c69-r1/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
1.
v ústavnom zákone č. 102/1990 Zb. o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, v českom aj slovenskom vydaní,
2.
v zákone č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii, v českom aj slovenskom vydaní,
3.
v zákone č. 168/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre, v českom i slovenskom vydaní
1.
V čl. IV ods. 1 predposledná veta má správne znieť: „Nad oboma koncami stuhy sú zlaté lipové vetvičky s dvoma listami.".
V prílohe č. 1 vo vyobrazení štátneho znaku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky má byť strieborný dvojchvostý ručiaci lev v skoku hľadiaci vpravo umiestnený v prvom červenom poli štátneho znaku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky správne vyobrazený so štyrmi zlatými pazúrmi na pravej zadnej nohe.
2.
V § 2 ods. 1 písm. d) majú byť namiesto slov „schvaľovania trestného činu podľa § 167 a neoznámenia trestného činu podľa § 168" správne slová „schvaľovania trestného činu podľa § 165, nadržovania podľa § 166, neprekazenia trestného činu podľa § 167 a neoznámenia trestného činu podľa § 167".
V § 4 písm. e) majú byť namiesto slov „nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 169 ods. 1 a podľa § 270 ods. 1" správne slová „nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 a podľa § 270 ods. 1" a namiesto slov „ohrozovania politického a morálneho stavu jednotky podľa § 188 ods. 1" majú byť správne slová „ohrozovania politického a morálneho stavu jednotky podľa § 288 ods. 1".
V § 15 ods. 3 v prvej vete majú byť namiesto slov „keď sa mu rozhodnutím o zastavení oznámilo" správne slová „keď mu bolo rozhodnutie oznámené".
V § 24 ods. 1 v prvej vete majú byť namiesto slov „podľa § 22" správne slová „podľa § 23".
3.
V čl. I majú byť správne uvedené len body 1. až 25.
Redakcia