530/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015 do 30.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

530
ZÁKON
z 26. novembra 1990
o dlhopisoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Oddiel 1
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (ďalej len „emitent“) tieto záväzky splniť.
(2)
S dlhopisom môže byť spojené právo na jeho výmenu za iný druh dlhopisu.
(3)
Menovitou hodnotou dlhopisu je peňažná suma, na ktorú dlhopis znie.
(4)
Kurzom dlhopisu je cena dlhopisu určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.1)
(5)
Emisným kurzom dlhopisu je cena, za ktorú emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní.
(6)
Dlhopis môže znieť aj na cudziu menu.
(7)
Ak je emitentom dlhopisu cudzozemec, možno s dlhopisom nakladať iba v súlade s devízovými predpismi.1a)
(8)
Zberný dlhopis je dlhopis, na ktorého celkovej menovitej hodnote sa majitelia podieľajú určitou sumou alebo počtom kusov dlhopisov bez toho, aby sa im prideľovalo poradové číslo týchto dlhopisov. V emisných podmienkach sa musí určiť, kedy vydá emitent majiteľovi konkrétne kusy dlhopisov.
Oddiel 2
Náležitosti dlhopisov
§ 3
(1)
Dlhopis musí obsahovať
a)
označenie emitenta, ak ide o
1.
právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo, ak je pridelené, sídlo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba a jej organizačná zložka zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; ak ide o zahraničnú právnickú osobu,1b) identifikačné číslo sa neuvádza,
2.
fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa miesta podnikania, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b)
označenie „dlhopis“, označenie druhu dlhopisu podľa § 14 až 21, označenie formy a podoby dlhopisu,
c)
názov dlhopisu a jeho označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN,
d)
menovitú hodnotu dlhopisu, a to v
1.
eurách v minimálnej hodnote jeden cent alebo
2.
inej mene, ak je dlhopis vydaný v inej mene,
e)
výšku výnosu alebo spôsob určenia výnosu a termín alebo termíny jeho výplaty,
f)
termín alebo termíny splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu,
g)
vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi,
h)
záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne alebo termínoch a záväzok emitenta vyplácať výnos dlhopisu v určenom termíne alebo termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta,
i)
pri dlhopisoch znejúcich na meno aj údaje o prvom majiteľovi uvedené v písmene a),
j)
faximile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta, ak ide o dlhopisy vydané v listinnej podobe,
k)
informáciu o právach podľa § 13,
l)
pri podriadených dlhopisoch aj informáciu o tom, že s pohľadávkou z tohto dlhopisu je spojený záväzok podriadenosti,
m)
údaj o prevoditeľnosti alebo obmedzení prevoditeľnosti dlhopisu,
n)
údaj o zabezpečení dlhopisov (§ 20b).
(2)
Text dlhopisu môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.
(3)
Emisné podmienky dlhopisov sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa dlhopisu.
(4)
Za údaje uvedené v emisných podmienkach dlhopisov zodpovedá emitent.
(5)
Kto v emisných podmienkach dlhopisov uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje alebo údaje v rozpore s náležitosťami dlhopisu podľa odsekov 1 a 2, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(6)
Emisné podmienky dlhopisov možno zmeniť len postupom v nich uvedenom. Zmeny emisných podmienok dlhopisov sú možné len so súhlasom majiteľov dlhopisov, ktorých podiel menovitej hodnoty vydaných dlhopisov je väčší ako podiel určený v emisných podmienkach dlhopisov, pričom tento podiel nesmie byť menší ako príslušný podiel určený podľa § 5b. Inak môže emitent zmeniť emisné podmienky dlhopisov, len ak je táto zmena opravou nesprávnosti v ustanoveniach emisných podmienok dlhopisov, zmenou označenia emitenta alebo platobného miesta, ak § 5a až 5d alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Ak sa emisné podmienky dlhopisov zmenia inak ako rozhodnutím schôdze majiteľov, pri zmene emisných podmienok podľa druhej vety sa použije § 5b ods. 4 rovnako.
(7)
Emitent je povinný sprístupniť emisné podmienky dlhopisov najneskôr v deň začiatku vydávania dlhopisov na
a)
nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu emisných podmienok dlhopisov v nezmenenej podobe a uchovanie emisných podmienok dlhopisov tak, aby mohli byť využívané aspoň do splatnosti dlhopisov,
b)
webovom sídle emitenta alebo
c)
webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto dlhopisy.
(8)
Zmeny emisných podmienok dlhopisov a úplné znenie emisných podmienok dlhopisov je emitent povinný sprístupniť bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny spôsobom, akým boli sprístupnené pôvodné emisné podmienky dlhopisov.
(9)
Emitent je povinný poskytnúť majiteľovi dlhopisu na jeho žiadosť platné emisné podmienky dlhopisov.
(10)
Emitent je povinný predložiť centrálnemu depozitárovi cenných papierov emisné podmienky dlhopisov do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania. Centrálny depozitár cenných papierov sprístupní na žiadosť majiteľa dlhopisu emisné podmienky dlhopisov, ktoré mu boli oznámené podľa prvej vety.
(11)
Pri dlhopisoch, pri ktorých bol vypracovaný prospekt cenného papiera1d) a ktorý obsahuje údaje zodpovedajúce údajom v emisných podmienkach dlhopisov, môže emitent nahradiť emisné podmienky dlhopisov príslušnými časťami1e) prospektu cenného papiera; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 3 až 6, 8 a 9.
§ 4
(1)
Dlhopisy znejú na doručiteľa alebo na meno.
(2)
Emitent dlhopisov znejúcich na meno alebo osoba ním poverená vedie zoznam majiteľov týchto dlhopisov. Pri zaknihovaných dlhopisoch znejúcich na meno môže ich emitent poveriť vedením evidencie ich majiteľov2) centrálneho depozitára cenných papierov.
(3)
K prevodu práv z dlhopisov znejúcich na doručiteľa dochádza ich odovzdaním.
(4)
Dlhopisy znejúce na meno sú prevoditeľné rubopisom, pokiaľ emitent výslovne v texte dlhopisu neuviedol, že sú neprevoditeľné.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, prechádzajú práva z dlhopisu na dediča.2a)
(6)
Pri neprevoditeľných dlhopisoch znejúcich na meno sa musí v texte dlhopisu a v emisných podmienkach uviesť, ako bude emitent postupovať v prípade úmrtia ich majiteľa.
(7)
V prípade, že sa emitent zaväzuje na odkúpenie neprevoditeľných dlhopisov znejúcich na meno pred uplynutím doby ich splatnosti, je povinný podmienky tohto odkúpenia uviesť v emisných podmienkach.
§ 5
Štát ručí za záväzky vyplývajúce z vydania dlhopisov len v prípadoch uvedených v tomto zákone, alebo ak taký záväzok výslovne prevezme.
§ 5a
Schôdza majiteľov dlhopisov
(1)
Emitent môže v emisných podmienkach dlhopisov upraviť zriadenie schôdze majiteľov dlhopisov (ďalej len „schôdza majiteľov“). Emisné podmienky dlhopisov môžu okrem zmeny emisných podmienok podľa § 3 ods. 6 ustanoviť ďalšie oprávnenia schôdze majiteľov.
(2)
Emitent je oprávnený zvolať schôdzu majiteľov kedykoľvek.
(3)
Emitent je povinný bez zbytočného odkladu zvolať schôdzu majiteľov
a)
pri omeškaní s uspokojovaním práv spojených s dlhopismi,
b)
na základe písomnej žiadosti majiteľov aspoň 10 % menovitej hodnoty príslušnej emisie dlhopisov alebo 10 % podielu na zbernom dlhopise.
(4)
Emitent je povinný sa schôdze majiteľov zúčastniť a poskytnúť informácie nevyhnutné na rozhodnutie alebo prijatie stanoviska schôdze majiteľov.
(5)
Emitent oznámi miesto, čas, program rokovania schôdze majiteľov a rozhodný deň pre účasť na schôdzi majiteľov spôsobom a v lehotách určených v emisných podmienkach dlhopisov tak, aby sa čo najmenej obmedzovala možnosť majiteľov dlhopisov zúčastniť sa schôdze majiteľov.
(6)
Ak emitent vydal viac ako jednu emisiu dlhopisov, môže zvolať schôdzu majiteľov ako spoločnú schôdzu majiteľov všetkých vydaných a nesplatených dlhopisov (ďalej len „spoločná schôdza majiteľov“). Spoločná schôdza majiteľov nie je oprávnená na schvaľovanie zmeny emisných podmienok dlhopisov. Ustanovenia odsekov 1 až 5 a § 5b a 5c sa vzťahujú aj na spoločnú schôdzu majiteľov.
§ 5b
Priebeh schôdze majiteľov
(1)
Schôdza majiteľov je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastnia majitelia dlhopisov, ktorých menovitá hodnota predstavuje k rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi majiteľov viac ako 50 % menovitej hodnoty nesplatenej časti emisie. Spoločná schôdza majiteľov je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastnia majitelia dlhopisov, ktorých menovitá hodnota predstavuje k rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi majiteľov viac ako 50 % menovitej hodnoty nesplatenej časti emisie každej dovtedy vydanej emisie. Ak sa nerieši program rokovania schôdze majiteľov spoločný všetkým emisiám, je nutná účasť majiteľov 50 % menovitej hodnoty nesplatenej časti emisie tých emisií, ktorých sa problematika dotýka. Emisné podmienky dlhopisov môžu ako podmienku uznášaniaschopnosti schôdze majiteľov určiť aj vyšší podiel menovitej hodnoty nesplatenej časti emisie dlhopisov.
(2)
Ak nie je schôdza majiteľov, ktorá má rozhodovať o zmene emisných podmienok dlhopisov, uznášaniaschopná, zvolá emitent, ak je to naďalej potrebné, náhradnú schôdzu majiteľov tak, aby sa konala najskôr po dvoch týždňoch a najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná schôdza majiteľov. Náhradná schôdza majiteľov je uznášaniaschopná bez ohľadu na podmienky uvedené v odseku 1, pričom emisné podmienky dlhopisov môžu ako podmienku uznášaniaschopnosti náhradnej schôdze majiteľov určiť aj vyšší podiel menovitej hodnoty emisie dlhopisov v obehu.
(3)
Schôdza majiteľov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných majiteľov dlhopisov. Počet hlasov každého majiteľa dlhopisu zodpovedá jeho podielu na menovitej hodnote emisie dlhopisov v obehu.
(4)
Ak schôdza majiteľov odsúhlasí zmeny náležitostí dlhopisov uvedených v § 3 ods. 1 písm. d), e), f), k), m) a n) môže osoba, ktorá bola majiteľom dlhopisu k rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi majiteľov a ktorá podľa zápisu hlasovala na schôdzi proti návrhu alebo sa schôdze nezúčastnila, požiadať o predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu vrátane pomerného výnosu alebo o zachovanie práv a povinností emitenta a majiteľa dlhopisu podľa pôvodných emisných podmienok. Majiteľ dlhopisu nie je oprávnený uplatňovať práva podľa prvej vety, ak ide o zmenu, na ktorú sa vzťahuje doložka o spoločnom postupe (CAC) uvedená v emisných podmienkach pri vydaní dlhopisov, alebo o zmenu menovitej hodnoty dlhopisu bez vplyvu na výšku záväzku emitenta. Žiadosť o predčasné splatenie alebo o zachovanie práv a povinností musí byť podaná do 30 dní od konania schôdze majiteľov. Po uplynutí tejto lehoty právo na predčasné splatenie alebo na zachovanie práv a povinností zaniká. Emitent je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti vyplatiť majiteľa dlhopisu spôsobom a na mieste, ktoré pre splatenie určujú emisné podmienky dlhopisov, alebo vykonať úkony na zachovanie práv a povinností emitenta a majiteľa dlhopisu podľa pôvodných emisných podmienok dlhopisov spôsobom určeným pôvodnými emisnými podmienkami dlhopisov.
(5)
O priebehu schôdze majiteľov sa vyhotoví notárska zápisnica. Emitent je povinný bez zbytočného odkladu sprístupniť všetky rozhodnutia schôdze majiteľov, a to rovnakým spôsobom, akým sprístupnil emisné podmienky dlhopisov.
(6)
Dlhopisy, ktorých majiteľom je emitent, ručiteľ podľa § 20b, osoby nimi kontrolované alebo osoby im blízke, sa k rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi majiteľov na účely odsekov 1 až 3 nezapočítavajú.
(7)
Emisné podmienky dlhopisov môžu upraviť ďalšie podrobnosti o priebehu schôdze majiteľov a o spôsobe sprístupňovania rozhodnutí prijatých na schôdzi majiteľov.
§ 5c
Účasť a hlasovanie na schôdzi majiteľov s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku
(1)
Emisné podmienky dlhopisov môžu upraviť, za akých podmienok sa oprávnené osoby môžu zúčastniť a hlasovať na schôdzi majiteľov s využitím elektronických prostriedkov umožňujúcich napríklad priamy diaľkový prenos schôdze majiteľov obrazom a zvukom alebo priamo obojsmernou komunikáciou medzi schôdzou majiteľov a oprávnenou osobou.
(2)
Organizačné a technické podmienky emitenta, ktorý zvoláva schôdzu majiteľov, musia umožňovať overenie totožnosti osoby oprávnenej na účasť a na hlasovanie na schôdzi majiteľov a určenie podielu na celkovej menovitej hodnote nesplatenej časti emisie dlhopisov, inak sa na účasť ani hlasovanie takých majiteľov dlhopisov neprihliada.
(3)
Majiteľ dlhopisu, ktorý sa zúčastní schôdze majiteľov spôsobom podľa odseku 1, sa považuje za prítomného na schôdzi majiteľov.
§ 5d
Spoločný zástupca majiteľov dlhopisov
(1)
Emisné podmienky dlhopisov alebo schôdza majiteľov môžu určiť spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov (ďalej len „spoločný zástupca“).
(2)
Spoločný zástupca je oprávnený a povinný
a)
uplatňovať v mene všetkých majiteľov dlhopisov práva spojené s dlhopismi v rozsahu vymedzenom emisnými podmienkami dlhopisov alebo v rozhodnutí schôdze majiteľov,
b)
kontrolovať plnenie emisných podmienok dlhopisov emitentom,
c)
robiť v mene všetkých majiteľov dlhopisov ďalšie úkony alebo inak chrániť ich záujmy, a to spôsobom a v rozsahu určenom v rozhodnutí schôdze majiteľov,
d)
informovať majiteľov dlhopisov o veciach zásadnej povahy, napríklad o neplnení emisných podmienok dlhopisov.
(3)
V rozsahu, v ktorom uplatňuje spoločný zástupca práva majiteľov dlhopisov spojené s dlhopismi, nemôžu majitelia dlhopisov uplatňovať tieto práva samostatne. Tým nie sú dotknuté hlasovacie práva majiteľov dlhopisov, práva vyplývajúce z § 13 a právo schôdze majiteľov odvolať spoločného zástupcu alebo určiť iného spoločného zástupcu.
(4)
Pri výkone svojej funkcie je spoločný zástupca povinný konať s náležitou starostlivosťou a v súlade so záujmami majiteľov dlhopisov, ktoré sú mu alebo ktoré mu musia byť známe, a je viazaný pokynmi schôdze majiteľov. To neplatí, ak také pokyny odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom alebo ak vyžadujú konanie, ktoré nie je v súlade so spoločnými záujmami všetkých majiteľov dlhopisov.
(5)
Osoba navrhnutá na spoločného zástupcu oznámi majiteľom dlhopisov pred určením za spoločného zástupcu skutočnosti, ktoré by mohli mať význam pre posúdenie jej konfliktu záujmov so záujmami majiteľov dlhopisov alebo pre možnosť vzniku takého konfliktu. Pred určením spoločného zástupcu schôdza majiteľov v rozhodnutí určí, ako sa bude postupovať, ak dôjde ku konfliktu záujmov spoločného zástupcu so záujmami majiteľov dlhopisov alebo ak bude taký konflikt hroziť; ak schôdza majiteľov nie je zriadená, určia postup pri konflikte záujmov emisné podmienky dlhopisov. Funkcia spoločného zástupcu zaniká
a)
splnením všetkých povinností vyplývajúcich z funkcie spoločného zástupcu,
b)
odvolaním z funkcie spoločného zástupcu,
c)
vzdaním sa funkcie spoločného zástupcu,
d)
zrušením funkcie spoločného zástupcu,
e)
smrťou spoločného zástupcu alebo, ak ide o právnickú osobu, jej zánikom bez právneho nástupcu.
(6)
Po zániku funkcie spoločného zástupcu podľa odseku 5 písm. b) až e) sa na určenie nového spoločného zástupcu vzťahuje ustanovenie odseku 1.
(7)
Spoločný zástupca zodpovedá za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa odsekov 2 a 4.
DRUHÁ ČASŤ
VYDANIE DLHOPISOV
§ 6
(1)
Emitentom dlhopisov môže byť
a)
tuzemec – právnická osoba2b) vrátane pobočky zahraničnej banky,2c)
b)
tuzemec – fyzická osoba2b) zapísaná v obchodnom registri,2d)
c)
cudzozemec – právnická osoba.2e)
(2)
Činnosť spojenú s vydávaním dlhopisov vykonáva emitent. Emitent môže touto činnosťou poveriť právnickú osobu, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa osobitného zákona.2f)
(3)
Emisiu dlhopisov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ak je táto možnosť uvedená v emisných podmienkach dlhopisov.
(4)
Ak nedôjde k vydaniu dlhopisov, je emitent povinný do 20 dní po dni skončenia lehoty pre upisovanie vrátiť upisovateľovi ním upísanú a splatenú sumu vrátane úroku vo výške váženého priemeru základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky za obdobie od dátumu splatenia emisného kurzu.
TRETIA ČASŤ
SPLÁCANIE DLHOPISOV
Oddiel 1
§ 9
S výnimkou dlhopisov podľa § 18 splácanie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplácanie výnosov z dlhopisov môžu emitenti vykonávať sami alebo prostredníctvom osôb, ktoré majú povolenie na vykonávanie týchto činností podľa osobitného zákona.2f)
Oddiel 2
§ 10
Výnos dlhopisu
(1)
Emitent je povinný vyplácať výnos dlhopisu spôsobom a v termínoch v dlhopise určených.
(2)
Výnos dlhopisu sa môže určiť
a)
pevnou úrokovou sadzbou;
b)
pevnou úrokovou sadzbou a podielom na zisku;
c)
rozdielom medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho nižším emisným kurzom;
d)
vyžrebovateľnou prémiou alebo prémiou v závislosti od lehoty splatnosti dlhopisu;
e)
pohyblivou úrokovou sadzbou odvodenou z iných úrokových sadzieb alebo úrokových výnosov, vývoja kurzov mien, indexov finančného trhu, cien komodít alebo iných podkladových aktív,
f)
kombináciou uvedených spôsobov,
g)
iným dostatočne určitým spôsobom.
Oddiel 3
Splácanie menovitej hodnoty dlhopisov
§ 12
(1)
Emitent je povinný splatiť dlhopisy v ich menovitej hodnote jednorazovo k určenému termínu alebo splátkami v niekoľkých termínoch.
(2)
Emitent si môže vyhradiť možnosť predčasného splácania dlhopisov v ich menovitej hodnote.
(3)
Majiteľ dlhopisu môže žiadať splatenie dlhopisu v jeho menovitej hodnote pred určenou dobou splatnosti, len pokiaľ sa na to emitent v dlhopise zaviazal.
(4)
Pri splácaní menovitej hodnoty dlhopisu pred dobou jeho splatnosti je majiteľ dlhopisu povinný spolu s dlhopisom vrátiť všetky kupóny, ktoré ešte nie sú splatné. Hodnota nevrátených kupónov sa odpočíta.
(5)
Dlhopis, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne inak. Emitent nie je oprávnený uplatňovať právo na výmenu za akcie alebo právo na prednostné upísanie akcií2g) spojené s vlastnými dlhopismi. Práva a záväzky spojené s dlhopismi, ktoré sú v majetku emitenta, zaniknú v deň splatnosti dlhopisu, ak k ich zániku nedošlo skôr na základe rozhodnutia emitenta.
(6)
Ak dôjde ku splateniu emisie dlhopisov, ktorá je registrovaná v centrálnom depozitári cenných papierov, je emitent povinný bez zbytočného odkladu požiadať centrálneho depozitára cenných papierov o zrušenie registrácie emisie.
§ 13
(1)
V dlhopise môže emitent určiť podmienky, za ktorých má majiteľ dlhopisu právo vymeniť ho za iný dlhopis alebo akciu ním vydané alebo za akcie inej obchodnej spoločnosti.
(2)
Emitent môže vydať dlhopisy s predkupným právom na ním vydané akcie.
(3)
Práva uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu byť predmetom samostatného obchodu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ DRUHY DLHOPISOV
Oddiel 1
Hypotekárne záložné listy
§ 14
(1)
Hypotekárny záložný list je dlhopis, ktorého menovitá hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá (§ 16 ods. 4) pohľadávkami banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá (§ 16 ods. 5) a má v názve označenie „hypotekárny záložný list“.
(2)
Výťažok z predaja hypotekárnych záložných listov použijú banky len na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu.3b)
§ 15
Hypotekárne záložné listy môžu vydávať iba banky, ktoré získajú povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu,3b) a to za podmienok ustanovených v § 7.
§ 16
(1)
Dlhopisy, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené pre hypotekárne záložné listy podľa tohto zákona, nemôžu mať označenie „hypotekárny záložný list“.
(2)
Hypotekárny záložný list zaniká, ak ho banka, ktorá ho vydala, sama kúpi.
(3)
Na krytie vydaných hypotekárnych záložných listov možno použiť len pohľadávky z hypotekárnych úverov, ktoré nepresahujú osobitným zákonom3ba) ustanovenú časť z hodnoty založenej nehnuteľnosti určenej podľa osobitného predpisu.3c)
(4)
Celková menovitá hodnota vydaných hypotekárnych záložných listov musí byť krytá najmenej v rovnakej výške a najmenej s rovnakým výnosom, ako je menovitá hodnota pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárnych úverov, a predstavuje riadne krytie.
(5)
Riadne krytie vydaných hypotekárnych záložných listov možno nahradiť náhradným krytím najviac do výšky 10 % celkovej menovitej hodnoty vydaných hypotekárnych záložných listov. Na náhradné krytie možno použiť majetkové hodnoty patriace hypotekárnej banke vo forme
a)
vkladov v Národnej banke Slovenska,
b)
pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,
c)
vkladov v bankách so sídlom v Slovenskej republike,
d)
vkladov v pobočkách zahraničných bánk v Slovenskej republike,
e)
hotovosti,
f)
štátnych dlhopisov,
g)
štátnych pokladničných poukážok,
h)
hypotekárnych záložných listov vydaných inou bankou,
ch)
komunálnych obligácií vydaných inou bankou.
(6)
Majetkové hodnoty slúžiace na krytie menovitej hodnoty hypotekárnych záložných listov nesmie hypotekárna banka založiť.
(7)
Pohľadávky banky z hypotekárnych úverov, ktoré slúžia na krytie hypotekárnych záložných listov, alebo iné hodnoty slúžiace ako náhradné krytie zapisuje banka do osobitných zoznamov podľa osobitného predpisu.3d)
§ 17
(1)
Do osemnástich mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov3b) môže banka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydávať dočasné hypotekárne záložné listy ako cenné papiere na doručiteľa, ktorých celková menovitá hodnota neprevýši 50 % základného imania banky a ktoré je banka povinná do dvoch rokov od ich vydania vymeniť za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5. V čase od vydania dočasných hypotekárnych záložných listov do ich výmeny za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 sa nepoužijú ustanovenia osobitného zákona.3e)
(2)
S dočasným hypotekárnym záložným listom sú spojené práva vyplývajúce z hypotekárnych záložných listov, ktoré dočasný hypotekárny záložný list nahrádza.
(3)
Ak banka nevymení dočasné hypotekárne záložné listy za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 do dvoch rokov od vydania dočasných hypotekárnych záložných listov, je povinná splatiť dočasné hypotekárne záložné listy v ich menovitej hodnote vrátane výnosov z nich za obdobie od ich vydania do ich splatenia.
(4)
Dočasný hypotekárny záložný list zaniká výmenou za hypotekárny záložný list krytý podľa § 16 ods. 4 a 5 alebo splatením podľa odseku 3.
Oddiel 2
Štátne dlhopisy
§ 18
(1)
Dlhopisy vydávané v mene Slovenskej republiky Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sú štátnymi dlhopismi.
(2)
Štátne dlhopisy možno vydávať
a)
v súlade so zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok,
b)
v súlade s osobitným zákonom.3f)
(3)
Vydávanie štátnych dlhopisov zabezpečuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity3fa) (ďalej len „agentúra“), ak nepoverí touto činnosťou inú osobu podľa odseku 4.
(4)
Agentúra môže po súhlase ministerstva činnosťou spojenou s vydávaním štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska, banku, zahraničnú banku, pobočku zahraničnej banky alebo inú osobu, ktorá je oprávnená vykonávať takúto činnosť.
(5)
Emisné podmienky štátnych dlhopisov zverejňuje agentúra v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy alebo v elektronických informačných systémoch najneskôr jeden pracovný deň pred začiatkom ich vydávania. Na štátne dlhopisy sa nevzťahujú ustanovenia § 3 ods. 6 druhej až štvrtej vety, § 5a až 5d a § 6 ods. 2 druhej vety.
(6)
Na predchádzanie hospodárskej krízy musia štátne dlhopisy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok vydané po 31. decembri 2012 obsahovať doložku o spoločnom postupe v súlade so Zmluvou, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu;3faa) táto povinnosť sa nevzťahuje na štátne dlhopisy, ktoré sú vydávané ako súčasť emisie štátnych dlhopisov, ktorých emisné podmienky obsahujú dátum začiatku vydávania dlhopisov pred 1. januárom 2013.
§ 19
(1)
Činnosť spojenú so správou štátnych dlhopisov,3fb) splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a s vyplácaním výnosov štátnych dlhopisov zabezpečuje pre ministerstvo agentúra.
(2)
Agentúra môže po súhlase ministerstva činnosťou spojenou so splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska, centrálneho depozitára cenných papierov3fc) alebo inú osobu, ktorá je oprávnená vykonávať takúto činnosť.
Oddiel 3
§ 20
Komunálne obligácie
(1)
Dlhopisy označené ako komunálne obligácie môže vydávať
a)
banka, ktorá z peňažných prostriedkov získaných predajom komunálnych obligácií poskytne komunálny úver
1.
vyššiemu územnému celku, ktorý o vydanie komunálnych obligácií požiadal, alebo
2.
obci, ktorá o vydanie komunálnych obligácií požiadala,
pričom vyšší územný celok alebo obec za ich vydanie ručí svojím nehnuteľným majetkom,
b)
obec, ktorá za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetkom,
c)
vyšší územný celok, ktorý za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetkom.
(2)
Za dlhopisy podľa odseku 1 písm. b) a c) môže prevziať záruku banka.
(3)
Komunálna obligácia vydaná bankou podľa odseku 1 písm. a) je dlhopis, ktorého hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá pohľadávkami banky z komunálnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá.
(4)
Na komunálne obligácie vydávané bankou podľa odseku 1 písm. a) sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 až 17.
§ 20a
Podriadené dlhopisy
(1)
Podriadeným dlhopisom je dlhopis, pri ktorom pri vstupe emitenta do likvidácie, vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie emitenta alebo, ak je emitentom zahraničná osoba pri inom obdobnom opatrení, bude pohľadávka zodpovedajúca právam spojeným s týmto dlhopisom uspokojená až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok okrem pohľadávok, ktoré sú viazané rovnakou alebo podobnou podmienkou podriadenosti.
(2)
Skutočnosť, že ide o podriadený dlhopis, musí byť zreteľným spôsobom vyznačená na dlhopise a vo všetkých propagačných dokumentoch týkajúcich sa podriadeného dlhopisu a nie je možné ju meniť.
§ 20b
Zabezpečené dlhopisy
(1)
Zabezpečeným dlhopisom je dlhopis, pri ktorom za jeho splatenie alebo vyplatenie jeho výnosu ručí ručiteľ, alebo dlhopis, pri ktorom je jeho splatenie alebo vyplatenie jeho výnosu inak zabezpečené.
(2)
Emisné podmienky zabezpečených dlhopisov musia obsahovať údaj o tom, kde sa môže investor oboznámiť so zmluvou, ktorou sa dohodla záruka, údaje o inom zabezpečení a o spôsobe, akým bude zabezpečenie uplatnené.
(3)
Záložné právo v prospech majiteľov dlhopisov je možné zriadiť aj zmluvou uzavretou medzi emitentom alebo iným záložcom a spoločným zástupcom alebo inou treťou osobou ako záložným veriteľom. Záložný veriteľ vykonáva záložné právo vo vlastnom mene a na účet majiteľov dlhopisov.
Oddiel 4
§ 21
Zamestnanecké obligácie
(1)
Zamestnanecké obligácie sú neprevoditeľné dlhopisy na meno vydávané emitentom výlučne pre zamestnancov, ktorí sú u neho v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „pracovný pomer“) a pre zamestnancov, ktorých pracovný pomer u emitenta sa skončil z dôvodu ich odchodu do starobného dôchodku.
(2)
Emitent zamestnaneckých obligácií je povinný v prípade rozviazania pracovného pomeru zamestnaneckú obligáciu od bývalého zamestnanca do dvoch mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru odkúpiť a vyplatiť mu jej menovitú hodnotu a splatnú časť úrokového výnosu. Pokiaľ emisný kurz zamestnaneckej obligácie bol nižší než jej menovitá hodnota, vyplatí emitent bývalému zamestnancovi emisný kurz zamestnaneckej obligácie a pomernú časť rozdielu medzi menovitou hodnotou zamestnaneckej obligácie a jej emisným kurzom. Túto povinnosť má aj voči osobám, ktoré zamestnaneckú obligáciu zdedili.
(3)
Pokiaľ zamestnanec pri rozviazaní pracovného pomeru alebo dedič zamestnaneckú obligáciu emitentovi nepredá v lehote určenej v emisných podmienkach, nie je emitent povinný vyplácať určený výnos.
PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22a
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,1c) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 23
Práva z dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.
§ 24
O umorovaní stratených alebo zničených dlhopisov platia osobitné predpisy.5)
§ 25
Národná banka Slovenska môže všeobecne záväzným právnym predpisom podrobne upraviť podmienky vydávania hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií.
§ 26
Fyzické osoby môžu do konca roka 1992 prikladať k žiadosti o povolenie emisie dlhopisov ročnú účtovnú závierku (§ 8 ods. 3) bez preskúmania overovateľom (audítorom).
§ 27
(1)
Dlhopisy vydané na základe povolenia Federálneho ministerstva financií pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za dlhopisy vydané podľa tohto zákona; emitent môže požiadať ministerstvo financií (§ 7 ods. 1) o povolenie zmeny schválených podmienok emisie do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
V žiadosti uvedie emitent charakteristiku zmeny a jej zdôvodnenie. O žiadosti rozhodne ministerstvo do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
(3)
Pokiaľ majiteľ dlhopisu so zmenou emisných podmienok nesúhlasí, musí mu emitent na požiadanie splatiť menovitú hodnotu dlhopisu a splatný úrok.
(4)
Zmeny emisných podmienok je emitent povinný uverejniť obdobným spôsobom ako pôvodné emisné podmienky.
§ 27a
(1)
Listinné dlhopisy vydané na základe povolenia pred účinnosťou tohto zákona a vydané v rôznych menovitých hodnotách sa do doby splatnosti nepremenia na zaknihované.
(2)
Dlhopisy schválené podľa doterajších predpisov sa do doby ich splatnosti považujú za dlhopisy vydané podľa tohto zákona.
§ 27b
(1)
Konania začaté pred 1. januárom 2000 Národná banka Slovenska dokončí podľa doterajších právnych predpisov.
(2)
Doterajšie právne predpisy sa vzťahujú na dlhopisy, ktorých vydanie bolo povolené do 1. januára 2000, s výnimkou uvedenou v odseku 3.
(3)
Ustanovenia § 10 ods. 3, § 12 ods. 5 a 6, § 19 a 21 zákona sa vzťahujú aj na dlhopisy vydané do 1. januára 2000.
(4)
Osoby vykonávajúce činnosť podľa § 19 sú povinné najneskôr do 31. januára 2000 zosúladiť svoju činnosť s týmto zákonom.
§ 27c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2000
(1)
Konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2000 dokončí Národná banka Slovenska s tým, že o rozklade je príslušná rozhodnúť rada Národnej banky Slovenska.
(2)
O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, sa rozhodne podľa doterajších predpisov; nové konanie vo veci uskutoční Národná banka Slovenska.
(3)
Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo začaté pred 1. novembrom 2000, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 27d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Ak na dlhopise, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike v období predo dňom zavedenia eura a ktorý je splatný v Slovenskej republike, nie je vyznačená menová jednotka platby, takýto dlhopis sa považuje za dlhopis znejúci na slovenské koruny.
(2)
Dlhopisy, ktoré znejú na slovenskú menu, sa odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike považujú za dlhopisy, ktoré znejú na eurá a sú splatné v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením menovitej hodnoty dlhopisu zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a so zaokrúhlením na dve desatinné miesta na najbližší eurocent v súlade s pravidlami pre prechod zo slovenskej meny na euro, ktoré ustanovujú osobitné predpisy.
§ 27e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
Na dlhopisy vydané do 31. decembra 2008 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 27f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2014
(1)
Na dlhopisy vydané pred 1. septembrom 2014 sa vzťahuje predpis účinný do 31. augusta 2014.
(2)
Informačné povinnosti a oznamovacie povinnosti voči Národnej banke Slovenska, ktoré vznikli emitentom dlhopisov vydaných pred 1. septembrom 2014 podľa predpisu účinného do 31. augusta 2014, zaniknú 1. septembra 2014.
(3)
Od 1. septembra 2014 sa ukončuje a zastavuje výkon dohľadu podľa tohto zákona nad činnosťou emitentov dlhopisov a činnosťou iných osôb, ktoré majú oprávnenie na vydávanie alebo vyplácanie dlhopisov; dohľadu podľa tohto zákona nepodlieha ani činnosť majiteľov dlhopisov a činnosť zástupcov majiteľov dlhopisov. Ustanoveniami prvej vety nie je dotknutá zodpovednosť osôb uvedených v prvej vete za plnenie ich povinností podľa osobitných predpisov.4a) Konania o uložení sankcií podľa tohto zákona začaté a právoplatne neskončené pred 1. septembrom 2014 sa zastavia; to sa nevzťahuje na konania vedené proti hypotekárnemu správcovi alebo zástupcovi hypotekárneho správcu začaté podľa doterajších predpisov a právoplatne neukončené pred 1. septembrom 2014, ktoré sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 28
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1d)
§ 120 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.
1e)
Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004/ES z 29. apríla 2004 o vykonávaní smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako ich formát, uvádzanie odkazu a uverejnenie týchto prospektov a šírenia reklám (Ú. v. EÚ L 149, 30. 4. 2004).
2)
§ 99 ods. 3 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
2a)
§ 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3b)
Zákon č. 483/2001 Z. z.
3ba)
§ 72 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3f)
§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3fa)
§ 14 až 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3faa)
Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 295/2012 Z. z.).
3g)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z.
5)
§ 185i až 185s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.