72/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.1990 do 31.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
ZÁKON
zo 14. marca 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 121/1978 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 1 znie:
„(1)
Na obranu slobody a nezávislosti Československej socialistickej republiky a ochranu jej ústavného zriadenia vytvára československý štát ozbrojené sily.“.
2.
§ 1 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
bojovať za samostatnosť, celistvosť a jednotu štátu a ústavné zriadenie proti vonkajším nepriateľom a plniť vojenské úlohy vyplývajúce zo spojeneckých záväzkov Československej socialistickej republiky a“.
3.
§ 1 ods. 2 písm. c) znie:
„c)
spolupôsobniť pri udržiavaní bezpečnosti vnútri štátu v prípade priameho násilného útoku proti ústavnému zriadeniu Československej socialistickej republiky.“.
4.
§ 1 ods. 3 prvá veta znie: „Vojaci v činnej službe sa smú použiť aj pri pohromách ohrozujúcich ľudské životy alebo dôležité hospodárske majetky.“.
5.
§ 5 ods. 3 znie:
„(3)
Ženám sa môže uložiť odvodná a služobná povinnosť len v dobe brannej pohotovosti štátu, pokiaľ ju neprevzali dobrovoľne.“.
6.
V § 8 odsek 1 a označenie odseku 2 sa vypúšťajú.
7.
Za § 8 sa vkladá nový § 9, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠9
Ústavné práva a slobody vojakov v činnej službe
(1)
Výkon ústavou zaručených práv a slobôd vojakov v činnej službe môže byť obmedzený len na základe zákona.
(2)
Vojakom v činnej službe je zaručená sloboda prejavu náboženského vyznania včítane účasti na náboženských obradoch a umožnenie vstupu do vojenských objektov duchovným štátom uznaných cirkví, pokiaľ tomu nebránia povinnosti pri výkone služby.
(3)
Vojakom v činnej službe1) s výnimkou vojakov povolaných na vojenské cvičenie sa po dobu výkonu tejto služby prerušuje členstvo a činnosť v politických stranách a v politických hnutiach.“.
8.
§ 11 ods. 2 sa vypúšťa.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa preznačia na 2 a 3.
9.
V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Povinnosť základnej (náhradnej) služby sú muži povinní plniť po dovŕšení veku 18 rokov, pokiaľ ju neprevzali dobrovoľne.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
10.
§ 22 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
osoby, ktoré sú podľa právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu povinné konať civilnú službu.“.
11.
§ 24 znie:
㤠24
(1)
U poslancov zákonodarných zborov sa vojenská činná služba odloží, prípadne sa ich vojenská činná služba preruší na dobu, po ktorú sú poslancami zákonodarných zborov. Vojenské cvičenie takto zameškané sa odpúšťa. Ustanovenie o odpúšťaní neplatí, ak bol vyhlásený stav brannej pohotovosti štátu.
(2)
Odboroví funkcionári sa nepovolávajú na vojenské cvičenie a na výkon základnej služby po dobu trvania štrajku alebo štrajkovej pohotovosti.
(3)
Funkcionári politických strán a politických hnutí a kandidáti do zákonodarných zborov sa nepovolávajú na vojenské cvičenie a na výkon základnej služby po dobu trvania volebnej kampane až do skončenia volieb.
(4)
U kandidátov do zákonodarných zborov sa nástup vojenskej činnej služby odloží, prípadne sa ich vojenská činná služba preruší na dobu volebnej kampane až do skončenia volieb.“.
12.
V § 27 ods. 2 sa slová „základná služba trvá 24 mesiacov“ nahrádzajú slovami „základná služba trvá 18 mesiacov“.
13.
V § 27 ods. 3 sa slovo „meniť“ nahrádza slovom „skrátiť“.
14.
V § 34 ods. 3 sa za slová „v roku, keď sa odklad končí“ vkladajú slová „alebo v nasledujúcom roku“.
15.
V § 46 ods. 1 sa slová „ústavu a republikánsku štátnu formu a socialistické zriadenie“ nahrádzajú slovami „alebo ústavné zriadenie“.
16.
§ 55 včítane nadpisu znie:
㤠55
Vysťahovanie
V dobe mimoriadnych opatrení potrebujú osoby podliehajúce brannej povinnosti na vysťahovanie povolenie vojenskej správy.“.
Čl. II
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie branného zákona, ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. III
Zrušuje sa § 29 ods. 2 a § 56 až 59 vládneho nariadenia č. 21/1958 Zb., ktorým sa vykonáva branný zákon.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 20 ods. 2 branného zákona.