108/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1991 do 30.04.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 8. marca 1991
o dovoznej prirážke
Federálne ministerstvo financií podľa § 58 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení zákona č. 297/1990 Zb. v rozsahu splnomocnenia daného uznesením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 852 z 3. decembra 1990 po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom pre strategické plánovanie a Štátnou bankou česko-slovenskou ustanovuje:
§ 1
Rozsah tovaru, na ktorý sa dovozná prirážka uplatňuje
(1)
Dovozná prirážka sa uplatňuje na dovezený tovar, ktorý sa prepustil do voľného obehu1) a je uvedený v kódoch Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru2) v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
Dovozná prirážka sa nevymeriava ani nevyberá, aj keď je tovar uvedený v prílohe, v týchto prípadoch:
a)
na tovar dovážaný na uspokojovanie osobných potrieb fyzických osôb, ktorý nemá obchodný charakter,
b)
na dovážaný tovar, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia § 35 až 38 a § 40 až 55 vyhlášky č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon,
c)
pri preukázanom spätnom dovoze do ČSFR,
d)
pri dovozoch tovaru oslobodeného od cla na základe vyhlášky FMZO č. 572/1990 Zb.,
e)
pri bezodplatných dovozoch: tovaru, ktorý zaslal zahraničný dodávateľ ako náhradu za reklamovaný tovar, dokumentácie, propagačných materiálov malej hodnoty, ktoré zabezpečujú propagáciu tovaru alebo firmy a obchodných vzoriek,
f)
pri dovoze tovaru fínskeho pôvodu z Fínska,
g)
na tovar dovážaný do ČSFR jednoznačne pre výrobnú spotrebu, t. j. na ďalšie prepracovanie, kompletizáciu alebo montáž vo výrobe. V takom prípade však musí dovozca uviesť v návrhu na colné konanie, že tovar v dovážanom množstve je určený výhradne na uvedené účely. Výrobca je povinný viesť v takom tovare evidenciu a preukázať finančným alebo colným orgánom spôsob jeho použitia. Za prepracovanie, kompletizáciu alebo montáž vo výrobe sa však nepovažuje prosté delenie, triedenie, váženie alebo balenie alebo iná jednoduchá úprava dovezeného tovaru.
§ 2
Výška dovoznej prirážky
Základom pre určenie výšky dovoznej prirážky je hodnota tovaru slúžiaca pre výpočet cla (colná hodnota). Dovozná prirážka sa určí vo výške 20 % z tohto základu.
§ 3
Postup pri vyberaní dovoznej prirážky
Pre dovoznú prirážku vystavuje príslušná colnica samostatný výmer. Dovoznú prirážku bude dovozca platiť a účtovať súčasne s clom. Odvod dovoznej prirážky do štátneho rozpočtu vykoná Ústredná colná správa. Účastník colného konania, spravidla prvý dovozca, bude uhrádzať dovoznú prirážku v lehote zhodnej pre odvod cla.
§ 4
Sankcie
Sankcie sa uplatnia podľa osobitných predpisov,3) v prípade zistenia, že
a)
dovážaný tovar sa prepustil na základe nesprávnych alebo nepravdivých údajov,
b)
dovozná prirážka sa neuhradila v určenej lehote alebo vo vymeranej výške.
§ 5
Zníženie a odpustenie prirážky
V osobitne odôvodnených prípadoch môže Federálne ministerstvo financií odpustiť alebo znížiť dovoznú prirážku.
§ 6
Záverečné ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 569/1990 Zb. o dovoznej prirážke.
§ 7
Účinnosť vyhlášky
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.
Minister:
Ing. Klaus CSc. v. r.
Príloha
Zoznam položiek tovaru, ktorý podlieha dovoznej prirážke
HS KÓD NÁZOV POLOŽKY
0201 – Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené
0202 – Hovädzie mäso mrazené
03 – Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce
okrem
0303 – Ryby mrazené, s výnimkou rybiaceho filé a ostatného rybacieho mäsa čísla 0304
0304 – Rybacie filé a iné rybacie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené
04 – Mlieko a mliekárske výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšného pôvodu, inde neuvedené ani nezahrnuté
06 – Živé rastliny a kvetinárske výrobky
07 – Zelenina, požívateľné rastliny, korene a hľuzy
okrem
0701 – Zemiaky, čerstvé alebo chladené
0702 – Paradajky, čerstvé alebo chladené
0709603 – Papriky druhu Campsicum alebo Pimenta, čerstvé alebo chladené
0711 – Zelenina dočasne konzervovaná (napr. oxidom síričitým alebo v slanej vode, sírenou vodou alebo pridaním iných látok na zabezpečenie jej dočasnej konzervácie), ale nevhodná v tomto stave na požívanie
08 – Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov
okrem
0803 – Banány včítane Plantajnov, čerstvé alebo sušené
0805 – Citrusové plody, čerstvé alebo sušené
09 – Káva, čaj, maté a korenie
okrem
0901 – Káva, tiež pražená alebo dekofeinovaná, kávové šupky a pulpy; kávové náhradky s akýmkoľvek obsahom kávy
0902 – Čaj
1008102 – Pohánka
1101 – Pšeničná múka alebo múka zo súraží
1102 – Obilné múky iné ako pšeničné alebo múka zo súraží
1103 – Krupica, krupička a aglomerované výrobky z obilia v tvare valčekov, guličiek a v podobných tvaroch
1501 – Bravčová masť; iný bravčový tuk a hydinový tuk, škvarené, tiež lisované alebo extrahované rozpúšťadlami
1507907 – Sójový olej a jeho frakcie, rafinovaný, ale chemicky neupravený
1508903 – Arašidový olej a jeho frakcie, rafinovaný, ale chemicky neupravený
1509900 – Olivový olej a jeho frakcie, rafinovaný, ale chemicky neupravený
1510 – Ostatné oleje a ich frakcie, získané výhradne z olív, tiež rafinované, ale chemicky neupravené a zmesi týchto olejov alebo frakcií s olejmi alebo frakciami čísla 1509
1512196 – Slnečnicový olej alebo očiankový olej a ich frakcie, iné ako surové
1515292 – Kukuričný olej a jeho frakcie, iný ako surový
16 – Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov
okrem
1604112 – Lososy
1604121 – Slede
1604139 – Sardinky, malé sardinky a šproty
1604147 – Tuniaky, listaosi a sardy (Sarda spp.)
1604155 – Makrely
1604163 – Ančovičky
1604198 – Ostatné
1604201 – Ostatné prípravky a konzervy z rýb
1701916 – Rafinovaný trstinový alebo repný cukor s prísadou aromatických prípravkov alebo farbiva
1704 – Cukrovinky bez kakaa (včítane bielej čokolády)
1806 – Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao
1902202 – Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené
1902300 – Ostatné cestoviny
1902407 – Kuskus
1904 – Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. pražené kukuričné vločky); iné obilie ako kukurica, v zrnách, predvarené alebo inak upravené
1905 – Pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež s pridaním kakaa; hostie, prázdne oblátky používané na lieky, oblátky, sušené cesto z múky, škrobu v listoch a podobné výrobky
okrem
1905309 – Sladké sušienky; oblátky a malé oblátky
1905902 – Ostatný pekársky tovar
20 – Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín
22 – Nápoje, liehové tekutiny a ocot
2309106 – Výživa pre psov a mačky, v balení na drobný predaj
2402 – Cigary (aj s odrezanými koncami), cigárky (cigarillos) a cigarety, z tabaku alebo tabakových náhradiek
2403 – Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; „homogenizovaný“ alebo „rekonštruovaný“ tabak; tabakové výťažky a tresti
3213 – Farby na umeleckú maľbu, školské farby, plagátovacie farby, tónovacie farby, farby na zábavné účely a podobné farby, v tabletách, v tubách téglikoch, fľaštičkách, miskách a v podobných formách alebo baleniach
3303 – Parfumy a toaletné vody
3304 – Kozmetické prípravky, líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku (iné ako lieky), včítane opaľovacích a ochranných prípravkov; prípravky na manikúru a pedikúru
3305 – Prípravky na vlasy
3306 – Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu, včítane fixatívnych pást a práškov na umelý chrup
3307 – Prípravky na holenie používané pred holením, pri holení a po ňom, osobné dezodoranty, kúpeľové prípravky, depilátory a iné voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky, inde neuvedené ani nezahrnuté; hotové izbové dezodoranty, parfumované i neparfumované, tiež s dezinfekčnými vlastnosťami
3401111 – Mydlo a organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky na toaletné použitie (včítane medicinálnych výrobkov)
3405 – Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kov, pasty a prášky na čistenie a podobné prípravky (aj vo forme papiera, vaty, plsti, netkaných textílií, plastov alebo ľahčenej gumy, impregnovaných, natretých alebo pokrytých takými prípravkami) s výnimkou voskov čísla 3404
3406 – Sviečky, sviece, voskové stĺpiky a podobné výrobky
3506 – Pripravené gleje a iné pripravené lepidlá, inde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá upravené na drobný predaj ako gleje alebo lepidlá v balení s čistou hmotnosťou najviac 1 kg
3605 – Zápalky; iné ako pyrotechnické výrobky číslo 3604
3606 – Ferocer a iné pyroforické zliatiny vo všetkých formách; výrobky z horľavých materiálov
3701204 – Okamžité kopírovacie ploché filmy, citlivé, neexponované, tiež v kazetách
3701913 – Fotografické doskya ploché filmy, citlivé, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, kartónu, lepenky alebo textílií, na farebnů fotografiu (polychrómnu), iné než tie s ktoroukoľvek stranou dlhšou než 255 mm
3701999 – Fotografické dosky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, kartónu, lepenky alebo textílií, iné ako tie s ktoroukoľvek stranou dlhšou než 255 mm a pre farebnú fotografiu (polychrómnu)
3702201 – Okamžité kopírovacie filmy v zvitkoch, citlivé, neexponované
– Fotografické filmy vo zvitkoch, citlivé, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, kartónu, lepenky alebo textílií;
– Iné filmy, neperforované, v šírke nepresahujúcej 105 mm;
3702316 – Na farebnú fotografiu (polychrómnu)
3702324 – Iné, s emulziou halogenidov striebra
3702391 – Ostatné
– Iné filmy na farebnú fotografiu (polychrómnu)
3702511 – V šírke nepresahujúcej 16 mm a v dĺžke nepresahujúcej 14 m
3702537 – V šírke presahujúcej 16 mm, ale nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke nepresahujúcej 30 m, na diapozitívy
3702545 – V šírke presahujúcej 16 mm, ale nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke nepresahujúcej 30 m, iné ako na diapozitívy
– Ostatné
3702910 – V šírke nepresahujúcej 16 mm a v dĺžke nepresahujúcej 14 m
3702936 – V šírke presahujúcej 16 mm, ale nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke nepresahujúcej 30 m
– Fotografický papier, kartón a textílie, citlivé, neexponované, iné ako v zvitkoch v šírke presahujúcej 610 mm;
3703207 – Na farebnú fotografiu (polychrómnu)
3703908 – Ostatné
3706907 – Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, tiež obsahujúce zvukový záznam alebo obsahujúce iba zvukový záznam v šírke menšej ako 35 mm
3707 – Chemické prípravky na fotografické účely (iné ako laky, gleje, lepidlá a podobné prípravky); nezmiešané výrobky na fotografické účely, v odmeraných dávkach alebo upravené na drobný predaj, pripravené na použitie
3918 – Dlážkové krytiny z plastov, tiež samolepiace, v zvitkoch alebo vo forme obkladačiek alebo dlaždíc; obklady na steny a stropy z plastov
3919 – Samolepiace dosky, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky a iné ploché tvary, z plastov, tiež v zvitkoch
3922 – Kúpacie vane, sprchy, umývadlá, bidlety, záchodové misy, ich sedadielka a kryty, splachovacie nádrže a podobné výrobky zdravotnícke a hygienické z plastov
3924 – Stolový a kuchynský riad, náčinie a iné predmety pre domácnosť, hygienické a toaletné potreby z plastov
3926 – Ostatné výrobky z plastov
4011104 – Nové pneumatiky z gumy – typy používané na osobné motorové vozidlá včítane kombinovaných osobných a dodávkových vozidiel a závodných vozidiel
4011406 – Nové pneumatiky z gumy – typy používané na motocykle
4011503 – Nové pneumatiky z gumy – typy používané na bicykle
4016 – Ostatné výrobky z vulkanizovaného, iného ako tvrdého kaučuku
42 – Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev
4303 – Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín
4304 – Umelé kožušiny a výrobky z umelých kožušín
4401107 – Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a podobné)
4401301 – Drevené piliny, zvyšky a odpad, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, pelet a v podobných tvaroch
4414 – Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety
4416 – Sudy, kade, škopíky a iné debnárske výrobky a ich časti, z dreva včítane dúh
4417 – Drevené nástroje, obruby, násady a rukoväte na nástroje, drevené obruby a držiaky na zmetáky, kefy a štetce; drevené formy, kopytá a napínače obuvi
4419 – Stolové a kuchynské náčinie z dreva
4420 – Intarzované a inkrustované drevo; skrinky, puzdrá a kazety na klenoty alebo príbory a podobné výrobky, z dreva; sošky a iné ozdobné predmety, z dreva; nábytok z dreva, ktorý nepatrí do kapitoly 94
4421 – Ostatné výrobky z dreva
4503 – Výrobky z prírodného korku
4504101 – Kocky, tehly, dosky, listy a pásy; dlaždice všetkých tvarov; plné valce, včítane kotúčov z aglomerovaného korku
46 – Výrobky zo slamy, esparata a iného materiálu na úplety; košikárske výrobky
4814 – Tapetový papier a podobné krycie materiály na stenu; okenný transparentný papier
4815 – Dlážkové krytiny na podklade z papiera, kartónu alebo lepenky, tiež prirezané do tvaru (do formátu)
4817 – Obálky, zálepky, neilustrované pohľadnice a lístky na korešpondenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky; škatule, tašky, kabely a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpondenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky
4818202 – Vreckovky, čistiace a odmaskovacie servítky a uteráky
4818300 – Obrusy a obrúsky
4818504 – Odevy a odevné doplnky
4818903 – Plachty a ostatný podobný tovar
4821 – Papierové, kartónové alebo lepenkové štítky a nálepky všetkého druhu, tiež potlačené
4823605 – Podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera, kartónu alebo lepenky
4908 – Odtlačky všetkých druhov
4909 – Tlačené alebo ilustrované karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, prípadne tiež s obálkami alebo ozdobami
4910 – Kalendáre všetkých druhov, tlačené, včítane kalendárov vo forme trhacích blokov
4911 – Ostatné tlačiarenské výrobky včítane tlačených obrazov, rytín a fotografií
5006 – Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu, upravená na drobný predaj; messinský vlas
5007 – Tkaniny z hodvábu alebo z hodvábneho odpadu
5109 – Priadza z vlny alebo jemných zvieracích chlpov, upravená na drobný predaj
5110 – Priadza z hrubých zvieracích chlpov alebo z vlásia (včítane opradenej priadze z vlásia), tiež upravená na drobný predaj
5111 – Tkaniny z mykanej vlnenej priadze alebo z priadze z jemných zvieracích chlpov
5112 – Tkaniny z česanej vlnenej priadze alebo z česanej priadze jemných zvieracích chlpov
5113 – Tkaniny z hrubých zvieracích chlpov alebo vlásia
5204208 – Bavlnené šijacie nite upravené na drobný predaj
5207 – Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť) upravená na drobný predaj
5208 – Bavlnené tkaniny obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti bavlny a majúce plošnú hmotnosť najviac 200 g.m-2
5209 – Bavlnené tkaniny obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti bavlny a majúce väčšiu hmotnosť ako 200 g.m-2
5210 – Bavlnené tkaniny obsahujúce menej než 85 % hmotnosti bavlny v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami a majúce hmotnosť najviac 200 g.m-2
5211 – Bavlnené tkaniny obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti bavlny v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami a majúce hmotnosť vyššiu ako 200 g.m-2
5212 – Ostatné bavlnené tkaniny
5309 – Vlnené tkaniny
5310 – Tkaniny z jutových alebo iných textilných lykových vlákien
5311 – Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze
5406 – Priadza z chemického hodvábu (iná ako šijacia niť) upravená na drobný predaj
5407 – Tkaniny z priadze zo syntetického hodvábu
5408 – Tkaniny z priadze z umelého hodvábu
5511 – Priadza (iná ako šijacia niť) z chemických strižových vlákien upravená na drobný predaj
5512 – Tkaniny zo syntetických strižových vlákien obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti syntetických strižových vlákien
5513 – Tkaniny zo syntetických strižových vlákien obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti týchto vlákien v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, ktoré majú hmotnosť najviac 170 g.m-2
5514 – Tkaniny zo syntetických strižových vlákien obsahujúce najmenej 85 % hmotnosti týchto vlákien v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, ktoré majú hmotnosť vyššiu ako 170g.m-2
5515 – Ostatné tkaniny zo syntetických strižových vlákien
5516 – Tkaniny z umelých strižových vlákien
5608 – Viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov; úplne dohotovené rybárske siete a iné úplne dohotovené siete, z textilných materiálov
5609 – Výrobky z nití, pásikov alebo podobných tvarov čísiel 5404 alebo 5405, motúzy, šnúry, povrazy alebo laná, inde nemenované ani nezahrnuté
57 – Koberce a iné textilné dlážkové krytiny
58 – Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; prámikárske výrobky; výšivky
5903 – Textílie impregnované, povrstvené, povlečené alebo laminované plastami
5904 – Linoleum, tiež prirezané do tvaru; dlážkové krytiny pozostávajúce z vrstvy alebo povlaku na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru
5905 – Textilné tapety
5906 – Pogumované textílie
5907 – Textílie iným spôsobom impregnované, povrstvené alebo povlečené; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na pozadie v štúdiách alebo podobné textílie
5908 – Textilné knôty tkané, splietané alebo pletené do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobné výrobky; žiarové pančušky a duté výplety na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované
60 – Pletené alebo háčkované textílie
61 – Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované,
okrem
6111 – dojčenské odevy a odevné doplnky
62 – Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené alebo háčkované,
okrem
6209 – dojčenské odevy a odevné doplnky
63 – Iné úplne zhotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry
64 – Obuv, kamaše a podobné výrobky
okrem
6406 – časti obuvi
6503 – Klobúky a iné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené zo šišakov alebo šišakových kotúčov, tiež podšívané a zdobené
6504 – Klobúky a iné pokrývky hlavy, splietané alebo zhotovené spojením pásikov z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané a zdobené
6505 – Klobúky a iné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované a celkom zhotovené z čipiek, plsti alebo z inej textilnej metráže (nie však v pásoch), tiež podšívané a obrúbené; sieťky na vlasy z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané alebo zdobené
6506 – Iné pokrývky hlavy, tiež podšívané alebo zdobené
66 – Dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti
67 – Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny
6804306 – Ručné brúsky a leštiace kamene
6813101 – Brzdové obloženia a podložky
6907 – Neglazované keramické dlaždice a dlažobné kocky, obkladové dosky a obkladačky; neglazovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na vhodnom podklade
6908 – Glazované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky a obkladačky; glazovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na vhodnom podklade
6910 – Keramické výlevky, umývadlá, bidety a podstavce pod umývadlá, kúpacie vane, záchodové misy, splachovacie nádrže, záchodové mušle a podobné inštalačné zariadenia na sanitné a hygienické účely
6911 – Kuchynský a stolový riad a ostatné predmety pre domácnosť, toaletné predmety z porcelánu
6912 – Kuchynský a stolový riad a ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby z iných keramických materiálov než z porcelánu
6913 – Sošky a iné ozdobné predmety z keramických materiálov
6914 – Ostatné keramické výrobky
7009 – Sklené zrkadlá, tiež zarámované, včítane spätných zrkadielok
7012 – Sklené vložky do termosiek a iných izolačných nádob
7013 – Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklený tovar toaletný, kancelársky, na výzdobu bytu a podobné účely
7018100 – Sklené perly, imitácie periel, drahokamov a polodrahokamov a podobný drobný sklený tovar
7020 – Ostatný sklený tovar
71 – Pravé perly (prírodné alebo umele pestované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (dublé) a výrobky z nich; umelá bižutéria; mince;
okrem
7105 – drvina a prach z pravých alebo umelých drahokamov alebo polodrahokamov
7115 – ostatné výrobky z drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými kovmi
7315201 – Protišmykové reťaze
7317 – Klince, cvočky, pripináčky, spony vlnité i skosené, svorky, sponky (s výnimkou tých, ktoré patria do čísla 8305) a podobné výrobky, zo železa alebo ocele, tiež s hlavičkou z iného materiálu, s výnimkou z medi
7318 – Skrutky a skrutky do dreva, maticové skrutky, skrutkové matice, vrtule (do podvalov), skrutkové háky, nity, priečne kliny a závlačky, podložky (včítane pružných podložiek) a podobné výrobky, zo železa alebo ocele
7319 – Šijacie ihly, pletacie ihlice, šnúrovacie ihly, bodce na vyšívanie a podobné výrobky, určené na ručné práce, zo železa alebo ocele; zatváracie a ostatné špendlíky, zo železa alebo ocele, inde neuvedené ani nezahrnuté
7321 – Kachle, kotly s ohniskom, sporáky, kozuby (tiež s pomocnými kotlíkmi na ústredné kúrenie), ražne, koksové koše, plynové variče, ohrievače tanierov a podobné neelektrické výrobky používané v domácnostiach a ich časti a súčasti zo železa a ocele
7322119 – Radiátory a ich časti a súčasti z liatiny
7322194 – Radiátory a ich časti a súčasti zo železa alebo ocele
7323 – Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti, železné alebo oceľové; železná alebo oceľová vlna; drôtiky na umývanie riadu a drôtikovacie alebo čistiace vankúšiky, rukavice a podobné výrobky, zo železa alebo ocele
7324 – Sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele
7415 – Klince, cvočky, pripináčky, skoby, sponky (s výnimkou výrobkov čísla 8305) a podobné výrobky z medi alebo železa a ocele s medenými hlavičkami; skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, závlačky, priečne kliny, podložky (včítane pružinových podložiek) a podobné výrobky z medi
7417 – Prístroje na varenie alebo kúrenie, používané v domácnostiach, neelektrické, ich časti a súčasti z medi
7418 – Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti z medi; drôtiky na umývanie riadu a drôtikovacie alebo čistiace vankúšiky, rukavice a podobné výrobky z medi; sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti z medi
7615 – Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti z hliníka; drôtiky na umývanie riadu a drôtikovacie čistiace vankúšiky, rukavice a podobné výrobky z hliníka; sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti z hliníka
7616 – Ostatné výrobky z hliníka
8007 – Ostatné výrobky z cínu
8201 – Ručné nástroje: rýle, lopaty, čakany, škrabáky, motyky, vidly a hrable; sekery, záhradnícke žabky a podobné sekacie nástroje; záhradnícke nožnice každého druhu; kosy, kosáky, dlhé nože na rezanie sena alebo slamy, nožnice na strihanie kríkov, kliny a ostatné ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve
8202 – Ručné píly a pílové listy každého druhu (včítane pílových kotúčov a neozubených pílových listov)
8203 – Pilníky, rašple, kliešte každého druhu (včítane štikacích), pinzety, klieštiky, nožnice na plech, rezače rúr, čapov, dierovacie kliešte a priebojníky a podobné ručné nástroje
8204 – Ručné maticové a napínacie kľúče (včítane dynamometrických); výmenné kľúčové nadstavce, tiež s rukoväťou
8205 – Ručné nástroje (včítane zasadených sklenárskych diamantov), inde neuvedené ani nezahrnuté; spájkovacie lampy, zveráky, upináky a podobné nástroje, iné ako príslušenstvo časti a súčasti obrábacích strojov; kovadliny, prenosné vyhne; ručné alebo pedálami ovládané brúsne kotúče s konštrukciou
8206 – Nástroje z dvoch alebo niekoľkých čísiel 8202 – 8205, zostavené do súborov na maloobchodný predaj
8207402 – Nástroje na rezanie vnútorných a vonkajších závitov
8207500 – Nástroje na vŕtanie, iné než vŕtanie hornín
8211 – Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou, včítane záhradníckych žabiek (iné ako nože čísla 8208) a ich čepele
8212 – Britvy, holiace strojčeky a holiace žiletky (včítane polotovarov žiletiek z ocele v pásoch)
8213 – Nožnice (krajčírske a podobné) a čeľuste nožníc
8214 – Iný nožiarsky tovar (napr. strojčeky na strihanie vlasov, mäsiarske a kuchynské sekáčiky, štiepacie sekery a obojručné nože, nože na papier); súpravy a náčinie na manikúru a pedikúru (včítane pilníčkov na nechty)
8215 – Lyžice, vidličky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na krájanie masla, klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedacie výrobky
8301 – Visiacie zámky a zámky (na kľúč, na kombináciu alebo elektrické), z obyčajných kovov; uzávery a uzáverové rámy so vstavanými zámkami, z obyčajných kovov; kľúče pre všetky druhy uvedených zámkov, z obyčajných kovov
8302 – Úchytky, kovanie a podobné výrobky z obyčajných kovov na nábytok, dvere, schodište, okná, rolety, na karosérie, na sedlársky tovar, kufre, truhly a puzdrá a podobne; vešiaky a háčiky na šaty, na klobúky, a podobné výrobky, z obyčajných kovov; riadiace kolieska s úchytkami, z obyčajných kovov; zariadenia na automatické zatváranie dverí z obyčajných kovov
8306 – Zvony, gongy a podobné výrobky, neelektrické z obyčajných kovov; sošky a iné ozdobné predmety z obyčajných kovov; rámčeky na fotografie a obrazy, z obyčajných kovov; zrkadlá z obyčajných kovov
8308 – Uzávery, rámy alebo obruby s uzávermi, pracky, spony, svorky, háčiky, očká a podobné výrobky z obyčajných kovov na odevy, obuv, plachty, brašnárske výrobky alebo na výstroj iných výrobkov; duté nity a nity s rozštiepeným driekom, z obyčajných kovov; perly a flitre (čačky), z obyčajných kovov
8310 – Dosky (štíty) a doštičky (štítky) s orientačnými nápismi, s adresami a podobné číslice, písmená a iné značky, z obyčajných kovov (okrem výrobkov čísla 9405)
8403 – Kotly k ústrednému kúreniu
8407215 – Závesné lodné motory
8409919 – Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na použitie na piestové zažíhacie motory s vnútorným spaľovaním
8409994 – Časti a súčasti k ostatným motorom
8413207 – Ručné čerpadlá
8413304 – Čerpadlá pohonných látok, mazadiel a chladiacich tekutín, používané na piestové spaľovacie motory
8414513 – Stolové, dlážkové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory, s vlastným elektrickým motorom s výkonom nepresahujúcim 125 W
8415102 – Klimatizačné stroje a prístroje okenného alebo nástenného typu, poháňané vlastným motorom
8418101 – Kombinované chladiace a mraziace zariadenia, vybavené samostatnými vonkajšími dvermi
– Ľadničky používané v domácnostiach:
8418217 – Kompresorového typu
8418225 – Absorpčmé, elektrické
8418292 – Ostatné
8418306 – Mrazičky komorového typu s obsahom nepresahujúcim 800 l
8418403 – Mrazničky skriňového typu s obsahom nepresahujúcim 900 l
8419116 – Prietokové plynové karmy
8419191 – Ostatné neelektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody
8421129 – Žmýkačky bielizne
8421234 – Olejové alebo benzínové filtre na spaľovacie motory
8421315 – Sacie vzduchové filtre na spaľovacie motory
8422117 – Umývačky riadu pre domácnosť
8423105 – Osobné váhy, včítane detských váh; kuchynské váhy
8424209 – Striekacie pištole a podobné prístroje
8433119 – Sekačky na trávu na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch s motorom so sekacím zariadením otáčajúcim sa v horizontálnej polohe
8433194 – Ostatné sekačky na trávu na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch
8450111 – Plnoautomatizované práčky s kapacitou do 10 kg suchej bielizne
8450129 – Ostatné práčky so vstavanými odstredivkami s kapacitou do 10 kg suchej bielizne
8450196 – Ostatné práčky s kapacitou do 10 kg suchej bielizne
8467811 – Reťazové píly
8452105 – Šijacie stroje pre domácnosť
8467919 – Časti a súčasti reťazových píl
8469 – Písacie stroje a stroje na spracovanie textu (slovné procesory)
8470103 – Elektronické kalkulačky, pracujúce bez vonkajšieho zdroja energie
8473102 – Časti, súčasti a príslušenstvo na stroje čísla 8469
8484 – Kovoplastické tesnenia; súbory a zostavy tesnení rôzneho zloženia uloženého vo vrecúškach, obálkach, vakoch, púzdrach alebo podobných obaloch
8506116 – Galvanické články a batérie s vonkajšou veľkosťou nepresahujúcou 300 cm3, na báze kysličníka manganičitého
8506124 – Galvanické články a batérie s vonkajšou veľkosťou nepresahujúcou 300 cm3, na báze kysličníka ortuťnatého
8506132 – Galvanické články a batérie s vonkajšou veľkosťou nepresahujúcou 300 cm3, na báze kysličníka striebra
8506191 – Galvanické články a batérie s vonkajšou veľkosťou nepresahujúcou 300 cm3, ostatné
8507104 – Elektrické olovené akumulátory, používané na štartovanie piestových motorov
8508 – Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným elektrickým motorom
8509 – Elektromechanické prístroje pre domácnosť s vstavaným elektrickým motorom
8510 – Holiace strojčeky a strojčeky na strihanie vlasov so vstavaným elektrickým motorom
8511 – Prístroje a elektrické zapaľovacie alebo spúšťacie zariadenia na zažíhacie a vznetové spaľovacie motory s vnútorným spaľovaním (napr. magnetické zapaľovače (magnetá), dynamá s magnetom (magdyná), zapaľovacie cievky, zapaľovacie sviečky a žeraviace sviečky, spúšťače); generátory (napr. dynamá, alternátory) a regulačné spínače používané s týmito motormi
8512 – Elektrické prístroje osvetľovacie a signalizačné (s výnimkou výrobkov čísla 8539); stierače, rozmrazovače a odhmlievače, elektrické, na bicykle a motorové vozidlá
8513 – Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom elektrickej energie (napr. na suché články, akumulátory, magnetá), s výnimkou svietidiel čísla 8512
8516 – Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; elektrické prístroje na vykurovanie miestností, pôdy a podobné účely; elektrotepelné prístroje na ošetrovanie vlasov (napr. vysušovače vlasov, vlasové kulmajzne, prístroje na trvalú onduláciu) a vysušovače rúk; žehličky; ostatné elektrotepelné prístroje používané v domácnostiach; elektrické vykurovacie odpory, iné ako čísla 8545
8517100 – Telefónne prístroje
8518 – Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; sluchadlá všetkých druhov a kombinované rečnícke súpravy; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; elektrické zosilňovače zvuku
8519 – Gramofóny, tiež prenosné, gramofónové chassis, kazetové prehrávače a iné zvukové reprodukčné prístroje, bez zariadenia na záznam zvuku
8520 – Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, tiež s reprodukčným zariadením
8521 – Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu
8522 – Časti, súčasti a príslušenstvo prístrojov čísiel 8519 až 8521
8523118 – Magnetofónové pásky v šírke nepresahujúcej 4 mm, nenahrané
8523126 – Magnetofónové pásky v šírke presahujúcej 4 mm, ale nepresahujúcej 6,5 mm, nenahrané
8523908 – Ostatné hotové nenahrané médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam s výnimkou magnetofónových pások a magnetických diskov
8524106 – Gramofónové platne
8524211 – Magnetofónové pásky v šírke nepresahujúcej 4 mm, nahrané
8524220 – Magnetofónové pásky v šírke presahujúcej 4 mm, ale nepresahujúcej 6,5 mm, nahrané
8524904 – Ostatné hotové nahrané médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam s výnimkou magnetofónových pások
8525 – Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež s prijímacím zariadením alebo so zariadením na záznam a reprodukciu zvuku; televízne kamery
8527 – Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu alebo rozhlasové vysielanie, tiež kombinované v jednom uzavretí s prístrojom na záznamy alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami
528 – Televízne prijímače (včítane videomonitorov a videopremietačiek), tiež kombinované s rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na snímanie zvuku alebo obrazu alebo produkčnými prístrojmi v jednom uzavretí
8529 – Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje čísiel 8525 – 8528
8531102 – Poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo požiaru a podobné prístroje
8531803 – Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje
8531901 – Časti a súčasti elektrických akustických alebo vizuálnych signalizačných prístrojov
8539219 – Halogénové žiarovky s wolframovým vláknom
8539227 – Ostatné žiarivky s výkonom nepresahujúcim 200 W a na elektrické napätie presahujúce 100 V
8539294 – Ostatné žiarovky okrem ultrafialových a infračervených
8544301 – Súpravy zapaľovacích káblov a ostatné súpravy drôtov používaných v automobiloch, lietadlách alebo lodiach
8703 – Osobné automobily a iné motorové vozidlá, konštruované predovšetkým na prepravu osôb (s výnimkou uvedených v čísle 8702), včítane osobných dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov
8708 – Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel čísiel 8701 – 8705
8711 – Motocykle (včítane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom, prívesné vozíky
8712 – Cestovné bicykle a iné (včítane dodávkových trojkoliek), bez motora
8714 – Časti, súčasti a príslušenstvo vozidiel čísiel 8711 – 8713
okrem
8714207 – súčasti pojazdných kresiel alebo podobných vozíkov pre invalidov
8715 – Detské kočíky, detské športové kočíky a podobné detské vozidlá a ich časti a súčasti
8716102 – Obytné alebo campingové prívesy a návesy, karavánového typu
8801 – Balóny a vzducholode; klzáky, vetrone, rogallá a ostatné bezmotorové lietadlá
8903 – Jachty a ostatné zábavné alebo športové plavidlá; veslárske člny a kanoe
9001301 – Kontaktné šošovky
9001905 – Ostatný optický tovar
9002 – Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné optické články z akýchkoľvek materiálov, zasadené, na nástroje alebo prístroje, iné ako z opticky neopracovaného skla
9003 – Rámy na okuliare alebo podobné výrobky a ich časti a súčasti
9004 – Okuliare (korekčné, ochranné alebo iné) a podobné výrobky
9005 – Binokulárne a monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce a rámy; ostatné astronomické prístroje a ich podstavce a rámy, s výnimkou rádioastronomických prístrojov
9006401 – Fotografické prístroje na okamžité vyvolanie a kopírovanie
– Ostatné fotografické prístroje:
9006516 – So zameraním priamo objektívom (jednooké zrkadlovky) na zvitkové filmy so šírkou nepresahujúcou 35 mm
9006524 – Ostatné, na zvitkové filmy široké menej než 35 mm
9006591 – Ostatné
– Prístroje a žiarovky na bleskové svetlo na fotografické účely:
9006613 – Prístroje s výbojkou na bleskové svetlo (tzv. elektronické blesky)
9006621 – Bleskové žiarovky, bleskové kocky a podobné výrobky
9006699 – Ostatné
– Časti, súčasti a príslušenstvo:
9006915 – Fotografických prístrojov
9006991 – Ostatné
9007 – Kinematografické kamery a premietacie prístroje, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam a reprodukciu zvuku
9008101 – Premietacie prístroje na diapozitívy
9008306 – Ostatné premietacie prístroje na statické snímky
9008403 – Fotografické prístroje zväčšovacie alebo zmenšovacie (iné ako kinematografické)
9008900 – Časti, súčasti a príslušenstvo
9029206 – Rýchlomery a tachometre; stroboskopy
9101 – Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (včítane stopiek) s puzdrom z drahých kovov alebo kovu plátovaného drahými kovmi (doublé)
9102 – Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (včítane stopiek), s výnimkou zaradených do čísla 9101
9103 – Budíky a malé kyvadlové hodiny s hodinkovým strojčekom, s výnimkou zaradených do čísla 9104
9104 – Hodiny do prístrojových (palubných) dosiek a podobné hodiny do vozidiel, lietadiel, kozmických lodí alebo plavidiel
9105 – Budíky, kyvadlové hodiny a podobné hodinárske prístroje, s iným ako hodinkovým strojčekom
9113 – Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich časti a súčasti
92 – Hudobné nástroje, časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov
9303201 – Ostatné športové, poľovnícke alebo na streľbu na cieľ určené pušky a karabíny najmenej s jednou hladkou hlavňou
9303308 – Ostatné športové, poľovnícke alebo na streľbu na cieľ určené pušky a karabíny
9304 – Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu alebo na plyn, obušky), s výnimkou sečných a bodných zbraní čísla 9307
– Náboje do pušiek a karabín s hladkým vŕtaním hlavne a ich častí a súčastí, broky do vzduchoviek:
9306218 – Náboje
9306293 – Ostatné
9306307 – Ostatné náboje a ich časti a súčasti
9307 – Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti a ich pošvy
9401 – Sedadlá (s výnimkou sedadiel zaradených do čísla 9402), tiež premeniteľné na lôžka a ich súčasti
okrem
9401105 – sedadiel používaných v lietadlách
9403 – Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti
9404 – Drôtené vložky do postelí; posteľoviny a podobné výrobky (napr. matrace, prešívané prikrývky, periny, vankúše, taburety a podhlavníky) s pružinami, vypchávané alebo vnútri vyložené akýmkoľvek materiálom včítane výrobkov z ľahčenej gumy alebo ľahčených plastov, tiež potiahnuté
9405 – Svietidlá (včítane svetlometov) a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky s nesnímateľným pevným osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté
95 – Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo
96 – Rôzne výrobky
97 – Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
1)
Zákon č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení neskorších predpisov.
2)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.
3)
§ 16 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie.