312/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1990 do 30.05.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

312
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 26. júla 1990,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania v znení zákona č. 162/1990 Zb.
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 26 ods. 3, § 123 ods. 1 písm. g)§ 142 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania v znení zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 písm. c) na konci sa slová „poskytovanie služieb na základe povolenia príslušného orgánu podľa osobitných predpisov.8)“ nahrádzajú slovami „činnosť samostatne zárobkovo činných osôb, pokiaľ zakladá účasť na sociálnom zabezpečení.26) “.
2.
Za § 17 sa vkladá nový § 17a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠17a
Odstupné
(1)
Pracovníkovi, ktorý je v súvislosti s organizačnými zmenami uvoľňovaný na základe dohody o rozviazaní pracovného pomeru, poskytne uvoľňujúca organizácia hmotné zabezpečenie formou odstupného, ak sa na tom s uvoľňovaným pracovníkom dohodla; poskytnutie odstupného a jeho výšku uvedie organizácia v dohode o rozviazaní pracovného pomeru.
(2)
Uvoľňovanému pracovníkovi, ktorého pracovný pomer sa skončí na základe dohody o rozviazaní pracovného pomeru najneskôr v dobe do jedného mesiaca po tom, čo bol po rozhodnutí o organizačnej zmene oboznámený s dôvodmi uvoľnenia (§ 11), prislúcha odstupné v základnej výške, ktorá je päťnásobok priemerného mesačného hrubého zárobku zisteného naposledy v uvoľňujúcej organizácii podľa pracovnoprávnych predpisov o zisťovaní a používaní priemerného zárobku.13)
(3)
Ak sa pracovný pomer neskončí na základe dohody o rozviazaní pracovného pomeru v dobe do jedného mesiaca podľa odseku 2, za každý i začatý mesiac, v ktorom dôjde ku skončeniu pracovného pomeru po tejto dobe, sa základná výška odstupného znižuje o jednu pätinu. Odstupné podľa prvej vety sa neznižuje v prípade, keď uvoľňujúca organizácia nemohla pracovníka uvoľniť v dobe do jedného mesiaca vzhľadom na to, že pracovník pri zrušení organizácie zabezpečoval vykonávanie likvidácie a z toho dôvodu sa pracovný pomer skončil na základe dohody o rozviazaní pracovného pomeru v neskoršej dobe, najneskôr však ku dňu skončenia likvidácie.
(4)
Odstupné podľa odsekov 1 až 3 neprislúcha, ak pracovník uvoľnený z ústredného orgánu štátnej správy, na ktorého čele je člen vlády,27) alebo z úradu príslušnej vlády, nastúpi opäť do zamestnania v niektorom z týchto ústredných orgánov štátnej správy alebo v niektorom z úradov príslušnej vlády pred uplynutím doby, ktorá zodpovedá výške poskytnutého odstupného; v takom prípade je uvoľnený pracovník povinný odstupné alebo jeho časť, v akej odstupné neprislúchalo, vrátiť ako neoprávnený majetkový prospech.28) Doba opätovného nástupu do zamestnania podľa prvej vety sa určí podľa príslušného násobku priemerného mesačného hrubého zárobku, ktorým sa pracovníkovi určila pri uvoľnení výška odstupného podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Uvoľňovanému pracovníkovi, ktorému bolo poskytnuté odstupné podľa odsekov 1 až 4, neprislúcha mzdové vyrovnanie podľa § 12 až 16; nárok na mzdové vyrovnanie však nie je dotknutý, ak uvoľňovaný pracovník bol povinný podľa odseku 4 vrátiť odstupné v plnej výške.
(6)
Odstupné uhrádza uvoľňujúca organizácia zo svojich mzdových prostriedkov.“.
3.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Občanovi, ktorému bolo v poslednom zamestnaní poskytnuté odstupné (§ 17a), sa príspevok prizná až po uplynutí doby, ktorá zodpovedá výške poskytnutého odstupného; táto doba sa určí podľa príslušného násobku priemerného mesačného hrubého zárobku, ktorým sa občanovi určila výška odstupného. Obdobne sa príspevok prizná aj občanovi, ktorý po poskytnutí odstupného nastúpil v dobe uvedenej v prvej vete do krátkodobého zamestnania, ktoré sa skončilo v priebehu tejto doby. Ustanovením prvej a druhej vety nie je dotknuté poskytovanie príspevku po celkovú dobu podľa § 28.“.
4.
V § 27 písm. d) na konci sa čiarka nahrádza bodkou; ustanovenie písmena e) sa vypúšťa.
5.
V § 28 ods. 2 písm. d) sa za slová „základnú (náhradnú) službu“ dopĺňajú slová „alebo civilnú službu“.
6.
V § 29 ods. 3 a 4 sa slová „1000 Kčs mesačne“ nahrádzajú slovami „1200 Kčs mesačne“.
Čl. II
1.
Ustanovenie § 17a ods. 4 sa vzťahuje iba na nástup do zamestnania, ku ktorému dôjde v dobe do 31. decembra 1990.
2.
Občanovi, ktorému sa ku dňu účinnosti tejto vyhlášky poskytuje príspevok pred nástupom do zamestnania vo výške 1000 Kčs mesačne podľa § 29 ods. 3 alebo 4 vyhlášky č. 195/1989 Zb., sa od tohto dňa príspevok zvýši na sumu 1200 Kčs mesačne.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.
Minister:

Miller v. r.
26)
§ 61 a nasl. vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb.
27)
Ústavný zákon č. 296/1990 Zb. o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.Zákon ČNR č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.Zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.
28)
§ 243 Zákonníka práce.