530/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.09.2012 do 26.02.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

530
ZÁKON
z 26. novembra 1990
o dlhopisoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Oddiel 1
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (ďalej len „emitent“) tieto záväzky splniť.
(2)
S dlhopisom môže byť spojené právo na jeho výmenu za iný druh dlhopisu.
(3)
Menovitou hodnotou dlhopisu je peňažná suma, na ktorú dlhopis znie.
(4)
Kurzom dlhopisu je cena dlhopisu určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.1)
(5)
Emisným kurzom dlhopisu je cena, za ktorú emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní.
(6)
Dlhopis môže znieť aj na cudziu menu.
(7)
Ak je emitentom dlhopisu cudzozemec, možno s dlhopisom nakladať iba v súlade s devízovými predpismi.1a)
(8)
Zberný dlhopis je dlhopis, na ktorého celkovej menovitej hodnote sa majitelia podieľajú určitou sumou alebo počtom kusov dlhopisov bez toho, aby sa im prideľovalo poradové číslo týchto dlhopisov. V emisných podmienkach sa musí určiť, kedy vydá emitent majiteľovi konkrétne kusy dlhopisov.
Oddiel 2
Náležitosti dlhopisov
§ 3
(1)
Dlhopis musí obsahovať
a)
označenie emitenta
1.
pri právnickej osobe jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo; pri zahraničnej právnickej osobe1b) sa identifikačné číslo nemusí uvádzať,
2.
pri fyzickej osobe jej meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo,
b)
názov dlhopisu a jeho označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN,
c)
menovitú hodnotu dlhopisu, a to
1.
v eurách najmenej jedno euro a vyššie hodnoty vždy v celých násobkoch sumy jedno euro alebo
2.
v inej mene, ak je dlhopis vydaný v inej mene,
d)
spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty,
e)
vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi,
f)
termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu,
g)
záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne alebo termínoch a vyplácať výnos dlhopisu v určených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta,
h)
pri dlhopisoch znejúcich na meno aj tieto údaje o prvom majiteľovi:
1.
pri právnickej osobe jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo; pri zahraničnej právnickej osobe1b) sa identifikačné číslo nemusí uvádzať,
2.
pri fyzickej osobe jej meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo; pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla môže uviesť dátum narodenia,
i)
faximile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta, ak ide o dlhopisy vydané v listinnej podobe.
(2)
Text dlhopisu môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.
(3)
Emisné podmienky dlhopisov obsahujú najmä tieto náležitosti:
a)
údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až g),
b)
najvyššiu sumu menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov a emisný kurz dlhopisov,
c)
dátum začiatku vydávania dlhopisov, predpokladanú lehotu vydávania dlhopisov, spôsob ich vydania,
d)
spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov,
e)
údaj o tom, či bude podaná žiadosť o prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov a na aký jej trh,
f)
podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisov v prípade, ak si emitent vyhradil možnosť predčasného splatenia dlhopisov alebo ak sa emitent zaviazal, že majiteľovi dlhopisu na požiadanie splatí menovitú hodnotu dlhopisu pred určenou dobou splatnosti dlhopisov.
(4)
Emitent nesmie zmeniť emisné podmienky vydaných dlhopisov s výnimkou zmeny označenia emitenta a platobného miesta, ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(5)
Pri vydávaní dlhopisov je emitent povinný najneskôr sedem dní pred začiatkom vydávania dlhopisov zverejniť emisné podmienky dlhopisov podľa odseku 3 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. Zmeny v emisných podmienkach dlhopisov je emitent povinný najneskôr do desiatich dní od platnosti týchto zmien zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. Národná banka Slovenska zverejní najneskôr jeden mesiac od začiatku vydávania dlhopisov emisné podmienky dlhopisov a zmeny v emisných podmienkach dlhopisov, ktoré nadobudli platnosť pred začatím ich vydávania v Obchodnom vestníku. Zmeny v emisných podmienkach vydaných dlhopisov zverejní Národná banka Slovenska najneskôr do jedného mesiaca od platnosti týchto zmien v Obchodnom vestníku. Náklady spojené so zverejnením emisných podmienok a zmien v emisných podmienkach dlhopisov v Obchodnom vestníku znáša a uhrádza emitent, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(6)
Pri vyplácaní výnosu dlhopisu vydaného v listinnej podobe pomocou kupónových hárkov sa musí uviesť na kupóne označenie emitenta, číselné označenie dlhopisu, výška úroku, menovitá hodnota dlhopisu a dátum, ku ktorému sa bude výnos vyplácať, a v prípade, že je výnos určený pevnou úrokovou sadzbou, aj suma úroku.
(7)
Pri dlhopisoch vydávaných na základe verejnej ponuky cenných papierov, ak sa vyžaduje prospekt cenného papiera1d) a ak prospekt cenného papiera obsahuje údaje obsahovo zodpovedajúce údajom v emisných podmienkach, nahrádzajú príslušné časti1e) prospektu cenného papiera emisné podmienky; v takom prípade sa ustanovenie odseku 5 nepoužije. Na zmeny tých údajov v prospekte cenného papiera, ktoré nahrádzajú emisné podmienky dlhopisov, sa vzťahuje odsek 4; ak sa súčasne s týmito zmenami nezostavuje dodatok k prospektu cenného papiera, uvedie sa táto skutočnosť. Tieto zmeny sa zverejňujú rovnakým spôsobom ako dodatok k prospektu cenného papiera.
§ 4
(1)
Dlhopisy znejú na doručiteľa alebo na meno.
(2)
Emitent dlhopisov znejúcich na meno alebo osoba ním poverená vedie zoznam majiteľov týchto dlhopisov. Pri zaknihovaných dlhopisoch znejúcich na meno môže ich emitent poveriť vedením evidencie ich majiteľov2) centrálneho depozitára cenných papierov. Do vzniku centrálneho depozitára cenných papierov2aa) register zaknihovaných dlhopisov vedený strediskom cenných papierov nahrádza zoznam dlhopisov znejúcich na meno.
(3)
K prevodu práv z dlhopisov znejúcich na doručiteľa dochádza ich odovzdaním.
(4)
Dlhopisy znejúce na meno sú prevoditeľné rubopisom, pokiaľ emitent výslovne v texte dlhopisu neuviedol, že sú neprevoditeľné.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, prechádzajú práva z dlhopisu na dediča.2a)
(6)
Pri neprevoditeľných dlhopisoch znejúcich na meno sa musí v texte dlhopisu a v emisných podmienkach uviesť, ako bude emitent postupovať v prípade úmrtia ich majiteľa.
(7)
V prípade, že sa emitent zaväzuje na odkúpenie neprevoditeľných dlhopisov znejúcich na meno pred uplynutím doby ich splatnosti, je povinný podmienky tohto odkúpenia uviesť v emisných podmienkach.
§ 5
Štát ručí za záväzky vyplývajúce z vydania dlhopisov len v prípadoch uvedených v tomto zákone, alebo ak taký záväzok výslovne prevezme.
DRUHÁ ČASŤ
VYDANIE DLHOPISOV
§ 6
(1)
Emitentom dlhopisov môže byť
a)
tuzemec – právnická osoba2b) vrátane pobočky zahraničnej banky,2c)
b)
tuzemec – fyzická osoba2b) zapísaná v obchodnom registri,2d)
c)
cudzozemec – právnická osoba.2e)
(2)
Činnosť spojenú s vydávaním dlhopisov vykonáva emitent. Emitent môže touto činnosťou poveriť právnickú osobu, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa osobitného zákona.2f)
§ 8
(1)
Emisné podmienky dlhopisov v rozsahu podľa § 3 ods. 3 a zmeny v emisných podmienkach dlhopisov, ktoré nadobudli platnosť pred začatím ich vydávania, je emitent povinný predložiť Národnej banke Slovenska najneskôr v deň začatia ich vydávania elektronicky vo formulári zverejnenom na webovom sídle Národnej banky Slovenska. Zmeny v emisných podmienkach vydaných dlhopisov je emitent povinný predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od platnosti týchto zmien elektronicky vo formulári zverejnenom na webovom sídle Národnej banky Slovenska. Emitent môže v odôvodnených prípadoch predložiť emisné podmienky dlhopisov v listinnej podobe, a to najmä vtedy, ak mu technické prostriedky neumožňujú ich predloženie elektronicky. Odôvodnenie tvorí prílohu emisných podmienok dlhopisov predkladaných v listinnej podobe.
(2)
Emitenti podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vydali dlhopisy v zahraničí, sú povinní najneskôr v deň začatia ich vydávania informovať Národnú banku Slovenska aj o mieste vydania dlhopisov.
TRETIA ČASŤ
SPLÁCANIE DLHOPISOV
Oddiel 1
§ 9
S výnimkou dlhopisov podľa § 18 splácanie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplácanie výnosu z dlhopisov môžu emitenti vykonávať sami alebo prostredníctvom osôb, ktoré majú povolenie na vykonávanie týchto činností udelené Národnou bankou Slovenska podľa osobitného zákona.2f)
Oddiel 2
§ 10
Výnos dlhopisu
(1)
Emitent je povinný vyplácať výnos dlhopisu spôsobom a v termínoch v dlhopise určených.
(2)
Výnos dlhopisu sa môže určiť
a)
pevnou úrokovou sadzbou;
b)
pevnou úrokovou sadzbou a podielom na zisku;
c)
rozdielom medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho nižším emisným kurzom;
d)
vyžrebovateľnou prémiou alebo prémiou v závislosti od lehoty splatnosti dlhopisu;
e)
pohyblivou úrokovou sadzbou, prípadne vývojom devízových kurzov v závislosti od pohybu úrokových sadzieb alebo kurzov na finančnom trhu;
f)
kombináciou uvedených spôsobov.
(3)
Ak je emitent v omeškaní s vyplácaním výnosov dlhopisov, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť Národnej banke Slovenska. Pri dlhopisoch prijatých na trh burzy cenných papierov je emitent povinný bezodkladne zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy oznámenie o omeškaní s vyplácaním výnosov dlhopisov.
Oddiel 3
Splácanie menovitej hodnoty dlhopisov
§ 12
(1)
Emitent je povinný splatiť dlhopisy v ich menovitej hodnote jednorazovo k určenému termínu alebo splátkami v niekoľkých termínoch.
(2)
Emitent si môže vyhradiť možnosť predčasného splácania dlhopisov v ich menovitej hodnote.
(3)
Majiteľ dlhopisu môže žiadať splatenie dlhopisu v jeho menovitej hodnote pred určenou dobou splatnosti, len pokiaľ sa na to emitent v dlhopise zaviazal.
(4)
Pri splácaní menovitej hodnoty dlhopisu pred dobou jeho splatnosti je majiteľ dlhopisu povinný spolu s dlhopisom vrátiť všetky kupóny, ktoré ešte nie sú splatné. Hodnota nevrátených kupónov sa odpočíta.
(5)
Dlhopis, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne inak. Emitent nie je oprávnený uplatňovať právo na výmenu za akcie alebo právo na prednostné upísanie akcií2g) spojené s vlastnými dlhopismi. Práva a záväzky spojené s dlhopismi, ktoré sú v majetku emitenta, zaniknú v deň splatnosti dlhopisu, ak k ich zániku nedošlo skôr na základe rozhodnutia emitenta.
(6)
Ak je emitent v omeškaní so splácaním menovitej hodnoty dlhopisov, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Národnej banke Slovenska. Pri dlhopisoch prijatých na trh burzy cenných papierov je emitent povinný bezodkladne zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy oznámenie o omeškaní so splácaním menovitej hodnoty dlhopisu.
§ 13
(1)
V dlhopise môže emitent určiť podmienky, za ktorých má majiteľ dlhopisu právo vymeniť ho za iný dlhopis alebo akciu ním vydané.
(2)
Emitent môže vydať dlhopisy s predkupným právom na ním vydané akcie.
(3)
Práva uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu byť predmetom samostatného obchodu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ DRUHY DLHOPISOV
Oddiel 1
Hypotekárne záložné listy
§ 14
(1)
Hypotekárny záložný list je dlhopis, ktorého menovitá hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá (§ 16 ods. 4) pohľadávkami banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá (§ 16 ods. 5) a má v názve označenie „hypotekárny záložný list“.
(2)
Výťažok z predaja hypotekárnych záložných listov použijú banky len na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu.3b)
§ 15
Hypotekárne záložné listy môžu vydávať iba banky, ktoré získajú povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu,3b) a to za podmienok ustanovených v § 7.
§ 16
(1)
Dlhopisy, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené pre hypotekárne záložné listy podľa tohto zákona, nemôžu mať označenie „hypotekárny záložný list“.
(2)
Hypotekárny záložný list zaniká, ak ho banka, ktorá ho vydala, sama kúpi.
(3)
Na krytie vydaných hypotekárnych záložných listov možno použiť len pohľadávky z hypotekárnych úverov, ktoré nepresahujú osobitným zákonom3ba) ustanovenú časť z hodnoty založenej nehnuteľnosti určenej podľa osobitného predpisu.3c)
(4)
Celková menovitá hodnota vydaných hypotekárnych záložných listov musí byť krytá najmenej v rovnakej výške a najmenej s rovnakým výnosom, ako je menovitá hodnota pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárnych úverov, a predstavuje riadne krytie.
(5)
Riadne krytie vydaných hypotekárnych záložných listov možno nahradiť náhradným krytím najviac do výšky 10 % celkovej menovitej hodnoty vydaných hypotekárnych záložných listov. Na náhradné krytie možno použiť majetkové hodnoty patriace hypotekárnej banke vo forme
a)
vkladov v Národnej banke Slovenska,
b)
pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,
c)
vkladov v bankách so sídlom v Slovenskej republike,
d)
vkladov v pobočkách zahraničných bánk v Slovenskej republike,
e)
hotovosti,
f)
štátnych dlhopisov,
g)
štátnych pokladničných poukážok,
h)
hypotekárnych záložných listov vydaných inou bankou,
ch)
komunálnych obligácií vydaných inou bankou.
(6)
Majetkové hodnoty slúžiace na krytie menovitej hodnoty hypotekárnych záložných listov nesmie hypotekárna banka založiť.
(7)
Pohľadávky banky z hypotekárnych úverov, ktoré slúžia na krytie hypotekárnych záložných listov, alebo iné hodnoty slúžiace ako náhradné krytie zapisuje banka do osobitných zoznamov podľa osobitného predpisu.3d)
§ 17
(1)
Do osemnástich mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov3b) môže banka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydávať dočasné hypotekárne záložné listy ako cenné papiere na doručiteľa, ktorých celková menovitá hodnota neprevýši 50 % základného imania banky a ktoré je banka povinná do dvoch rokov od ich vydania vymeniť za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5. V čase od vydania dočasných hypotekárnych záložných listov do ich výmeny za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 sa nepoužijú ustanovenia osobitného zákona.3e)
(2)
S dočasným hypotekárnym záložným listom sú spojené práva vyplývajúce z hypotekárnych záložných listov, ktoré dočasný hypotekárny záložný list nahrádza.
(3)
Ak banka nevymení dočasné hypotekárne záložné listy za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 do dvoch rokov od vydania dočasných hypotekárnych záložných listov, je povinná splatiť dočasné hypotekárne záložné listy v ich menovitej hodnote vrátane výnosov z nich za obdobie od ich vydania do ich splatenia.
(4)
Dočasný hypotekárny záložný list zaniká výmenou za hypotekárny záložný list krytý podľa § 16 ods. 4 a 5 alebo splatením podľa odseku 3.
Oddiel 2
Štátne dlhopisy
§ 18
(1)
Dlhopisy vydávané v mene Slovenskej republiky Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sú štátnymi dlhopismi.
(2)
Štátne dlhopisy možno vydávať
a)
v súlade so zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky,
b)
na krytie schodku štátneho rozpočtu v súlade s rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe krytia schodku štátneho rozpočtu alebo
c)
v súlade s osobitným zákonom.3f)
(3)
Vydávanie štátnych dlhopisov zabezpečuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity3fa) (ďalej len „agentúra“), ak ministerstvo nepoverí touto činnosťou inú osobu podľa odseku 4.
(4)
Ministerstvo môže činnosťou spojenou s vydávaním štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska. Ak ide o štátne dlhopisy, ktoré majú byť vydané v zahraničí, môže ministerstvo touto činnosťou poveriť aj zahraničnú právnickú osobu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v štáte, v ktorom má sídlo, a to na základe výberového konania, v ktorom vyzve najmenej sedem subjektov na predloženie ponúk v určenej lehote. Vo výzve sa uvedú aj kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie ponúk.
(5)
Emisné podmienky štátnych dlhopisov okrem určenia výnosu a označenia podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN zverejňuje agentúra v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a v elektronických informačných systémoch najneskôr sedem dní pred dňom ich vydania. Určenie kupónového výnosu štátnych dlhopisov zverejňuje agentúra v elektronických informačných systémoch najneskôr jeden pracovný deň pred dňom ich predaja.
(6)
Na predchádzanie hospodárskej krízy musia štátne dlhopisy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok vydané po 31. decembri 2012 obsahovať doložku o spoločnom postupe v súlade so Zmluvou, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu.3faa)
§ 19
(1)
Činnosť spojenú so správou štátnych dlhopisov,3fb) splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a s vyplácaním výnosov štátnych dlhopisov zabezpečuje pre ministerstvo agentúra, ak ministerstvo nepoverí touto činnosťou inú osobu podľa odseku 2.
(2)
Ministerstvo môže splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov zo štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska alebo centrálneho depozitára cenných papierov,3fc) ak má na splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov povolenie. Ak ide o štátne dlhopisy vydané v zahraničí, môže ministerstvo poveriť splácaním ich menovitej hodnoty a výnosov z nich aj zahraničnú právnickú osobu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v štáte, v ktorom má sídlo.
Oddiel 3
§ 20
Komunálne obligácie
(1)
Dlhopisy označené ako komunálne obligácie môže vydávať
a)
banka, ktorá z peňažných prostriedkov získaných predajom komunálnych obligácií poskytne komunálny úver
1.
vyššiemu územnému celku, ktorý o vydanie komunálnych obligácií požiadal, alebo
2.
obci, ktorá o vydanie komunálnych obligácií požiadala,
pričom vyšší územný celok alebo obec za ich vydanie ručí svojím nehnuteľným majetkom,
b)
obec, ktorá za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetkom,
c)
vyšší územný celok, ktorý za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetkom.
(2)
Za dlhopisy podľa odseku 1 písm. b) a c) môže prevziať záruku banka.
(3)
Komunálna obligácia vydaná bankou podľa odseku 1 písm. a) je dlhopis, ktorého hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá pohľadávkami banky z komunálnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá.
(4)
Na komunálne obligácie vydávané bankou podľa odseku 1 písm. a) sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 až 17.
Oddiel 4
§ 21
Zamestnanecké obligácie
(1)
Zamestnanecké obligácie sú neprevoditeľné dlhopisy na meno vydávané emitentom výlučne pre zamestnancov, ktorí sú u neho v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „pracovný pomer“) a pre zamestnancov, ktorých pracovný pomer u emitenta sa skončil z dôvodu ich odchodu do starobného dôchodku.
(2)
Emitent zamestnaneckých obligácií je povinný v prípade rozviazania pracovného pomeru zamestnaneckú obligáciu od bývalého zamestnanca do dvoch mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru odkúpiť a vyplatiť mu jej menovitú hodnotu a splatnú časť úrokového výnosu. Pokiaľ emisný kurz zamestnaneckej obligácie bol nižší než jej menovitá hodnota, vyplatí emitent bývalému zamestnancovi emisný kurz zamestnaneckej obligácie a pomernú časť rozdielu medzi menovitou hodnotou zamestnaneckej obligácie a jej emisným kurzom. Túto povinnosť má aj voči osobám, ktoré zamestnaneckú obligáciu zdedili.
(3)
Pokiaľ zamestnanec pri rozviazaní pracovného pomeru alebo dedič zamestnaneckú obligáciu emitentovi nepredá v lehote určenej v emisných podmienkach, nie je emitent povinný vyplácať určený výnos.
§ 21a
(1)
Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou
a)
emitentov dlhopisov s výnimkou emitenta štátnych dlhopisov (§ 18 a 19),
b)
hypotekárneho správcu a jeho zástupcu,4)
c)
osôb, ktoré majú oprávnenie na vydávanie alebo vyplácanie dlhopisov.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona.
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a)
dodržiavanie podmienok vydávania dlhopisov ustanovených týmto zákonom,
b)
dodržiavanie tohto zákona a osobitných zákonov v rozsahu z nich vyplývajúceho a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie.
(3)
Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska.
PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
Sankcie
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti emitenta pri vydávaní dlhopisov, splácaní menovitej hodnoty dlhopisov a vyplácaní výnosov z dlhopisov spočívajúce v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich povinnosti kontrolovaných subjektov,3g) môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
vykonať opatrenia smerujúce k náprave zistených nedostatkov,
b)
prikázať emitentovi, aby predčasne splatil menovitú hodnotu vydaných dlhopisov a vyplatil pomernú časť výnosu týchto dlhopisov,
c)
uložiť pokutu až do 20 000 000 Sk.
(2)
Národná banka Slovenska môže emitentovi dlhopisov uložiť podľa závažnosti a miery zavinenia za porušenie povinností podľa
a)
§ 3 ods. 5, § 10 ods. 3 alebo § 12 ods. 6 pokutu do 500 000 Sk,
b)
§ 8 ods. 1 pokutu do 100 000 Sk.
(3)
Ak hypotekárny správca alebo jeho zástupca4) poruší povinnosti pri výkone dohľadu nad vydávaním hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií, môže mu Národná banka Slovenska uložiť v závislosti od závažnosti porušenia pokutu až do 1 000 000 Sk.
(4)
Opatrenia na nápravu a pokuty podľa odsekov 1 až 3 a 8 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku.
(5)
Pokuta podľa odsekov 1 až 3 a 8 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Pokutu a sankcie možno ukladať súbežne a opakovane.
(7)
Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dohľadu, aby Národnej banke Slovenska poskytli v ňou určenej lehote údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon dohľadu. Doklady potvrdzujúce splnenie povinností podľa § 3 ods. 5, § 10 ods. 3 a § 12 ods. 6 sú tieto osoby povinné predložiť Národnej banke Slovenska do 15 dní od doručenia žiadosti.
(8)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že osoba neoprávnene vykonáva činnosti podľa tohto zákona, je oprávnená
a)
zakázať jej vykonávať tieto činnosti, alebo
b)
uložiť jej podľa závažnosti a miery zavinenia pokutu do 20 000 000 Sk.
(9)
Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť emitenta podľa osobitných predpisov.4a)
§ 22a
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,1c) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 23
Práva z dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.
§ 24
O umorovaní stratených alebo zničených dlhopisov platia osobitné predpisy.5)
§ 25
Národná banka Slovenska môže všeobecne záväzným právnym predpisom podrobne upraviť podmienky vydávania hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií.
§ 26
Fyzické osoby môžu do konca roka 1992 prikladať k žiadosti o povolenie emisie dlhopisov ročnú účtovnú závierku (§ 8 ods. 3) bez preskúmania overovateľom (audítorom).
§ 27
(1)
Dlhopisy vydané na základe povolenia Federálneho ministerstva financií pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za dlhopisy vydané podľa tohto zákona; emitent môže požiadať ministerstvo financií (§ 7 ods. 1) o povolenie zmeny schválených podmienok emisie do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
V žiadosti uvedie emitent charakteristiku zmeny a jej zdôvodnenie. O žiadosti rozhodne ministerstvo do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
(3)
Pokiaľ majiteľ dlhopisu so zmenou emisných podmienok nesúhlasí, musí mu emitent na požiadanie splatiť menovitú hodnotu dlhopisu a splatný úrok.
(4)
Zmeny emisných podmienok je emitent povinný uverejniť obdobným spôsobom ako pôvodné emisné podmienky.
§ 27a
(1)
Listinné dlhopisy vydané na základe povolenia pred účinnosťou tohto zákona a vydané v rôznych menovitých hodnotách sa do doby splatnosti nepremenia na zaknihované.
(2)
Dlhopisy schválené podľa doterajších predpisov sa do doby ich splatnosti považujú za dlhopisy vydané podľa tohto zákona.
§ 27b
(1)
Konania začaté pred 1. januárom 2000 Národná banka Slovenska dokončí podľa doterajších právnych predpisov.
(2)
Doterajšie právne predpisy sa vzťahujú na dlhopisy, ktorých vydanie bolo povolené do 1. januára 2000, s výnimkou uvedenou v odseku 3.
(3)
Ustanovenia § 10 ods. 3, § 12 ods. 5 a 6, § 19 a 21 zákona sa vzťahujú aj na dlhopisy vydané do 1. januára 2000.
(4)
Osoby vykonávajúce činnosť podľa § 19 sú povinné najneskôr do 31. januára 2000 zosúladiť svoju činnosť s týmto zákonom.
§ 27c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2000
(1)
Konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2000 dokončí Národná banka Slovenska s tým, že o rozklade je príslušná rozhodnúť rada Národnej banky Slovenska.
(2)
O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, sa rozhodne podľa doterajších predpisov; nové konanie vo veci uskutoční Národná banka Slovenska.
(3)
Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo začaté pred 1. novembrom 2000, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 27d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Ak na dlhopise, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike v období predo dňom zavedenia eura a ktorý je splatný v Slovenskej republike, nie je vyznačená menová jednotka platby, takýto dlhopis sa považuje za dlhopis znejúci na slovenské koruny.
(2)
Dlhopisy, ktoré znejú na slovenskú menu, sa odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike považujú za dlhopisy, ktoré znejú na eurá a sú splatné v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením menovitej hodnoty dlhopisu zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a so zaokrúhlením na dve desatinné miesta na najbližší eurocent v súlade s pravidlami pre prechod zo slovenskej meny na euro, ktoré ustanovujú osobitné predpisy.
§ 27e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
Na dlhopisy vydané do 31. decembra 2008 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 28
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1d)
§ 120 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.
1e)
Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004/ES z 29. apríla 2004 o vykonávaní smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako ich formát, uvádzanie odkazu a uverejnenie týchto prospektov a šírenia reklám (Ú. v. EÚ L 149, 30. 4. 2004).
2)
§ 99 ods. 3 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
2a)
§ 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3b)
Zákon č. 483/2001 Z. z.
3ba)
§ 72 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3f)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3fa)
§ 14 až 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3faa)
Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 295/2012 Z. z.).
3g)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z.
5)
§ 185i až 185s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.