530/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 27.03.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

530
ZÁKON
z 26. novembra 1990
o dlhopisoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Oddiel 1
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (ďalej len „emitent“) tieto záväzky splniť.
(2)
S dlhopisom môže byť spojené právo na jeho výmenu za iný druh dlhopisu.
(3)
Menovitá hodnota dlhopisu je hodnota uvedená v texte dlhopisu.
(4)
Kurz dlhopisu je cena, za ktorú sa dlhopis predáva a kupuje na verejnom trhu s cennými papiermi.1)
(5)
Emisný kurz dlhopisu je peňažná suma, za ktorú emitent dlhopis vydáva.
(6)
Dlhopis môže znieť aj na cudziu menu.
(7)
Ak je emitentom dlhopisu cudzozemec, možno s dlhopisom nakladať iba v súlade s devízovými predpismi.1a)
(8)
Zberný dlhopis je dlhopis, na ktorého celkovej menovitej hodnote sa majitelia podieľajú určitou sumou alebo počtom kusov dlhopisov bez toho, aby sa im prideľovalo poradové číslo týchto dlhopisov. V emisných podmienkach sa musí určiť, kedy vydá emitent majiteľovi konkrétne kusy dlhopisov.
Oddiel 2
Náležitosti dlhopisov
§ 3
(1)
Dlhopis musí obsahovať
a)
označenie emitenta
1.
pri právnickej osobe jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo; pri zahraničnej právnickej osobe1b) sa identifikačné číslo nemusí uvádzať,
2.
pri fyzickej osobe jej meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo,
b)
názov dlhopisu a jeho označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN, ak ide o verejne obchodovateľné dlhopisy,
c)
menovitú hodnotu dlhopisu, a to
1.
v slovenskej mene najmenej jedentisíc Sk a vyššie hodnoty vždy v celých tisícoch Sk alebo
2.
v cudzej mene, ak je dlhopis vydaný v cudzej mene,
d)
spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty,
e)
vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi,
f)
termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu,
g)
záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne alebo termínoch a vyplácať výnos dlhopisu v určených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta,
h)
pri dlhopisoch znejúcich na meno aj tieto údaje o prvom majiteľovi:
1.
pri právnickej osobe jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo; pri zahraničnej právnickej osobe1b) sa identifikačné číslo nemusí uvádzať,
2.
pri fyzickej osobe jej meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo; pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla môže uviesť dátum narodenia,
i)
údaj o rozhodnutí Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o povolení na vydanie dlhopisov, ak sa povolenie vyžaduje,
j)
faximile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta, ak ide o dlhopisy vydané v listinnej podobe.
(2)
Text dlhopisu môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.
(3)
Emisné podmienky dlhopisov obsahujú najmä tieto náležitosti:
a)
údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až g),
b)
najvyššiu sumu menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov a emisný kurz dlhopisov,
c)
dátum začiatku vydávania dlhopisov, predpokladanú lehotu vydávania dlhopisov, spôsob ich vydania,
d)
spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov,
e)
údaj o tom, či budú dlhopisy vydané ako verejne obchodovateľné,
f)
podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisov v prípade, ak si emitent vyhradil možnosť predčasného splatenia dlhopisov alebo ak sa emitent zaviazal, že majiteľovi dlhopisu na požiadanie splatí menovitú hodnotu dlhopisu pred určenou dobou splatnosti dlhopisov.
(4)
Emitent nesmie zmeniť emisné podmienky vydaných dlhopisov s výnimkou zmeny označenia emitenta a platobného miesta.
(5)
Pri vydávaní dlhopisov je emitent povinný najneskôr týždeň pred začiatkom vydávania dlhopisov zverejniť emisné podmienky dlhopisov podľa odseku 3 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a najneskôr dva mesiace od začiatku vydávania aj v Obchodnom vestníku. Zmeny v emisných podmienkach dlhopisov je emitent povinný najneskôr do desiatich dní od platnosti týchto zmien zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a zároveň v uvedenej lehote podať žiadosť o zverejnenie týchto zmien v Obchodnom vestníku.
(6)
Pri vyplácaní výnosu dlhopisu vydaného v listinnej podobe pomocou kupónových hárkov sa musí uviesť na kupóne označenie emitenta, číslo dlhopisu, výška úroku, menovitá hodnota dlhopisu a dátum, ku ktorému sa bude výnos vyplácať, a v prípade, že je výnos určený pevnou úrokovou sadzbou, aj suma úroku.
§ 4
(1)
Dlhopisy znejú na doručiteľa alebo na meno.
(2)
Emitent alebo osoba ním poverená vedie zoznam majiteľov dlhopisov znejúcich na meno. Pri zaknihovaných dlhopisoch register vedený strediskom nahrádza zoznam majiteľov dlhopisov znejúcich na meno.
(3)
K prevodu práv z dlhopisov znejúcich na doručiteľa dochádza ich odovzdaním.
(4)
Dlhopisy znejúce na meno sú prevoditeľné rubopisom, pokiaľ emitent výslovne v texte dlhopisu neuviedol, že sú neprevoditeľné.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, prechádzajú práva z dlhopisu na dediča.2a)
(6)
Pri neprevoditeľných dlhopisoch znejúcich na meno sa musí v texte dlhopisu a v emisných podmienkach uviesť, ako bude emitent postupovať v prípade úmrtia ich majiteľa.
(7)
V prípade, že sa emitent zaväzuje na odkúpenie neprevoditeľných dlhopisov znejúcich na meno pred uplynutím doby ich splatnosti, je povinný podmienky tohto odkúpenia uviesť v emisných podmienkach.
§ 5
Štát ručí za záväzky vyplývajúce z vydania dlhopisov len v prípadoch uvedených v tomto zákone, alebo ak taký záväzok výslovne prevezme.
DRUHÁ ČASŤ
VYDANIE DLHOPISOV
Oddiel 1
Udelenie a odmietnutie povolenia
§ 6
(1)
Emitentom dlhopisov môže byť
a)
tuzemec – právnická osoba2b) vrátane pobočky zahraničnej banky,2c)
b)
tuzemec – fyzická osoba2b) zapísaná v obchodnom registri,2d)
c)
cudzozemec – právnická osoba.2e)
(2)
Na vydanie komunálnych obligácií bez ohľadu na dobu ich splatnosti a na vydanie dlhopisov s dobou splatnosti kratšou ako jeden rok a na vydanie dlhopisov, pri ktorých si emitent vyhradil možnosť predčasného splatenia do jedného roka od vydania dlhopisov alebo sa zaviazal, že majiteľovi dlhopisu na požiadanie splatí menovitú hodnotu dlhopisu do jedného roka, je potrebné povolenie podľa tohto zákona s výnimkou dlhopisov podľa § 18.
(3)
Emitent môže vydať dlhopisy sám alebo prostredníctvom osôb, ktoré majú povolenie na vykonávanie tejto činnosti udelené ministerstvom podľa osobitného zákona.2f)
§ 7
(1)
Povolenie na vydanie dlhopisov podľa § 6 ods. 2 udeľuje ministerstvo na základe písomnej žiadosti emitenta.
(2)
Pokiaľ žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v § 8, ministerstvo ju vráti na doplnenie.
(3)
O žiadosti rozhodne ministerstvo do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti, prípadne od jej doplnenia.
(4)
Povolenie sa neudelí, pokiaľ žiadateľ nepreukáže schopnosť zabezpečiť splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov alebo ak by vydanie dlhopisov bolo v rozpore s finančnou politikou štátu, alebo ak by nezodpovedalo potrebám finančného trhu; dôvody sa musia žiadateľovi oznámiť.
(5)
Udelením povolenia nevzniká právo na obchodovanie s dlhopismi na verejnom trhu s cennými papiermi.1)
Oddiel 2
§ 8
Žiadosť o povolenie na vydanie dlhopisov
(1)
V žiadosti o povolenie na vydanie dlhopisov je žiadateľ povinný uviesť
a)
účel použitia peňažných prostriedkov získaných vydaním dlhopisov,
b)
svoju súčasnú a predpokladanú finančnú situáciu do termínu splatnosti dlhopisov a vyhlásenie, že je schopný zabezpečiť splatenie vydaných dlhopisov vrátane výnosov, prípadne či a ako bude návratnosť vecne zabezpečená,
c)
pri dlhopisoch, za ktorých splácanie alebo úročenie prevzala záruku právnická osoba alebo fyzická osoba, údaje o ručiteľovi a jeho finančnej situácii, ako aj jeho písomný súhlas s prevzatím ručiteľského záväzku,
d)
spôsob zverejnenia ročných výsledkov svojho hospodárenia.
(2)
Prílohou žiadosti o povolenie musí byť návrh emisných podmienok podľa § 3 ods. 3, vzor dlhopisu, ak sa dlhopis vydáva v listinnej podobe, posledná ročná účtovná závierka s komentárom overená audítorom, výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace a rozhodnutie príslušného orgánu emitenta o vydaní dlhopisov.3a)
(3)
Overenie ročnej účtovnej závierky sa nevyžaduje, ak ide o vydanie zamestnaneckých obligácií (§ 21).
(4)
Emisné podmienky dlhopisov, na ktorých vydanie sa nevyžaduje povolenie, je emitent povinný predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska do 15 dní od dátumu začiatku ich vydávania, a to v rozsahu uvedenom v § 3 ods. 3.
TRETIA ČASŤ
SPLÁCANIE DLHOPISOV
Oddiel 1
§ 9
S výnimkou dlhopisov podľa § 18 splácanie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplácanie výnosu z dlhopisov môžu emitenti vykonávať sami alebo prostredníctvom osôb, ktoré majú povolenie na vykonávanie týchto činností udelené ministerstvom podľa osobitného zákona.2f)
Oddiel 2
§ 10
Výnos dlhopisu
(1)
Emitent je povinný vyplácať výnos dlhopisu spôsobom a v termínoch v dlhopise určených.
(2)
Výnos dlhopisu sa môže určiť
a)
pevnou úrokovou sadzbou;
b)
pevnou úrokovou sadzbou a podielom na zisku;
c)
rozdielom medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho nižším emisným kurzom;
d)
vyžrebovateľnou prémiou alebo prémiou v závislosti od lehoty splatnosti dlhopisu;
e)
pohyblivou úrokovou sadzbou, prípadne vývojom devízových kurzov v závislosti od pohybu úrokových sadzieb alebo kurzov na finančnom trhu;
f)
kombináciou uvedených spôsobov.
(3)
Ak je emitent v omeškaní s vyplácaním výnosov dlhopisov, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť ministerstvu. Pri verejne obchodovateľných dlhopisoch je emitent povinný bezodkladne zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy oznámenie o omeškaní s vyplácaním výnosov dlhopisov.
Oddiel 3
Splácanie menovitej hodnoty dlhopisov
§ 12
(1)
Emitent je povinný splatiť dlhopisy v ich menovitej hodnote jednorazovo k určenému termínu alebo splátkami v niekoľkých termínoch.
(2)
Emitent si môže vyhradiť možnosť predčasného splácania dlhopisov v ich menovitej hodnote.
(3)
Majiteľ dlhopisu môže žiadať splatenie dlhopisu v jeho menovitej hodnote pred určenou dobou splatnosti, len pokiaľ sa na to emitent v dlhopise zaviazal.
(4)
Pri splácaní menovitej hodnoty dlhopisu pred dobou jeho splatnosti je majiteľ dlhopisu povinný spolu s dlhopisom vrátiť všetky kupóny, ktoré ešte nie sú splatné. Hodnota nevrátených kupónov sa odpočíta.
(5)
Dlhopis, ktorý nadobudne jeho emitent, sa považuje za predčasne splatený a takýto dlhopis zaniká.
(6)
Ak je emitent v omeškaní so splácaním menovitej hodnoty dlhopisov, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu. Pri verejne obchodovateľných dlhopisoch je emitent povinný bezodkladne zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy oznámenie o omeškaní so splácaním menovitej hodnoty dlhopisu.
§ 13
(1)
V dlhopise môže emitent určiť podmienky, za ktorých má majiteľ dlhopisu právo vymeniť ho za iný dlhopis alebo akciu ním vydané.
(2)
Emitent môže vydať dlhopisy s predkupným právom na ním vydané akcie.
(3)
Práva uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu byť predmetom samostatného obchodu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ DRUHY DLHOPISOV
Oddiel 1
Hypotekárne záložné listy
§ 14
(1)
Hypotekárny záložný list je verejne obchodovateľný dlhopis, ktorého menovitá hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá (§ 16 ods. 4) pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá (§ 16 ods. 5) a má v názve označenie „hypotekárny záložný list“.
(2)
Výťažok z predaja hypotekárnych záložných listov použijú banky len na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu.3b)
§ 15
Hypotekárne záložné listy môžu vydávať iba banky, ktoré získajú povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu,3b) a to za podmienok ustanovených v § 7.
§ 16
(1)
Dlhopisy, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené pre hypotekárne záložné listy podľa tohto zákona, nemôžu mať označenie „hypotekárny záložný list“.
(2)
Hypotekárny záložný list zaniká, ak ho banka, ktorá ho vydala, sama kúpi.
(3)
Na krytie vydaných hypotekárnych záložných listov možno použiť len pohľadávky z hypotekárnych úverov, ktoré nepresahujú 60 % hodnoty založenej nehnuteľnosti určenej podľa osobitného predpisu.3c)
(4)
Celková menovitá hodnota vydaných hypotekárnych záložných listov musí byť krytá najmenej v rovnakej výške a najmenej s rovnakým výnosom, ako je menovitá hodnota pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárnych úverov, a predstavuje riadne krytie.
(5)
Riadne krytie vydaných hypotekárnych záložných listov možno nahradiť náhradným krytím najviac do výšky 10 % celkovej menovitej hodnoty vydaných hypotekárnych záložných listov. Na náhradné krytie možno použiť majetkové hodnoty patriace hypotekárnej banke vo forme
a)
vkladov v Národnej banke Slovenska,
b)
pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,
c)
vkladov v bankách so sídlom v Slovenskej republike,
d)
vkladov v pobočkách zahraničných bánk v Slovenskej republike,
e)
hotovosti,
f)
štátnych dlhopisov,
g)
štátnych pokladničných poukážok,
h)
hypotekárnych záložných listov vydaných inou bankou,
ch)
komunálnych obligácií vydaných inou bankou.
(6)
Majetkové hodnoty slúžiace na krytie menovitej hodnoty hypotekárnych záložných listov nesmie hypotekárna banka založiť.
(7)
Pohľadávky banky z hypotekárnych úverov, ktoré slúžia na krytie hypotekárnych záložných listov, alebo iné hodnoty slúžiace ako náhradné krytie zapisuje banka do osobitných zoznamov podľa osobitného predpisu.3d)
§ 17
(1)
Do osemnástich mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov3b) môže banka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydávať dočasné hypotekárne záložné listy ako verejne obchodovateľné cenné papiere na doručiteľa, ktorých celková menovitá hodnota neprevýši 50 % základného imania banky a ktoré je banka povinná do dvoch rokov od ich vydania vymeniť za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5. V čase od vydania dočasných hypotekárnych záložných listov do ich výmeny za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 sa nepoužijú ustanovenia osobitného zákona.3e)
(2)
S dočasným hypotekárnym záložným listom sú spojené práva vyplývajúce z hypotekárnych záložných listov, ktoré dočasný hypotekárny záložný list nahrádza.
(3)
Ak banka nevymení dočasné hypotekárne záložné listy za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 do dvoch rokov od vydania dočasných hypotekárnych záložných listov, je povinná splatiť dočasné hypotekárne záložné listy v ich menovitej hodnote vrátane výnosov z nich za obdobie od ich vydania do ich splatenia.
(4)
Dočasný hypotekárny záložný list zaniká výmenou za hypotekárny záložný list krytý podľa § 16 ods. 4 a 5 alebo splatením podľa odseku 3.
Oddiel 2
Štátne dlhopisy
§ 18
(1)
Dlhopisy vydávané Slovenskou republikou sú štátnymi dlhopismi.
(2)
Emitentom štátnych dlhopisov je ministerstvo, ktoré môže rozhodnúť o ich podobe,3ea) pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.3eb)
(3)
Ministerstvo môže vydávať štátne dlhopisy len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok alebo v súlade s rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe krytia schodku štátneho rozpočtu.
(4)
Emitent je povinný najneskôr jeden týždeň pred vydaním štátnych dlhopisov zabezpečiť samostatné zverejnenie emisných podmienok v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(5)
Národná banka Slovenska je povinná predložiť vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky svoje stanovisko k navrhovanému vydaniu štátnych dlhopisov.
§ 19
(1)
Činnosť spojenú s vydávaním štátnych dlhopisov vykonáva ministerstvo. Ministerstvo môže touto činnosťou poveriť Národnú banku Slovenska alebo vybraného uchádzača3ec) na základe výsledkov verejného obstarávania.3ed)
(2)
Činnosť spojenú so správou štátnych dlhopisov vykonáva ministerstvo.
(3)
Splácanie menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácanie výnosov štátnych dlhopisov vykonáva ministerstvo. Ministerstvo môže splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska alebo osoby, ktoré majú povolenie na splácanie cenných papierov a výnosov z nich podľa osobitného zákona2f) a súčasne majú povolenie pôsobiť ako banka.3b)
Oddiel 3
§ 20
Komunálne obligácie
(1)
Dlhopisy označené ako komunálne obligácie môže vydávať
a)
banka, ktorá z peňažných prostriedkov získaných vydaním komunálnych obligácií poskytne komunálny úver obci, ktorá o vydanie komunálnych obligácií požiadala, pričom obec za ich vydanie ručí svojím nehnuteľným majetkom,
b)
obec, ktorá za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetkom.
(2)
Za dlhopisy podľa odseku 1 písm. b) môže prevziať záruku banka.
(3)
Komunálna obligácia vydaná bankou podľa odseku 1 písm. a) je verejne obchodovateľný dlhopis, ktorého hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá pohľadávkami banky z komunálnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá.
(4)
Na komunálne obligácie vydávané bankou podľa odseku 1 písm. a) sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 až 17.
Oddiel 4
§ 21
Zamestnanecké obligácie
(1)
Zamestnanecké obligácie sú neprevoditeľné dlhopisy na meno vydávané emitentom výlučne pre zamestnancov, ktorí sú u neho v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „pracovný pomer“) a pre zamestnancov, ktorých pracovný pomer u emitenta sa skončil z dôvodu ich odchodu do starobného dôchodku.
(2)
Emitent zamestnaneckých obligácií je povinný v prípade rozviazania pracovného pomeru zamestnaneckú obligáciu od bývalého zamestnanca do dvoch mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru odkúpiť a vyplatiť mu jej menovitú hodnotu a splatnú časť úrokového výnosu. Pokiaľ emisný kurz zamestnaneckej obligácie bol nižší než jej menovitá hodnota, vyplatí emitent bývalému zamestnancovi emisný kurz zamestnaneckej obligácie a pomernú časť rozdielu medzi menovitou hodnotou zamestnaneckej obligácie a jej emisným kurzom. Túto povinnosť má aj voči osobám, ktoré zamestnaneckú obligáciu zdedili.
(3)
Pokiaľ zamestnanec pri rozviazaní pracovného pomeru alebo dedič zamestnaneckú obligáciu emitentovi nepredá v lehote určenej v emisných podmienkach, nie je emitent povinný vyplácať určený výnos.
PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
Sankcie
(1)
Ak emitent pri vydávaní dlhopisov, splácaní menovitej hodnoty dlhopisov a vyplácaní výnosov z dlhopisov v prípade, že ide o dlhopisy, na ktorých vydanie sa vyžaduje povolenie, poruší ustanovenia tohto zákona, uloží mu ministerstvo
a)
vykonať opatrenia smerujúce k náprave zistených nedostatkov alebo prikáže emitentovi, aby predčasne splatil menovitú hodnotu vydaných dlhopisov a vyplatil príslušnú časť výnosu týchto dlhopisov,
b)
pokutu až do 25 000 000 Sk v závislosti od závažnosti porušenia.
(2)
Za porušenie povinnosti
a)
podľa § 3 ods. 5 alebo § 10 ods. 3, alebo § 12 ods. 6 uloží ministerstvo emitentovi pokutu 500 000 Sk,
b)
podľa § 8 ods. 4 uloží ministerstvo emitentovi pokutu 100 000 Sk.
(3)
Ak hypotekárny správca alebo jeho zástupca4) poruší povinnosti pri výkone dozoru nad vydávaním hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií, môže mu ministerstvo uložiť v závislosti od závažnosti porušenia pokutu až do 1 000 000 Sk.
(4)
Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch rokov po splatení všetkých vydaných dlhopisov.
(5)
Výnos pokút podľa odsekov 1 až 3 je príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť aj opakovane.
(7)
Emitent dlhopisov je povinný na požiadanie ministerstva do 15 dní od doručenia žiadosti predložiť ministerstvu doklady preukazujúce splnenie povinností podľa § 3 ods. 5, § 10 ods. 3 a § 12 ods. 6.
(8)
Ak emitent na požiadanie ministerstva nepredloží doklady v lehote podľa odseku 7, uloží ministerstvo emitentovi pokutu podľa odseku 2 písm. a).
(9)
Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť emitenta podľa osobitných predpisov.4a)
§ 23
Práva z dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.
§ 24
O umorovaní stratených alebo zničených dlhopisov platia osobitné predpisy.5)
§ 25
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže všeobecne záväzným právnym predpisom podrobne upraviť podmienky vydávania hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií.
§ 26
Fyzické osoby môžu do konca roka 1992 prikladať k žiadosti o povolenie emisie dlhopisov ročnú účtovnú závierku (§ 8 ods. 3) bez preskúmania overovateľom (audítorom).
§ 27
(1)
Dlhopisy vydané na základe povolenia Federálneho ministerstva financií pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za dlhopisy vydané podľa tohto zákona; emitent môže požiadať ministerstvo financií (§ 7 ods. 1) o povolenie zmeny schválených podmienok emisie do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
V žiadosti uvedie emitent charakteristiku zmeny a jej zdôvodnenie. O žiadosti rozhodne ministerstvo do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
(3)
Pokiaľ majiteľ dlhopisu so zmenou emisných podmienok nesúhlasí, musí mu emitent na požiadanie splatiť menovitú hodnotu dlhopisu a splatný úrok.
(4)
Zmeny emisných podmienok je emitent povinný uverejniť obdobným spôsobom ako pôvodné emisné podmienky.
§ 27a
(1)
Listinné dlhopisy vydané na základe povolenia pred účinnosťou tohto zákona a vydané v rôznych menovitých hodnotách sa do doby splatnosti nepremenia na zaknihované.
(2)
Dlhopisy schválené podľa doterajších predpisov sa do doby ich splatnosti považujú za dlhopisy vydané podľa tohto zákona.
§ 27b
(1)
Konania začaté pred 1. januárom 2000 ministerstvo dokončí podľa doterajších právnych predpisov.
(2)
Doterajšie právne predpisy sa vzťahujú na dlhopisy, ktorých vydanie bolo povolené do 1. januára 2000, s výnimkou uvedenou v odseku 3.
(3)
Ustanovenia § 10 ods. 3, § 12 ods. 5 a 6, § 19 a 21 zákona sa vzťahujú aj na dlhopisy vydané do 1. januára 2000.
(4)
Osoby vykonávajúce činnosť podľa § 19 sú povinné najneskôr do 31. januára 2000 zosúladiť svoju činnosť s týmto zákonom.
§ 28
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 8 ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
2f)
Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3b)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 36g zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3d)
§ 36i zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3ea)
§ 1 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
3eb)
§ 1 ods. 4 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3ec)
§ 4 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3ed)
§ 12 zákona č. 263/1999 Z. z.
3f)
§ 36c zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 361 až 36r zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 185i až 185s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.