328/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

328
Federálne ministerstvo dopravy
vydalo podľa § 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe výnos z 18. júla 1990 č. 18.381/1990-040 o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon funkcie členov lodných posádok česko-slovenských námorných lodí.
Zrušuje sa úprava Federálneho ministerstva dopravy z 20. mája 1975 č. 13.808/75-019 o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon funkcie členov lodných posádok československých námorných lodí (reg. v čiastke 20/1975 Zb.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990. Bude uverejnený vo Vestníku dopravy. Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy.