53/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 06.03.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
ÚSTAVNÍ ZÁKON
České národní rady
ze dne 6. března 1990
o změně názvu České socialistické republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:
Článek 1
Název „Česká socialistická republika“ se mění na „Česká republika“.
Článek 2
Pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název Česká socialistická republika, rozumí se tím Česká republika.
Článek 3
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Šafařík v. r.

Pithart v. r.