530/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

530
ZÁKON
z 26. novembra 1990
o dlhopisoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Oddiel 1
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v nominálnych hodnotách a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (ďalej len „emitent“) tieto záväzky splniť.
(2)
S dlhopisom môže byť spojené právo na jeho výmenu za iný druh dlhopisu.
(3)
Nominálna hodnota dlhopisu je hodnota uvedená v texte dlhopisu.
(4)
Kurz dlhopisu je cena, za ktorú sa dlhopis predáva.
(5)
Vydávať dlhopisy a obchodovať s nimi možno aj zaknihovaním, čím sa rozumie iba ich evidencia v účtovníctve. V tomto prípade sa evidencia o stave a pohybe dlhopisov u emitentov, majiteľov a osôb oprávnených na obchodovanie s dlhopismi vedie pomocou výpisov z účtu alebo iných spôsobov vzájomného odsúhlasenia stavu a pohybu týchto dlhopisov.
(6)
Dlhopis môže znieť aj na cudziu menu; nakladať s ním možno v súlade s devízovými predpismi.1)
(7)
Zberný dlhopis je dlhopis, na ktorého celkovej nominálnej hodnote sa majitelia podieľajú určitou sumou alebo počtom kusov dlhopisov bez toho, aby sa im prideľovalo poradové číslo týchto dlhopisov. V emisných podmienkach sa musí určiť, kedy vydá emitent majiteľovi konkrétne kusy dlhopisov.
§ 2
Technické vyhotovenie obchodovateľných dlhopisov, ako aj vyhotovenie kupónových hárkov, upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Štátna banka česko-slovenská.
Oddiel 2
Náležitosti dlhopisov
§ 3
(1)
Dlhopis musí obsahovať
a)
označenie emitenta (názov alebo meno a sídlo alebo bydlisko emitenta),
b)
názov dlhopisu a jeho číselné označenie (poradové číslo, pokiaľ bude viac sérií dlhopisov aj označenie sérií),
c)
nominálnu hodnotu dlhopisu, a to
ca) v česko-slovenskej mene najmenej jeden tisíc Kčs a vyššie hodnoty vždy v celých tisícoch Kčs alebo
cb) v cudzej mene, pokiaľ je dlhopis vydaný v cudzej mene,
d)
spôsob určenia výnosu,
e)
vyhlásenie emitenta, že dlhuje nominálnu hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi,
f)
záväzok emitenta splatiť nominálnu hodnotu dlhopisu v určitom termíne alebo termínoch, vyplácať určený výnos dlhopisu v ustanovených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta,
g)
pri dlhopisoch znejúcich na meno aj meno ich prvého majiteľa,
h)
dátum vydania dlhopisov a odtlačok podpisov predstaviteľov emitenta,
i)
údaj o rozhodnutí príslušného ministerstva financií o povolení emisie dlhopisov, s výnimkou prípadov, keď sa povolenie nevyžaduje.
(2)
Text dlhopisu môže obsahovať ďalšie vymedzenie práv a povinností.
(3)
Ak sa emisia dlhopisov vykoná iba ich zaknihovaním alebo ak sa vydajú zberné dlhopisy, je emitent povinný zabezpečiť samostatné zverejnenie emisných podmienok, ktoré musia obsahovať náležitosti uvedené v odseku 1.
(4)
Pri vyplácaní výnosu dlhopisu pomocou kupónových hárkov sa musí uviesť na kupóne označenie emitenta, číslo dlhopisu, výška úroku a dátum, ku ktorému sa bude výnos vyplácať, a v prípade, že výnos určený pevnou úrokovou sadzbou, aj suma úroku.
§ 4
(1)
Dlhopisy znejú na doručiteľa alebo na meno.
(2)
Emitent alebo osoba ním poverená vedie zoznam majiteľov dlhopisov znejúcich na meno.
(3)
K prevodu práv z dlhopisov znejúcich na doručiteľa dochádza ich odovzdaním.
(4)
Dlhopisy znejúce na meno sú prevoditeľné rubopisom, pokiaľ emitent výslovne v texte dlhopisu neuviedol, že sú neprevoditeľné. O prevode rubopisom platia primerane ustanovenia osobitného predpisu.2)
(5)
Ak nie je ustanovené inak, prechádzajú práva z dlhopisu na dediča.
(6)
Pri neprevoditeľných dlhopisoch znejúcich na meno sa musí v texte dlhopisu a v podmienkach emisie uviesť, ako bude emitent postupovať v prípade úmrtia ich majiteľa.
(7)
V prípade, že sa emitent zaväzuje na odkúpenie neprevoditeľných dlhopisov znejúcich na meno pred uplynutím doby ich splatnosti, je povinný podmienky tohto odkúpenia uviesť v podmienkach emisie.
§ 5
Štát ručí za záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov len v prípadoch uvedených v tomto zákone, alebo ak taký záväzok výslovne prevezme.
DRUHÁ ČASŤ
POVOLENIE NA EMISIU DLHOPISOV
Oddiel 1
Udelenie a odmietnutie povolenia
§ 6
Emitentami dlhopisov môžu byť právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitného predpisu.3) Na emisiu dlhopisov s výnimkou štátnych dlhopisov je potrebné povolenie podľa tohto zákona.
§ 7
(1)
Povolenie na emisiu dlhopisov udeľuje na žiadosť právnickým osobám v pôsobnosti orgánov federácie Federálne ministerstvo financií, ostatným právnickým a fyzickým osobám Ministerstvo financií Českej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, príslušné podľa sídla alebo bydliska žiadateľa. Povolenie sa udeľuje so súhlasom Štátnej banky česko-slovenskej. Príslušné ministerstvo financií zabezpečí pravidelné zverejňovanie informácií o povolených emisiách dlhopisov.
(2)
Pokiaľ žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v § 8, príslušné ministerstvo financií ju vráti na doplnenie.
(3)
O žiadosti rozhodne príslušné ministerstvo financií do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti, prípadne od jej doplnenia.
(4)
Povolenie sa neudelí, pokiaľ žiadateľ nepreukáže schopnosť zabezpečiť návratnosť požadovanej emisie alebo pokiaľ by zamýšľaná emisia bola v rozpore s finančnou politikou štátu alebo pokiaľ by nezodpovedala potrebám finančného trhu; dôvody sa musia žiadateľovi oznámiť.
(5)
Udelením povolenia nevzniká právo na obchodovanie s dlhopismi na burze a na úradný záznam ich kurzov na burze.
(6)
Na rozhodovanie o povolení sa nevzťahuje správny poriadok.
Oddiel 2
§ 8
Žiadosť o povolenie na emisiu dlhopisov
(1)
V žiadosti o povolenie je žiadateľ povinný uviesť
a)
účel použitia požadovanej emisie,
b)
svoju súčasnú a predpokladanú finančnú situáciu a vyhlásenie, že je schopný zabezpečiť návratnosť požadovanej emisie, prípadne či a ako bude návratnosť vecne zabezpečená,
c)
pri dlhopisoch, za ktorých splácanie alebo úročenie prevzala záruku právnická alebo fyzická osoba, údaje o ručiteľovi a jeho finančnej situácii, ako aj jeho písomný súhlas s prevzatím ručiteľského záväzku,
d)
spôsob zverejnenia emisných podmienok a ročných výsledkov svojho hospodárenia.
(2)
Súčasťou žiadosti o povolenie musí byť návrh emisných podmienok, v ktorých je žiadateľ povinný uviesť
a)
názov dlhopisu,
b)
celkovú sumu emisie a jej rozloženie do jednotlivých hodnôt, emisný kurz a nominálnu hodnotu dlhopisu,
c)
dátum emisie a splatnosti dlhopisov, spôsob ich emisie, splácanie a platobné miesto,
d)
výnos dlhopisu (§ 10).
(3)
K žiadosti pripojí žiadateľ poslednú ročnú účtovnú závierku s komentárom preskúmanú overovateľom (audítorom) a vzor dlhopisu. Predloženie vzoru dlhopisu sa nevyžaduje, ak sa emisia vykoná iba zaknihovaním. Overenie ročnej účtovnej závierky sa nevyžaduje, ak ide o emisiu zamestnaneckých obligácií (§ 21).
TRETIA ČASŤ
EMISIA A SPLÁCANIE DLHOPISOV
Oddiel 1
§ 9
Emisia dlhopisov
Emisiu dlhopisov, ich splácanie a vyplácanie výnosu z dlhopisov môžu emitenti zabezpečiť sami alebo prostredníctvom osôb oprávnených na obchodovanie s cennými papiermi.
Oddiel 2
§ 10
Výnos dlhopisu
(1)
Emitent je povinný vyplácať výnos dlhopisu spôsobom a v termínoch v dlhopise určených.
(2)
Výnos dlhopisu sa môže určiť
a)
pevnou úrokovou sadzbou;
b)
pevnou úrokovou sadzbou a podielom na zisku;
c)
rozdielom medzi nominálnou hodnotou dlhopisu a jeho nižším emisným kurzom;
d)
vyžrebovateľnou prémiou alebo prémiou v závislosti od lehoty splatnosti dlhopisu;
e)
pohyblivou úrokovou sadzbou, prípadne vývojom devízových kurzov v závislosti od pohybu úrokových sadzieb alebo kurzov na finančnom trhu;
f)
kombináciou uvedených spôsobov.
§ 11
Ak to podmienky finančného trhu vyžadujú, môže Federálne ministerstvo financií po dohode so Štátnou bankou česko-slovenskou ustanoviť a v Zbierke zákonov vyhlásiť opatrením najvyššiu pevnú úrokovú sadzbu výnosu novovydávaných emisií zamestnaneckých obligácií (§ 21).
Oddiel 3
Splácanie dlhopisov
§ 12
(1)
Emitent je povinný splatiť dlhopisy v ich nominálnej hodnote jednorazovo k určenému termínu alebo splátkami v niekoľkých termínoch.
(2)
Emitent si môže vyhradiť možnosť predčasného splácania dlhopisov v ich nominálnej hodnote.
(3)
Majiteľ dlhopisu môže žiadať splatenie dlhopisu v jeho nominálnej hodnote pred určenou dobou splatnosti, len pokiaľ sa na to emitent v dlhopise zaviazal.
(4)
Pri splácaní nominálnej hodnoty dlhopisu pred určenou dobou splatnosti celej emisie musia sa spolu s dlhopisom vrátiť všetky kupóny, ktoré nie sú ešte splatné. Hodnota nevrátených kupónov sa odpočíta.
§ 13
(1)
V dlhopise môže emitent určiť podmienky, za ktorých má majiteľ dlhopisu právo vymeniť ho za iný dlhopis alebo akciu ním vydané.
(2)
Emitent môže vydať dlhopisy s predkupným právom na ním vydané akcie.
(3)
Práva uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu byť predmetom samostatného obchodu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ DRUHY DLHOPISOV
Oddiel 1
Hypotekárne záložné listy
§ 14
(1)
Hypotekárne záložné listy sú dlhopisy, ktorých krytie je zabezpečené záložným právom na nehnuteľnostiach.
(2)
Hypotekárne záložné listy môžu vydávať iba banky a sporiteľne, ktoré na to získajú oprávnenie.
(3)
Výťažok predaja hypotekárnych záložných listov používajú banky a sporiteľne na poskytovanie stavebných pôžičiek.
§ 15
Oprávnenie podľa § 14 ods. 2 udeľuje Ministerstvo financií Českej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky príslušné podľa sídla banky alebo sporiteľne.
§ 16
(1)
Nominálnu hodnotu hypotekárnych záložných listov, ktoré sú v obehu, musí banka alebo sporiteľňa kryť plne záložným právom k nehnuteľnostiam.
(2)
Ak krytie hypotekárnych záložných listov nie je z dôvodu časového nesúladu medzi ich splácaním a splácaním stavebných pôžičiek poskytnutých na základe ich emisie plne zabezpečené záložnými právami k nehnuteľnostiam, môže banka alebo sporiteľňa dočasne zabezpečiť krytie hypotekárnych záložných listov, ktoré vydala, peniazmi alebo štátnymi dlhopismi.
(3)
Dočasné krytie hypotekárnych záložných listov peniazmi alebo štátnymi dlhopismi môže byť najviac 10 % ich celkovej nominálnej hodnoty a musí sa v účtovníctve viesť oddelene.
(4)
Pre vydanie hypotekárneho záložného listu nesmie banka alebo sporiteľňa prijať zabezpečenie záložným právom k nehnuteľnosti presahujúce 60 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.
(5)
Záložné právo k nehnuteľnostiam zriadené na zabezpečenie hypotekárnych záložných listov zapisuje banka alebo sporiteľňa do osobitných zoznamov.
(6)
Dlhopisy, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odsekoch 1 až 5, sa nesmú vydávať s označením „hypotekárny záložný list“.
(7)
Príslušné ministerstvo financií určí v udelenom oprávnení, akým spôsobom sa bude vykonávať dohľad nad vydávaním hypotekárnych záložných listov a ich zabezpečením.
§ 17
Záložné práva založené hypotekárnymi záložnými listami majú prednosť pred inými záložnými právami pri uspokojovaní nárokov osôb zo záložných práv.
Oddiel 2
Štátne dlhopisy
§ 18
(1)
Dlhopisy vydávané Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou alebo Českou republikou alebo Slovenskou republikou sú štátnymi dlhopismi.
(2)
Rozsah a dobu splatnosti štátnych dlhopisov ustanovuje zákon.
(3)
Štátna banka česko-slovenská je povinná predložiť príslušnému zákonodarnému zboru svoje stanovisko k navrhovanej emisii štátnych dlhopisov.
§ 19
(1)
Príslušné ministerstvá financií vydávajú v rozsahu ustanovenom zákonom jednotlivé druhy štátnych dlhopisov, určujú ich emisné podmienky a vyhlasujú ich zverejnením úplného znenia v Zbierke zákonov.
(2)
Štátne dlhopisy sa dávajú na predaj prostredníctvom Štátnej banky česko-slovenskej.
(3)
Činnosť spojenú so správou a splácaním štátneho dlhu z titulu štátnych dlhopisov zabezpečujú príslušné ministerstvá financií alebo nimi poverené subjekty.
Oddiel 3
§ 20
Komunálne obligácie
(1)
Dlhopisy označené ako komunálne obligácie môže vydávať
a)
banka alebo sporiteľňa a z výťažku ich predaja poskytne banka alebo sporiteľňa úver obci, ktorá o ich vydanie požiadala a ktorá za emisiu ručí svojím majetkom;
b)
obec, ktorá za emisiu ručí svojím majetkom.
(2)
Za emisiu podľa odseku 1 písm. b) môže prevziať záruku banka alebo sporiteľňa.
Oddiel 4
§ 21
Zamestnanecké obligácie
(1)
Zamestnanecké obligácie sú neprevoditeľné dlhopisy na meno vydávané emitentom výlučne pre pracovníkov, ktorí sú u neho v pracovnom pomere alebo pomere obdobnom pracovnému pomeru (ďalej len „pracovný pomer“) a pre pracovníkov, ktorých pracovný pomer u emitenta sa skončil z dôvodu ich odchodu do starobného dôchodku.
(2)
V podmienkach emisie zamestnaneckých obligácií musí emitent uviesť okrem údajov ustanovených v § 8 ods. 2, že v prípade rozviazania pracovného pomeru je povinný zamestnaneckú obligáciu od pracovníka odkúpiť a vyplatiť mu jej nominálnu hodnotu a splatnú časť pevného úrokového výnosu. Pokiaľ emisný kurz zamestnaneckej obligácie bol nižší než jej nominálna hodnota, vyplatí emitent pracovníkovi emisný kurz zamestnaneckej obligácie a pomernú časť rozdielu medzi nominálnou hodnotou zamestnaneckej obligácie a jej emisným kurzom. Túto povinnosť má aj voči osobám, ktoré zamestnaneckú obligáciu zdedili.
(3)
Pokiaľ pracovník pri rozviazaní pracovného pomeru alebo dedič zamestnaneckú obligáciu emitentovi nepredá v lehote určenej v podmienkach emisie, nie je emitent povinný vyplácať určený výnos.
PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
Sankcie
(1)
Ak sa dlhopisy vydali bez povolenia alebo ak emitent prekročil povolenú sumu emisie dlhopisov, uloží príslušný orgán štátnej správy4) tomu, kto takto peňažné prostriedky získal, aby ich odviedol do štátneho rozpočtu Českej republiky alebo do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(2)
Ak emitent nedodrží spôsoby určenia výnosu alebo lehotu a spôsob vyplácania dlhopisov, uloží mu príslušný orgán štátnej správy4) pokutu až do výšky 250 000 Kčs.
(3)
Odvod alebo pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátnej správy o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov po splatnosti emisie.
(4)
Odvody podľa odseku 1 a výnos pokút podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu Českej republiky alebo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky podľa sídla orgánu štátnej správy, ktorý sankciu uložil.
(5)
Uložením sankcií podľa odsekov 1 a 2 zostáva nedotknutá zodpovednosť podľa hospodárskoprávnych, trestnoprávnych a občianskoprávnych predpisov.
§ 23
Práva z dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.
§ 24
O umorovaní stratených alebo zničených dlhopisov platia osobitné predpisy.5)
§ 25
Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky môžu vše-obecne záväzným právnym predpisom podrobne upraviť podmienky emisie hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií.
§ 26
Fyzické osoby môžu do konca roka 1992 prikladať k žiadosti o povolenie emisie dlhopisov ročnú účtovnú závierku (§ 8 ods. 3) bez preskúmania overovateľom (audítorom).
§ 27
(1)
Dlhopisy vydané na základe povolenia Federálneho ministerstva financií pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za dlhopisy vydané podľa tohto zákona; emitent môže požiadať ministerstvo financií (§ 7 ods. 1) o povolenie zmeny schválených podmienok emisie do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
V žiadosti uvedie emitent charakteristiku zmeny a jej zdôvodnenie. O žiadosti rozhodne príslušné ministerstvo financií do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
(3)
Pokiaľ majiteľ dlhopisu so zmenou emisných podmienok nesúhlasí, musí mu emitent na požiadanie splatiť nominálnu hodnotu dlhopisu a splatný úrok.
(4)
Zmeny emisných podmienok je emitent povinný uverejniť obdobným spôsobom ako pôvodné emisné podmienky.
§ 28
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Zákon č. 528/1990 Zb. devízový zákon.
2)
Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový.
3)
§ 13 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
4)
Zákon ČNR č. 531/1990 Zb. o územných finančných orgánoch.
Zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.