82/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82
ZÁKON
z 27. marca 1990
o štátnom rozpočte federácie na rok 1990
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Štátny rozpočet federácie na rok 1990
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou . . . . . 137 304 800 000 Kčs.
Celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou . . . . . 131 920 600 000 Kčs.
Celkový prehľad štátneho rozpočtu federácie je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:
A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík
- Českej republike 31 697 345 000 Kčs
- Slovenskej republike 20 113 205 000 Kčs
z toho:
I. dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík
- Českej republike 10 631 500 000 Kčs
- Slovenskej republike 6 478 900 000 Kčs
II. dotácie na vybrané neinvestičné akcie
- Českej republike 21 065 845 000 Kčs
- Slovenskej republike 13 634 305 000 Kčs
v tom:
a) dotácie na družstevnú bytovú výstavbu
- Českej republike 3 060 000 000 Kčs
- Slovenskej republike 2 800 000 000 Kčs
b) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu
- Českej republike 2 310 000 000 Kčs
- Slovenskej republike 1 380 000 000 Kčs
c) dotácie na modernizáciu bytového fondu
- Českej republike 1 008 000 000 Kčs
- Slovenskej republike 75 000 000 Kčs
d) dotácie na štátne programy technického rozvoja
- Českej republike 343 100 000 Kčs
- Slovenskej republike 157 100 000 Kčs
e) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií
- Českej republike 6 821 000 000 Kčs
- Slovenkej republike 4 414 700 000 Kčs
f) dotácie na ekonomické nástroje v zahraničnom obchode
- Českej republike 6 796 300 000 Kčs
- Slovenskej republike 4 475 100 000 Kčs
g) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh
- Českej republike 727 445 000 Kčs
- Slovenskej republike 332 405 000 Kčs
B. Globálne dotácie
- Českej republike 2 582 355 000 Kčs
- Slovenskej republike 1 257 795 000 Kčs
C. Rozpočtová rezerva vlády Československej socialistickej republiky a ostatné účelové rezervy sa určujú sumou 2 329 000 000 Kčs.
Prehľad o účelových rezervách štátneho rozpočtu federácie je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Prebytok štátneho rozpočtu federácie sa určuje sumou . . . . . 5 384 200 000 Kčs.
§ 2
Podiel na výnose dane z obratu sa určuje vo výške 21 % pre Českú republiku a vo výške 29 % pre Slovenskú republiku.
§ 3
Limit výdavkov štátneho rozpočtu federácie na vládne úvery sa určuje sumou 4 198 mil. Kčs.
§ 4
Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť ukazovatele štátneho rozpočtu federácie iba v súlade s opatreniami vlády týkajúcimi sa cenových, organizačných a metodických zmien spolu s vecnými zmenami vo väzbe na zmeny štátneho plánu a pri uvoľňovaní prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády Československej socialistickej republiky. Týmito opatreniami nesmie dôjsť k zhoršeniu výsledného salda príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu federácie.
DRUHÁ ČASŤ
§ 5
Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy sa v § 21 dopĺňa o odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Federálne ministerstvo financií upraví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob financovania podnikovej spoločenskej spotreby Československých štátnych dráh.“.
TRETIA ČASŤ
§ 6
(1)
Pre organizácie federálneho ministerstva spojov sa určuje mimoriadny odvod voľných zdrojov zo zisku do štátneho rozpočtu federácie v roku 1990 vo výške 1,0 mld Kčs.
(2)
Odvod sa vykonáva najneskôr tretí deň pred koncom kalendárneho mesiaca vo výške jednej dvanástiny ustanovenej ročnej odvodovej povinnosti. V mesiaci apríli sa vykoná za masiace január až apríl vo výške štyroch dvanástin ustanovenej ročnej odvodovej povinnosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 7
Ustanovenia zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy a zákona č. 129/1989 Zb. o rozpočtovej sústave Československej socialistickej republiky a o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá), pokiaľ hovoria o komplexnom štátnom pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR, rozpočtových výhľadoch a prehľade o súhrne rozpočtových výhľadov, ako aj o úhrnnom finančnom pláne, sa nepoužijú do doby ich novej právnej úpravy.
Účinnosť
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
Príloha č. 1 zákona č. 82/1990 Zb.
Celkový prehľad štátneho rozpočtu federácie
Príjmy (v tisícoch Kčs)
Príjmy federálnych organizácií
z hospodárstva 116 263 688
z vedy a techniky 369 879
z peňažných a technických služieb 17 694 231
zo spoločenských služieb a činností pre obyvateľstvo 128 028
z obrany a bezpečnosti 2 157 000
Správne poplatky od organizácií 160 000
Ostatné príjmy 531 974
Úhrn 137 304 800
Výdavky (v tisícoch Kčs)
Výdavky federálnych organizácií na &nbsp
hospodárstvo 26 884 949
vedu a techniku 4 401 069
peňažné a technické služby 5 582 716
spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo 2 678 163
obranu a bezpečnosť 34 206 752
správu 2 516 251
Spolu 76 269 900
z toho: Kancelária Federálneho zhromaždenia 100 536
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj 153 784
vojenské výdavky 31 180 000
Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík spolu 55 650 700
Úhrn 131 920 600
Prebytok 5 384 200

Príloha č. 2 zákona č. 82/1990 Zb.
Prehľad o účelových rezervách štátneho rozpočtu federácie
(v tisícoch Kčs)
Rozpočtová rezerva vlády ČSSR 500 000
z toho účelová rezerva pre Kanceláriu Federálneho zhromaždenia 100 000
Ostatné účelové rezervy spolu 1 829 000
v tom:
- rozvoj vedy a techniky 100 000
- investície organizácií výskumnej a vývojovej základne 29 000
- ekologické investície 500 000
- platové úpravy v školstve a zdravotníctve 900 000
- politické strany a voľby do zákonodarných orgánov 300 000
Rezervy spolu 2 329 000