvou komore. Ak zamestnáva pracovníkov, je povinný uzavrieť aj zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu vzniknutú pracovníkom pri plnení ich pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s ním, za ktorú komerčný právnik zodpovedá podľa pracovnoprávnych predpisov.2)
(2)
Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať po celý čas výkonu činnosti komerčného právnika. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pracovníkom musí trvať po celý čas, v ktorom komerčný právnik pracovníka zamestnáva.
§ 20
(1)
Komerčný právnik je povinný oznámiť komore svoje sídlo; ak komerční právnici poskytujú právnu pomoc spoločne, túto povinnosť má komerčný právnik určený písomnou dohodou.
(2)
Komerčný právnik je ďalej povinný oznámiť komore skutočnosti uvedené v § 11 ods. 1 písm. c) a § 12 ods. 2.
TRETÍ ODDIEL
SPÔSOB POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI
§ 21
Komerčný právnik môže právnu pomoc poskytovať sám alebo spoločne s inými komerčnými právnikmi.
§ 22
(1)
Právne vzťahy vyplývajúce zo spoločného poskytovania právnej pomoci si komerční právnici upravia písomnou dohodou o spoločnom poskytovaní právnej pomoci.
(2)
Klientom zodpovedá každý komerčný právnik samostatne. Ak ide o spoločného klienta a nie je dohodnuté inak, zodpovedajú komerční právnici tomuto klientovi spoločne a nerozdielne.
§ 23
Komerčný právnik a komerční právnici, ktorí poskytujú právnu pomoc spoločne, môžu mať iba jedno sídlo.
§ 24
(1)
Komerčný právnik sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť iným komerčným právnikom.
(2)
Pri kvalifikovaných úkonoch právnej povahy komerčného právnika môže zastúpiť aj právny čakateľ.
(3)
Ak komerčný právnik nemôže poskytovať právnu pomoc, ustanoví bezodkladne po dohode s iným komerčným právnikom za seba tohto komerčného právnika za zástupcu.
(4)
Zastupovanie podľa odsekov 1 až 3 je možné len so súhlasom klienta.
ŠTVRTÝ ODDIEL
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ
§ 25
(1)
Za závažné alebo opätovné porušenie povinností podľa tohto zákona (ďalej len „disciplinárne previnenie“) možno komerčnému právnikovi uložiť, ak nejde o trestný čin, niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do výšky 10 000,– Kčs,
c)
vyčiarknutie zo zoznamu až na dobu 5 rokov.
(2)
Výnos pokút pripadá komore.
§ 26
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia rozhoduje trojčlenný disciplinárny senát komory v disciplinárnom konaní, ktoré sa začína na návrh predsedu dozornej rady.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa predseda dozornej rady dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu.
(3)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku; na jeho doručovanie sa primerane použijú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.3)
§ 27
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu komory, ktorým bolo ako disciplinárne opatrenie uložené písomné napomenutie alebo pokuta, môže komerčný právnik alebo predseda dozornej rady podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie; odvolanie má odkladný účinok.
(2)
O odvolaní rozhoduje predsedníctvo komory, ktoré napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak predsedníctvo komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnemu senátu komory na nové konanie. Disciplinárny senát komory je právnym názorom predsedníctva komory viazaný.
(3)
Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
§ 28
Rozhodnutie disciplinárneho senátu komory, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu, preskúma na návrh Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov;4) návrh je oprávnený podať iba komerčný právnik, ktorého sa rozhodnutie týka.
TRETIA ČASŤ
PRÁVNY ČAKATEĽ A ĎALŠÍ PRACOVNÍCI
§ 29
Právnym čakateľom je ten, kto je zapísaný do zoznamu právnych čakateľov vedeného komorou.
§ 30
Komora zapíše do 30 dní odo dňa doručenia písomného návrhu komerčného právnika do zoznamu právnych čakateľov toho, kto
a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo má uznané právnické vzdelanie získané na vysokej škole v zahraničí,
c)
je bezúhonný,
d)
je v pracovnom pomere u komerčného právnika.
§ 31
Právny čakateľ vykonáva právnickú prax v pracovnom pomere u komerčného právnika podľa jeho pokynov. Cieľom právnickej praxe je, aby si právny čakateľ osvojil pod priamym vedením a dohľadom komerčného právnika znalosti a získal skúsenosti potrebné na poskytovanie právnej pomoci.
§ 32
Komora môže prispievať komerčnému právnikovi na úhradu nákladov spojených s výchovou právneho čakateľa.
§ 33
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu právnych čakateľov toho právneho čakateľa, ktorý skončil pracovný pomer u komerčného právnika; komerčný právnik je povinný bezodkladne oznámiť komore skončenie pracovného pomeru právneho čakateľa.
(2)
Ustanovenia § 11, 12 a § 20 ods. 2 platia pre právneho čakateľa primerane.
§ 34
(1)
Komerčný právnik môže zamestnávať v pracovnom pomere odborných a iných pracovníkov.
(2)
Na pracovnoprávne vzťahy pracovníkov komerčného právnika a pracovníkov komory sa vzťahujú pracovnoprávne predpisy.5)
ŠTVRTÁ ČASŤ
SAMOSPRÁVA KOMERČNÝCH PRÁVNIKOV
§ 35
(1)
Zriaďuje sa komora so sídlom v Žiline.
(2)
Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje komerčných právnikov zapísaných v zozname vedenom komorou.
(3)
Komora je právnická osoba.
(4)
Orgánmi komory sú:
a)
Snem komerčných právnikov Slovenskej republiky,
b)
predsedníctvo komory,
c)
dozorná rada,
d)
disciplinárna komisia.
(5)
Členstvo v predsedníctve komory nie je zlučiteľné s členstvom v dozornej rade a v disciplinárnej komisii.
§ 36
(1)
Najvyšším orgánom komory je Snem komerčných právnikov Slovenskej republiky (ďalej len „snem“).
(2)
Právo zúčastniť sa na rokovaní snemu majú všetci komerční právnici.
(3)
Snem zvoláva predsedníctvo komory spravidla raz za rok. Predsedníctvo komory je povinné snem zvolať vždy, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina všetkých komerčných právnikov, alebo ak o to požiada dozorná rada, a to najneskôr do dvoch mesiacov.
(4)
Snem sa môže platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých komerčných právnikov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných komerčných právnikov.
§ 37
Snem rozhoduje o základných otázkach komerčných právnikov, najmä
a)
volí priamou a tajnou voľbou na tri roky z komerčných právnikov členov predsedníctva komory, dozornej rady a disciplinárnej komisie a určuje ich počty; členov týchto orgánov podľa potreby aj počas volebného obdobia tajnou a priamou voľbou odvoláva a dopĺňa,
b)
schvaľuje organizačný poriadok komory, volebný poriadok a disciplinárny poriadok,
c)
schvaľuje výšku ročného príspevku komerčných právnikov na činnosť komory,
d)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory,
e)
prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,
f)
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predsedníctva komory,
g)
uznáša sa o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.
§ 38
Predsedníctvo komory riadi činnosť komory medzi zasadnutiami snemu.
§ 39
(1)
Predsedníctvo komory rozhoduje o
a)
odvolaní podľa § 27 ods. 2,
b)
všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory.
(2)
Predsedníctvo komory ďalej
a)
zvoláva snem,
b)
vedie zoznam komerčných právnikov a zoznam právnych čakateľov, vykonáva v týchto zoznamoch zápisy a vydáva komerčným právnikom licencie,
c)
schvaľuje skúšobný poriadok na odbornú skúšku a vymenúva členov skúšobnej komisie z radov komerčných právnikov a z odborníkov právnej teórie a praxe,
d)
spravuje majetok komory,
e)
chráni a presadzuje záujmy komerčných právnikov vo všetkých oblastiach,
f)
pravidelne informuje komerčných právnikov o činnosti komory; na tento účel zabezpečuje študijnú, publikačnú, dokumentačnú a informačnú činnosť,
g)
vykonáva ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, ak nepatrí iným orgánom komory.
(3)
Predsedníctvo komory volí zo svojich členov predsedu a podpredsedov komory a odvoláva ich z funkcie. Predseda zastupuje komoru navonok; vykonáva tiež neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami predsedníctva komory a riadi pracovníkov komory. Podpredsedovia zastupujú predsedu v rozsahu určenom organizačným poriadkom komory.
(4)
Predsedníctvo komory sa schádza spravidla raz za mesiac; schôdze predsedníctva komory zvoláva predseda komory.
§ 40
Dozorná rada
a)
kontroluje plnenie uznesení snemu a činnosť predsedníctva komory; na tento účel musí byť dozornej rade umožnený prístup ku všetkým dokladom komory,
b)
dohliada na riadne poskytovanie právnej pomoci podľa tohto zákona,
c)
volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej rady; predseda dozornej rady podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.
§ 41
Disciplinárna komisia volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť komisie. Predseda disciplinárnej komisie vymenúva z členov komisie predsedu a ostatných členov disciplinárneho senátu.
§ 42
Funkcie v orgánoch komory sú čestné; za ich výkon sa komerčným právnikom vypláca len náhrada za stratu času a náhrada hotových výdavkov.
§ 43
(1)
Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch a ich pôsobnosti, počte členov predsedníctva komory, dozornej rady a disciplinárnej komisie upravuje organizačný poriadok komory.
(2)
Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok.
(3)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 44
Uchádzač o zápis do zoznamu, ktorého komora do zoznamu nezapísala, alebo komerčný právnik, ktorého komora zo zoznamu vyčiarkla, s výnimkou vyčiarknutia podľa § 11 ods. 1 písm. d), alebo komerčný právnik, ktorému bolo poskytovanie právnej pomoci podľa tohto zákona pozastavené, má právo domáhať sa ochrany na súde.
§ 45
(1)
Uchádzača o zápis do zoznamu, ktorého písomná žiadosť dôjde komore do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 písm. a) až c) a e), zapíše komora do zoznamu po zložení sľubu.
(2)
Uchádzač zapísaný do zoznamu podľa odseku 1, ak mu nebola uznaná za odbornú skúšku skúška uvedená v § 8 ods. 2, alebo ak mu nebola odborná skúška odpustená, je povinný zložiť odbornú skúšku do jedného roka od zápisu do zoznamu.
§ 46
(1)
Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť Dočasný výbor komerčných právnikov Slovenskej republiky (ďalej len „dočasný výbor“), ktorého predsedu, podpredsedu a ďalších členov vymenuje minister spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2)
Dočasný výbor zvolá snem najneskoršie do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 47
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky upraví vyhláškou výšku odmeny komerčných právnikov a spôsob jej určenia.
§ 48
Povolenie udelené fyzickým osobám na poskytovanie právnej pomoci podľa nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru a registrácie udelené na základe zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov strácajú platnosť do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Zápis týchto osôb do zoznamu sa vykoná podľa tohto zákona.
§ 49
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1991.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.