Predpis bol zrušený predpisom 598/1992 Zb.

108/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 8. marca 1991
o dovoznej prirážke
Federálne ministerstvo financií podľa § 58 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení zákona č. 297/1990 Zb. v rozsahu splnomocnenia daného uznesením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 852 z 3. decembra 1990 po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom pre strategické plánovanie a Štátnou bankou česko-slovenskou ustanovuje:
§ 1
Rozsah tovaru, na ktorý sa dovozná prirážka uplatňuje
(1)
Dovozná prirážka sa uplatňuje na tovar dovezený fyzickými osobami, ktorý nemá obchodný charakter, slúži na uspokojovanie osobných potrieb, ktorého colná hodnota je vyššia ako 3000,– Kčs1) a bol prepustený do voľného obehu.2)
(2)
Dovozná prirážka sa uplatňuje pri dovozoch ostatného tovaru, ktorý bol prepustený do voľného obehu2) a je uvedený v kódoch Harmonizovaného systému opisu a číselného označenia3) v prílohe tejto vyhlášky.
§ 1a
(1)
Dovozná prirážka sa nevymeriava ani nevyberá na tovar uvedený v § 1 ods. 1, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia § 35 až 43, § 47 až 50, § 53 a 55 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení neskorších predpisov.
(2)
Dovozná prirážka sa nevymeriava ani nevyberá pri tovare uvedenom v § 1 ods. 2, aj keď je uvedený v prílohe tejto vyhlášky, v týchto prípadoch:
a)
na dovážaný tovar, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia § 35 až 37, § 43 až 49 a § 51 až 55 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení neskorších predpisov,
b)
pri neukázanom spätnom dovoze do ČSFR,
c)
pri dovozoch tovaru oslobodeného od cla na základe vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 572/1990 Zb.,
d)
pri bezodplatných dovozoch, najmä pri tovare, ktorý zaslal zahraničný dodávateľ ako náhradu za reklamovaný tovar, pri dokumentácii, pri propagačných materiáloch malej hodnoty, ktoré zabezpečujú propagáciu tovaru alebo firmy, a pri obchodných vzorkách,
e)
pri dovoze tovaru fínskeho pôvodu z Fínska,
f)
na tovar dovážaný do ČSFR jednoznačne pre výrobnú spotrebu, t. j. na ďalšie prepracovanie, kompletizáciu alebo montáž vo výrobe a pri poskytovaní služieb. V takom prípade však musí dovozca uviesť v návrhu na colné konanie, že tovar v dovážanom množstve je určený výhradne na uvedené účely. Výrobca je povinný viesť o takom tovare evidenciu a preukázať finančným alebo colným orgánom spôsob jeho použitia. Za prepracovanie, kompletizáciu alebo montáž vo výrobe sa však nepovažuje prosté delenie, triedenie, váženie alebo balenie alebo iná jednoduchá úprava dovezeného tovaru.
§ 2
Výška dovoznej prirážky
Základom pre určenie výšky dovoznej prirážky je hodnota tovaru slúžiaca pre výpočet cla (colná hodnota). Dovozná prirážka sa ustanovuje pre tovar dovážaný podľa § 1 ods. 1 vo výške 15 % a pre tovar dovážaný podľa § 1 ods. 2 vo výške 10 % z tohto základu.
§ 3
Postup pri vyberaní dovoznej prirážky
Pre dovoznú prirážku vystavuje príslušná colnica samostatný výmer. Dovoznú prirážku bude dovozca platiť a účtovať súčasne s clom. Odvod dovoznej prirážky do štátneho rozpočtu vykoná Ústredná colná správa. Účastník colného konania, spravidla prvý dovozca, bude uhrádzať dovoznú prirážku v lehote zhodnej pre odvod cla.
§ 4
Sankcie
Sankcie sa uplatnia podľa osobitných predpisov,4) v prípade zistenia, že
a)
dovážaný tovar sa prepustil na základe nesprávnych alebo nepravdivých údajov,
b)
dovozná prirážka sa neuhradila v určenej lehote alebo vo vymeranej výške.
§ 5
Zníženie a odpustenie dovoznej prirážky
(1)
V osobitne odôvodnených prípadoch môže Federálne ministerstvo financií pri dovozoch uvedených v § 1 ods. 2 odpustiť alebo znížiť dovoznú prirážku.
(2)
V prípadoch, keď colnica odpustí alebo zníži clo pri dovozoch tovaru uvedeného v § 1 ods. 1, odpustí takisto alebo zníži v rovnakom rozsahu dovoznú prirážku.
§ 6
Záverečné ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 569/1990 Zb. o dovoznej prirážke.
§ 7
Účinnosť vyhlášky
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.
Čl. II
Odpúšťa sa dovozná prirážka na tovar dodaný v zásielkach v čase od 7. decembra 1991 do nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, ktorého colná hodnota neprekročila 3000,– Kčs.
Minister:
Ing. Klaus CSc. v. r.
Príloha
Zoznam položiek tovaru, ktorý podlieha dovoznej prirážke
HS KÓD NÁZOV POLOŽKY
0201 – Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené
0202 – Hovädzie mäso mrazené
03 – Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce
okrem
0303 – Ryby mrazené, s výnimkou rybiaceho filé a ostatného rybacieho mäsa čísla 0304
0304 – Rybacie filé a iné rybacie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené
04 – Mlieko a mliekárske výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšného pôvodu, inde neuvedené ani nezahrnuté
06 – Živé rastliny a kvetinárske výrobky
07 – Zelenina, požívateľné rastliny, korene a hľuzy
okrem
0701 – Zemiaky, čerstvé alebo chladené
0702 – Paradajky, čerstvé alebo chladené
0709603 – Papriky druhu Campsicum alebo Pimenta, čerstvé alebo chladené
0711 – Zelenina dočasne konzervovaná (napr. oxidom síričitým alebo v slanej vode, sírenou vodou alebo pridaním iných látok na zabezpečenie jej dočasnej konzervácie), ale nevhodná v tomto stave na požívanie
08 – Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov
okrem
0803 – Banány včítane Plantajnov, čerstvé alebo sušené
0805 – Citrusové plody, čerstvé alebo sušené
09 – Káva, čaj, maté a korenie
okrem
0901 – Káva, tiež pražená alebo dekofeinovaná, kávové šupky a pulpy; kávové náhradky s akýmkoľvek obsahom kávy
0902 – Čaj
1008102 – Pohánka
1101 – Pšeničná múka alebo múka zo súraží
1102 – Obilné múky iné ako pšeničné alebo múka zo súraží
1103 – Krupica, krupička a aglomerované výrobky z obilia v tvare valčekov, guličiek a v podobných tvaroch
1501 – Bravčová masť; iný bravčový tuk a hydinový tuk, škvarené, tiež lisované alebo extrahované rozpúšťadlami
1507907 – Sójový olej a jeho frakcie, rafinovaný, ale chemicky neupravený
1508903 – Arašidový olej a jeho frakcie, rafinovaný, ale chemicky neupravený
1509900 – Olivový olej a jeho frakcie, rafinovaný, ale chemicky neupravený
1510 – Ostatné oleje a ich frakcie, získané výhradne z olív, tiež rafinované, ale chemicky neupravené a zmesi týchto olejov alebo frakcií s olejmi alebo frakciami čísla 1509
1512196 – Slnečnicový olej alebo očiankový olej a ich frakcie, iné ako surové
1515292 – Kukuričný olej a jeho frakcie, iný ako surový
16 – Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov
okrem
1604112 – Lososy
1604121 – Slede
1604139 – Sardinky, malé sardinky a šproty
1604147 – Tuniaky, listaosi a sardy (Sarda spp.)
1604155 – Makrely
1604163 – Ančovičky
1604198 – Ostatné
1604201 – Ostatné prípravky a konzervy z rýb
1701916 – Rafinovaný trstinový alebo repný cukor s prísadou aromatických prípravkov alebo farbiva
1704 – Cukrovinky bez kakaa (včítane bielej čokolády)
1806 – Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao
1902202 – Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené
1902300 – Ostatné cestoviny
1902407 – Kuskus
1904 – Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. pražené kukuričné vločky); iné obilie ako kukurica, v zrnách, predvarené alebo inak upravené
1905 – Pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež s pridaním kakaa; hostie, prázdne oblátky používané na lieky, oblátky, sušené cesto z múky, škrobu v listoch a podobné výrobky
okrem
1905309 – Sladké sušienky; oblátky a malé oblátky
1905902 – Ostatný pekársky tovar
20 – Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín
22 – Nápoje, liehové tekutiny a ocot
2309106 – Výživa pre psov a mačky, v balení na drobný predaj
2402 – Cigary (aj s odrezanými koncami), cigárky (cigarillos) a cigarety, z tabaku alebo tabakových náhradiek
2403 – Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; „homogenizovaný“ alebo „rekonštruovaný“ tabak; tabakové výťažky a tresti
3213 – Farby na umeleckú maľbu, školské farby, plagátovacie farby, tónovacie farby, farby na zábavné účely a podobné farby, v tabletách, v tubách téglikoch, fľaštičkách, miskách a v podobných formách alebo baleniach
3303 – Parfumy a toaletné vody
3304 – Kozmetické prípravky, líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku (iné ako lieky), včítane opaľovacích a ochranných prípravkov; prípravky na manikúru a pedikúru
3305 – Prípravky na vlasy
3306 – Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu, včítane fixatívnych pást a práškov na umelý chrup
3307 – Prípravky na holenie používané pred holením, pri holení a po ňom, osobné dezodoranty, kúpeľové prípravky, depilátory a iné voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky, inde neuvedené ani nezahrnuté; hotové izbové dezodoranty, parfumované i neparfumované, tiež s dezinfekčnými vlastnosťami
3401111 – Mydlo a organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky na toaletné použitie (včítane medicinálnych výrobkov)
3405 – Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kov, pasty a prášky na čistenie a podobné prípravky (aj vo forme papiera, vaty, plsti, netkaných textílií, plastov alebo ľahčenej gumy, impregnovaných, natretých alebo pokrytých takými prípravkami) s výnimkou voskov čísla 3404
3406 – Sviečky, sviece, voskové stĺpiky a podobné výrobky
3506 – Pripravené gleje a iné pripravené lepidlá, inde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá upravené na drobný predaj ako gleje alebo lepidlá v balení s čistou hmotnosťou najviac 1 kg
3605 – Zápalky; iné ako pyrotechnické výrobky číslo 3604
3606 – Ferocer a iné pyroforické zliatiny vo všetkých formách; výrobky z horľavých materiálov
3701204 – Okamžité kopírovacie ploché filmy, citlivé, neexponované, tiež v kazetách
3701913 – Fotografické doskya ploché filmy, citlivé, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, kartónu, lepenky alebo textílií, na farebnů fotografiu (polychrómnu), iné než tie s ktoroukoľvek stranou dlhšou než 255 mm
3701999 – Fotografické dosky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, kartónu, lepenky alebo textílií, iné ako tie s ktoroukoľvek stranou dlhšou než 255 mm a pre farebnú fotografiu (polychrómnu)
3702201 – Okamžité kopírovacie filmy v zvitkoch, citlivé, neexponované
– Fotografické filmy vo zvitkoch, citlivé, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, kartónu, lepenky alebo textílií;
– Iné filmy, neperforované, v šírke nepresahujúcej 105 mm;
3702316 – Na farebnú fotografiu (polychrómnu)
3702324 – Iné, s emulziou halogenidov striebra
3702391 – Ostatné
– Iné filmy na farebnú fotografiu (polychrómnu)
3702511 – V šírke nepresahujúcej 16 mm a v dĺžke nepresahujúcej 14 m
3702537 – V šírke presahujúcej 16 mm, ale nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke nepresahujúcej 30 m, na diapozitívy
3702545 – V šírke presahujúcej 16 mm, ale nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke nepresahujúcej 30 m, iné ako na diapozitívy
– Ostatné
3702910 – V šírke nepresahujúcej 16 mm a v dĺžke nepresahujúcej 14 m
3702936 – V šírke presahujúcej 16 mm, ale nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke nepresahujúcej 30 m
– Fotografický papier, kartón a textílie, citlivé, neexponované, iné ako v zvitkoch v šírke presahujúcej 610 mm;
3703207 – Na farebnú fotografiu (polychrómnu)
3703908 – Ostatné
3706907 – Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, tiež obsahujúce zvukový záznam alebo obsahujúce iba zvukový záznam v šírke menšej ako 35 mm
3707 – Chemické prípravky na fotografické účely (iné ako laky, gleje, lepidlá a podobné prípravky); nezmiešané výrobky na fotografické účely, v odmeraných dávkach alebo upravené na drobný predaj, pripravené na použitie
3918 – Dlážkové krytiny z plastov, tiež samolepiace, v zvitkoch alebo vo forme obkladačiek alebo dlaždíc; obklady na steny a stropy z plastov
3919 – Samolepiace dosky, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky a iné ploché tvary, z plastov, tiež v zvitkoch
3922 – Kúpacie vane, sprchy, umývadlá, bidlety, záchodové misy, ich sedadielka a kryty, splachovacie nádrže a podobné výrobky zdravotnícke a hygienické z plastov
3924 – Stolový a kuchynský riad, náčinie a iné predmety pre domácnosť, hygienické a toaletné potreby z plastov
3926 – Ostatné výrobky z plastov
4011104 – Nové pneumatiky z gumy – typy používané na osobné motorové vozidlá včítane kombinovaných osobných a dodávkových vozidiel a závodných vozidiel
4011406 – Nové pneumatiky z gumy – typy používané na motocykle
4011503 – Nové pneumatiky z gumy – typy používané na bicykle
4016 – Ostatné výrobky z vulkanizovaného, iného ako tvrdého kaučuku
42 – Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev
4303 – Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín
4304 – Umelé kožušiny a výrobky z umelých kožušín
4401107 – Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a podobné)
4401301 – Drevené piliny, zvyšky a odpad, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, pelet a v podobných tvaroch
4414 – Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety
4416 – Sudy, kade, škopíky a iné debnárske výrobky a ich časti, z dreva včítane dúh
4417 – Drevené nástroje, obruby, násady a rukoväte na nástroje, drevené obruby a držiaky na zmetáky, kefy a štetce; drevené formy, kopytá a napínače obuvi
4419 – Stolové a kuchynské náčinie z dreva
4420 – Intarzované a inkrustované drevo; skrinky, puzdrá a kazety na klenoty alebo príbory a podobné výrobky, z dreva; sošky a iné ozdobné predmety, z dreva; nábytok z dreva, ktorý nepatrí do kapitoly 94
4421 – Ostatné výrobky z dreva
4503 – Výrobky z prírodného korku
4504101 – Kocky, tehly, dosky, listy a pásy; dlaždice všetkých tvarov; plné valce, včítane kotúčov z aglomerovaného korku
46 – Výrobky zo slamy, esparata a iného materiálu na úplety; košikárske výrobky
4814 – Tapetový papier a podobné krycie materiály na stenu; okenný transparentný papier
4815 – Dlážkové krytiny na podklade z papiera, kartónu alebo lepenky, tiež prirezané do tvaru (do formátu)
4817 – Obálky, zálepky, neilustrované pohľadnice a lístky na korešpondenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky; škatule, tašky, kabely a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpondenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky
4818202 – Vreckovky, čistiace a odmaskovacie servítky a uteráky
4818300 – Obrusy a obrúsky
4818504 – Odevy a odevné doplnky
4818903 – Plachty a ostatný podobný tovar
4821 – Papierové, kartónové alebo lepenkové štítky a nálepky všetkého druhu, tiež potlačené
4823605 – Podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera, kartónu alebo lepenky
4908 – Odtlačky všetkých druhov
4909 – Tlačené alebo ilustrované karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, prípadne tiež s obálkami alebo ozdobami
4910 – Kalendáre všetkých druhov, tlačené, včítane kalendárov vo forme trhacích blokov
4911 – Ostatné tlačiarenské výrobky včítane tlačených obrazov, rytín a fotografií
5006 – Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu, upravená na drobný predaj; messinský vlas
5007 – Tkaniny z hodvábu alebo z hodvábneho odpadu
5109 – Priadza z vlny alebo jemných zvieracích chlpov, upravená na drobný predaj
5110 – Priadza z hrubých zvieracích chlpov alebo z vlásia (včítane opradenej priadze z vlásia), tiež upravená na drobný predaj
5111 – Tkaniny z mykanej vlnenej priadze alebo z priadze z jemných zvieracích chlpov
5112 – Tkaniny z česanej vlnenej priadze alebo z česanej priadze jemných zvieracích chlpov
5113 – Tkaniny z hrubých zvieracích chlpov alebo vlásia
5204208 – Bavlnené šijacie nite upravené na drobný predaj
5207 – Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť) upravená na drobný predaj
5208 – Bavlnené tkaniny obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti bavlny a majúce plošnú hmotnosť najviac 200 g.m-2
5209 – Bavlnené tkaniny obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti bavlny a majúce väčšiu hmotnosť ako 200 g.m-2
5210 – Bavlnené tkaniny obsahujúce menej než 85 % hmotnosti bavlny v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami a majúce hmotnosť najviac 200 g.m-2
5211 – Bavlnené tkaniny obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti bavlny v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami a majúce hmotnosť vyššiu ako 200 g.m-2
5212 – Ostatné bavlnené tkaniny
5309 – Vlnené tkaniny
5310 – Tkaniny z jutových alebo iných textilných lykových vlákien
5311 – Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze
5406 – Priadza z chemického hodvábu (iná ako šijacia niť) upravená na drobný predaj
5407 – Tkaniny z priadze zo syntetického hodvábu
5408 – Tkaniny z priadze z umelého hodvábu
5511 – Priadza (iná ako šijacia niť) z chemických strižových vlákien upravená na drobný predaj
5512 – Tkaniny zo syntetických strižových vlákien obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti syntetických strižových vlákien
5513 – Tkaniny zo syntetických strižových vlákien obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti týchto vlákien v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, ktoré majú hmotnosť najviac 170 g.m-2
5514 – Tkaniny zo syntetických strižových vlákien obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti týchto vlákien v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, ktoré majú hmotnosť vyššiu ako 170g.m-2
5515 – Ostatné tkaniny zo syntetických strižových vlákien
5516 – Tkaniny z umelých strižových vlákien
5608 – Viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov; úplne dohotovené rybárske siete a iné úplne dohotovené siete, z textilných materiálov
5609 – Výrobky z nití, pásikov alebo podobných tvarov čísiel 5404 alebo 5405, motúzy, šnúry, povrazy alebo laná, inde nemenované ani nezahrnuté
57 – Koberce a iné textilné dlážkové krytiny
58 – Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; prámikárske výrobky; výšivky
5903 – Textílie impregnované, povrstvené, povlečené alebo laminované plastami
5904 – Linoleum, tiež prirezané do tvaru; dlážkové krytiny pozostávajúce z vrstvy alebo povlaku na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru
5905 – Textilné tapety
5906 – Pogumované textílie
5907 – Textílie iným spôsobom impregnované, povrstvené alebo povlečené; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na pozadie v štúdiách alebo podobné textílie
5908 – Textilné knôty tkané, splietané alebo pletené do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobné výrobky; žiarové pančušky a duté výplety na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované
60 – Pletené alebo háčkované textílie
61 – Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované,
okrem
6111 – dojčenské odevy a odevné doplnky
62 – Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené alebo háčkované,
okrem
6209 – dojčenské odevy a odevné doplnky
63 – Iné úplne zhotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry
64 – Obuv, kamaše a podobné výrobky
okrem
6406 – časti obuvi
6503 – Klobúky a iné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené zo šišakov alebo šišakových kotúčov, tiež podšívané a zdobené
6504 – Klobúky a iné pokrývky hlavy, splietané alebo zhotovené spojením pásikov z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané a zdobené
6505 – Klobúky a iné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované a celkom zhotovené z čipiek, plsti alebo z inej textilnej metráže (nie však v pásoch), tiež podšívané a obrúbené; sieťky na vlasy z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané alebo zdobené
6506 – Iné pokrývky hlavy, tiež podšívané alebo zdobené
66 – Dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti
67 – Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny
6804306 – Ručné brúsky a leštiace kamene
6813101 – Brzdové obloženia a podložky
6907 – Neglazované keramické dlaždice a dlažobné kocky, obkladové dosky a obkladačky; neglazovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na vhodnom podklade
6908 – Glazované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky a obkladačky; glazovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na vhodnom podklade
6910 – Keramické výlevky, umývadlá, bidety a podstavce pod umývadlá, kúpacie vane, záchodové misy, splachovacie nádrže, záchodové mušle a podobné inštalačné zariadenia na sanitné a hygienické účely
6911 – Kuchynský a stolový riad a ostatné predmety pre domácnosť, toaletné predmety z porcelánu
6912 – Kuchynský a stolový riad a ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby z iných keramických materiálov než z porcelánu
6913 – Sošky a iné ozdobné predmety z keramických materiálov
6914 – Ostatné keramické výrobky
7009 – Sklené zrkadlá, tiež zarámované, včítane spätných zrkadielok
7012 – Sklené vložky do termosiek a iných izolačných nádob
7013 – Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklený tovar toaletný, kancelársky, na výzdobu bytu a podobné účely
7018100 – Sklené perly, imitácie periel, drahokamov a polodrahokamov a podobný drobný sklený tovar
7020 – Ostatný sklený tovar
71 – Pravé perly (prírodné alebo umele pestované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (dublé) a výrobky z nich; umelá bižutéria; mince;
okrem
7105 – drvina a prach z pravých alebo umelých drahokamov alebo polodrahokamov
7115 – ostatné výrobky z drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými kovmi
7315201 – Protišmykové reťaze
7317 – Klince, cvočky, pripináčky, spony vlnité i skosené, svorky, sponky (s výnimkou tých, ktoré patria do čísla 8305) a podobné výrobky, zo železa alebo ocele, tiež s hlavičkou z iného materiálu, s výnimkou z medi
7318 – Skrutky a skrutky do dreva, maticové skrutky, skrutkové matice, vrtule (do podvalov), skrutkové háky, nity, priečne kliny a závlačky, podložky (včítane pružných podložiek) a podobné výrobky, zo železa alebo ocele
7319 – Šijacie ihly, pletacie ihlice, šnúrovacie ihly, bodce na vyšívanie a podobné výrobky, určené na ručné práce, zo železa alebo ocele; zatváracie a ostatné špendlíky, zo železa alebo ocele, inde neuvedené ani nezahrnuté
7321 – Kachle, kotly s ohniskom, sporáky, kozuby (tiež s pomocnými kotlíkmi na ústredné kúrenie), ražne, koksové koše, plynové variče, ohrievače tanierov a podobné neelektrické výrobky používané v domácnostiach a ich časti a súčasti zo železa a ocele
7322119 – Radiátory a ich časti a súčasti z liatiny
7322194 – Radiátory a ich časti a súčasti zo železa alebo ocele
7323 – Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti, železné alebo oceľové; železná alebo oceľová vlna; drôtiky na umývanie riadu a drôtikovacie alebo čistiace vankúšiky, rukavice a podobné výrobky, zo železa alebo ocele
7324 – Sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele
7415 – Klince, cvočky, pripináčky, skoby, sponky (s výnimkou výrobkov čísla 8305) a podobné výrobky z medi alebo železa a ocele s medenými hlavičkami; skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, závlačky, priečne kliny, podložky (včítane pružinových podložiek) a podobné výrobky z medi
7417 – Prístroje na varenie alebo kúrenie, používané v domácnostiach, neelektrické, ich časti a súčasti z medi
7418 – Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti z medi; drôtiky na umývanie riadu a drôtikovacie alebo čistiace vankúšiky, rukavice a podobné výrobky z medi; sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti z medi
7615 – Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti z hliníka; drôtiky na umývanie riadu a drôtikovacie čistiace vankúšiky, rukavice a podobné výrobky z hliníka; sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti z hliníka
7616 – Ostatné výrobky z hliníka
8007 – Ostatné výrobky z cínu
8201 – Ručné nástroje: rýle, lopaty, čakany, škrabáky, motyky, vidly a hrable; sekery, záhradnícke žabky a podobné sekacie nástroje; záhradnícke nožnice každého druhu; kosy, kosáky, dlhé nože na rezanie sena alebo slamy, nožnice na strihanie kríkov, kliny a ostatné ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve
8202 – Ručné píly a pílové listy každého druhu (včítane pílových kotúčov a neozubených pílových listov)
8203 – Pilníky, rašple, kliešte každého druhu (včítane štikacích), pinzety, klieštiky, nožnice na plech, rezače rúr, čapov, dierovacie kliešte a priebojníky a podobné ručné nástroje
8204 – Ručné maticové a napínacie kľúče (včítane dynamometrických); výmenné kľúčové nadstavce, tiež s rukoväťou
8205 – Ručné nástroje (včítane zasadených sklenárskych diamantov), inde neuvedené ani nezahrnuté; spájkovacie lampy, zveráky, upináky a podobné nástroje, iné ako príslušenstvo časti a súčasti obrábacích strojov; kovadliny, prenosné vyhne; ručné alebo pedálami ovládané brúsne kotúče s konštrukciou
8206 – Nástroje z dvoch alebo niekoľkých čísiel 8202 – 8205, zostavené do súborov na maloobchodný predaj
8207402 – Nástroje na rezanie vnútorných a vonkajších závitov
8207500 – Nástroje na vŕtanie, iné než vŕtanie hornín
8211 – Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou, včítane záhradníckych žabiek (iné ako nože čísla 8208) a ich čepele
8212 – Britvy, holiace strojčeky a holiace žiletky (včítane polotovarov žiletiek z ocele v pásoch)
8213 – Nožnice (krajčírske a podobné) a čeľuste nožníc
8214 – Iný nožiarsky tovar (napr. strojčeky na strihanie vlasov, mäsiarske a kuchynské sekáčiky, štiepacie sekery a obojručné nože, nože na papier); súpravy a náčinie na manikúru a pedikúru (včítane pilníčkov na nechty)
8215 – Lyžice, vidličky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na krájanie masla, klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedacie výrobky
8301 – Visiacie zámky a zámky (na kľúč, na kombináciu alebo elektrické), z obyčajných kovov; uzávery a uzáverové rámy so vstavanými zámkami, z obyčajných kovov; kľúče pre všetky druhy uvedených zámkov, z obyčajných kovov
8302 – Úchytky, kovanie a podobné výrobky z obyčajných kovov na nábytok, dvere, schodište, okná, rolety, na karosérie, na sedlársky tovar, kufre, truhly a puzdrá a podobne; vešiaky a háčiky na šaty, na klobúky, a podobné výrobky, z obyčajných kovov; riadiace kolieska s úchytkami, z obyčajných kovov; zariadenia na automatické zatváranie dverí z obyčajných kovov
8306 – Zvony, gongy a podobné výrobky, neelektrické z obyčajných kovov; sošky a iné ozdobné predmety z obyčajných kovov; rámčeky na fotografie a obrazy, z obyčajných kovov; zrkadlá z obyčajných kovov
8308 – Uzávery, rámy alebo obruby s uzávermi, pracky, spony, svorky, háčiky, očká a podobné výrobky z obyčajných kovov na odevy, obuv, plachty, brašnárske výrobky alebo na výstroj iných výrobkov; duté nity a nity s rozštiepeným driekom, z obyčajných kovov; perly a flitre (čačky), z obyčajných kovov
8310 – Dosky (štíty) a doštičky (štítky) s orientačnými nápismi, s adresami a podobné číslice, písmená a iné značky, z obyčajných kovov (okrem výrobkov čísla 9405)
8403 – Kotly k ústrednému kúreniu
8407215 – Závesné lodné motory
8409919 – Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na použitie na piestové zažíhacie motory s vnútorným spaľovaním
8409994 – Časti a súčasti k ostatným motorom
8413207 – Ručné čerpadlá
8413304 – Čerpadlá pohonných látok, mazadiel a chladiacich tekutín, používané na piestové spaľovacie motory
8414513 – Stolové, dlážkové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory, s vlastným elektrickým motorom s výkonom nepresahujúcim 125 W
8415102 – Klimatizačné stroje a prístroje okenného alebo nástenného typu, poháňané vlastným motorom
8418101 – Kombinované chladiace a mraziace zariadenia, vybavené samostatnými vonkajšími dvermi
– Ľadničky používané v domácnostiach:
8418217 – Kompresorového typu
8418225 – Absorpčmé, elektrické
8418292 – Ostatné
8418306 – Mrazičky komorového typu s obsahom nepresahujúcim 800 l
8418403 – Mrazničky skriňového typu s obsahom nepresahujúcim 900 l
8419116 – Prietokové plynové karmy
8419191 – Ostatné neelektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody
8421129 – Žmýkačky bielizne
8421234 – Olejové alebo benzínové filtre na spaľovacie motory
8421315 – Sacie vzduchové filtre na spaľovacie motory
8422117 – Umývačky riadu pre domácnosť
8423105 – Osobné váhy, včítane detských váh; kuchynské váhy
8424209 – Striekacie pištole a podobné prístroje
8433119 – Sekačky na trávu na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch s motorom so sekacím zariadením otáčajúcim sa v horizontálnej polohe
8433194 – Ostatné sekačky na trávu na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch
8450111 – Plnoautomatizované práčky s kapacitou do 10 kg suchej bielizne
8450129 – Ostatné práčky so vstavanými odstredivkami s kapacitou do 10 kg suchej bielizne
8450196 – Ostatné práčky s kapacitou do 10 kg suchej bielizne
8467811 – Reťazové píly
8452105 – Šijacie stroje pre domácnosť
8467919 – Časti a súčasti reťazových píl
8469 – Písacie stroje a stroje na spracovanie textu (slovné procesory)
8470103 – Elektronické kalkulačky, pracujúce bez vonkajšieho zdroja energie
8473102 – Časti, súčasti a príslušenstvo na stroje čísla 8469
8484 – Kovoplastické tesnenia; súbory a zostavy tesnení rôzneho zloženia uloženého vo vrecúškach, obálkach, vakoch, púzdrach alebo podobných obaloch
8506116 – Galvanické články a batérie s vonkajšou veľkosťou nepresahujúcou 300 cm3, na báze kysličníka manganičitého
8506124 – Galvanické články a batérie s vonkajšou veľkosťou nepresahujúcou 300 cm3, na báze kysličníka ortuťnatého
8506132 – Galvanické články a batérie s vonkajšou veľkosťou nepresahujúcou 300 cm3, na báze kysličníka striebra
8506191 – Galvanické články a batérie s vonkajšou veľkosťou nepresahujúcou 300 cm3, ostatné
8507104 – Elektrické olovené akumulátory, používané na štartovanie piestových motorov
8508 – Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným elektrickým motorom
8509 – Elektromechanické prístroje pre domácnosť s vstavaným elektrickým motorom
8510 – Holiace strojčeky a strojčeky na strihanie vlasov so vstavaným elektrickým motorom
8511 – Prístroje a elektrické zapaľovacie alebo spúšťacie zariadenia na zažíhacie a vznetové spaľovacie motory s vnútorným spaľovaním (napr. magnetické zapaľovače (magnetá), dynamá s magnetom (magdyná), zapaľovacie cievky, zapaľovacie sviečky a žeraviace sviečky, spúšťače); generátory (napr. dynamá, alternátory) a regulačné spínače používané s týmito motormi
8512 – Elektrické prístroje osvetľovacie a signalizačné (s výnimkou výrobkov čísla 8539); stierače, rozmrazovače a odhmlievače, elektrické, na bicykle a motorové vozidlá
8513 – Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom elektrickej energie (napr. na suché články, akumulátory, magnetá), s výnimkou svietidiel čísla 8512
8516 – Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; elektrické prístroje na vykurovanie miestností, pôdy a podobné účely; elektrotepelné prístroje na ošetrovanie vlasov (napr. vysušovače vlasov, vlasové kulmajzne, prístroje na trvalú onduláciu) a vysušovače rúk; žehličky; ostatné elektrotepelné prístroje používané v domácnostiach; elektrické vykurovacie odpory, iné ako čísla 8545
8517100 – Telefónne prístroje
8518 – Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; sluchadlá všetkých druhov a kombinované rečnícke súpravy; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; elektrické zosilňovače zvuku
8519 – Gramofóny, tiež prenosné, gramofónové chassis, kazetové prehrávače a iné zvukové reprodukčné prístroje, bez zariadenia na záznam zvuku
8520 – Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, tiež s reprodukčným zariadením
8521 – Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu
8522 – Časti, súčasti a príslušenstvo prístrojov čísiel 8519 až 8521
8523118 – Magnetofónové pásky v šírke nepresahujúcej 4 mm, nenahrané
8523126 – Magnetofónové pásky v šírke presahujúcej 4 mm, ale nepresahujúcej 6,5 mm, nenahrané
8523908 – Ostatné hotové nenahrané médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam s výnimkou magnetofónových pások a magnetických diskov
8524106 – Gramofónové platne
8524211 – Magnetofónové pásky v šírke nepresahujúcej 4 mm, nahrané
8524220 – Magnetofónové pásky v šírke presahujúcej 4 mm, ale nepresahujúcej 6,5 mm, nahrané
8524904 – Ostatné hotové nahrané médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam s výnimkou magnetofónových pások
8525 – Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež s prijímacím zariadením alebo so zariadením na záznam a reprodukciu zvuku; televízne kamery
8527 – Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu alebo rozhlasové vysielanie, tiež kombinované v jednom uzavretí s prístrojom na záznamy alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami
528 – Televízne prijímače (včítane videomonitorov a videopremietačiek), tiež kombinované s rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na snímanie zvuku alebo obrazu alebo produkčnými prístrojmi v jednom uzavretí
8529 – Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje čísiel 8525 – 8528
8531102 – Poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo požiaru a podobné prístroje
8531803 – Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje
8531901 – Časti a súčasti elektrických akustických alebo vizuálnych signalizačných prístrojov
8539219 – Halogénové žiarovky s wolframovým vláknom
8539227 – Ostatné žiarivky s výkonom nepresahujúcim 200 W a na elektrické napätie presahujúce 100 V
8539294 – Ostatné žiarovky okrem ultrafialových a infračervených
8544301 – Súpravy zapaľovacích káblov a ostatné súpravy drôtov používaných v automobiloch, lietadlách alebo lodiach
8703 – Osobné automobily a iné motorové vozidlá, konštruované predovšetkým na prepravu osôb (s výnimkou uvedených v čísle 8702), včítane osobných dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov
8708 – Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel čísiel 8701 – 8705
8711 – Motocykle (včítane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom, prívesné vozíky
8712 – Cestovné bicykle a iné (včítane dodávkových trojkoliek), bez motora
8714 – Časti, súčasti a príslušenstvo vozidiel čísiel 8711 – 8713
okrem
8714207 – súčasti pojazdných kresiel alebo podobných vozíkov pre invalidov
8715 – Detské kočíky, detské športové kočíky a podobné detské vozidlá a ich časti a súčasti
8716102 – Obytné alebo campingové prívesy a návesy, karavánového typu
8801 – Balóny a vzducholode; klzáky, vetrone, rogallá a ostatné bezmotorové lietadlá
8903 – Jachty a ostatné zábavné alebo športové plavidlá; veslárske člny a kanoe
9001301 – Kontaktné šošovky
9001905 – Ostatný optický tovar
9002 – Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné optické články z akýchkoľvek materiálov, zasadené, na nástroje alebo prístroje, iné ako z opticky neopracovaného skla
9003 – Rámy na okuliare alebo podobné výrobky a ich časti a súčasti
9004 – Okuliare (korekčné, ochranné alebo iné) a podobné výrobky
9005 – Binokulárne a monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce a rámy; ostatné astronomické prístroje a ich podstavce a rámy, s výnimkou rádioastronomických prístrojov
9006401 – Fotografické prístroje na okamžité vyvolanie a kopírovanie
– Ostatné fotografické prístroje:
9006516 – So zameraním priamo objektívom (jednooké zrkadlovky) na zvitkové filmy so šírkou nepresahujúcou 35 mm
9006524 – Ostatné, na zvitkové filmy široké menej než 35 mm
9006591 – Ostatné
– Prístroje a žiarovky na bleskové svetlo na fotografické účely:
9006613 – Prístroje s výbojkou na bleskové svetlo (tzv. elektronické blesky)
9006621 – Bleskové žiarovky, bleskové kocky a podobné výrobky
9006699 – Ostatné
– Časti, súčasti a príslušenstvo:
9006915 – Fotografických prístrojov
9006991 – Ostatné
9007 – Kinematografické kamery a premietacie prístroje, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam a reprodukciu zvuku
9008101 – Premietacie prístroje na diapozitívy
9008306 – Ostatné premietacie prístroje na statické snímky
9008403 – Fotografické prístroje zväčšovacie alebo zmenšovacie (iné ako kinematografické)
9008900 – Časti, súčasti a príslušenstvo
9029206 – Rýchlomery a tachometre; stroboskopy
9101 – Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (včítane stopiek) s puzdrom z drahých kovov alebo kovu plátovaného drahými kovmi (doublé)
9102 – Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (včítane stopiek), s výnimkou zaradených do čísla 9101
9103 – Budíky a malé kyvadlové hodiny s hodinkovým strojčekom, s výnimkou zaradených do čísla 9104
9104 – Hodiny do prístrojových (palubných) dosiek a podobné hodiny do vozidiel, lietadiel, kozmických lodí alebo plavidiel
9105 – Budíky, kyvadlové hodiny a podobné hodinárske prístroje, s iným ako hodinkovým strojčekom
9113 – Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich časti a súčasti
92 – Hudobné nástroje, časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov
9303201 – Ostatné športové, poľovnícke alebo na streľbu na cieľ určené pušky a karabíny najmenej s jednou hladkou hlavňou
9303308 – Ostatné športové, poľovnícke alebo na streľbu na cieľ určené pušky a karabíny
9304 – Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu alebo na plyn, obušky), s výnimkou sečných a bodných zbraní čísla 9307
– Náboje do pušiek a karabín s hladkým vŕtaním hlavne a ich častí a súčastí, broky do vzduchoviek:
9306218 – Náboje
9306293 – Ostatné
9306307 – Ostatné náboje a ich časti a súčasti
9307 – Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti a ich pošvy
9401 – Sedadlá (s výnimkou sedadiel zaradených do čísla 9402), tiež premeniteľné na lôžka a ich súčasti
okrem
9401105 – sedadiel používaných v lietadlách
9403 – Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti
9404 – Drôtené vložky do postelí; posteľoviny a podobné výrobky (napr. matrace, prešívané prikrývky, periny, vankúše, taburety a podhlavníky) s pružinami, vypchávané alebo vnútri vyložené akýmkoľvek materiálom včítane výrobkov z ľahčenej gumy alebo ľahčených plastov, tiež potiahnuté
9405 – Svietidlá (včítane svetlometov) a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky s nesnímateľným pevným osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté
95 – Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo
96 – Rôzne výrobky
97 – Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
1)
§ 39a vyhlášky FMZO č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení vyhlášky FMZO č. 397/1991 Zb.
2)
Zákon č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.
4)
Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.