46/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.03.1990 do 07.06.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 27. februára 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky sa mení takto:
3.
Článok 88 odsek 4 znie:
„(4)
Znenie sľubu poslanca národného výboru ustanovia ústavné zákony národných rád.“.
Čl. II
Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa mení a dopĺňa takto:
2.
Článok 103 odsek 1 znie:
„(1)
Počet poslancov Českej národnej rady ustanoví ústavný zákon Českej národnej rady. Počet poslancov Slovenskej národnej rady ustanoví ústavný zákon Slovenskej národnej rady.“.
5.
V článku 48 v odseku 1 text prvej vety sľubu znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Československej socialistickej republike.“.
6.
V článku 68 text prvej vety sľubu znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Československej socialistickej republike.“.
7.
V článku 114 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Poslanec Českej národnej rady skladá sľub, ktorého znenie ustanoví ústavný zákon Českej národnej rady.
(3)
Poslanec Slovenskej národnej rady skladá sľub, ktorého znenie ustanoví ústavný zákon Slovenskej národnej rady.“.
8.
Článok 126 znie:
„Čl. 126
(1)
Členovia vlády Českej socialistickej republiky skladajú do rúk predsedu Českej národnej rady sľub, ktorého znenie ustanoví ústavný zákon Českej národnej rady.
(2)
Členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky skladajú do rúk predsedu Slovenskej národnej rady sľub, ktorého znenie ustanoví ústavný zákon Slovenskej národnej rady.“.
Čl. III
Česká národná rada a Slovenská národná rada upravia ústavnými zákonmi národných rád názov, štátny znak, štátnu vlajku, štátnu pečať a štátnu hymnu Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.
Čl. IV
Ustanovenia uvedené v článku I bodoch 1 a 2 nadobúdajú účinnosť dňom volieb, ustanovenia uvedené v článku I bode 3 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Ustanovenia uvedené v článku II bodoch 1, 3 a 4 nadobúdajú účinnosť dňom volieb, ustanovenia uvedené v článku II bodoch 2, 5 až 8 a článku III nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.