530/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1996 do 19.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

530
ZÁKON
z 26. novembra 1990
o dlhopisoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Oddiel 1
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitých hodnotách a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (ďalej len „emitent“) tieto záväzky splniť.
(2)
S dlhopisom môže byť spojené právo na jeho výmenu za iný druh dlhopisu.
(3)
Menovitá hodnota dlhopisu je hodnota uvedená v texte dlhopisu.
(4)
Kurz dlhopisu je cena, za ktorú sa dlhopis predáva.
(6)
Dlhopis môže znieť aj na cudziu menu; nakladať s ním možno v súlade s devízovými predpismi.1)
(7)
Zberný dlhopis je dlhopis, na ktorého celkovej menovitej hodnote sa majitelia podieľajú určitou sumou alebo počtom kusov dlhopisov bez toho, aby sa im prideľovalo poradové číslo týchto dlhopisov. V emisných podmienkach sa musí určiť, kedy vydá emitent majiteľovi konkrétne kusy dlhopisov.
Oddiel 2
Náležitosti dlhopisov
§ 3
(1)
Dlhopis musí obsahovať
a)
označenie emitenta (názov alebo meno a sídlo alebo bydlisko emitenta),
b)
názov dlhopisu a jeho označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN, ak ide o verejne obchodovateľné dlhopisy,
c)
menovitú hodnotu dlhopisu, a to
ca) v slovenskej mene najmenej jeden tisíc Sk a vyššie hodnoty vždy v celých tisícoch Sk alebo
cb) v cudzej mene, pokiaľ je dlhopis vydaný v cudzej mene,
d)
spôsob určenia výnosu,
e)
vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi,
f)
záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určitom termíne alebo termínoch, vyplácať určený výnos dlhopisu v ustanovených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta,
g)
pri dlhopisoch znejúcich na meno aj meno ich prvého majiteľa,
h)
dátum vydania dlhopisov a odtlačok podpisov predstaviteľov emitenta,
i)
údaj o rozhodnutí ministerstva o povolení emisie dlhopisov s výnimkou prípadov, keď sa povolenie nevyžaduje.
(2)
Text dlhopisu môže obsahovať ďalšie vymedzenie práv a povinností.
(3)
Pri vydaní dlhopisov s výnimkou uvedenou v § 18 ods. 4 je emitent povinný najneskôr dva týždne pred ich vydaním zabezpečiť samostatné zverejnenie emisných podmienok v Obchodnom vestníku a uverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, ktoré musia obsahovať náležitosti uvedené v odseku 1.
(4)
Pri vyplácaní výnosu dlhopisu pomocou kupónových hárkov sa musí uviesť na kupóne označenie emitenta, číslo dlhopisu, výška úroku a dátum, ku ktorému sa bude výnos vyplácať, a v prípade, že výnos určený pevnou úrokovou sadzbou, aj suma úroku.
§ 4
(1)
Dlhopisy znejú na doručiteľa alebo na meno.
(2)
Emitent alebo osoba ním poverená vedie zoznam majiteľov dlhopisov znejúcich na meno. Pri zaknihovaných dlhopisoch register vedený strediskom nahrádza zoznam majiteľov dlhopisov znejúcich na meno.
(3)
K prevodu práv z dlhopisov znejúcich na doručiteľa dochádza ich odovzdaním.
(4)
Dlhopisy znejúce na meno sú prevoditeľné rubopisom, pokiaľ emitent výslovne v texte dlhopisu neuviedol, že sú neprevoditeľné.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, prechádzajú práva z dlhopisu na dediča.2a)
(6)
Pri neprevoditeľných dlhopisoch znejúcich na meno sa musí v texte dlhopisu a v podmienkach emisie uviesť, ako bude emitent postupovať v prípade úmrtia ich majiteľa.
(7)
V prípade, že sa emitent zaväzuje na odkúpenie neprevoditeľných dlhopisov znejúcich na meno pred uplynutím doby ich splatnosti, je povinný podmienky tohto odkúpenia uviesť v podmienkach emisie.
§ 5
Štát ručí za záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov len v prípadoch uvedených v tomto zákone, alebo ak taký záväzok výslovne prevezme.
DRUHÁ ČASŤ
POVOLENIE NA EMISIU DLHOPISOV
Oddiel 1
Udelenie a odmietnutie povolenia
§ 6
Emitentom dlhopisov môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Na emisiu dlhopisov s výnimkou štátnych dlhopisov je potrebné povolenie podľa tohto zákona.
§ 7
(1)
Povolenie na emisiu dlhopisov udeľuje ministerstvo na základe žiadosti. Podmienky na udelenie povolenia na emisiu dlhopisov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. Povolenie možno udeliť len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ktorá žiadosť žiadateľa posudzuje z hľadiska menového a devízového. Ministerstvo zabezpečí zverejňovanie informácií o povolených emisiách dlhopisov najmenej raz za rok vo svojom publikačnom orgáne.
(2)
Pokiaľ žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v § 8, ministerstvo ju vráti na doplnenie.
(3)
O žiadosti rozhodne ministerstvo do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti, prípadne od jej doplnenia.
(4)
Povolenie sa neudelí, pokiaľ žiadateľ nepreukáže schopnosť zabezpečiť návratnosť požadovanej emisie alebo pokiaľ by zamýšľaná emisia bola v rozpore s finančnou politikou štátu alebo pokiaľ by nezodpovedala potrebám finančného trhu; dôvody sa musia žiadateľovi oznámiť.
(5)
Udelením povolenia nevzniká právo na obchodovanie s dlhopismi na burze a na úradný záznam ich kurzov na burze.
Oddiel 2
§ 8
Žiadosť o povolenie na emisiu dlhopisov
(1)
V žiadosti o povolenie je žiadateľ povinný uviesť
a)
účel použitia požadovanej emisie,
b)
svoju súčasnú a predpokladanú finančnú situáciu a vyhlásenie, že je schopný zabezpečiť návratnosť požadovanej emisie, prípadne či a ako bude návratnosť vecne zabezpečená,
c)
pri dlhopisoch, za ktorých splácanie alebo úročenie prevzala záruku právnická alebo fyzická osoba, údaje o ručiteľovi a jeho finančnej situácii, ako aj jeho písomný súhlas s prevzatím ručiteľského záväzku,
d)
spôsob zverejnenia emisných podmienok a ročných výsledkov svojho hospodárenia.
(2)
Súčasťou žiadosti o povolenie musí byť návrh emisných podmienok, v ktorých je žiadateľ povinný uviesť
a)
názov dlhopisu,
b)
celkovú sumu emisie, emisný kurz a menovitú hodnotu dlhopisu,
c)
dátum emisie a splatnosti dlhopisov, spôsob ich emisie, splácanie a platobné miesto,
d)
výnos dlhopisu (§ 10).
(3)
K žiadosti pripojí žiadateľ poslednú ročnú účtovnú závierku s komentárom overenú auditorom, výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace a rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti o vydaní dlhopisov.3a) Predloženie vzoru dlhopisu sa nevyžaduje, ak sa emisia vykoná iba zaknihovaním. Overenie ročnej účtovnej závierky sa nevyžaduje, ak ide o emisiu zamestnaneckých obligácií (§ 21).
TRETIA ČASŤ
EMISIA A SPLÁCANIE DLHOPISOV
Oddiel 1
§ 9
Emisia dlhopisov
Emisiu dlhopisov, ich splácanie a vyplácanie výnosu z dlhopisov môžu emitenti zabezpečiť sami alebo prostredníctvom osôb oprávnených na obchodovanie s cennými papiermi.
Oddiel 2
§ 10
Výnos dlhopisu
(1)
Emitent je povinný vyplácať výnos dlhopisu spôsobom a v termínoch v dlhopise určených.
(2)
Výnos dlhopisu sa môže určiť
a)
pevnou úrokovou sadzbou;
b)
pevnou úrokovou sadzbou a podielom na zisku;
c)
rozdielom medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho nižším emisným kurzom;
d)
vyžrebovateľnou prémiou alebo prémiou v závislosti od lehoty splatnosti dlhopisu;
e)
pohyblivou úrokovou sadzbou, prípadne vývojom devízových kurzov v závislosti od pohybu úrokových sadzieb alebo kurzov na finančnom trhu;
f)
kombináciou uvedených spôsobov.
§ 11
Ak to podmienky finančného trhu vyžadujú, môže ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska a v Zbierke zákonov vyhlásiť opatrením najvyššiu pevnú úrokovú sadzbu výnosu novovydávaných emisií zamestnaneckých obligácií (§ 21).
Oddiel 3
Splácanie dlhopisov
§ 12
(1)
Emitent je povinný splatiť dlhopisy v ich menovitej hodnote jednorazovo k určenému termínu alebo splátkami v niekoľkých termínoch.
(2)
Emitent si môže vyhradiť možnosť predčasného splácania dlhopisov v ich menovitej hodnote.
(3)
Majiteľ dlhopisu môže žiadať splatenie dlhopisu v jeho menovitej hodnote pred určenou dobou splatnosti, len pokiaľ sa na to emitent v dlhopise zaviazal.
(4)
Pri splácaní menovitej hodnoty dlhopisu pred určenou dobou splatnosti celej emisie musia sa spolu s dlhopisom vrátiť všetky kupóny, ktoré nie sú ešte splatné. Hodnota nevrátených kupónov sa odpočíta.
§ 13
(1)
V dlhopise môže emitent určiť podmienky, za ktorých má majiteľ dlhopisu právo vymeniť ho za iný dlhopis alebo akciu ním vydané.
(2)
Emitent môže vydať dlhopisy s predkupným právom na ním vydané akcie.
(3)
Práva uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu byť predmetom samostatného obchodu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ DRUHY DLHOPISOV
Oddiel 1
Hypotekárne záložné listy
§ 14
(1)
Hypotekárny záložný list je verejne obchodovateľný dlhopis, ktorého menovitá hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá (§ 16 ods. 4) pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá (§ 16 ods. 5) a má v názve označenie „hypotekárny záložný list“.
(2)
Výťažok z predaja hypotekárnych záložných listov použijú banky len na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu.3b)
§ 15
Hypotekárne záložné listy môžu vydávať iba banky, ktoré získajú povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu,3b) a to za podmienok ustanovených v § 7.
§ 16
(1)
Dlhopisy, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené pre hypotekárne záložné listy podľa tohto zákona, nemôžu mať označenie „hypotekárny záložný list“.
(2)
Hypotekárny záložný list zaniká, ak ho banka, ktorá ho vydala, sama kúpi.
(3)
Na krytie vydaných hypotekárnych záložných listov možno použiť len pohľadávky z hypotekárnych úverov, ktoré nepresahujú 60 % hodnoty založenej nehnuteľnosti určenej podľa osobitného predpisu.3c)
(4)
Celková menovitá hodnota vydaných hypotekárnych záložných listov musí byť krytá najmenej v rovnakej výške a najmenej s rovnakým výnosom, ako je menovitá hodnota pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárnych úverov, a predstavuje riadne krytie.
(5)
Riadne krytie vydaných hypotekárnych záložných listov možno nahradiť náhradným krytím najviac do výšky 10 % celkovej menovitej hodnoty vydaných hypotekárnych záložných listov. Na náhradné krytie možno použiť majetkové hodnoty patriace hypotekárnej banke vo forme
a)
vkladov v Národnej banke Slovenska,
b)
pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,
c)
vkladov v bankách so sídlom v Slovenskej republike,
d)
vkladov v pobočkách zahraničných bánk v Slovenskej republike,
e)
hotovosti,
f)
štátnych dlhopisov,
g)
štátnych pokladničných poukážok,
h)
hypotekárnych záložných listov vydaných inou bankou,
ch)
komunálnych obligácií vydaných inou bankou.
(6)
Majetkové hodnoty slúžiace na krytie menovitej hodnoty hypotekárnych záložných listov nesmie hypotekárna banka založiť.
(7)
Pohľadávky banky z hypotekárnych úverov, ktoré slúžia na krytie hypotekárnych záložných listov, alebo iné hodnoty slúžiace ako náhradné krytie zapisuje banka do osobitných zoznamov podľa osobitného predpisu.3d)
§ 17
(1)
Do šiestich mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov3b) môže banka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia emitovať dočasné hypotekárne záložné listy ako verejne obchodovateľné cenné papiere na doručiteľa, ktorých celková menovitá hodnota neprevýši 50 % základného imania banky a ktoré je banka povinná do jedného roka od ich emitovania vymeniť za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5. V čase od emisie dočasných hypotekárnych záložných listov do ich výmeny za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 sa nepoužijú ustanovenia osobitného zákona.3e)
(2)
S dočasným hypotekárnym záložným listom sú spojené práva vyplývajúce z hypotekárnych záložných listov, ktoré dočasný hypotekárny záložný list nahrádza.
(3)
Ak banka nevymení dočasné hypotekárne záložné listy za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 do jedného roka od emisie dočasných hypotekárnych záložných listov, je povinná splatiť dočasné hypotekárne záložné listy v ich menovitej hodnote vrátane výnosov z nich v čase od emisie do ich splatenia.
(4)
Dočasný hypotekárny záložný list zaniká výmenou za hypotekárny záložný list krytý podľa § 16 ods. 4 a 5 alebo splatením podľa odseku 3.
Oddiel 2
Štátne dlhopisy
§ 18
(1)
Dlhopisy vydávané Slovenskou republikou sú štátnymi dlhopismi.
(2)
Emitentom štátnych dlhopisov je ministerstvo.
(3)
Ministerstvo môže emitovať štátne dlhopisy len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok alebo v súlade s rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe krytia schodku štátneho rozpočtu.
(4)
Emitent je povinný najneskôr jeden týždeň pred vydaním štátnych dlhopisov zabezpečiť samostatné zverejnenie emisných podmienok v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(5)
Národná banka Slovenska je povinná predložiť vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky svoje stanovisko k navrhovanej emisii štátnych dlhopisov.
§ 19
(1)
Štátne dlhopisy sa predávajú prostredníctvom Národnej banky Slovenska.
(2)
Činnosť spojenú so správou štátnych dlhopisov, so splácaním štátnych dlhopisov a s vyplácaním ich výnosov zabezpečuje ministerstvo.
Oddiel 3
§ 20
Komunálne obligácie
(1)
Dlhopisy označené ako komunálne obligácie môže vydávať
a)
banka a z výťažku ich predaja poskytne banka komunálny úver3f) obci, ktorá o ich vydanie požiadala a ktorá za emisiu ručí svojím nehnuteľným majetkom;
b)
obec, ktorá za emisiu ručí svojím majetkom.
(2)
Za emisiu podľa odseku 1 písm. b) môže prevziať záruku banka.
(3)
Komunálna obligácia vydaná bankou podľa odseku 1 písm. a) je verejne obchodovateľný dlhopis, ktorého hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá pohľadávkami banky z komunálnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá.
(4)
Na komunálne obligácie vydávané bankou podľa odseku 1 písm. a) sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 až 17.
Oddiel 4
§ 21
Zamestnanecké obligácie
(1)
Zamestnanecké obligácie sú neprevoditeľné dlhopisy na meno vydávané emitentom výlučne pre pracovníkov, ktorí sú u neho v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „pracovný pomer“) a pre pracovníkov, ktorých pracovný pomer u emitenta sa skončil z dôvodu ich odchodu do starobného dôchodku.
(2)
V podmienkach emisie zamestnaneckých obligácií musí emitent uviesť okrem údajov ustanovených v § 8 ods. 2, že v prípade rozviazania pracovného pomeru je povinný zamestnaneckú obligáciu od pracovníka odkúpiť a vyplatiť mu jej menovitú hodnotu a splatnú časť pevného úrokového výnosu. Pokiaľ emisný kurz zamestnaneckej obligácie bol nižší než jej menovitá hodnota, vyplatí emitent pracovníkovi emisný kurz zamestnaneckej obligácie a pomernú časť rozdielu medzi menovitou hodnotou zamestnaneckej obligácie a jej emisným kurzom. Túto povinnosť má aj voči osobám, ktoré zamestnaneckú obligáciu zdedili.
(3)
Pokiaľ pracovník pri rozviazaní pracovného pomeru alebo dedič zamestnaneckú obligáciu emitentovi nepredá v lehote určenej v podmienkach emisie, nie je emitent povinný vyplácať určený výnos.
PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
Sankcie
(1)
Ak sa dlhopisy vydali bez povolenia alebo ak emitent prekročil povolenú sumu emisie dlhopisov, uloží ministerstvo4) tomu, kto takto peňažné prostriedky získal, aby ich odviedol do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(2)
Ak emitent
a)
nedodrží spôsoby určenia výnosu alebo lehotu a spôsob vyplácania dlhopisov, uloží mu ministerstvo pokutu až do výšky 500 000 Sk,
b)
získa povolenie na emisiu dlhopisov na základe nesprávnych alebo neúplných údajov alebo podkladov, môže mu ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 25 000 000 Sk.
(3)
Ak hypotekárny správca alebo jeho zástupca poruší povinnosti pri výkone dozoru nad emisiou hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií, môže mu ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.
(4)
Odvod alebo pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch rokov po splatnosti emisie.
(5)
Odvody podľa odseku 1 a výnos pokút podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(6)
Uložením sankcií podľa odsekov 1 a 2 zostáva nedotknutá zodpovednosť podľa hospodárskoprávnych, trestnoprávnych a občianskoprávnych predpisov.
§ 23
Práva z dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.
§ 24
O umorovaní stratených alebo zničených dlhopisov platia osobitné predpisy.5)
§ 25
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže všeobecne záväzným právnym predpisom podrobne upraviť podmienky emisie hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií.
§ 26
Fyzické osoby môžu do konca roka 1992 prikladať k žiadosti o povolenie emisie dlhopisov ročnú účtovnú závierku (§ 8 ods. 3) bez preskúmania overovateľom (audítorom).
§ 27
(1)
Dlhopisy vydané na základe povolenia Federálneho ministerstva financií pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za dlhopisy vydané podľa tohto zákona; emitent môže požiadať ministerstvo financií (§ 7 ods. 1) o povolenie zmeny schválených podmienok emisie do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
V žiadosti uvedie emitent charakteristiku zmeny a jej zdôvodnenie. O žiadosti rozhodne ministerstvo do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
(3)
Pokiaľ majiteľ dlhopisu so zmenou emisných podmienok nesúhlasí, musí mu emitent na požiadanie splatiť menovitú hodnotu dlhopisu a splatný úrok.
(4)
Zmeny emisných podmienok je emitent povinný uverejniť obdobným spôsobom ako pôvodné emisné podmienky.
§ 27a
(1)
Listinné dlhopisy vydané na základe povolenia pred účinnosťou tohto zákona a vydané v rôznych menovitých hodnotách sa do doby splatnosti nepremenia na zaknihované.
(2)
Dlhopisy schválené podľa doterajších predpisov sa do doby ich splatnosti považujú za dlhopisy vydané podľa tohto zákona.
§ 28
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Zákon č. 528/1990 Zb. devízový zákon.
2a)
§ 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 187 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3b)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 36g zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3d)
§ 36i zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3f)
§ 36c zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 82 a nasl. zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.