376/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.09.1990 do 31.08.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 20. septembra 1990,
ktorým sa mení Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších ústavných zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Čl. 6 sa vypúšťa.
2.
Čl. 101 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Návrhy na voľbu a odvolanie podľa odsekov 1, 2 a 5 predkladá Federálnemu zhromaždeniu poverený člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a národnej rade príslušný minister spravodlivosti.“.
3.
Doterajší text čl. 102 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Po svojom zvolení skladajú sudcovia tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať ústavnými a ostatnými zákonmi a budem rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“.
Čl. II
Vyporiadanie majetku, ktorý spravoval bývalý Národný front, a vyporiadanie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov bývalého Národného frontu zabezpečí vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vlády Českej republiky a Slovenskej republiky.
Čl. III
V zákone č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a voľbách sudcov v znení neskorších predpisov:
1.
Zrušuje sa ustanovenie § 42 ods. 1.
2.
V § 42 ods. 2 sa vypúšťa slovo „tohto“.
3.
Zrušuje sa ustanovenie § 43 ods. 1 a 2.
Čl. IV
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.