128/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.1991 do 24.06.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 7. marca 1991
o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Zriaďuje sa Štátny fond životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „fond“)1), ktorého účelom je sústreďovať peňažné prostriedky a využívať ich v záujme životného prostredia.
§ 2
(1)
Správu fondu vykonáva Slovenská komisia pre životné prostredie.
(2)
Fond je inou štátnou organizáciou;2) vo svojom mene môže nadobudnúť práva a zaväzovať sa.
(3)
Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister – predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie (ďalej len „predseda“).
(4)
Predseda zriaďuje ako svoj poradný orgán Radu fondu.
(5)
Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a Rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
§ 3
Zdrojmi fondu sú najmä:
a)
odplaty za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd,3)
b)
odplaty za odber podzemnej vody,4)
c)
pokuty uložené orgánmi štátnej správy vo vodnom hospodárstve,5)
d)
poplatky za znečisťovanie ovzdušia,6)
e)
pokuty uložené orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia,7)
f)
pokuty uložené orgánmi ochrany prírody,8)
g)
úroky z prostriedkov fondu uložených v peňažnom ústave a z pôžičiek poskytnutých fondom na základe povolenia podľa osobitného predpisu,9)
h)
dotácie zo štátneho rozpočtu,
i)
bankový úver a pôžičky,
j)
splátky z úverov a pôžičiek poskytnutých fondom na základe povolenia podľa osobitného predpisu,9)
k)
výnosy z verejných zbierok a lotérií,
l)
dary a iné príspevky od domácich a zahraničných právnických a fyzických osôb,
m)
príjmy z peňažného postihu žiadateľov za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov poskytnutých fondom,
n)
ďalšie zdroje ustanovené osobitnými predpismi.
§ 4
(1)
Prostriedky fondu možno použiť na:
a)
dotácie a granty,
b)
úvery a pôžičky poskytnuté na základe povolenia podľa osobitného predpisu,9)
c)
prevzatie záväzku žiadateľa, najmä úhradu úrokov z pôžičiek a úverov žiadateľa a colných prirážok,
d)
úhradu výdavkov súvisiacich so správou fondu a činnosťou Rady fondu,
e)
podporu ekologických výchovných akcií a rozširovanie informácií o životnom prostredí a podporu ekologických akcií zameraných na zlepšenie stavu životného prostredia.
(2)
Dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky nemožno použiť na úvery a pôžičky podľa odseku 1 písm. b).
§ 5
(1)
Fond je povinný zisťovať všetky okolnosti potrebné pre rozhodnutie o efektívnom použití prostriedkov fondu. Štátne orgány, orgány samosprávy obcí, organizácie a občania mu za tým účelom poskytujú informácie.
(2)
O použití prostriedkov fondu rozhoduje predseda na základe návrhu Rady fondu.
(3)
Na čerpanie prostriedkov fondu nie je právny nárok.
(4)
Fond kontroluje použitie poskytnutých prostriedkov v súčinnosti s územnými orgánmi štátnej správy pre životné prostredie.
(5)
Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté; nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť.
(6)
Ak žiadateľ použil prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.10)
(7)
Podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov fondu ustanoví Slovenská komisia pre životné prostredie všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 6
Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 2 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.11)
§ 7
Zostatok peňažných prostriedkov fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky koncom roka neprepadá.
§ 8
Štátny fond vodného hospodárstva a Fond ochrany ovzdušia sa dňom účinnosti tohto zákona stávajú súčasťou fondu.
§ 9
Zrušujú sa:
a)
§ 9 a 11 zákona č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia,
b)
§ 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve,
c)
§ 19a ods. 5 a § 19b ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
§ 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
2)
§ 62 písm. b) Hospodárskeho zákonníka.
3)
§ 44 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
Nariadenie vlády ČSSR č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov.
4)
§ 45 zákona č. 138/1973 Zb.
5)
§ 47 zákona č. 138/1973 Zb.
6)
§ 2 zákona č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.
7)
§ 4, 5 a 6 zákona č. 35/1967 Zb.
8)
Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a zákona SNR č. 72/1986 Zb.
9)
Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
10)
§ 16 zákona SNR č. 592/1990 Zb.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).